منابع و ماخذ پایان نامه کسب و کار، نرم افزار، سرعت پردازش

دانلود پایان نامه

ر فرهنگ مدیریت و منابع درسی آن مشاهده می شود.فناوری اطلاعات مفهومی است که تا به امروز تعریف دقیق و جامع از آن نشده است.برخی در تعاریف خود بر محور فناوری اطلاعات آن را مجموعه ای از سخت افزار ، نرم افزار ،پایگاه داده ها و دیگر تجهیزات ارتباطی می دانند و گروهی نیز با توجه به نوآوری های حاصل از آن ،به مجموعه ای از کاربران ومدیریت اطلاعات سازمان تاکید دارند که میتواند شیوه کسب وکار را دچار تحول کند و به عنوان یک برتری رقابتی در محیط های کسب و کار امروز مطرح شود در کشورها اگر چه گام هایی در به کارگیری آن در زمینه های مختلف برداشته شده است ولی هنوز ناشناخته است چند سال بیشتر نیست که این موضوع در دانشگاهها مطرح و تدریس می شود ولی یک نگرانی همواره وجود داشته است که با توجه به نو بودن مفاهیم ، افراد براساس ذهنیات وبرداشت هی خود آن را مطرح کرده اند که گاه فناوری اطلاعات را در حد یک رایانه وکاربر آن تنزل دادهاند. ولی در سالهای اخیر حرکت های بسیار مطلوبی مشاهده می شود که در صورت تحقق می تواند زیر بنای بهره گیری مناسب از فناوری اطلاعات را در سال های آتی به همراه داشته باشد اطلاعات در سازمانهای ما کمتر به عنوان یک دارایی سازمان تلقی می شود و کمتر به نقش استراتِژی آن در تصمیم گیری ها و تحقق اهداف توجه می شود در حال حاضر سازمانهای ما مخصوصا در بخش های خصوصی و صنعتی به مشکلات و معضلات بسیار ی در گیر هستند نگاه بسته به اقتصاد و تولید ،عدم برخورداری از یک بینش جهانی درک از کسب و کار و تاکید بر انحصار کسب منابع و بازار موجب گردیده که کمتر به دستاوردهای فناوری اطلاعات در پاسخگویی به شرایط تغییر بازار بپردازند . امروزه در دنیای صنعتی و پیشرفته فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری در دست دولت ها می تواند حاکمیت و مشروعیت نظام را ارتقاء و بر رشد دموکراسی و پاسخگویی آن بیفزاید.
دولت الکترونیک رهاورد کوچک از کاربرد فناوری اطلاعات در سطح دولت ها است. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقاء کیفیت و کارایی آموزش مورد استفاده قرار داد .توسعه روز افزون ابزارهای مبتنی بر این فناوری ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندی های انسان موجب شده تا شکل جدیدی از محیط یادگیری و تعاملی خلاق، فعال و فراگیر ایجاد شود. پدیده جدید فناوری اطلاعات و تاثیزی که بر جنبه های گوناگون زندگی داشته به ظهور برخی تحولات بنیادی در روابط جوامع بشری منجر شده است این پدیده با سرعتی چشمگیر خواسته های بشر را تحت تاثیز قرار داده و نیازهای جدیدی را بوجود آورده است.
1-2 بیان مسئله
بکارگیری فناوری اطلاعات به افزایش دانش و آگاهی های کارکنان و نیز غنی تر شدن محتوای مشاغل می انجامد.دانش کارکنان موجب تسلط حرفه ای آنها بر سازمان می شود و اگر جمله ی معروف “دانش،توانایی است”را بپذیریم آنگاه می توانیم ادعا کنیم در سازمان هایی که فناوری اطلاعات حاکم می شود کارکنان از قدرت و توانایی بیشتری برخوردارند(صرافی زاده، 1388 ،ص 254).
بکارگیری فناوری اطلاعات بطور خاص سیستم های اطلاعاتتی به تسهیل کنترل و نظارت بر سازمان می انجامد و از این طریق حیطه نظارتکارکنان و مدیران برخلاف ساختارهای سنتی که یک محدودیت به حساب می آید می تولاند گسترش یابد.گسترش حیطه نظارت تعداد مدیران سطوح میانی و کارشناسان را کاهش می دهد و از این طریق تعداد سطوح مدیریتی در بخش های میانی سازمان تقلیل می یابد.همچنین فناوری اطلاعات از طریق مهندسی مجدد به تقلیل فرایندها ،کاهش زمان انجام کارها و تعداد منابع انسانی در سطح عملیات می انجامد،که در نهایت کاهش نیروی انسانی در سطح عملیات در کنار گسترش حیطه ی نظارت مدیران از طریق بکارگیری سیستم های مکانیزه ،کارایی مدیران و سازمان را بطور چشمگیری ارتقا می دهد.همانگونه که بیان شد این امر به کاهش تعداد مدیران میانی و سطوح مدیریت میانی و در نتیجه به مسطح شدن سازمان می انجامد(صرافی زاده ،1388،ص 253).
