منابع پایان نامه با موضوع توسعه روستا، فعال نمودن

دانلود پایان نامه

آباد
زیباکنار
14

گفشه
16
جمع
1
3
46
ماخذ: مرکز آمار ایران ، سرشماری نفوس و مسکن ( 85)

نقشه 3-1-نقشه موقعیت

نقشه 3-2- پراکندگی روستا
3-3-2- توپوگرافی
از نظر توپوگرافی نوارساحلی که قسمت های شمالی شهرستان (بخش های خشکبیجار،خمام و لشت نشا) را در بر می گیرد، به وسیله باندهای ماسه ای از جلگه جداشده است . اراضی بخش لشت نشاء از انواع خاکهای جلگه ای شامل : شن های ساحلی، خاکهای رسوبی، خاکهای رسوبی بافت ریز و خاکهای چمنی و نیمه مردابی تشکیل شده است. به دلیل اینکه شعبه های مختلفی از رودخانه سفیدرود از آن عبور می کند، در طول زمان مرداب ها و تالاب هایی مملو از گل و لجن که با سیل و طغیان رودخانه ها بوجود آمده است. خاک لشت نشاء را تشکیل می دهد و در واقع خاک لشت نشاء از رسوب های آب سفیدرود ، دلتایی و رودخانه ای تشکیل شده است.
نوارساحلی : نوارساحلی که قسمت های شمالی شهرستان (بخش های خشکبیجار،خمام و لشت نشا) را در بر می گیرد، به وسیله باندهای ماسه ای از جلگه جداشده است.
3-3-3- خاک
عوامل مختلف طبیعی ودرگذرزمان موجب شکل گیری وضعیت فعلی خاک درسطح استان ومنطقه موردتحقیق شده اند که دراین بین عوامل تکتونیک وزمین شناسی واقلیم سهم مهمی را ایفا می نمایند.
اراضی بخش لشت نشاء از انواع خاکهای جلگه ای شامل : شن های ساحلی، خاکهای رسوبی، خاکهای رسوبی بافت ریز و خاکهای چمنی و نیمه مردابی تشکیل شده است. به دلیل اینکه شعبه های مختلفی از رودخانه سفیدرود از آن عبور می کند، در طول زمان مرداب ها و تالاب هایی مملو از گل و لجن که با سیل و طغیان رودخانه ها بوجود آمده است. خاک لشت نشاء را تشکیل می دهد و در واقع خاک لشت نشاء از رسوب های آب سفیدرود، دلتایی و رودخانه ای تشکیل شده است.(طرح جامع زمین شناسی،1370: 27)
دشت های آبرفتی ورودخانه ای: این اراضی رشته های رسوبی واراضی تحت آبیاری حاشیه رودخانه سفیدرودمی باشندکه دارای شیب 5/0 تا2 درصدهستند. خاک های این ناحیه از خاک های اسیدی عمیق بابافت سنگین است . درارضی پست نیزخاک های دیده می شوند.
درقسمت های پایینی رشته های رسوبی رودخانه سفیدرودکه دارای شیب کمتر از5/0 درصدهستندخاک های این اراضی خاک های عمیق بابافت سنگین می باشد.

نقشه 3-3 -نقشه خاک
3-3-4- اقلیم
* وضعیت آب و هوایی
آب و هوای تحت تأثیر عواملی چون توپوگرافی جهت دامنه، رطوبت دریای خزر و ورود توده های هوا قرار دارد و جهت شناخت هر چه بیشتر و بهتر شرایط اقلیمی به بررسی عناصر اقلیمی مؤثر بر ساخت و ساز در دوره آماری 1390-1380 ایستگاه رشت پرداخته می شود.
جدول 3- 3 -مشخصات ایستگاه شهر رشت
نام ایستگاه
موقعیت جغرافیایی
آمار موجود
نوع ایستگاه
رشت
طول
عرض
ارتفاع به متر
دوره
تعداد سال
سینوپتیک

4939
3712
7/36
1390-1380
11

ماخذ: سازمان هواشناسی،1390-1380
* بارندگی
مطالعه بار ندگی ایستگاه مورد مطالعه در سالهای 1390-1380 نشان می دهد که آذر ماه با 7/198 و تیرماه با 5/35 میلی متر بارندگی، پر باران ترین و کم باران ترین ماهها هستند، بررسی آمار بارندگی فصلی سالهای 87-78 شهر رشت نیز نشان می دهد که در فصل بهار 4/274 میلی متر، در فصل تابستان 5/238 میلیمتر، در فصل پاییز 4/495 میلی متر و در فصل زمستان 6/302 میلی متر است. بنابر این فصل پاییز پر باران ترین و فصل تابستان کم باران ترین فصل ها هستند(سازمان هواشناسی، 1390-1380).

