منابع پایان نامه با موضوع 624، 623، انگیزشی، مبنای

دانلود پایان نامه

خلاصه شده است:

جدول شماره 4-9 : تحلیل واریانس بر مبنای جنسیت

مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
(F)فیشر
(sig)سطح معنی دار
Q1
بین گروه ها
0/888
1
0/888
1/660
0/198

درون گروه ها
333/345
623
0/535

جمع
334/234
624

Q2
بین گروه ها
0/764
1
0/764
1/392
0/238

درون گروه ها
341/997
623
0/549

جمع
342/762
624

Q3
بین گروه ها
3/513
1
3/513
1/500
0/221

درون گروه ها
1458/925
623
2/342

جمع
1462/438
624

Q4
بین گروه ها
0/670
1
0/670
0/267
0/606

درون گروه ها
1565/099
623
2/512

جمع
1565/770
624

Q5
بین گروه ها
0/033
1
0/033
0/035
0/851

درون گروه ها
587/720
623
0/943

جمع
587/754
624

Q6
بین گروه ها
3/777
1
3/777
1/009
0/316

درون گروه ها
2332/120
623
3/743

جمع
2335/898
624

Q7
بین گروه ها
1/747
1
1/747
0/661
0/416

درون گروه ها
1646/598
623
2/643

جمع
1648/346
624

Q8
بین گروه ها
1/322
1
1/322
0/508
0/476

درون گروه ها
1623/340
623
2/606

جمع
1624/662
624

Q9
بین گروه ها
4/777
1
4/777
1/022
0/312

درون گروه ها
2910/983
623
4/673

جمع
2915/760
624

جدول شماره 4-9 : تحلیل واریانس بر مبنای جنسیت

مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
(F)فیشر
(sig)سطح معنی دار
Q10
بین گروه ها
0/383
1
0/383
0/403
0/526

درون گروه ها
591/777
623
0/950

جمع
592/160
624

Q11
بین گروه ها
4/995
1
4/995
2/535
0/112

درون گروه ها
1227/571
623
1/970

جمع
1232/566
624

Q12
بین گروه ها
0/219
1
0/219
0/254
0/614

درون گروه ها
535/439
623
0/859

جمع
535/658
624

Q13
بین گروه ها
0/002
1
0/002
0/001
0/981

درون گروه ها
1589/717
623
2/552

جمع
1589/718
624

Q14
بین گروه ها
0/309
1
0/309
0/340
0/560

درون گروه ها
565/931
623
0/908

جمع
566/240
624

Q15
بین گروه ها
0/000
1
0/000
0/000
0/994

درون گروه ها
1591/145
623
2/554

جمع
1591/146
624

Q16
بین گروه ها
0/798
1
0/798
0/600
0/439

درون گروه ها
828/297
623
1/330

جمع
829/094
624

Q17
بین گروه ها
2/054
1
2/054
1/551
0/213

درون گروه ها
824/817
623
1/324

جمع
826/870
624

Q18
بین گروه ها
1/863
1
1/863
1/398
0/237

درون گروه ها
830/112
623
1/332

جمع
831/974
624

Q19
بین گروه ها
1/378
1
1/378
1/103
0/294

درون گروه ها
778/462
623
1/250

جمع
779/840
624

بر مبنای جدول پیشین، سطح معنی دار برای عوامل انگیزشی 1تا 19 به ترتیب: 198/0، 238/0، 221/0، 606/0، 851/0 ،316/0، 416/0، 476/0، 312/0، 526/0، 112/0، 614/0، 981/0، 56/0، 994/، 439/0، 213/0، 237/0، 294/0 میباشد. به طوری که ملاحظه میشود؛ تمامی سطح معنی دار بزرگ تر از 05/0 بوده، لذا میتوان در سطح 5% با اطمینان95% فرضH0 را مبنی بر اتفاق نظر پاسخ دهندگان در ارتباط با درجه اهمیت یا تأثیر عوامل انگیزشی صرف نظر از جنسیت آنها پذیرفت. به عبارتی با احتمال 95% درجه اهمیت یا تأثیر عوامل انگیزشی در بین کارگران پاسخ دهنده به جنسیت آنها بستگی ندارد.
4-4-3 تحلیل همخوانی نظرات بر مبنای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان:
مشابه تحلیل انجام شده، در بند ب وضعیت تاهل نیز یک متغیر کیفی بوده که میتوان جهت ارزیابی اختلاف نظر افراد در ارتباط با عوامل انگیزشی با توجه به عامل از تحلیل واریانس استفاده کرد، یا با توجه به دو وضعیتی بودن متغیر -متاهل، مجرد- از آزمونt استفاده و نتایج مشابه به دست آورد.
نتایج این آزمون در جدول شماره 4-10 خلاصه شده است:

دیدگاهتان را بنویسید