نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر- قسمت ۱۰
Business Trends Graphs and charts 3d image Reference Earth Map taken from open source: http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?vev1id=11656 Software used: 3dsMax Date of creation (rendered) - 26.08.2011 All layers used

نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر- قسمت ۱۰

نوروزیان، احمد، بیوتکنولوژی(قوانین و مقررات بین المللی)، انتشارات پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی، ۱۳۷۳٫
نوس بام، رابرت ، فردریک مک اینز و هانتینگن وبلارد، ژنتیک پزشکی تامپسون، ترجمه محمد نخعی، انتشارات آینده سازان، تهران، ۱۳۸۳٫
واین، جیمز، بررسی قوانین بیوتکنولوژی آمریکا (مجموعه مقالات حقوق پزشکی)، ترجمه محمود عباسی، انتشارات حقوقی، تهران، ۱۳۸۳٫
ب) مقالات
امیرارجمند، اردشیر، حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره۱، ۱۳۷۴٫
باقری اصل، حیدر، کاربرد قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران، مجله فلسفه و کلام، شماره ۱۵، ۱۳۸۶٫
تیموری، محمد، آقامیرسلیم، مرضیه، بررسی تطبیقی مسوولیت مدنی و کیفری ناشی از دستکاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی، فصلنامه حقوق پزشکی، سال ۴، شماره ۱۳، ۱۳۸۹٫
ثقفی، سید محمد، نقش نژاد در هویت انسانی و حقوق بشر، مجله فلسفه، کلام و عرفان، سال ۴۵، شماره ۱۲، ۱۳۸۴٫
خادمی، حجت، حمایت از منابع ژنتیک در پرتو قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، فصلنامه حقوق پزشکی، سال ۴، شماره ۱۲، بهار ۱۳۸۹٫
خدابنده، حسین ، ارزیابی حقوق محیط زیست در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها، دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست، ۱۳۸۸٫
خوزه جیل، آمپاروسان، مسئولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر، ترجمهی ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۰، شماره ۳۰، ۱۳۷۹٫
داوودی، مریم، شبیه سازی انسان در فقه شیعه، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن ، سال چهارم، شماره ۱۶٫
دوپوئی، پی یر ماری، ملاحظاتی پیرامون جرم بین المللی دولت، ترجمهی علیحسین نجفی ابرندآبادی، مجله حقوقی- بین المللی، سال ۵، شماره ۱۳، ۱۳۶۹٫
دیانی، عبدالرسول،  حقوق اخلاق پزشکی(بیواتیک) و اصلاح جنسیت، مجله حقوق دادرسی، سال ۵، شماره ۲۹، ۱۳۸۰٫
ذاکریان، مهدی، جایگاه آمریکا و اسرائیل در کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر، فصلنامه مطالعات منطقهای اسرائیل شناسی_ آمریکا شناسی، جلد ۱، سال ۱، ۱۳۷۸٫
راسخ، محمد، خداپرست، امیر حسین، قلمرو اخلاق زیستی، فصلنامه باروری و ناباروری، سال ۱۱، شماره ۴، ۱۳۸۹٫
رضایی نژاد، ایرج، حقوق بشر و حاکمیت دولتها؛ نگرش تحلیلی بر پایه اسناد بینالمللی، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال ۱۹، شماره ۲۰۵، ۱۳۸۳٫
رنجبریان، امیر حسین، پرتو حقوق بینالملل بر شبیهسازی انسان، مجله حقوق، سال ۳۹، شماره۳، ۱۳۸۸٫
رنجبریان، امیر حسین، سیف، زهرا، چالشهای حقوق بشری شبیه سازی انسان، مجله حقوق، سال ۳۹، شماره ۱، ۱۳۸۸٫
رهنما، حسن، اخلاق زیستی و محصولات تراریخته، مجله اخلاق در علوم و فناوری،سال ۱، شماره ۱، ۱۳۸۷٫