جدول 3- 4-بارندگی ماهانه ایستگاه رشت
ردیف
میانگین به میلی متر
بارندگی فصلی
آذر
9/198
4/495
آبان
7/108

مهر
8/187

شهریور
143
5/238
مرداد
60

تیر
5/35

خرداد
3/96
4/274
اردیبهشت
8/73

فروردین
3/101

اسفند
1/94
6/302
بهمن
2/81

دی
3/127

میانگین سالانه
24/109

ماخذ: سازمان هواشناسی،1390-1380

شکل 3-1- بارندگی ماهانه ایستگاه رشت

شکل 3-2 – بارندگی فصلی ایستگاه رشت
ماخذ: سازمان هواشناسی،1390-1380
* درجه حرارت
میانگین سالانه دما در ایستگاه مورد مطالعه، 7/15 درجه سانتیگراد است. طبق آمار سالهای 87-78، مرداد ماه گرمترین و دی ماه سردترین ماههای سال هستند. میانگین دمای هوا در گرمترین فصل سال یعنی تابستان 22/25 درجه سانتیگراد و در سردترین فصل سال یعنی زمستان 07/8 درجه سانتیگراد است. در تابستان میانگین ماهانه دمای هوا در تیر ماه 76/24، در مرداد 75/26 و در شهریور درجه سانتیگراد است. در زمستان دمای هوای رشت در دی ماه 96/6، در بهمن 24/7 و در اسفند 03/10 درجه سانتیگراد است. میانگین حداکثر دما در تیر 1/29، مراد 0/32 و در شهریور 5/28 درجه سانتیگراد است که این میانگین در گرمترین ماههای سال است. میانگین حداقل دما یا میانگین در سردترین ماههای سال، در دی ماه 4/3، در بهمن 7/2 و در اسفند 0/5 درجه سانتیگراد است. در فصل بهار 2/19، در تابستان 2/25، در پاییز 8/14 و در زمستان 0/8 است .
جدول شماره 3 – 5 – رژیم دراز مدت دمای ماهانه ایستگاه رشت
ردیف
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
میانگین حداکثر
49/10
78/11
03/15
2/18
64/21
14/27
1/29
06/32
55/28
74/24
74/18

77/13
میانگین حداقل
43/3
71/2
03/5
69/17
05/13
94/17
41/20
44/21
79/19
73/15
47/10
55/5
میانگین ماهیانه
96/6
24/7
03/10
5/19
34/17
54/22
76/24
75/26
17/24
23/20
60/14
66/9
میانگین فصلی
07/8
7/19
22/25
83/14
ماخذ: سازمان هواشناسی، 1390

شکل شماره 3 -3- رژیم دمای ماهیانه ایستگاه رشت

شکل شماره 3- 4- رژیم دمای فصلی ایستگاه رشت
* رطوبت نسبی
بررسی رطوبت نسبی در ساعت 5/6، 5/12، 5/18 و میانگین حاصله از این مشاهدات در طول سال در دوره آماری مورد براین اساس می باشد.
جدول 3- 6- به در صد رطوبت نسبی در ایستگاه رشت
ماه
رطوبت نسبی ماهیانه حداکثر
رطوبت نسبی ماهیانه
معدل
آذر
96
72
84
آبان
97
72
5/84
مهر
97
72
5/84
شهریور
97
68
5/82
مرداد
95
62
5/78
تیر
93
59
76
خرداد
94
59
5/76
اردیبهشت
95
62
5/78
فروردین
95
64
5/79
اسفند
97
71
84
بهمن
96
72
84
دی
95
71
83
ماخذ: سازمان هواشناسی
از مشاهده جدول رطوبت نسبی نتیجه می گیریم که در ماههای شهریور، مهر، آبان بیشترین رطوبت نسبی بوده و کمترین در صد رطوبت نسبی مربوط به ماههای خرداد، تیر بوده است.

