پایان نامه ارشد با موضوع توسعه ورزش، دانش آموز، دانش آموزان

دانلود پایان نامه

پایه در مدارس
متغیرها
میانگین رتبه
موانع مدیریتی وبرنامه ریزی
2/52
موانع زمانی
63/4
موانع ساختاری
45/4
موانع فرهنگی
03/4
موانع مالی
73/3
موانع انگیزشی
99/2
موانع جسمانی-روانی
95/2
با توجه به نتایج جدول 19.4. موانع مدیریتی وبرنامه ریزی بیشترین و موانع جسمانی-روانی کمترین تاثیر را در بین موانع رشد وتوسعه ورزش های پایه در مدارس داشتند.
1.5.مقدمه
مهمترین مرحله در هر نوع مطالعه و پژوهش مرحله بحث و نتیجه گیری است. بدیهی است پژوهش در هر زمینهای که انجام شود دارای هدف و انگیزه خاص است، لیکن آنچه مهم است نتایج و دستاوردهای حاصل از آن است که میتواند کاربرد پیدا کند و به مرحله ظهور برسد. در واقع در این مرحله است که تولید علم صورت میگیرد. نتایج حاصل و پیشنهادات علاوه بر اینکه از نظر کاربردی کردن پژوهش اهمیت دارد در ایجاد و تقویت انگیزه در پژوهشگران و همچنین در هموار نمودن راه مطالعات و پژوهشها کاملا موثر است. لذا در این فصل ابتدا خلاصهای از طرح پژوهش، مبانی نظری، پیشینه پژوهش، روش و نتایج پژوهش بیان میشود. سپس بحث و بررسی و نتیجه گیری از پژوهش ادامه یافته و در نهایت پیشنهادات پژوهش برای مدیران ، اساتید، و پژوهشگران بخصوص مسئولان حیطه آموزش وپرورش ارائه شده است.
2.5. خلاصه آمار توصیفی
1.2.5. ویژگیهای فردی
در بررسی وضعیت تاهل آزمودنی ها، 4/41% از نمونه مجرد و 96/58% متاهل بودند.
در بررسی وضعیت سنی ، 6/21% در گروه سنی زیر 25 سال، در گروه سنی 26 تا 32 سال، 5/48% در گروه سنی 33 تا 39 سال ، 9/8% ودر گروه سنی 40 سال وبالاتر،21درصد قرار داشتند.
همچنین یافته ها نشان ‌دادند که 2/5% فوق دیپلم، 5/48%لیسانس ، 5/42% فوق لیسانس و 8/3% دکترا بودند.
3.5. خلاصه آمار استنباطی
1.3.5. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها
برای بررسی طبیعی بودن توزیع متغیر‌های تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرونف (K-S) استفاده شد.
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف، تمام توزیع‌ها از لحاظ آماری نرمال می باشند (05/0P، 77/66=t). بنابراین فرض صفر رد شد.
تحقیقات همسو بشرح زیر است:
علوی (1381) با تدوین مقاله ای با عنوان ژیمناستیک و توسعه یافتگی: از نظر ارتقای ژیمناستیک روز دنیا هماهنگی تنگاتنگ با مراکز آکادمیک و تخصصی به صورت کاربردی و عملی وجود دارد و در زمینه های مختلف پژوهش ها و تحقیقات وسیعی انجام گرفته و به نتایج چشمگیری دست یافته اند و این امر را اهل فن و متخصصان تحصیل کرده دانشگاهی که صاحب نطر اند انجام داده اند. نقش اسپانسرهای مالی، تبلیغاتی، پوشش های رسانه ای، ارتباط های جمعی و … در هماهنگ سازی رشته های پایه نقش عمده و اصلی داشته اند. اعتقاد بر این است که با فرهنگ سازی در ورزش های پایه و تغییر نگرش مسئولان به این قضیه فراهم نمودن زمینه های رشد و شکوفایی ورزش های پایه به صورت فرهنگ ملی باعث ارتقا در رشد و جامعه و ورزش به موازات هم خواهد شد .
حافظ مطلق (1381) با بیان طرحی با عنوان توسعه ژیمناستیک نظریات خود را جهت بیان راهکار بدین صورت بیان کرده است: 1. تبلیغات وسیع در رسانه ها جهت ایجاد ذهنیت مناسب در خانواده ها و در همین رابطه آگاهی دادن به عامه مردم در ایمنی و سلامت ورزشکارانی که به ژیمناستیک می پردازند که برای این منظور می توان با توضیح و نمایش وسایل کمک آموزشی، تشک های ایمنی و سایر موارد مورد نیاز به نتیجه رسید. 2. حذف برنامه های استعدادیابی و سعی در جذب هرچه بیشتر علاقمند به ژیمناستیک 3. تهیه برنامه های مدرن جهت بدنسازی اصولی و تخصصی ژیمناستیک در تمام مقطع سنی 4. گماردن مربیان مجرب جهت آموزش مهارت به ورزشکاران 5. به کارگیری طولانی مدت مربیان خارجی مهم بوده است.
