هولوکاست / عکس / ۲

هولوکاست / عکس / ۲

اگه پیگیر مطلب قبلی در مورد بودین پس یقیناً این تصاویر هم واسه شما باحال و تاسف بار هستن.

هولوکاست

یکی از بازماندگان اردوگاه کار اجباری در نوردهاوزن. ۱۹۴۵

هولوکاست

سربازان زن عضو اس.اس اجساد قربانیان اردوگاه کار اجباری در بلزن رو جابجا می کنن. ۱۹۴۵

هولوکاست

یکی از گورهای دسته جمعی قربانیان اردوگاه کار اجباری در بلزن. ۱۹۴۵

هولوکاست

گوردسته جمعی در اردوگاه “گلزن بلزن” پس از ورود نیروهای متفقین. ۱۹۴۵

هولوکاست

گوردسته جمعی در اردوگاه “گلزن بلزن” پس از ورود نیروهای متفقین. ۱۹۴۵

هولوکاست

افسر نازی در کنار کامیونی از اجساد قربانبان اردوگاه کار اجباری در بلزن. ۱۹۴۵

هولوکاست

انتقال اجساد قربانیان اردوگاهای کار اجباری در بلزن. ۱۹۴۵

هولوکاست

سربازان امریکایی و انگلیسی در جایی که نازیا اجساد قربانیان اردوگاه “اوهردرف” رو سوزونده ان. ۱۹۴۵

هولوکاست

کشف اتاقی از اجساد قربانیان در اردوگاه “داخائو”. ۱۹۴۵

هولوکاست

دو تن از قربانیان کمپ کار اجباری “ووبلین”که به دست نیروهای امریکایی کشف شده. ۱۹۴۵

هولوکاست

دفن قربانیان اردوگاه “گلزن بلزن” در گورهای دسته جمعی. ۱۹۴۵

هولوکاست

دفن دسته جمعی اجساد قربانیان اردوگاه “گلزن بلزن”در حضور نیروهای انگلیسی. ۱۹۴۵

هولوکاست

تبعیدشدگان به اردوگاه کاراجباری در “بوخنوالت” پس از ورود نیروهای متفقین. ۱۹۴۵

هولوکاست

دو تن از آزادشدگان اردوگاه داخائو در برابر دوربین با جسد یکی از قربانیان، رفتار زندانبانان رو مثل سازی می کنن. ۱۹۴۵

هولوکاست

اجساد قربانیان و دو تن از بازماندگان اردوگاه “بلزن” پس از آزادی. ۱۹۴۵

هولوکاست

دکتر لشکر هفتم ارتش امریکا در کامیونی از تبعیدیای مرده و زنده اردوگاه “داخائو”. ۱۹۴۵

هولوکاست

اجساد قربانیان اردوگاه کار اجباری در “اوهردرف”. ۱۹۴۵

هولوکاست

تبعیدی زنده مونده در میان قربانیان اردوگاه “برگن بلزن”. ۱۹۴۵

هولوکاست

تبعیدی های اردوگاه کار اجباری در “بلزن” پس از آزادی به دنبال آب هستن. ۱۹۴۵

فرارو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*