شکل 3-5-میانگین رطوبت نسبی به درصد در ایستگاه رشت
* فشار
تغییرات فشار در ایستگاه سینو پتیک لشت نشاء در ماه تیر در کمترین میزان خود ودرآذر ماه بیشترین سطح خود را دارا می باشد براساس بررسی از تیر تا آبان ماه سیستم ناوه برشهر است حاکم می گردد که به وجود فشار زیاد هوا اشاره دارد و از ماه آبان تا تیر ماه سیستم بسته (نوعی سیستم کم فشار ) برفشار زیاد هوا غالب می گردد (رمضانی 1370 ،49 )
* باد
باد یکی دیگر از عناصر اقلیمی است که در نتیجه تفاوت دما و فشار بین دو نقطه به وجود می آید تعیین فرکانس باد با جهات مختلف و دوره های سکون آن ، در بسیاری از بررسی های شهری مورد توجه قرار می گیرد . به عنوان مثال مکان یابی صنعتی و ایجاد شهرک های صنعتی در شهر ها و همچنین مکان یابی فضای سیز و یا جهات ساختمان های مسکونی بسیار وابسته به مطالغات تغییرات باد در قلیم شناسی می باشد .
3-3-5- منابع آب
آب در طبیعت به صورت های مختلف وجود دارد که به طور کلی می توان آنرا به دو دسته تقسیم کرد:
آب های سطحی و آب های زیرزمینی.
آب های سطحی از آن مقدار آب باران تشکیل می شود که خاک قادر به جذب آنها نیست و یا پس از نفوذ در زمین به صورت چشمه سارها و امثال آن، از زمین خارج می شود و جویبارها و رودها و غیره را ایجاد می کند.
آبهای سطحی به دو دسته آبهای سطحی جاری و آبهای سطحی راکد تقسیم می شوند.
آب های شرب و کشاورزی استان گیلان از طریق آب های جاری و زیر زمینی تأمین می گردد. پتانسیل آب های زیر زمینی استان گیلان 894 میلیون متر مکعب و پتانسیل آب های سطحی استان 9910 میلیون متر مکعب بر آورده شده است . ( مطالعات طرح جامع سیلاب ؛ صفحه 17 ) .
سفیدرود بزرگترین رودخانه گیلان است که اراضی جلگه ای گیلان از انزلی تا رودسر از رسوب های دلتایی و رودخانه ای تشکیل شده است در منطقه لشت نشاء دو شعبه بنام های کلاف رود و گفشه رود از سفیدرود جدا گشته و در این دهستان جریان یافته از دیگر رودخانه هایی که در منطقه لشت نشاء جریان دارند و بعنوان منابع آبی این دهستان مورد استفاده قرار می گیرند بنام های کلاف رود، وزیربکنده، حاجی بکنده، کفشه رود، اشمک، نوشاجو، سیارجه رود، توجارود، سیلارجوب، چپک چکه می باشند.

نقشه 3-4- منابع آب

3-3-6- جغرافیای زیستی و پوشش گیاهی
جغرافیای زیستی و پوشش گیاهی که شامل جغرافیای گیاهی و جغرافیای حیوانی می باشد.
تنوع پوشش گیاهی و حیات جانوری در یک منطقه از جمله جاذبه های محیطی محسوب می شود که امکان تحقیق برروی گونه ها مختلف گیاهی و جانوری و حتی زمینه های شکار و صید را برای گردشگر فراهم می آورد . لذا شناخت از آنها از نقطه نظر زیبا شناسی ، بوم شناسی ، اقتصادی ، علمی (ژنتیکی ) آموزشی و تفریحی حائز اهمیت است .
3-4- ویژگی های جمعیتی و اجتماعی
3-4-1-جمعیت و خانوار
با توجه به آمار و اطلاعات اخذ شده از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن بخش لشت نشاء طی سالهای 1365، 1375 ،1385 به ترتیب دارای جمعیتی برابر 30701 ، 28309 ، 25607 نفر می باشد.همچنین تعداد خانوار این بخش طی سه دوره سرشماری فوق به ترتیب برابر 6482، 7044، 7743 خانوار می باشد.
جدول 3-7 تعداد جمعیت ، خانوار و بعد خانوار بخش لشت نشاء طی سالهای 1385-1365
سال
تعداد جمعیت
تعداد خانوار
بعد خانوار
1365
30701
6482
7/4
1375
28309
7044
01/4
1385
25607
7743
3/3
تغییرات 75-65
2392
562
2/4
تغییرات 85-75
2702
699
8/3
مأخذ : مرکز آمار ایران 85-65

شکل 3-6تعداد تحولات جمعیت بخش لشت نشاء(80-1365)

شکل 3-7 : تحولات خانوار بخش لشت نشاء
3-4-2- بعد خانوار
بعد خانوار طی سالهای 1365، 1375،1385 در بخش لشت نشاء به ترتیب برابر 3/3 ، 01/4، 7/4 نفر می باشد.

شکل 3-8 : روند تحولات بعد خانوار بخش لشت نشاء
3-4-3- رشد جمعیت
جمعیت بخش لشت نشاء از سال 1365 تا 1385 کاهش یافته و تعداد خانوار در این بخش افزایش یافته، رشد جمعیت بخش لشت نشاء در فاصله سالهای 65 تا 75 برابر 8/0- درصد در فاصله سالهای 75 تا 85 برابر 99/0- درصد تغییر یافته . ( جدول 3-7)
جدول 3-8-تغییرات جمعیت و رشد جمعیت بخش لشت نشاء طی سالهای 65 تا 85
شرح< br />تغییرات جمعیت
رشد جمعیت

75-65
85-75
75-65
85-75
بخش لشت نشاء
2392
2702
8/0-
99/0-
مأخذ : مرکز آمار ایران -نتایج فرهنگ آبادیهای 85-65
3-4-4- ساختار سنی و جنسی
در بررسی های جمعیتی، ساخت سنی و جنسی جمعیت از عوامل مهم به شمار می رود. ترکیب جنسی و سنی جمعیت در هر جامعه نتیجه روند گذشته زاد و ولد، مرگ و میر و مهاجرت است و سطوح جاری روندهای فوق بر ساختار جنسی و سنی جمعیت در سالهای آینده تاثیر خواهد داشت پس به منظور مطالعه و برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی و … بررسی این فاکتور جمعیت ضروری است . (مولایی هشجین 1374: 89)
در سال 1375 از مجموعه 28309 نفر جمعیت بخش لشت نشاء تعداد 13981 نفر ( 4/49 درصد ) مرد و 14328 نفر (6/50 درصد) زن بوده و در این سال در مقابل هر یک صد نفر زن 98 نفر مرد می باشند و براساس آخرین سرشماری در سال 1385 از مجموع 25607 نفر جمعیت بخش لشت نشاء تعداد 12749 نفر (8/49 درصد ) مرد و 12858 نفر (2/50 درصد ) زن بوده و در این سال در مقابل هر یک صد نفر زن 99 نفر مرد می باشد. که علت این تفاوت به عواملی چون مهاجرت به خارج از بخش ، ازدواج مردان در خارج از بخش یا به عدم ازدواج جوانان بستگی دارد.
در بخش لشت نشاء از لحاظ ترکیب سنی تعداد جمعیت 14-0 سال بیشترین تعداد را شامل می شود و کمترین تعداد جمعیت مربوط به گروه سنی بالای 65 سال می باشد.

جدول شماره 3-9- نسبت جنسی جمعیت بخش لشت نشاء در دوره های 65، 75 و 85 سرشماری
جنس
75
85
مرد
13981
12749
زن
14328
12858
نسبت جنسی
98
99
ماخذ: معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان

شکل شماره 3-9: نسبت جنسی جمعیت بخش لشت نشاء در 75، 85
ماخذ: معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان
3-4-5-جمعیت فعال و غیرفعال
از مجموع 22873 نفر جمعیت 10 ساله و بیشتر تعداد 8219 نفر برابر 4/35 درصد شاغل می باشند که از این تعداد 6534 نفر برابر 5/79 درصد شاغل مرد و 1685 نفر برابر 5/20 درصد شاغل زن می باشند.

شکل شماره 3-10: درصد توزیع جمعیت فعال و غیرفعال بخش لشت نشاء
مأخذ: سالنامه آماری 85
3-4-6- سواد
سواد و میزان تحصیلات یکی از فاکتورهایی است که به تناسب کیفی بودن آن یکی از مهمترین پایه های توسعه هر منطقه یا کشور است.
در سال 1385 از مجموع 23997 نفر جمعیت 4 ساله و بالاتر بخش لشت نشاء تعداد 18109 نفر برابر 5/75 درصد باسواد می باشند که از این تعداد 9657 نفر برابر 3/53 درصد مرد و 8452 نفر برابر 7/46 درصد زن را شامل می شود با این احتساب میزان باسوادی زنان کمتر از مردان است.

3-5- ویژگیهای اقتصادی
ویژگی های اقتصادی در هر منطقه ارتباط مستقیم با توسعه روستاها در ابعاد مختلف نظیر مسکونی، خدمات زیربنایی ، اجتماعی ، فرهنگی و … دارد به طوری که در صورت فعال نمودن اقتصاد روستا بسیاری از مشکلات موجود این سکونتگاهها برطرف خواهد شد وضعیت اشتغال و بیکاری یکی از فاکتورهای مهم اقتصادی است که عوامل زیادی در افزایش و کاهش آن نقش دارند.
3-5-1- وضع اقتصادی لشت نشاء
لشت نشاء دارای امکانات بالقوه و بالفعل توسعه اقتصادی در زمینه کشاورزی و صنایع وابسته به آن باشد ، مثل: کشاورزی صنعتی، دامداری و …
1- کشاورزی
لشت نشاء یک منطقه کشاورزی است ، اراضی حاصلخیز لشت نشاء از گذشته های دور مرکز تولید برنج و پرورش کرم ابریشم بوده است. تولید برنج در لشت

دیدگاهتان را بنویسید