منبع پایان نامه درباره استاندارد، بسته‌بندی

دانلود پایان نامه

افزوده سپس خوب هم زده و پس از 1 دقیقه مشاهده شد. مشاهده رنگ قرمز در فاز الکلی دلیل بر وجود اندول می‌باشد.
تفسیر نتایج:
چنانچه در هر یک از لوله های تلقیح و گرمخانه گذاری شده گاز مشاهده شد در لوله های آب پپتونه اندول تولید شده. از نظر وجود اشرشیاکلی مبثت در نظر گرفته می‌شود. برای هر رقت، تعداد لوله های مثبت با غلظت مضاعف و غلظت معمولی را شمارش کرده. وجود یا عدم احتمالی اشریشا کلی در نمونه مورد آزمون براساس وزن در گرم یا حجم در میلی لیتر از نمونه مورد آزمون گزارش گردیده.
روش شمارش: روش 9 لوله ایی از هر سه لوله رقت‌های متفاوت هر کدام که طبق نشانه های گفته شده در بخش قبل مثبت فرض شد را برداشته ومطابق اعداد جدول آن خوانده شد. اما طبق مصوبه دامپزشکی در سال 1386 فقط سه لوله با غلظت های معمولی برای سه رقت 1/0،01/0، 001/0به کار می‌رود و نتایج به صورت 50، بیشتر از 50، کمتر از 50 و 100 در هر گرم بیان شده.
محیط آب پپتونه بدون اندول:
روش تهیه:
محیط کشت صنعتی آماده طبق دستورالعمل آن ساخته و pH محیط به گونه ایی تنظیم شد تا پس از سترون شدن در 25 درجه سلسیوس 3/7 باشد. سپس آن را در مقادیر 5ml تا 10ml در لوله های آزمایش تقسیم کرده و در اتوکلاو 121 درجه سلسیوس به مدت 15 دقیقه سترون شد.
اندول (کواکس) : به صورت تجاری آماده به مصرف بود.
لوریل سولفات (محیط غنی کننده انتخابی):
روش تهیه:
این محیط کشت به صورت تجاری تهیه و فقط طبق دستورالعمل کارخانه ساخته میشد. ماده فوق در آب مقطر حل شده و pH محیط به گونه‌ای تنظیم شد که بعد از سترون شدن در 25 درجه سلسیوس 8/6 باشد.
سپس محیط کشت طبق دستور العمل در غلظت‌های معمولی و مضاعف ساخته شد و در حجم های 10ml در لوله‌های آزمایش تقسیم شد. این لوله‌های آزمایش باید دارای لوله‌های دورهام باشد. سپس در دمای 121 درجه سلسیوس به مدت 15 دقیقه سترون شدند. پس از سترون شدن لوله‌های دورهام بایستی بدون حباب هوا باشند.
EC (محیط انتخابی)
روش تهیه:
این محیط کشت به صورت تجاری تهیه شده و فقط طبق دستورالعمل کارخانه ساخته شد. ماده فوق در آب مقطر حل شده و pH محیط به گونه‌ای تنظیم شد که بعد از سترون شدن در 25 درجه سلسیوس 8/6 باشد. سپس محیط در حجم‌های 10 میلی‌لیتر در لوله‌های آزمایش حاوی لوله دورهام تقسیم شد و در اتوکلاو در دمای 121 درجه سلسیوس به مدت 15دقیقه سترون گردید. پس از سترون شدن لوله‌های دورهام بایستی بدون حباب هوا باشد، سپس تلقیح انجام شد. لوله های تلقیح شده در حمام آب گرم و یا گرمخانه در 44 درجه سلسیوس به مدت 24 ساعت قرار گرفت. چنانچه در این مرحله هیچ گازی در محیط کشت EC ایجاد نمی‌شد، گرمخانه گذاری تا مدت 48 ساعت ادامه داده شد.
