پایان نامه ارشد با موضوع دانشگاه تهران، دانش آموزان، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه

، مجید (1387) .مدیریت اوقات فراغت در ورزش های تفریحی. انتشارات دانشگاه تهران.
* حسین پور و همکاران (1390) نقش رویکرد طرح های آموزش و پرورش(سباح، طناورز و ژیمناستیک) در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
* حمایت طلب، رسول (1388) بررسی علل عدم رشد و توسعه ی ورزش همگانی از دیدگاه دانش آموزان مقطع متوسطه سازمان آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران، آموزش و پرورش استان تهران
* خاکی، آفرینش؛ تند نویس، فریدون و مظفری، سید امیر احمد (1384) مقایسه دیدگاه های اعضای هیئت علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعه ورزش همگانی، مجله علوم حرکتی ورزش، شماره 5، صص 1-22.
* خداداد کاشی، حمید (1384) تعیین اثربخشی فعالیتهای ورزشی فوقبرنامه دانشگاههای تهران و ارائه الگوی اثربخش. رساله دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس،
* خلجی، حسن (1379) . ” بررسی تأثیر فعالیت های بدنی هوازی و مهارت آموزی بر اضطراب دانشجویان پسر”. فصلنامه المپیک، سال هشتم، شماره 15، ص: 93.
* زیدی فرد،زهره(1388).نگاهی به علل عدم حضورحامیان مالی درفوتبال.روزنامه جام جم شماره2386،ص 13.
* سعیدی و همکاران (1390) بررسی موانع و مشکلات موجود در پرورش استعدادها، دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی.
* سلامی، فاطمه (1383) توصیف موانع شرکت بانوان در فعالیت های ورزشی ، گزارش طرح پژوهشی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
* سید عامری، میرحسین و همکاران (1390) بررسی وضع موجود شاخص های استعدادیابی رشته ژیمناستیک از دیدگاه مربیان.
* صادقی،رضا و همکاران (1390) جذب حامیان مالی در رده پایه رویکردی نو در بهبود استعدادیابی ورزشی، دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
* طالب پور،مهدی (1391) تدوین برنامه راهبردی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی.
* طاهر خانی، حسین (1385). توصیف ویژگیهای آنتروپومتریکی و مهارتهای روانی ژیمناستهای نخبه در ایران مورد کاربرد در استعدادیابی، پایاننامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
* طاهری، اشکوه (1387). بررسی وضعیت اجتماعی-اقتصادی SES افراد شرکت کننده در فعالیت های ورزشی همگانی استان مازندران ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران.
* عبدلی، بهروز، شمسی پور دهکردی، پروانه، شمس، امیر، فقهی، ایمان. (1389). تاثیر مشارکت ورزشی بر ویژگی های شخصیتی کمال گرایی و خودکارآمدی دانش آموزان نوجوان و ارتباط این ویژگی ها با رشد اجتماعی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 102.
* علم و همکاران(1390) موانع مشارکت جوانان و سالمندان مرد شهرستان داراب در تفریحات ورزشی، مجموعه مقالات همایش ملی تفریحات ورزشی، شهرداری تهران، آذرماه
* غفوری،فرزاد وهمکاران (1382) مطالعه وبررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه های جمعی)رادیو،تلویزیون ونشریات) رگرایش مردم به ورزش قهرمانی وهمگانی،مقاله چاپ شده در نشریه تخصصی حرکت،شماره 16 ، چاپ تیرماه 78 – 57
* فتحی، سروش. (1388) تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی دانشجویان. پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره چهارم.
* فدراسیون فوتبال انگلستان ((مینی فوتبال )). ترجمه محمد احسانی ، اصفهان،انتشارات عروج،چاپ اول،تابستان1379.
* فراهانی، ابوالفضل (1373) تربیت بدنی عمومی (2) ، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
* قاسم زاده میرکلائی ، ابراهیم و امیرنژاد،سعید (1390) بررسی عوامل مؤثر بر جذب و حفظ ورزشکاران رده های پایه دوومیدانی ایران از دیدگاه مدیران، مربیان و ورزشکاران، دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
* قاسمی، حمید. مظفری، امیرمحمد. امیرتاش، علی محمد(1386) توسعه ی ورزش از طریق تلویزیون در ایران،نشریه ی پژوهش در علوم ورزشی، ش 17، صص 131-148
* قاسمی، حمید. مظفری، امیرمحمد. امیرتاش، علی محمد(1386) توسعه ی ورزش از طریق تلویزیون در ایران،نشریه ی پژوهش در علوم ورزشی، ش 17، صص 131-148
* قالیباف، محمد باقر (1389) نگاه راهبردی به وزرش در نظام کشور. انتشارات نگارستان حامد، تهران.
* کرده گار،سمیرا (1390) رابطه بین اوقات فراغت ورزشی با شادکامی معلمان مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان شاهرود، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شمال.
* کوشافر، علی اصغر (1381) . اصول و مبانی تربیت بدنی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.
* کوهی، مینا(1392) موانع مشارکت دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی،دانشگاه تهران مرکز
* کوئن، بروس ( 1386). درآمدی بر جامعه شناسی، چاپ سیزدهم، مترجم : ثلاثی، محسن، انتشارات توتیا.
* کاشف،میرمحمد،اشراقی،حسام (1386) بررسی آثار توسعه ورزش همگانی ازدیدگاه اقتصادی دراستان آذربایجان غربی،چیکده مقالات ورزش و توسعه پایدار،دومین کنگره ملی مدیریت ورزشی،مردادماه 1387 ،شیراز.
* گلدا نی مقدم،مهدی (1375) بررسی آموزشی درس تربیت بدنی از نظر مدیران ومعلمان ورزشی مدارس متوسطه پسرانه دولتی وغیر انتفاعی در شهر تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس تهران
* متقی پور، مهدی (1379). بررسی علل عدم شرکت دختران متوسطه شهرستان تربت حیدریه در فعالیت های ورزشی فوق برنامه. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
* محمدکاظم.(1381). فوتبال در بورس و بورس در فوتبال. تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.
* مظفری و همکاران (1388) توصیف وضعیت اجرای درس تربیت بدنی و ورزش در سه پایه اول مدارس ابتدایی کشور از نظر معلمین و مدیران، نشریه علوم حرکتی و ورزش،سال 7،شماره 14،صص 119-139
* مظفری، عمار (1392) بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی، تعهد سازمانی ‌با مشارکت ورزشی دبیران مرد مقطع متوسطه شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد آمل
* نصیری، مریم. (1383) توصیف علل عدم شرکت دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی همدان در فعالیت های حرکتی و ورزشی . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
* هیوود، لس. کیو، فرانسیس. جان اسپینگ، پی تر براهام، کاپنرهارست، جان. و هنری، یان. (1384). اوقات فراغت. محمد احسانی. تهران: دوم، نشر بامداد کتاب.
* یوسفی، بهرام (1377). اعتماد به نفس هدیه ورزش به دختران جوان . مجله ورزش دانشگاه تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی، شماره 144، ص 11.
* حافظ مطلق,عبدالعلی,1381,توسعه ژیمناستیک,آثار برگزیده همایش ملی بررسی راهکارهای توسعه ژیمناستیک کشور ,انتشارات فدراسیون ژیمناستیک ایران,تهران.
* ضرابیان,فروزان,(1384) عوامل موثر بر توسعه درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی تهران,پایان نامه کارشناسی ارشد,دانشگاه پیام نور تهران.
* علی محمدی ، حسین(1385)مقایسه نگرش مدیران ، معلمان و والدین دانش آموزان نسبت به برنامه تربیت بدنی و ورزش در مدارس ابتدایی شهرستان اقلید . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.

دیدگاهتان را بنویسید