ژاگ و همکارانش148 در سال (2013) در تحقیق خود با عنوان بررسی توسعه ی ورزش های چینی تاثیر ساختار طراحی شده را برای سطوح اجرایی فعالیت های ورزشی در کلیه ی ی سنین مهم دانسته و اشاره به اهمیت توسعه ی ورزش های پایه ای می کند. آن ها همچنین تاثیر فرهنگ منطقه ای هر ورزش در منطقه ی خود را در پیشرفت آن ورزش زیاد د انسته و بیان می کنند هر ورزش برای پیشرفت نیاز به حمایت کننده از دانش آموزان همان منطقه دارد.
فرهنگ سازی ورزش درکشور مانسبت به سالیان قبل پیشرفت شایانی داشته است.تبلیغات مختلفی در این حیطه صورت گرفته است که می توان به تبلیغات ،تلویزیون،رادیو ،روزنامه وغیره اشاره کرد.همایش های مختلف ،کلاسهای ورزشی جذاب وراهپیمایی های متعدد همه در فرهنگی سازی ورزشی مهم بوده.قشر جوان کود ما که همان کودکان ما می باشند ار بستر خانواده تا درون بطن جامعه می بایست ذهنیت خود ودیدگاه ورزشی خود را گسترش داده که تنها با تبلبغات صحیح ،حمایت مدیران وبرنامه ریزان امکان پذیر است. درواقع عادت به ورزش هر چه از سنین پایینتر آغاز گردد، احتمال ادامه فعالیت ورزشی در باقی عمر بیشتر خواهد بود و در واقع بر میگردد به این امر که تا چه حد فرهنگ ورزش و فعالیت بدنی در بین اعضاء جامعه رایج باشد.
2.2.3.5. بحث فرضیه دوم
موانع مدیریتی وبرنامه ریزی بر رشدو توسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر معنیداری نداشت.
با توجه با طبیعی بودن دادهها از آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع مدیریتی بر توسعه ورزش های پایه درمدارس استفاده شد. موانع مدیریتی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر معنیداری دارد (01/0P، 84/61=t). بنابراین فرض صفر رد شد.
در این راستا تحقیقات عبارتند از:
راسخی (1386) تحقیقی با عنوان مطالعه ی نقش برجسته ی ورزش مدارس در توسعه ی ورزش در ادرات آموزش و پرورش آذربایجان شرقی انجام داده است که پس از بررسی نتایج دریافته است که همبستگی بالایی بین عملکرد مسئولان( سبک های مدیریت، تصمیم گیری، برنامه ریزی و در کل سیاستگذاری) در توسعه ی ورزش نقش اساسی دارد.
بدری آذرین ( 1385) در تحقیقی با عنوان بررسی وضعیت ورزش ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک نشان داد که جایگاه ژیمناستیک کشور در منطقه ضعف قرار دارد که دراین وضعیت بایستی از استراتژی تغییر استفاده کرد، بنابراین لازم است که مسئولین ورزش کشور، با برنامه ریزی دقیق، تربیت مربیان و نیروی انسانی با تجربه، برگزاری دوره های آموزشی، ارتقاء علمی مربیان، کمبود نیروی انسانی مجرب را بر طرف سازند.
کانتر و همکارانش149 (2012) در مقاله ای با عنوان شرکت در ورزش مدرسه تحت دو عامل ورزش و سیاست که جامعه آماری آن را 4 مدرسه راهنمایی دولتی جنوب شرقی ایالات متحده تشکیل می دادند؛ به این نتیجه رسیدند که گروه های کم درآمد و سیاه پوستان در معرض عدم مشارکت در فعالیت های ورزش مدرسه قرار دارند
جنکینسون150 و همکاران (2010) در پژوهشی تحت عنوان موانع میسر ساختن فعالیت بدنی در مدارس راهنمایی ایالت ویکتوریان، نشان دادند که موانع امکاناتی و برنامه تحصیلی مهم ترین عوامل عدم مشارکت در فعالیت بدنی است.
مدیران در راس تمامی سازمانها نقش حیاتی وهدایتگردارا می باشند.آنان با تصمیمات خود کمک به موفقیت یا شکست سازمانها می شوند.آموزش پرورش سازمانی پرتلاش وکلیدی است.آینده جوانان وفردای کشور در دست آنان است .مدیران آموزش پرورش ،بخصوص مدیران حیطه ورزشی با برنامه ریزی ومدیریت مناسب خود ،زمینه رشدوپیشترفت ورزشی دانش آموزان ورشد تحصیلی آنان با ورزش صحیح مناسب محیا خواهد شد.
3.2.3.5. بحث فرضیه سوم
فرض صفر: موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزشهای پایه درمدارس تاثیر معنیداری نداشت.
با توجه با طبیعی بودن دادهها از آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه استفاده شد. موانع مالی بر توسعه ورزش های پایه درمدارس تاثیر معنیداری دارد (01/0P، 23/38=t). بنابراین فرض صفر رد میشود.
تحقیقات همسوشامل:
تندنویس و قاسمی (1386) در تحقیق خود مبنی بر مقایسه دیدگاه ورزشکاران، مربیان و صاحب نظران در مورد راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی ژیمناستیک کشور نشان دادند که هر سه گروه فوق مشترکا در بین متغیرهای گروه های هفت گانه تحقیق(ارتقای سطح دانش علمی و فنی مربیان، کنترل و نظارت بر فعالیت مربیان، استعدادیابی نوآموزان به روش علمی و تخصصی، افزایش تاسیسات و سالن های مختص ژیمناستیک و تجهیز کامل سالن ها به امکانات تخصصی و کمک آموزشی.
علی محمدی (1385) تحقیقی با عنوان مقایسه نگرش مدیران، معلمان و والدین دانش آموزان نسبت به برنامه تربیت بدنی و ورزش در مدارس ابتدایی شهرستان اقلید نتیجه گرفت که کلاس تربیت بدنی و ورزش در مدارس ابتدایی وضعیت نسبتا ضعیفی دارد که به نظر می رسد دو عامل کمبود امکانات و معلمان متخصص.
بوردن و همکاران151 (2013) در تحقیقی با هدف شناسایی وضعیت مناسب برای فوق برنامه مدارس عمومی تگزاس، موانع شرکت دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی مدرسه را کمبود منابع مالی، کمبود امکانات، کمبود پرسنل و مربیان علاقه مند و توانمند ، کمبود علاقه دانش آموزان بر شمردند.
مایکل کانترز و همکاران152 در سال (2013) در پژوهشی با عنوان بررسی مشارکت دانش آموزان در مدرسه با موضوع مقایسه وضعیت نژادی، جنسی و اقتصادی – اجتماعی به این نتیجه رسیدند که موانع اقتصادی اجتماعی بزرگترین مانع فعالیت های بدنی و مشارکت در فوق برنامه مدرسه می باشد.
مایکل کانترز و همکاران153 در سال 2012 در پژوهشی با عنوان بررسی مشارکت دانش آموزان در مدرسه با موضوع مقایسه وضعیت نژادی، جنسی و اقتصادی – اجتماعی به این نتیجه رسیدند که موانع اقتصادی اجتماعی بزرگترین مانع فعالیت های بدنی و مشارکت در فوق برنامه مدرسه می باشد.
دربین عموم متداول است که افراد گرسنه تمایلی به ورزش ندارند.در واقع موانع مالی واقتصادی همیشه جزو شایع ترین موانع ورزش بوده است.آموزش وپرورش در کشور مانسبت به گذشته به ورزش همانند سایر موارد آموزشی-پرورشی در مدارس ،اهمیت شایان توجهی می دهد .تخصیص بودجه وفراهم سازی مورد اهمیت مدیران ومسئولان بوده است.
کمیته ملی ورزشی کودکان کانادایی (2014) تحت عنوان”کمک کنیدبه فعالیت کودکان” گروه آزمودنی شامل(2010)دانش آموز ورزشکار کانادایی درفعالیتهای ورزشی و ورزشهای پایه ای همچون فوتبال آمریکایی ،شنا ،بسکتبال ؛هاکی،بیسبال و…بوده است.موانع شامل موانع مالی،محدودیت زمانی والدین ،برنامه ریزی،موانع ساختاری،محدودیت زمانی دانش آموزان،عدم مربی مناسب وداوطلب بوده است.
4.2.3.5. بحث فرضیه چهارم
فرض صفر: موانع ساختاری بر رشدوتوسعه ورزش های پایه در مدارس تاثیر معنیداری ندارد.
با توجه با طبیعی بودن دادهها از آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع ساختاری بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس استفاده شد. موانع ساختاری بررشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس تاثیر معنیداری دارد (01/0P، 4/66=t). بنابراین فرض صفر رد میشود.
تحقیقات همسو: شفیع نیا و همکاران (1387) تحقیقی با عنوان بررسی ارزشیابی در درس تربیت بدنی از دیدگاه دبیران مدارس راهنمایی دخترانه ایران و ارائه الگو،قاسم پور (1387) تحقیقی با عنوان بررسی دیدگاه اولیاء دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر ساری نسبت به وضعیت فعلی درس تربیت بدنی و ورزش انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد: در کل دیدگاه اولیاء نسبت به درس تربیت بدنی و ورزش ،تندنویس و قاسمی (1386) که در تحقیق خود مبنی بر مقایسه دیدگاه ورزشکاران، مربیان و صاحب نظران در مورد راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی ژیمناستیک کشور نشان دادند که هر سه گروه فوق مشترکا در بین متغیرهای گروه های هفت گانه تحقیق(ارتقای سطح دانش علمی و فنی مربیان، کنترل و

دیدگاهتان را بنویسید