استفاده از فناوری اطلاعات علاوه بر تاثیر روی طبیعت کار و محیط کار،نحوه رقابت سازمان ها را هم تغییر داده است.فناوری اطلاعات موجب توسعه م بهینه سازی عملیات داخلی سازمانها ،کاهش هزینه های داخلی و تسریع در امر تولید شده است.کاهش هزینه ها ،فرصت سودآوری را حتی در قیمت پایین تری برای محصولات را نیز ممکن ساخته است.با سرعت عمل در رساندن محصول به بازار ،دسترسی به سود سریعتر رخ می دهد.فناوری اطلاعات به یاری فرایندهای بازاریابی و فروش آمده و سرعت عمل در بازار یابی خصوصاً در مواردی که محصولات جدید موجب کاهش قیمت و پایمال شدن فرصت ها می شود بهبود بخشیده است(زرگر،محمود،1388،ص 21).
اطلاعات یکی از حیاتی ترین و مهمترین ابزار قدرت مدیریتی می باشد. کسب اطلاعات بویژه اطلاعاتی که بنظر می رسند نقش محوری یا راهبردی در سازمان داشته باشند میتوانند برای ساختن یک پایگاه قدرت و نیز برای واجب الاطاعه و متنفذ کردن یک شخص در سازمان بکار رود.از طرف دیگر وقتی مدیران افراد خود را با اطلاعات بیشتر تجهیز میکنند آن افراد احساس توانمندی میکنند و به احتمال بیشتری با بهره وری، کامیابی و هماهنگ با خواستههای مدیریت کار میکنند مدیر با درگیر کردن دیگران در کسب نتایج مطلوب عملاً پایه های قدرت خود را تقویت میکند.با اطلاعات بیشتر، افراد تمایل پیدا میکنند که خود سازمانی، کنترل شخصی و اعتماد بیشتر را تجربه کنند.احساس توانمندی به وجود آمده و احتمالاً از مخالفت افراد با مدیر و تفاوت آنها در برابر قدرت او و تلاش در جهت حمایت خویش خواهد کاست.به جای آن احتمال دارد که آنان با مدیر توانمند همکاری کنند(وتن و کمرون1،1387، ص 51).
مدیران موفق دنیای امروز رمز موفقیت سازمان خود را در بهرهمندی از انسانهای فرهیخته میدانند و بر این باورند که دارایی ارزشمندی که برای ما مزیت رقابتی ایجاد میکند کارکنان ما هستند و تنها همین انسانها هستند که ما را در صحنه رقابت پیشتاز نگه میدارند بنابراین و با توجه به اینکه منابع انسانی یکی از عوامل اصلی محقق نمودن ماموریت سازمانهاست می بایست به منظور مدیریت بهینه این منبع ارزشمند استراتژی ها و راهبردهایی را تهیه، تدوین و اجرا نمود.
استراتژی منابع انسانی عبارتست از ایجاد یک دستور کار برای واحد منابع انسانی ،به عبارت دیگر استراتژی منابع انسانی هدف و کانون توجه را برای این واحد خلق می کند.و ارزش قابل ارائه توسط واحد منابع انسانی را مشخص می نماید.استراتژی منابع انسانی همچون استراتژیهای سازمان دارای چشم انداز (دلیل وجود واحد منابع انسانی)ماموریت(آنچه واحد منابع انسانیبرای ایجاد ارزش افزوده در سازمان انجام می دهد )ارزش ها ،اهداف،اقدامات و مقیاسهایی جهت سنجش میزان تحقق برنامه هایی است. محورهای اصلی استراتژی منابع انسانی سه محور به شرح ذیل می باشد.
1- تدوین و طراحی استراتژیها
2- اطلاع رسانی و ادراک استراتژیها
3- استقرار و اجرای استراتژیها
ایجاد پایگاه داده مناسب جهت تحلیل و بازیافت داده ها انتخاب و بکارگیری نرم افزارمناسب مدیریت، بهره گیری از تکنولوژی در جهت ارتقا و کارایی و اثر بخشی منابع انسانی ایجاد یک نرم فرآیند موثر مدیریت اطلاعات و خدمات در جهت استفاده بهینه از اطلاعات موجود سازماندهی منابع در جهت حمایت از کاربران در پاسخگویی سریع به شرایط راهنمایی کاربران در حداکثر استفاده از تکنولوژی و سیستم ها، پیاده سازی سیستم های حقوق و دستمزد، سیستم های آموزش و توسعه و سیستم استخدام با استفاده از فن آوری اطلاعات.
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
فناوری اطلاعات شیوه های کسب و کار را تغییر داده است. به صورتی که امروزه حجم عظیمی از داد و ستدهای تجاری از طریق اینترنت و به صورت الکترونیک انجام میشود. همچنین تاثیر فناوری بر روشهای انجام کار در دولت و ارتباط شهروندان با دولت به شکل گیری دولت الکترونیک انجامیده است. سازمانهای مجازی نیز شیوهای نوین از سازمانهای سنتی هستند که با متغیرهای خاص خود روشها و عادات کسب و کار را تغییر دادهاند در نتیجه آنچه که در گذشته سازمانها به دنبال آن بودهاند امروزه از طریق فناوری ازلاعات قابل دسترسی است. فناوری اطلاعات کارایی، بهرهوری و نیز اثر بخشی سازمانها را ارتقاء داده و ابزاری است به منظور پاسخگویی به شرایط حاکم بر سازمانها در هزاره سوم میلادی. رشد و توسعه فناوری اطلاعات در دهه آخر قرن بیستم تاثیرات چشمگیری بر سازمانها و موسسات و نحوه کسب و کار آنها داشت. قدرتمند شدن رایانهها از نظر سرعت پردازشی، گسترش دانش شبکهها، توسعه تجهیزات ارتباطات و مخصوصاً اینترنت موجب شد تا تبادل، اشتراک و توزیع اطلاعات در سرتاسر جهان به سرعت انجام شود و در اثر آن شیوههای کسب و کار سنتی نیز تغییر شکل دهد(صرافی زاده، 1388: 149). فناوری اطلاعات در عصر تغییرات و تحولات شتابنده محیطی نقش حیاتی در ادامه بقای سازمانها دارند. فناوری اطلاعات این امکان را برای مدیران فراهم میسازد که با پردازش سریع اطلاعات امکان کنترل و هماهنگی ساختارهای پیچیده تر را داشته باشد. علاوه بر این فناوری اطلاعات موجب می شود عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع صورت پذیرد(اوتارخانی2، 1387: 20). فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است تا رایانه های متعددی از طریق تجهیزات و ابزارها و رسانههای ارتباطی به یکدیگر متصل شده و به تبادل اطلاعات و دانش بپردازند. در شیوه سنتی کاربران از رایانه جهت آمادهسازی اسناد و یا بهره برداری از برنامه کاربردی خاص مانند حسابداری استفاده می کردند و تبادل اطلاعات بین کاربران از طریق پست و یا ارسال نمابر امکانپذیر بود. با توسعه و گسترش ارتباطات و فناوریهای ارسال داده، امروزه کاربران میتوانند از طریق رایانههای شخصی به دنبال اطلاعات و ارتباط با یکدیگر بپردازند و یا از پایگاههای اطلاعات به صورت به هنگام استفاده کنند اتصال رایانه ها به شکل این امکان را به فرد می دهد تا سازماندهی نوینی در شیوه انجام کار داشته باشد(صرافی زاده، 1388، ص 78).
1-4 سوالهای پژوهش
1)آیا کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان باعث توسعه و خود کنترلی کارکنان میگردد؟
2) آیا کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان باعث استقلال و آزادی کارکنان میشود؟
3) آیا کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان باعث بهبود کیفیت و عملکرد کارکنان میگردد؟
4) آیا کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان باعث افزایش دانش و آگاهی کارکنان میگردد؟
5) آیا کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان باعث افزایش فرصتهای شغلی میگردد؟
6) آیا کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان باعث افزایش مسئولیت تصمیمگیری میگردد؟
7) آیا کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان باعث افزایش خود کنترلی کارکنان میگردد؟
1-5 اهداف پژوهش
4- مشتریان به سرعت می توانند به اطلاعاتی تفصیلی و یا خدمات مورد نیاز دسترسی یابد.
5- در تجارت الکترونیک مشتریان می توانند به کالا یا خدمات خاص خود دست یابند.
6- تجارت الکترونیک امکان شرکت افراد را در طرح های مجازی فراهم می آورد. بنابراین فرد از طریق شبکه می تواند در حراج شرکت و به طور فعال به خرید بپردازد.
7- تجارت الکترونیکی به مشتریان این امکان را می دهد تا با دیگر مشتریان و یا دیگر فروشندگان ارتباط برقرار کرده و به تبادل فکر و تجربیات بپردازند(صرافی زاده، 1388، ص 169).
2-2-5-4-3 مزایا برای جامعه
1- تجارت الکترونیک تسهیل کننده اصلی اقتصاد دیجیتالی است که منجر به توسعه اقتصادی از طریق بهره وری بالا با حداقل تورم می شود.
2- تجارت الکترونیک امکان کار فرد را در منزل توسعه داده و از طریق کاهش ایاب و ذهاب به کاهش ترافیک و هزینه های اجتماعی آن مانند آلودگی هوا

دیدگاهتان را بنویسید