رهنما، حسن، نگرشی بر جنبه های اخلاق زیستی در مهندسی ژنتیک، فصلنامه دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، ۱۳۹۱٫
زررخ، احسان، از قانون ایمنی زیستی تا قانون جامع زیست فناوری، خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، سال ۲۴، شماره ۳۹، ۱۳۸۸٫
زمانی، سید قاسم، تاملی بر مسئولیت بین المللی سازمانهای بینالمللی، مجله حقوقی بینالمللی، سال ۱۲، شماره۲۱، بهار ۱۳۷۶٫
زمانی، سید قاسم، توسعه مسئولیت بین المللی در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست، مجله پژوهشهای حقوقی، سال ۱، شماره ۱، ۱۳۸۱٫
زمانی، قاسم، شبیه‏سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین الملل بشر، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال ۸، شماره ۱۹، ۱۳۸۵٫
سماواتی پیروز، امیر، نقد و بررسی قانون ایمنی زیستی با تأکید بر رهیافت های حقوق کیفری، فصلنامه حقوق پزشکی، سال ۴، شماره ۱۲، ۱۳۸۹٫
سوزنچی کاشانی، ابراهیم، امیدی نیا، اسکندر، اثر پیش فرض های متعارض در سیاستگذاری علم و فناوری: موردکاوی فرایند تصویب قانون ایمنی زیستی در ایران، مجله سیاست، علم و فن آوری، شماره ۱، ۱۳۸۹٫
صادقی، محمود، کرامت انسانی مبنای منع همانند سازی انسان در اسناد بینالمللی، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، سال ۱، شماره ۳، ۱۳۸۵٫
صادقی، محمود، همانندسازی انسان (مروری بر دیدگاههای مراجع ادیان آسمانی و بررسی آن از نظر فقه اسلامی)، فصلنامه مدرس علوم انسانی ، سال هشتم، شماره ۳٫
ضیایی بیگدلی، محمدرضا، نگرشی بر مسئولیت بینالمللی ناشی ازنقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال ۳، شماره ۱۳، زمستان ۱۳۸۳٫
عباسی اشلقی، مجید، دگرگونی مفهوم مداخله بشر دوستانه در هزاره نو، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال ۲۵، شماره ۲۸۲، ۱۳۸۹٫
عباسی، محمود، شبیه‌سازی انسان؛ چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق بشر، فصلنامه حقوق پزشکی، سال ۱، شماره ۷، ۱۳۸۷٫
غمامی، محمد مهدی، حقوق در برابر بحران آفرینی غذاهای ژنتیکی، مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی اصلاح و تربیت، سال ۱۱، شماره ۴۶، ۱۳۸۴٫
غمامی، محمد مهدی ، بیوتکنولوژی و حقوق، مجله حقوق دانشگاه تهران، سال ۳۵، شماره ۱، ۱۳۸۵٫
فروغی نیا، حسین، بین المللی شدن حقوق بشر و دگردیسی در مفهوم حاکمیت دولتها در عصر جهانی شدن، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال ۱، شماره ۱، ۱۳۹۱٫
فلسفی، هدایت ا..، تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعهی بینالمللی، مجلهی تحقیقات حقوقی، سال ۶، شمارهی ۱۷، ١٣٧۵.
فلسفی، هدایت الّله، جایگاه بشر در حقوق بینالملل معاصر، مجلهی تحقیقات حقوقی، سال ۶، شمارهی ١٨، ۱۳۷۵٫
قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر، مجلهی تحقیقات حقوقی، سال ۱۲، شماره ٣۵، ١٣٨١.
قربان نیا، ناصر، اخلاق و حقوق بینالملل، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، مجله حقوق دانشگاه تهران، سال ۲۹، شماره ۲۱، ۱۳۷۸٫
قربان نیا، ناصر، ملاحظاتی پیرامون اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ۴، شماره ۱، ۱۳۸۸٫
قربانی، علی اصغر، شبیه سازی؛ از پیامدهای اخلاقی تاسیاست کیفری، فصلنامه حقوق پزشکی، سال ۳، شماره ۱۳، ۱۳۸۹٫

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,