پایان نامه ارشد با موضوع توسعه ورزش، موانع رشد، استاندارد

دانلود پایان نامه

و مدارک علمی ایران و دیگر مراکز علمی انجام گرفت و روش دوم که به صورت پیمایش می‌باشد در این بخش داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه از افراد نمونه جمع آوری گردید و سپس به آزمون فرضیه‌ها و تحلیل نتایج پرداخته شد.مدارس مورد بررسی در تحقیق حاضر به شرح زیر بوده است. وپرکردن پرسشنامه حدود10 دقیقه بطول انجامید.
جدول2.3. جدول اسامی مدارس تحقیق
پسرانه منطقه 1
دخترانه منطقه 1
احمد ناصری
آزاده
امام حسین
ابوطالب
امیر وفایی
زینب
ایثار
شهیدبسمی
بعثت
شهید بهمن پور
پانزده خرداد
// دربندی
خواجه نوری
// رحمانی
شهید باهنر
// صدوقی
// خوانساری
// دکتر بهشتی
// شاه آبادی
عدالت
حکیم
کاشف الغطا
محیط
کاشفی
امید انقلاب
نرگس
حضرت ولیعصر
گلهای انقلاب
ایمان
عفاف
شهید غفاری
حضرت مریم
// فرهنگیان
حضرت معصومه
// فهمیده
گلهای انقلاب
منطقه 4
منطقه 4
ایمان
استاد خدابخش
آبشناسان
استاد شهریار
شهید قاسم زاده
امام رضا
اولیا
امام سجاد
شهید رحیمی
بهار
شهید منتظری
پاکدامن
شهید خداقلی
پانزده خرداد
توحید
پروین اعتصامی
شهید علی پور
تجلی
مولودی
تزکیه
توحید
جلوه دانش
جوادالائمه
حقیقت
دکتر چو بینه
دکتر پرتو اعظم
دکتر دانشپور
ریحانه
معاد
فردوس
فرزانگان
سعدی
سمیه
عباس وزان
شهدای آزادی
// هفتم آذر
شهید ناهیدی
شهید پاکدامن
شهید جاجرودی
شهید رحیمی
شهید گرامی
امید
کوثر
همای رحمت
هدایت
هجرت
نوید آینده
نقابت
منطقه 8
منطقه 8
ابوذر
آرارات
ارمغان
آزادگان
استقلال
ارشاد
تشیع
الزهرا
توحید
امید اسلام
جمهوری اسلامی
ایمان
جهان تربیت
بنت الهدی
حر
بهار
دانش پرور
بهار آزادی
رسالت
پیام انقلاب
سجاد
تقوی
سعدی
تونیان
سلمان فارسی
جنت
شهید دستغیب
دین و دانش
شهید محمدی
راضیه
فخامی
راه حق
قدس
زینب
مسلم
سروش
شهید جاوید
شهید یارجانی
فاطمیه
فضیلت
لاله های انقلاب
مهدیه
هاجر
نهال انقلاب
منطقه 13
منطقه 13
احمد معینی
اشرفی اصفهانی
امید انقلاب
باقریه
پانزده خرداد
پیروزی
جعفریه
جلال آل احمد
حزب اله
حضرت زهرا
رسالت
راه زینب
شهید چمران
شهدا
شهید مفتح
شهید اندرزگو
صادقیه
شهید بهشتی
علامه طباطبایی
شهید ثانی
علویه
فرهنگ
فرهنگ
میرزا کوچک خان
نبوت
امید انقلاب
3-10 روش تجزیه و تحلیل آماری تحقیق
در این تحقیق جهت تجزیه ‌و ‌تحلیل‌ دادها‌ برای خلاصه کردن و طبقه‌بندی داده‌های خام و محاسبه فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، دامنه تغییرات و جداول فراوانی و نمودار از آزمون توصیفی استفاده گردید و از آزمون‌های استنباطی کلموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده ها، آزمون تی نمونه ای برای تعیین گزینه ها به عنوان عوامل چالش برانگیز و از آزمون فریدمن به منظور رتبه‌بندی موانع و عوامل توسعه ورزش های پایه در مدارس شهر تهران استفاده گردید.
1.4. مقدمه
در این فصل به تجزیه‌وتحلیل دادههای گردآوری شده در دو بخش پرداخته شد، در بخش اول از
روشهای آمار توصیفی جهت توصیف متغیرهای مربوط به مشخصات فردی پاسخگویان استفاده شد که شامل: سن ، تحصیلات وبرخی سوالات توصیفی همچون سوالات مرتبط با موانع کاهش ورزشهای پایه در مدارس ، واولویت بندی آنان از دیدگاه معلمان کارشناسان ورزش بخصوص ورزشهای پایه در بخش دوم از روشهای آمار استنباطی به منظور تجزیه‌وتحلیل و آزمون فرضیهها استفاده شد.
2.4. آمار توصیفی
1.2.4. ویژگیهای فردی
1.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس وضعیت تاهل
جدول1.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت
وضعیت
فراوانی
درصد فراوانی
وضعیت تاهل
مجرد
55
04/41
متاهل
79
96/58
مجموع
134
100
با توجه به جدول 4-1، 4/41% از نمونه مجرد و 96/58% متاهل میباشند.
2.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن
جدول 2.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب سن (سال)
وضعیت
فراوانی
درصد فراوانی
سن (سال)
زیر 25 سال
29
6/21
26 الی 32سال
65
5/48
33 الی 39 سال
12
9/8
+ 40 سال
28
21
مجموع
134
100
با توجه به جدول 4-1، 6/21% در گروه سنی زیر 25 سال، در گروه سنی 26 تا 32 سال، 5/48% در گروه سنی 33 تا 39 سال ، 9/8% ودر گروه سنی 40 سال وبالاتر،21درصد قرار دارند.
3.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی
جدول 3.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی
وضعیت
فراوانی
درصد فراوانی
مدرک تحصیلی
فوق دیپلم
7
2/5
لیسانس
65
5/48
فوق لیسانس
57
5/42
دکتری
5
8/3
کل
134 100
جدول (4-3) نشان می‌دهد که 2/5% فوق دیپلم، 5/48%لیسانس ، 5/42%فوق لیسانس و 8/3% دکتری میباشند.
2.2.4. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
جدول 5.4. آمار توصیفی مربوط به موانع مشارکت در ورزش های پایه
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
کمترین
بیشترین
موانع فرهنگی
61/3
054/0
2
5
موانع مالی
42/3
089/0
1
5
موانع ساختاری
7/3
055/0
2
4
موانع زمانی
7/3
069/0
33/1
5
موانع انگیزشی
2/3
07/0
25/1
5
موانع جسمانی_روانی
1/3
08/0
25/1
5
موانع مدیریتی وبرنامه ریزی
9/3
06/0
33/2
5
3.4. تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها
1.3.4. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها
برای بررسی طبیعی بودن توزیع متغیر‌های تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرونف (K-S) استفاده شد. نتایج در جدول 4-6 نشان داده شده است.
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف، همان گونه که در جدول (4-6) مشاهده می‌شود، تمام توزیع‌ها از لحاظ آماری نرمال می باشند (05/0P
با توجه به نتایج جدول 4-7 موانع فرهنگی بر رشدو توسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر معنیداری دارد (01/0P، 77/66=t). بنابراین فرض صفر رد میشود.
4.2.2.3.4. فرضیه دوم
فرض صفر: موانع مدیریتی وبرنامه ریزی بر رشدو توسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر معنیداری ندارد.
با توجه با طبیعی بودن دادهها از آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع مدیریتی بر توسعه ورزش های پایه درمدارس استفاده شد. نتایج در جدول 4-8 نشان داده شده است.
جدول 8.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع مدیریتی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس
متغیر
تعداد
میانگین
میانگین فرضی
درجه آزادی
آماره t
عدد معنیداری
موانع مدیریتی
134
98/3
4
133
84/61
**00/0
** 01/0P
با توجه به نتایج جدول 4-8 موانع مدیریتی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر معنیداری دارد (01/0P، 84/61=t). بنابراین فرض صفر رد میشود.
3.2.3.4. فرضیه سوم
فرض صفر: موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزشهای پایه درمدارس تاثیر معنیداری ندارد.
با توجه با طبیعی بودن دادهها از آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه استفاده شد. نتایج در جدول 4-9 نشان داده شده است.
جدول 9.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس
متغیر
تعداد
میانگین
میانگین فرضی
درجه آزادی
آماره t
عدد معنیداری
موانع مالی
134
42/3
3
133
23/38
**00/0
** 01/0P
با توجه به نتایج جدول 4-9 موانع مالی بر توسعه ورزش های پایه درمدارس تاثیر معنیداری دارد (01/0P، 23/38=t). بنابراین فرض صفر رد میشود.
4.2.3.4. فرضیه چهارم
فرض صفر: موانع ساختاری بر رشدوتوسعه ورزش های پایه در مدارس تاثیر معنیداری ندارد.
با توجه با طبیعی بودن دادهها از آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع ساختاری بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس استفاده شد. نتایج در جدول 4-10 نشان داده شده است.
جدول 10.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع ساختاری بررشد و توسعه ورزش های پایه مدارس
متغیر
تعداد
میانگین
میانگین فرضی
درجه آزادی
آماره t
عدد معنیداری
موانع ساختاری
134
07/3
3
133
40/66
**00/0
** 01/0P
با توجه به نتایج جدول 4-10 موانع ساختاری بررشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس تاثیر معنیداری دارد (01/0P، 4/66=t). بنابراین فرض صفر رد میشود.
5.2.3.4. فرضیه پنجم
فرض صفر: موانع زمانی بررشدو توسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر معنیداری ندارد.
با توجه با طبیعی بودن دادهها از آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع زمانی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه در مدارس استفاده شد. نتایج در جدول 4-11 نشان داده شده است.
جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع زمانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس
متغیر
تعداد
میانگین
میانگین فرضی
درجه آزادی
آماره t
عدد معنیداری
موانع زمانی
134
73/3
3
133
57/53
**00/0
** 01/0P
با توجه به نتایج جدول 4-11 موانع زمانی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه در مدارس تاثیر معنیداری دارد (01/0P، 57/53=t). بنابراین فرض صفر رد میشود.
6.2.3.4. فرضیه ششم
فرض صفر: موانع انگیزشی بررشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس تاثیر معنیداری ندارد.
با توجه با طبیعی بودن دادهها از آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع انگیزشی بررشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس استفاده شد. نتایج در جدول 4-12 نشان داده شده است.
جدول 12.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع انگیزشی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس
متغیر
تعداد
میانگین
میانگین فرضی
درجه آزادی
آماره t
عدد معنیداری
شاخص های آموزشی
134
2/3
3
133
79/44
**00/0
** 01/0P
با توجه به نتایج جدول 4-12 موانع انگیزشی بررشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس تاثیر معنیداری دارد (01/0P، 79/44=t). بنابراین فرض صفر رد میشود.
7.2.3.4. فرضیه هفتم
فرض صفر: موانع جسمانی-روانی بررشدو توسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر معنیداری ندارد.
با توجه با طبیعی بودن دادهها از آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع جسمانی-روانی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه در مدارس استفاده شد. نتایج در جدول 4-11 نشان داده شده است.
جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع جسمانی -روانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس
متغیر
تعداد
میانگین
میانگین فرضی
درجه آزادی
آماره t
عدد معنیداری
موانع جسمانی-روانی
134
1/3
3
133
08/31
**00/0
** 01/0P
با توجه به نتایج جدول 4-11 موانع جسمانی-روانی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه در مدارس تاثیر معنیداری دارد (01/0P، 08/31=t). بنابراین فرض صفر رد میشود.
8.2.3.4. فرضیه هشتم
فرض صفر: اولویت بندی بین موانع رشد وتوسعه ورزش های پایه در مدارس معنیداری وجود ندارد.
برای اولویت بندی موانع رشد وتوسعه ورزش های پایه در مدارس از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج در جدول 18.4 نشان داده شده است.
با توجه به نتایج بین موانع رشد وتوسعه ورزش های پایه در مدارس اولویت معنیداری مشاهده شد.
جدول 18.4. نتایج آزمون فریدمن
تعداد
134
آماره کای اسکوار
33/137
درجه آزادی
6
عدد معنیداری
**00/0
همچنین جدول 4-19 اولویت بندی موانع رشد وتوسعه ورزش های پایه در مدارس را نشان میدهد.
جدول 19.4. فاکتورهای موانع رشد وتوسعه ورزش های پایه

دیدگاهتان را بنویسید