پژوهش – 
نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر- قسمت  …
Abstract geometric wire-frame data landscape.

پژوهش – نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر- قسمت …

قره یاضی، بهزاد، ایمنی زیستی در مقررات بین المللی، فصلنامه حقوق پزشکی، سال ۴، شماره ۱۲، بهار ۱۳۸۹٫
کاهانی، علیرضا، شبیهسازی انسان، تاریخچه دیدگاه ادیان: آیا دستکاری ژنتیکی جایز است، هفته نامه سپید (پزشکی و جامعه)، سال ۷، شماره ۱۸۲، ۲۶ آذر ۱۳۸۸٫
کرمی، علی، نقش مقررات ایمنی زیستی، حفاظت زیستی و مرامنامه های اخلاقی و حقوقی در پژوهش های طب نظامی در اجرای اهداف کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک، فصلنامه حقوق پزشکی، سال ۴، شماره ۱۲، ۱۳۸۹٫
محقق داماد، سید مصطفی، تدوین حقوق بشر دوستانهی بین المللی و مفهوم اسلامی آن، مجلهی تحقیقات حقوقی، سال ۶، شماره ١٨، ١٣٧۵.
محقق داماد، سیدمصطفی، شبیهسازی از منظر فقه و اخلاق، فصلنامه حقوق پزشکی، سال ۱، شماره ۱، ۱۳۸۶٫
محقق داماد، مصطفی، قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، فصلنامه نامه مفید، شماره ۳۳، ۱۳۸۱٫
موثق، هومن، رویکرد حقوق بینالملل به شبیهسازی انسان، فصلنامه حقوق پزشکی، سال ۱، شماره ۱، ۱۳۸۶٫
موسی‏زاده، محمد،کرامت بشری و شبیه‏سازی انسان، مجله پژوهش‏های حقوقی، سال ۲، شماره ۱۱، ۱۳۸۶٫
مولایی، یوسف، نسل سوم حقوق بشر و حق به محیط زیست سالم، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، سال ۳۷، شماره ۴، ۱۳۸۶٫
مونایر، ماهاف، فناوری ژنتیک و چالش اخلاقی، ترجمه مرتضی گودرزی، مجله عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی، سال ۴، شماره ۸۸، بهمن ۱۳۸۱٫
ناصری لاریجانی، نغمه، تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین المللی، مجله حقوقی بین المللی، سال ۱۵، شماره ۴۲، ۱۳۸۹٫
نقیبزاده، احمد، تأثیر تحولات نظام بینالمللی بر مفهوم حقوق بشر، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال ۱۶، شماره ۱۷۱، ۱۳۸۰٫
نوبهار، رحیم، اعلامیه بین المللی دادههای ژنتیک انسانی، دغدغه ها، رویکردها و سازگاری های آن با دیدگاه های اسلامی، نشریه علوم انسانی (نامه مفید)، سال ۹، شماره ۴۶، ۱۳۸۳٫
نوروزیان، احمد، ابعاد اخلاقی بیولوژی با تاکید بر ژن درمانی، مجله رهیافت، سال ۱، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۷۷٫
نوروزیان، مهدی،کمیته دائمی همکاریهای علمی و فنآوری سازمان‌ کنفرانس اسلامی، نشریه رهیافت، سال ۷، شماره ۳۵، بهار ۱۳۸۴٫
وزین کریمیان، محمد، توسعه زیست فناوری، از منظر سند چشم انداز ۱۴۰۴ و سیاست های کلی نظام (رویکردی حقوقی)، فصلنامه حقوق پزشکی، سال ۴، شماره ۱۲، ۱۳۸۹٫
ولسون، جیمز و لئون ارکاس، شبیهسازی و گسست اخلاقی، ترجمه علی محمدی، ماهنامه سیاحت غرب، سال ۱، شماره ۸، ۱۳۸۲٫
هلمنس، سیلومارکس، مقوله چهارم حقوق بشر، ترجمه محمدحسین رمضانی قوام آبادی و حسن کاشفی اسماعیل زاده، فصلنامه حقوق عمومی، سال ۷، شماره ۲، ۱۳۸۵٫
ج) پایان نامه
رضایی ناندلی، محبوبه، نظام حقوقی حاکم بر محصولات زراعی تراریخته (اصلاح شده ژنتیک) در نظام حقوقی بین المللی و داخلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، استاد راهنما: ژانت الیزابت بلیک، ۱۳۸۳٫
شریعت، عبد الله، مسئولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه مفید قم، استاد راهنما: محمد قاری سید فاطمی، ۱۳۸۱٫
شهرکی جزینکی، فرنوش، نظام های حقوقی حمایت از منابع ژنتیک و ثبت اختراعات ژنتیک(مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه علامه طباطبایی، استاد راهنما: مهدی زاهدی، ۱۳۹۰٫
موثق، هومن، شبیه سازی انسان در پرتو نظام بینالمللی حقوق بشر، رساله دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، استاد راهنما: هدایت ا.. فلسفی، ۱۳۸۸٫
موسیزاده، محمد، شبیهسازی از منظر حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بینالملل عمومی، استاد راهنما: سید محمد قاری سید فاطمی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۶٫
د) صفحات اینترنتی
کمیسیون ژنتیک انسانی
Human Genetics Commission
http://www.hgc.gov.uk/Client/news
مهندسی ژنتیک و حقوق بینالملل بشر

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , ,