منابع و ماخذ پایان نامه استان کرمان، استان کرمانشاه، اطلاعات مربوط

دانلود پایان نامه

محیط جدید یعنی محیطی که با فناوری اطلاعات عجین شدن است تحت الشعاع این فناوری قرار خواهد گرفت.
در این راستا ضروری است نقش هایی را که فناوری اطلاعات می تواند برای مدیریت منابع انسانی ایفا کند را بررسی نموده و با استفاده از آن زمینه انجام هرچه بهتر وظایف را برای مدیر منابع انسانی فراهم نماییم. در غیر این صورت عملکرد منابع انسانی به ویژه از لحاظ دستیابی به اهداف سازمان ضعیف خواهد بود. در نتیجه برای انجام بهتر وظایف مدیریت منابع انسانی باید اولاً محیط جدید که تحت تاثیر فناوری اطلاعات می باشد را بشناسیم و ثانیاً بدانیم که در این محیط مدیر منابع انسانی چه وظایفی را باید انجام دهد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه
در این پژوهش که یک مطالعه توصیفی و پیمایشی است تمامی کارکنان شرکت آب و اضلاب روستایی استان کرمانشاه را در سال 1392 به عنوان جامعه آماری انتخاب نموده و پرسشنامه را در بین نصف بیشتر این کارکنان تحویل داده شده که به آن پاسخ دهند سپس از اطلاعات بدست آمده را پردازش نموده و آنها را بصورت داده یا اطلاعات درآورده سپس از این اطلاعات به نتایجی دست پیدا کرده ایم که در این پژوهش به دنبال آن بوده ایم.
3-2 روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی و تحلیلی است. در این تحقیق از روش منطقی که اغلب محققان و صاحبنظران در پژوهش بهکار میبرند، ‌استفاده شده است تا ویژگی یک تحقیق علمی را دارا باشد. با عنایت به اهداف تحقیق که بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه استراتژی منابع انسانی و فرآیندهای آنها در خصوص کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه در سال 1392 میباشد، روش تحقیق از نوع استنباطی انتخاب شد، زیرا این روش به تجزیه و تحلیل و تفسیر شرایط و ویژگیها و حالات و مسایلی که قبلأ اتفاق افتاده است و یا آنچه را که هست میپردازد.
3-3 جدول متغیرهای پژوهش
جدول3-1 جدول متغیرهای پژوهش
ردیف
نام متغیر
نوع متغیر در پژوهش
متغیرها از نظر نحوهی
اجرا
مقیاس اندازهگیری متغیرها
در پژوهش
واحد اندازه گیری
مستقل
وابسته
مداخلهگر
کنترل کننده
کمی
کیفی
اسمی
ترتیبی
فاصلهای
نسبی
پیوسته
گسسته
1
فناوری اطلاعات
*

*

*


پرشنامه
2
توسعه استرتژی منابع انسانی

*
*
*پرشنامه
3
بهبود کیفیت عملکرد

*
*
*پرشنامه
4
دانش و آگاهی کارکنان

*
*

*


پرشنامه
5
فرصتهای شغلی کارکنان

*
*

*


پرشنامه
6
استقلال و آزادی کارکنان

*
*


*

پرشنامه
7
مسئولیت تصمیم گیری کارکنان

*
*

*


پرشنامه
8
خودکنترلی کارکنان

*
*

*


پرشنامه
9
توسعه حرفهای کارکنان

*
*

*


پرشنامه
3-4 جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری مورد پژوهش، تمامی کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه در سال 1392 که دارای شرایط زیر باشند:
1- کارمند رسمی یا پیمانی باشد.
2- در سال جاری مشغول به خدمت باشد.
3-5 روش نمونه و حجم نمونه گیری
ضمناً تعداد نمونه آماری مورد پژوهش 375 نفر از کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی به شرح جدول ذیل میباشد.
جدول 3-2 مدرک تحصیلی
جامعه آماری
زیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
تعداد
43
26
109
173
24
در این پژوهش از روش نمونهگیری طبقه بندی تصادفی ساده استفاده شده است و از آن جایی که این جامعه آماری محدود در نظر گرفته شده است، جهت محاسبه حجم نمونهی مورد نیاز برای پژوهش از فرمول به دست آوردن نمونه در جامعه آماری محدود استفاده شده و تعداد نمونه 183 نفر انتخاب شده است. سپس با استفاده از فرمول کوکران به محاسبه حجم نمونه پرداخته شد. که با توجه به حجم کل جامعه، کارکنان(سطوح مختلف)، حجم نمونه با توجه به فرمول زیر 183 نفر محاسبه شد.
3-6 ابزار پژوهش و روش جمعآوری دادهها
مهمترین روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق به شرح ذیل می باشد:
*?مطالعات کتابخانهای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانهای، فیش برداری، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات اینترنت استفاده شده است.
*?تحقیقات میدانی: در این قسمت به منظور جمعآوری دادهها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. روش جمعآوری دادهها در این تحقیق، استفاده از پرسشنامه با طیف 5 گزینهای لیکرت است که ارتباط سؤالات با هر یک از متغیرهای تحقیق نشان داده شدهاست، نمونه فرم پرسشنامه در قسمت ضمائم پایاننامه آمده است و توزیع فراوانی و چگونگی بهرهبرداری از آن در فصل چهارم تشریح گردیده است.
3-7 روایی و پایایی ابزار پژوهش
3-7-1 آزمون روایی
روایی تعیین میکند ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه میگیرد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگیری نمیتوان به دقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد و همکاران، 1386، 196). به منظور سنجش روایی علاوه بر استفاده از مبانی نظری از نظرات اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از کارشناسان خبره را در خصوص مفاهیم، ابعاد و مؤلفههای ابزار گردآوری اطلاعات، جویا شده و با بررسیهای انجام شده و انجام اصلاحات پیشنهادی از سوی آنها مشخص شد که شاخصهای درنظر گرفته شده، بهدرستی انتخاب شدهاند.
3-7-2 آزمون پایایی(قابلیت اعتماد)
قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میدهد (سرمد و همکاران، 1386، 166). در این تحقیق برای اندازهگیری پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند بکار میرود. این آلفا بیانگر این مطلب است که سؤالات هم پوشانی و همچنین همسویی داشته است و نیز پاسخدهندگان نیز با دقت و آگاهی به سؤالات پاسخ دادهاند. هر قدر این عدد به یک نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی بیشتری برخوردار میباشد.
ضریب آلفای کرونباخ بر حسب فرمول زیر بدست می آید:
=
که در آن:
J = تعداد زیرمجموعه سؤال های پرسشنامه یا آزمون
= واریانس زیرآزمون jام
= واریانس کل آزمون
در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با 873/0 است. حال برای هر متغیر به صورت جداگانه آلفای کرونباخ را محاسبه میکنیم.
جدول 3-3 مقادیر آلفای کرونباخ به تفکیک هر یک از مؤلفهها
عوامل
مقدار آلفای کرونباخ
فناوری اطلاعات
874/0
توسعه استرتژی منابع انسانی
883/0
بهبود کیفیت عملکرد
913/0
دانش و آگاهی کارکنان
897/0
فرصتهای شغلی کارکنان
868/0
استقلال و آزادی کارکنان
845/0
مسئولیت تصمیم گیری کارکنان
836/0
خودکنترلی کارکنان
873/0
توسعه حرفهای کارکنان
987/0
کل
886/0
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و فرضیه تحقیق با استفاده از نرم افزارSPSS از آزمون ضریب همبستگی پیرسون(بهدلیل نرمال بودن دادهها) استفاده میشود به منظور آزمون مجموعه روابط علت و معلول بین متغیرها و مؤلفههای مورد بررسی از مدلهای رگرسیون چندگانه استفاده شد. برای تکمیل پژوهش از دو روش کتابخانهای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، ابزار جمعآوری دادههای این تحقیق پرسشنامه بوده که توسط پژوهشگر با استفاده از منابع علمی معتبر تهیه و تنظیم گردیده است. جواب گویهها در یک طیف از کاملأ مخالف به کاملأ موافق(طیف پنج گزینهای لیکرت)، را شامل میشود که نمرات آنها بهصورت استاندارد وارد سیستم گردیده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
4-1 مقدمه
طبقه‌بندی و تجزیه‌ و‌ تحلیل درست داده‌ها و استفاده صحیح از تکنیک‌های آماری به طبع استفاده از روش‌های مناسب پژوهش در نهایت منجر به دستیابی به نتایج قابل اتکا خواهد شد. پس از آنکه محقق داده‌ها را گردآوری، استخراج و طبقهبندی نمود و جدول توزیع فراوانی و نسبت‌های توزیع را تهیه کرد باید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، آغاز شود. درمرحله تجزیه و تحلیل، نکته مهم این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف، پاسخگویی به سؤال یا سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی ‌فرضیه‌های خود جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد(حافظ نیا، 1382: 102).
در فصل حاضر داده‌های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از تکنیک‌های مناسب آماری مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفته خواهد شد و با استفاده از تکنیک‌های آماری توصیفی و استنباطی نتایج حاصل ارائه می‌گردد. از شاخص‌های آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد، جداول و نمودارها برای بررسی و تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات مربوط به ویژگی‌های عمومی پاسخگویان استفاده شده است. روابط بین متغیرهای پژوهش نیز با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون تی- تست، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
4-2 آمار توصیفی
4-2-1 جنسیت
جدول 4-1 توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
113
62%
زن
70
38%
جمع کل
183
100
همان طور که در جدول 4-1 مشاهده می کنید از 183 نفر، بیشترین آمار از بین پاسخ دهندگان را مردان تشکیل می دهند که معادل 62 درصد است. این ویژگی در در نمودار دایره ای 4-1 به شرح ذیل توصیف می شود:
نمودار 4-1: تفکیک گروه مورد مطالعه بر حسب جنسیت
4-2-2 وضعیت تحصیلات
جدول 4-2 توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم
78
43%
فوق دیپلم
85
46%
لیسانس
19
10%
فوق لیسانس و بالاتر
1
1%
جمع کل
183
100
همان طور که در جدول 4-2 مشاهده می کنید بیشترین افراد (85 نفر) از نمونه آماری معادل 46 درصد دارای مدرک فوق دیپلم میباشند. و کمترین آن حدود 1 درصد دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر میباشند. این ویژگی در نمودار دایرهای 4-2 به شرح ذیل توصیف میگردد:
نمودار 4-2: تفکیک گروه مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
4-2-3 سن
جدول 4-3 توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب سن
سن
فراوانی
درصد فراوانی
زیر 30 سال
44
6%
30-40
87
54%
40-50
33
35%
بالای 50 سال
19
5%
جمع کل
183
100%
همانطور که در جدول 4-3 مشاهده میکنید بیشترین افراد (51 نفر ) معادل 54 درصد 30 تا 40 سال و کمترین افراد (6 نفر) معادل 6 درصد زیر 30 ساله میباشند. این ویژگی در نمودار دایرهای 4-3 به شرح ذیل توصیف میگردد:
نمودار 4-3: تفکیک گروه مورد مطالعه بر حسب سن
4-2-4 سطح درآمد
جدول 4-4 توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب سطح درآمد
درآمد
فراوانی
درصد فراوانی
زیر 1 میلیون
112
61%
1 میلیون تا 2 میلیون
68
37%
2 تا 5 میلیون
3
2%
بالای 5 میلیون
0%
جمع کل
183
100
همانطور که در جدول 4-4 مشاهده می کنید بیشترین افراد (57 نفر ) معادل 60 درصد دارای درآمد 2 تا 5 میلیون بودهاند، سایر اطلاعات مربوط به درآمد در

دیدگاهتان را بنویسید