نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان- قسمت ۲
colored waves, scientific and technological design element

نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان- قسمت ۲

۲-۲-۳ بازاریابی در حوزه ورزش ۲۹
۲-۲-۴ صنعت ورزش ۳۱
۲-۲-۵ مدل تقسیمات صنعت ورزش ۳۳
۲-۳ بخش سوم: کسب و کار ۳۴
۲-۳-۱ فضای کسب‌وکار ۳۴
۲-۳-۲ معیارهای اندازه گیری فضای کسب‌وکار ۳۵
۲-۳-۳ حاکمیت شرکتی وارتباط آن با فضای کسب‌وکار ۳۵
۲-۳-۴ وضعیت ایران درشاخص های فضای کسب‌وکار (رتبه ایران در بین کشورها) ۳۶
۲-۳-۵ موانع ومشکلات پیش روی بهبود فضای کسب‌وکار ۳۷
۲-۳-۶ شاخص های فضای کسب و کار ۳۸
۲-۳-۷ شاخص پرداخت مالیاتها ۴۱
۲-۳-۸ وضعیت شاخص پرداخت مالیات در ایران ۴۳
۲-۴ بخش چهارم: ورزش و مالیات ۴۸
۲-۴-۱ ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم: ۴۸
۲-۴-۲ آیین نامه اجرایی مادۀ ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم_مصوب ۱۳۸۰ ۴۹
۲-۵ مطالعات انجام شده ۵۱
۲-۵-۱ تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور ۵۱
۲-۵-۲ تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور ۵۷
فصل سوم
۳ مقدمه ۵۹
۳-۱ روش تحقیق ۵۹
۳-۲ جامعه آماری ۵۹
۳-۳ نمونه آماری، روش نمونه‌گیری ۵۹
۳-۴ ابزار تحقیق ۵۹
۳-۵ روایی و پایایی ابزار تحقیق ۶۰
۳-۶ نحوه جمع آوری اطلاعات ۶۰
۳-۷ روش‌های آماری تحلیل‌داده‌ها ۶۰
فصل چهارم
۴ مقدمه ۶۲
۴-۱ ویژگیهای فردی ۶۲
۴-۱-۱ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن ۶۲
۴-۱-۲ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس رشته تحصیلی ۶۳
۴-۱-۳ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی ۶۳
۴-۱-۴ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس پست ۶۴
۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۶۴
۴-۳ تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها ۶۵
۴-۳-۱ بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها ۶۵
۴-۳-۲ آزمون فرضیه ها ۶۵
فصل پنجم
۵ مقدمه ۸۲
۵-۱ خلاصه تحقیق ۸۲
۵-۲ یافته های تحقیق ۸۵
۵-۳ بحث تحقیق ۸۷
۵-۴ نتیجه گیری کلی ۹۲
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۹۵
۵-۶ پیشنهادات ۹۵
۵-۶-۱ پیشنهادات برخاسته از تحقیق ۹۵
۵-۶-۲ پیشنهادات برای سایر محققین ۹۶
فهرست جداول
جدول ۲-۱: رتبه شاخص های کسب و کار کشورهای MENA در جهان ۴۰
جدول ۲-۲: نرخ انواع مالیات در ایران و سایر مناطق اقتصادی ۴۵
عکس مرتبط با اقتصاد
جدول ۴-۱٫ توزیع آماره های سن پاسخ دهندگان ۶۲
جدول ۴-۲٫ توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت ۶۲
جدول ۴-۲٫ توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب رشته تحصیلی ۶۳
جدول ۴-۳٫ توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی ۶۳
جدول ۴-۴٫ توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب پست ۶۴
جدول ۴-۵ آمار توصیفی مربوط به فاکتورهای توسعه باشگاه های کوچک ۶۴
جدول ۴-۶٫ آمارههای آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها ۶۵
جدول ۴-۷، آزمون تی تک نمونهای برای بررسی نقش معافیت‌های مالیاتی بر توسعهی باشگاه‌های کوچک ۶۶
جدول ۴-۸، آزمون تی تک نمونهای برای بررسی نقش معافیت‌های مالیاتی بر توسعهی باشگاه‌های کوچک ۶۶
جدول ۴-۹، آزمون تی تک نمونهای برای بررسی نقش معافیت‌های مالیاتی پایه بر توسعهی باشگاه‌های کوچک ۶۷
جدول ۴-۱۰، آزمون تی تک نمونهای برای بررسی نقش معافیت‌های مالیاتی پایه بر توسعهی باشگاه‌های کوچک ۶۷
جدول ۴-۱۱، آزمون تی تک نمونهای برای بررسی نقش معافیت‌های مالیاتی موضوعی بر توسعهی باشگاه‌های کوچک ۶۸
جدول ۴-۱۲، آزمون تی تک نمونهای برای بررسی نقش معافیت‌های مالیاتی موضوعی بر توسعهی باشگاه‌های کوچک ۶۹
جدول ۴-۱۳، آزمون تی مستقل جهت مقایسه دیدگاه کارشناسان و مدیران باشگاه‌ها در خصوص معافیت‌های مالیاتی ۶۹
جدول ۴-۱۴، آزمون تی مستقل جهت مقایسه دیدگاه کارشناسان و مدیران باشگاه‌ها در خصوص معافیت‌های مالیاتی ۷۰
جدول ۴-۱۵، آزمون تی مستقل جهت مقایسه دیدگاه کارشناسان و مدیران باشگاه‌ها در خصوص معافیت‌های مالیاتی ۷۰
فصل ۱
کلیات تحقیق

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

مقدمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*