نتایج به دست آمده و بحث
نتایج
نتایج به دست آمده با روش کروماتوگرافی مایع
شکل ‏41: کروماتوگرام تزریق مسققیم محلول‌های مادر پنی‌سیلین
شکل ‏42: کروماتوگرام تزریق مسققیم محلول‌های مادر کلرامفنیکل
شکل ‏43: کروماتوگرام تزریق مسققیم محلول‌های مادر تتراسایکلین
شکل ‏44: کروماتوگرام پنی‌سیلین در نمونه‌های گوشت سفید
شکل ‏45: کروماتوگرام تتراسایکلین در نمونه‌های گوشت سفید
شکل ‏46: کروماتوگرام کلرامفنیکل در نمونه‌های گوشت سفید
شکل ‏47: کروماتو گرام پنی‌سیلین در نمونه‌های گوشت قرمز
شکل ‏48: کروماتوگرام تتراسایکلین‌ها در نمونه‌های گوشت قرمز
شکل ‏49: کروماتوگرام کلرامفنیکل در نمونه‌های گوشت قرمز
جدول ‏41: نتایج باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه شیر (ppb)
IR/MRL
EU/MRL
Chloramphenicole
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
1.40
Not set
ND
1.10
Not set
ND
1.20
Not set
ND
1.18
Not set
ND
1.28
Not set
ND
0.65
Not set
ND
0.80
Not set
ND
0.73
Not set
ND
0.90
Not set
ND
1.30
جدول ‏42: نتایج باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه شیر (ppb)
IR/MRL
EU/MRL
Tetracyclines
100
100
ND
100
100
ND
100
100
ND
100
100
ND
100
100
4.3
100
100
3.8
100
100
0.96
100
100
0.72
100
100
2.25
100
100
5.2
100
100
4.43
100
100
5.18
100
100
3.65
100
100
3.84
100
100
2.9
جدول ‏43: نتایج باقیمانده پنی‌سیلین جدا شده در 15 نمونه شیر (ppb)
IR/MRL
EU/MRL
Penciline
4
4
ND
4
4
ND
4
4
ND
4
4
ND
4
4
ND
4
4
ND
4
4
0.34
4
4
1.9
4
4
2.3
4
4
0.5
4
4
0.76
4
4
2.5
4
4
0.8
4
4
0.62
4
4
1.6
جدول ‏44: باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه گوشت قرمز (ppb)
IR/MRL
EU/MRL
Chloramphenicole
Not set
ND
0.21
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
0.72
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
0.34
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
0.34
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
جدول ‏45: باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه گوشت قرمز (ppb)
IR/MRL
EU/MRL
Tetracyclines
200
100
2.5
200
100
8.7
200
100
6.3
200
100
ND
200
100
3.4
200
100
1.7
200
100
ND
200
100
1.9
200
100
3.11
200
100
3.83
200
100
3.73
200
100
3.48
200
100
3.13
200
100
1.95
200
100
0.94
جدول ‏46: باقیمانده پنی‌سیلین جدا شده در 15 نمونه گوشت قرمز (ppb)
IR/MRL
EU/MRL
Penciline
50
50
1.23
50
50
1.2
50
50
1.12
50
50
1.9
50
50
0.92
50
50
1.02
50
50
0.5
50
50
0.45
50
50
1.3
50
50
ND
50
50
1.2
50
50
1
50
50
ND
50
50
1.4
50
50
ND
جدول ‏47: باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه تخم مرغ (ppb)
IR/MRL
EU/MRL
Chloramphenicole
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
0.7
Not set
ND
0.34
Not set
ND
0.28
Not set
ND
0.6
Not set
ND
0.17
Not set
ND
0.62
Not set
ND
0.37
Not set
ND
0.53
Not set
ND
0.5
Not set
ND
0.23
جدول ‏48: باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه تخم مرغ (ppb)
IR/MRL
EU/MRL
Tetracyclines
400
200
ND
400
200
ND
400
200
ND
400
200
ND
400
200
ND
400
200
ND
400
200
ND
400
200
0.99
400
200
1
400
200
0.8
400
200
0.66
400
200
1.2
400
200
1.1
400
200
0.34
400
200
0.40
جدول ‏49: باقیمانده پنی‌سیلین جدا شده در 15 نمونه تخم مرغ (ppb)
IR/MRL
EU/MRL
Penciline
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
Not set
ND
ND
جدول ‏410: باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه گوشت سفید (ppb)
IR/MRL
EU/MRL
Chloramphenicole
Not set
ND
0.95
Not set
ND
2.21
Not set
ND
11.82
Not set
ND
0.87
Not set
ND
1.6
Not set
ND
2.1
Not set
ND
1.25
Not set
ND
2.30
Not set
ND
3.10
Not set
ND
2.7
Not set
ND
1.3
Not set
ND
3.16
Not set
ND
2.9
Not set
ND
3.1
Not set
ND
3.3
جدول ‏411: باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه گوشت سفید (ppb)
IR/MRL
EU/MRL
Tetracyclines
200
100
0.53
200
100
0.74
200
100
1.2
200
100
1.31
200
100
0.47
200
100
0.21
200
100
ND
200
100
ND
200
100
0.39
200
100
0.9
200
100
0.37
200
100
0.56
200
100
1.26
200
100
0.72
200
100
0.74
جدول ‏412: باقیمانده پنی‌سیلین جدا شده در 15 نمونه گوشت سفید (ppb)
IR/MRL
EU/MRL
Penciline
50
50
ND
50
50
ND
50
50
ND
50
50
ND
50
50
ND
50
50
ND
50
50
ND
50
50
ND
50
50
ND
50
50
ND
50
50
ND
50
50
ND
50
50
ND
50
50
ND
50
50
ND
نتایج آزمون‌های میکروبی گوشت قرمز و سفید
جدول ‏413: نتیجه جداسازی باکتری سالمونلا از 10 نمونه گوشت بسته‌بندی قرمز
نتیجه آزمون
واحد
محدوده استاندارد
منفی
در 25 گرم
منفی
منفی
در 25 گرم
منفی
منفی
در 25 گرم
منفی
منفی
در 25 گرم
منفی
منفی
در 25 گرم
منفی
منفی
در 25 گرم
منفی
منفی
در 25 گرم
منفی
منفی
در 25 گرم
منفی
منفی
در 25 گرم
منفی
منفی
در 25 گرم
منفی
جدول ‏414: جداسازی باکتری اشرشیاکلی از 10 نمونه گوشت بسته‌بندی قرمز
نتیجه آزمون
واحد
محدوده استاندارد
کمتر از 10
در هر گرم
بیشینه 50
بیشتر از 50
در هر گرم
بیشینه 50
بیشتر از 50
در هر گرم
بیشینه 50
50
در هر گرم
بیشینه 50
کمتر از 10
در هر گرم
بیشینه 50
50
در هر گرم
بیشینه 50
50
در هر گرم
بیشینه 50
بیشتر از 50
در هر گرم
بیشینه 50
50
در هر گرم
بیشینه 50
کمتر از 10
در هر گرم
بیشینه 50
جدول ‏415: نتیجه جداسازی باکتری سالمونلا از 10 نمونه گوشت بسته‌بندی سفید
نتیجه آزمون
واحد
محدوده استاندارد
منفی
در 25 گرم
منفی
منفی
در 25 گرم
منفی
منفی
در 25 گرم
منفی
منفی
در 25 گرم
منفی
منفی
در 25 گرم
منفی
منفی
در 25 گرم
منفی
منفی
در 25 گرم
منفی
منفی
در 25 گرم
منفی
منفی
در 25 گرم
منفی
منفی
در 25 گرم
منفی
جدول ‏416: جداسازی باکتری اشرشیاکلی از 10 نمونه گوشت بسته‌بندی سفید
نتیجه آزمون
واحد
محدوده استاندارد
50
در هر گرم
بیشینه 50
50
در هر گرم
بیشینه 50
50
در هر گرم
بیشینه 50
بیشتر از 50
در هر گرم
بیشینه 50
بیشتر از 50
در هر گرم
بیشینه 50
بیشتر از 50
در هر گرم
بیشینه 50
کمتر از 10
در هر گرم
بیشینه 50
بیشتر از 50
در هر گرم
بیشینه 50
بیشتر از 50
در هر گرم
بیشینه 50
50
در هر گرم
بیشینه 50
جدول ‏417: باکتری استافیلوکوک اورئوس کواگولاز مثبت از 10 نمونه گوشت بسته‌بندی سفید
نتیجه آزمون
واحد
محدوده استاندارد
کمتر از 10
در هر گرم
بیشینه 100
کمتر از 10
در هر گرم
بیشینه 100
102
در هر گرم
بیشینه 100
10
در هر گرم
بیشینه 100
30
در هر گرم
بیشینه 100
10
در هر گرم
بیشینه 100
کمتر از 10
در هر گرم
بیشینه 100
40
در هر گرم
بیشینه 100
102
در هر گرم
بیشینه 100
102
در هر گرم
بیشینه 100
نتایج به دست آمده با روش ایمونواسی
شکل ‏410: باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه شیر (ng/ml)
Conc. (ng/ml): رقت‌های ساخته شده از استاندارد 2 ng/ml تتراسایکلین

دیدگاهتان را بنویسید