سايت مقالات فارسی – 
نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر- قسمت  …
Human head and compass. The concept on the topic of navigation, psychology, morality, etc.

سايت مقالات فارسی – نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر- قسمت …

  1. منابع فارسی

الف) کتابها
ابراهیمی، جهانبخش، سیری در حقوق بشر، انتشارات قلم، تهران، ۱۳۸۳٫
اسکیج، دی.جی، حقوق، اخلاق و پزشکی، ترجمه محمود عباسی و بهرام مشایخی، انتشارات پایا، تهران، ۱۳۷۷٫
اسماعیلی، مهدی، عملکرد مجامع بین‌المللی در عرصه جهانی: بررسی ساختار و عملکرد سازمان ملل متحد، انتشارات مرکز پژوهشهای‌ اسلامی ‌صدا و سیما، قم، ۱۳۸۳٫
آقایی، بهمن، فرهنگ حقوق بشر، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۷۶٫
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، نشر اسلامیه، چاپ چهاردهم، جلد اول، تهران، ۱۳۷۳٫
امیرارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بینالمللی حقوق بشر(اسناد جهانی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، جلد اول، تهران، ۱۳۸۱٫
امینی رنجبر، غلامرضا، مصدق مهرجردی، فاطمه، فناوری زیستی غذایی نوین،سلامت انسان و توسعه پایدار (یک تحقیق بر مبنای شواهد)، انتشارات فروزان، تهران، ۱۳۸۶٫
باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص ۳۹٫
بروجردی عبده، محمد؛ حقوق مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰٫
پاترسون، دیوید، اصول و مبانی ژنتیک، ترجمه فاطمه قاسم زاده، انتشارات فرهنگ و هنر، تهران، ۱۳۶۶.
پاک دامن، رضا، قوانین و مقررات سلامت، ایمنی و محیط زیست در محیط کار و صنعت، انتشارات خرسندی، تهران، ۱۳۹۲٫
ترو، آلن، مهندسی ژنتیک (دستورزی موجودات زنده)، ترجمه محمد صنعتی، محمود خضاب و چکامه عظیمپور، انتشارات مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی، تهران، ۱۳۷۹٫
تقی زاده انصاری، مصطفی، حقوق محیط زیست در ایران، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۷٫
جانوس، سیمونیدس، حقوق بشر، ابعاد نوین و چالشها، ترجمه محمد علی شیرخانی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳٫
چمپیون، دین جان، روش تحقیق در عدالت کیفری و جرم شناسی، ترجمه علی شایان، انتشارات دادگستر، تهران، ۱۳۸۵٫
حلمی، نصرت الله، مسئولیت بین المللی دولت وحمایت سیاسی، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۷.
دلخوش، علیرضا، مقابله با جرائم بین المللی: تعهد دولتها به همکاری، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، تهران، ۱۳۹۰٫
ذاکریان، مهدی، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بینالمللی، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۳٫
السان، مصطفی، کنعانی، زینب، تلاقی اخلاق، حقوق و واقعیت در شبیهسازی، مجموعه مقالات اخلاق زیستی(بیواتیک) از منظر حقوقی، فلسفی و علمی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۱۳۸۸٫
شریفی طراز کوهی، حسین، حقوق بشر (نظریهها و رویهها)، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰٫
شریفیان، جمشید، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینهی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، ١٣٨٠.
صالحی، غلامرضا، توحیدی فرد، مسعود، صادقی، اکرم، ایمنی زیستی محصولات تراریخته، انتشارات پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، تهران، ۱۳۸۹٫
عباسی، محمود، نقش رضایت در پژوهش های علوم پزشکی، انتشارات حقوقی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲٫
قاسم زاده، سیدمرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸٫
قربان نیا، ناصر، نسبت میان عدالت و حقوق بشر، (مجموعه مقالات همایش بینالمللی حقوق بشر و گفتگوی تمدنها)، انتشارات دانشگاه مفید، قم، ١٣٨٠.
قره یاضی، بهزاد، ارزیابی ریسک غذاهای حاصل از مهندسی ژنتیک، انتشارات انجمن ایمنی زیستی، تهران، ۱۳۸۷٫
کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، تهران، ۱۳۸۸٫
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۴٫
کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی(ضمان قهری)، انتشارت دانشگاه تهران، ۱۳۷۴٫
کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۵٫
کین، برایان، جنبه های حقوقی فناوری ژن، ترجمه رضا نخجوانی و محمد علی نوری، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۴٫
گلدوزیان، ایرج، بایستههای حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲٫
لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، انتشارت گنج دانش، تهران، ۱۳۷۴٫
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، انتشارات حوزه، تهران، ۱۳۷۱٫
مک کیبن، بیل، مهندسی ژنتیک پایان طبیعت بشری، ترجمه سبحان محقق، انتشارات کتاب صبح، تهران، ۱۳۸۷٫
مهرپور، حسین، نظام بینالمللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۷٫
مولایی، یوسف، حاکمیت و حقوق بینالملل(مجموعه مقالات)، نشر علم، تهران، ۱۳۸۴٫

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , ,