پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، ورزشکاران

دانلود پایان نامه

بررسی ارزشیابی در درس تربیت بدنی از دیدگاه دبیران مدارس راهنمایی دخترانه ایران و ارائه الگو انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که ارزشیابی در درس تربیت بدنی از نظر دبیران در حد متوسطه است. در ارزشیابی عملکرد دانش آموزان در سه پایه دوره راهنمایی بین دبیران کشور اتفاق نظر وجود ندارد. 96 درصد دبیران بخشی از 20 نمره را به نظر معلم، حضور و غیاب، پوشیدن لباس و عضویت در تیم های ورزشی اختصاص می دهند. همچنین دبیران با روش های نوین ارزشیابی آشنا نبودند. بین دیدگاه دبیران تربیت بدنی مناطق مختلف کشور در رابطه با ارزشیابی در درس تربیت بدنی تفاوت معناداری وجود دارد. ارزشیابی از اجزاء آمادگی جسمانی که توسط دبیران به عمل می آید، یکنواخت نیست. بیشترین اجزاء مورد ارزشیابی توسط معلمان بارفیکس در کل دوره راهنمایی است. در رابطه با ارزشیابی از کل آمادگی جسمانی 358 نفر از معلمان ( 3/63 درصد ) در سال اول، 296 نفر از معلمان ( 1/59 درصد ) در سال دوم و 302 نفر از معلمان (3/60 درصد ) در سال سوم، تمام اجزاء آمادگی را ارزشیابی می کنند. عدم یکنواختی در ارزشیابی احتمالا ناشی از عدم امکانات لازم برای انجام آنها در مدارس است.
قاسم پور (1387) تحقیقی با عنوان بررسی دیدگاه اولیاء دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر ساری نسبت به وضعیت فعلی درس تربیت بدنی و ورزش انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد: در کل دیدگاه اولیاء نسبت به درس تربیت بدنی و ورزش مثبت بود، به جز در مورد مطلوب بودن تاسیسات، امکانات و فضای های ورزشی . میانگین امتیازهای تعلق گرفته به پاسخ های اولیاء در بخش محتوا و آموزش این درس 43/3، ارزشیابی 52/3 ، اهمیت تربیت بدنی و ورزش 28/3 ، از 5 بود. بین دیدگاه اولیاء در مورد: محتوا و آموزش، میزان همکاری خود با مدرسه، مطلوب بودن تاسیسات، امکانات و فضاهای ورزشی، ارزشیابی و روش تدریس نوین اختلاف معنی داری وجود نداشت. اما بین دیدگاه اولیاء دانش آموزان در مورد اهمیت تربیت بدنی و ورزش اختلاف معنی داری مشاهده شد.
راسخی (1386) تحقیقی با عنوان مطالعه ی نقش برجسته ی ورزش مدارس در توسعه ی ورزش در ادرات آموزش و پرورش آذربایجان شرقی انجام داده است که پس از بررسی نتایج دریافته است که همبستگی بالایی بین عملکرد مسئولان( سبک های مدیریت، تصمیم گیری، برنامه ریزی و در کل سیاستگذاری) در توسعه ی ورزش نقش اساسی دارد.
افضل پور و همکاران (1386) تحقیقی با عنوان ارزشیابی وضعیت اجرای درس تربیت بدنی در پایه های اول و دوم مدارس ابتدایی استان خراسان جنوبی انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که: – کیفیت ارائه درس تربیت بدنی پایه های اول و دوم ابتدایی در استان خراسان جنوبی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی( بیش از 57 درصد پاسخ دهندگان ) و مدیران (بیش از 54 درصد پاسخ دهندگان ) مطلوب است و رسانه های آموزشی ( وسایلی که برای انتقال دانش و آگاهی به دانش آموزان مورد اموزان مورد استفاده قرار می گیرند . مانند کتاب و سی دی ) از کارایی خوب (در حدود 45 درصد پاسخ دهندگان ) یا متوسطی ( بیش از 20 درصد پاسخ دهندگان ) برخوردارند. اما توزیع رسانه های آموزشی از نظر حدود 40 درصد پاسخ دهندگان مطلوب نبوده و دسترسی به آنان برای همه ی معلمان مقدور نیست. – بیشتر مدیران ( در حدود 60 درصد ) و متوسط معلمان( در حدود 40 درصد ) افزایش ساعات درس تربیت بدنی را ضروری دانسته اند. – از مشکلات اساسی موجود ، نبود تجهیزات و فضای ورزشی کافی ، عدم پیگیری و نظارت قوی مسئولان تربیت بدنی و انجمن اولیاء در پیشبرد اهداف درس و عدم پیگیری لازم از طرف آنهاست . – از مشکلات اساسی موجود ، نبود تجهیزات و فضای ورزشی کافی ، عدم پیگیری و نظارت قوی مسئولان تربیت بدنی و انجمن اولیاء و مربیان در پیشبرد اهداف درس و عدم پیگیری لازم از طرف آنهاست . در کل، بر اساس درصد پاسخ مدیران و معلمان مدارس ابتدایی به سوال های پرسشنامه ها، چنین استنباط می شود که برنامه ی ارائه شده برای پایه های اول و دوم ابتدایی، مطلوب به نظر می رسد، اما بازدهی بیشتر آن به تخصیص بودجه کافی، گسترش امکانات و پیگیری اولیا ء و مربیان بستگی دارد.
تندنویس و قاسمی (1386) در تحقیق خود مبنی بر مقایسه دیدگاه ورزشکاران، مربیان و صاحب نظران در مورد راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی ژیمناستیک کشور نشان دادند که هر سه گروه فوق مشترکا در بین متغیرهای گروه های هفت گانه تحقیق(ارتقای سطح دانش علمی و فنی مربیان، کنترل و نظارت بر فعالیت مربیان، استعدادیابی نوآموزان به روش علمی و تخصصی، افزایش تاسیسات و سالن های مختص ژیمناستیک و تجهیز کامل سالن ها به امکانات تخصصی و کمک آموزشی) را مهمترین عوامل در پیشرفت بعد قهرمانی ورزش ژیمناستیک کشور عنوان کرده اند.
بدری آذرین ( 1385) در تحقیقی با عنوان بررسی وضعیت ورزش ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک نشان داد که جایگاه ژیمناستیک کشور در منطقه ضعف قرار دارد که دراین وضعیت بایستی از استراتژی تغییر استفاده کرد، بنابراین لازم است که مسئولین ورزش کشور، با برنامه ریزی دقیق، تربیت مربیان و نیروی انسانی با تجربه، برگزاری دوره های آموزشی، ارتقاء علمی مربیان، کمبود نیروی انسانی مجرب را بر طرف سازند.
علی محمدی (1385) تحقیقی با عنوان مقایسه نگرش مدیران، معلمان و والدین دانش آموزان نسبت به برنامه تربیت بدنی و ورزش در مدارس ابتدایی شهرستان اقلید نتیجه گرفت که کلاس تربیت بدنی و ورزش در مدارس ابتدایی وضعیت نسبتا ضعیفی دارد که به نظر می رسد دو عامل کمبود امکانات و معلمان متخصص تربیت بدنی در این زمینه از نظر گروه مدیران، معلمان تربیت بدنی و والدین دانش آموزان از جمله عوامل اصلی باشند.
ضرابیان (1384) در تحقیقی با عنوان بررسی مشکلات در توسعه درس تربیت بدنی در مدارس شهر تهران نشان داد که از نظر بیشتر مسئولان مشکل اساسی اجرای مطلوب درس تربیت بدنی در الویت اول کمبود بودجه، اولویت دوم کمبود امکانات و اولویت سوم کمبود معلم متخصص است.
غفوری (1382) بیان می دارد: متغییرهای مختلفی چون تجهیزات و اماکن ورزشی، تعداد مربیان متخصص به عنوان عوامل تعیین کننده و مؤثر در مبحث توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در زمینه ورزش و تربیت بدنی اهمیت دارد.
علوی (1381) با تدوین مقاله ای با عنوان ژیمناستیک و توسعه یافتگی دیدگاه خود را بدین صورت بیان نمود: از نظر ارتقای ژیمناستیک روز دنیا هماهنگی تنگاتنگ با مراکز آکادمیک و تخصصی به صورت کاربردی و عملی وجود دارد و در زمینه های مختلف پژوهش ها و تحقیقات وسیعی انجام گرفته و به نتایج چشمگیری دست یافته اند و این امر را اهل فن و متخصصان تحصیل کرده دانشگاهی که صاحب نطر اند انجام داده اند. نقش اسپانسرهای مالی، تبلیغاتی، پوشش های رسانه ای، ارتباط های جمعی و … در هماهنگ سازی رشته های پایه نقش عمده و اصلی داشته اند. اعتقاد بر این است که با فرهنگ سازی در ورزش های پایه و تغییر نگرش مسئولان به این قضیه فراهم نمودن زمینه های رشد و شکوفایی ورزش های پایه به صورت فرهنگ ملی باعث ارتقا در رشد و جامعه و ورزش به موازات هم خواهد شد.
محمد کاظم (1381) امروزه شرکت های تجاری و صاحبان صنایع مختلف دریافته اند که حمایت مالی می تواند به منزله یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند برای آنها عمل کند. در واقع یکی از مهم ترین و مؤثرترین عناصری که موجب پیوند رویدادهای ورزشی و اقتصاد شده است، موضوع حمایت مالی ورزشی به عنوان یک روش تبلیغاتی برای شرکت های حامی مالی است.
حافظ مطلق (1381) با بیان طرحی با عنوان توسعه ژیمناستیک نظریات خود را جهت بیان راهکار بدین صورت بیان کرده است: 1. تبلیغات وسیع در رسانه ها جهت ایجاد ذهنیت مناسب در خانواده ها و در همین رابطه آگاهی دادن به عامه مردم در ایمنی و سلامت ورزشکارانی که به ژیمناستیک می پردازند که برای این منظور می توان با توضیح و نمایش وسایل کمک آموزشی، تشک های ایمنی و سایر موارد مورد نیاز به نتیجه رسید. 2. حذف برنامه های استعدادیابی و سعی در جذب هرچه بیشتر علاقمند به ژیمناستیک 3. تهیه برنامه های مدرن جهت بدنسازی اصولی و تخصصی ژیمناستیک در تمام مقطع سنی 4. گماردن مربیان مجرب جهت آموزش مهارت به ورزشکاران 5. به کارگیری طولانی مدت مربیان خارجی .
همتی (1380) در تحقیقی با عنوان عوامل موثر در افزایش کارایی و بهینه سازی درس تربیت بدنی و ورزش دانش آموزان در دوره راهنمایی شهر کبودر آهنگ از دیدگاه معلمین تربیت بدنی نتیجه گرفت که با اصلاح ساختار و تشکیلات تربیت بدنی در آموزش و پرورش و در اختیار داشتن معلمین متخصص ورزش با داشتن سطح تحصیلات و تجربه کافی و با توجه به امکانات(منابع انسانی- مالی ) و افزایش ساعات تدریس تربیت بدنی و ورزش در مدارس، آگاهی اولیاء و مربیان و مسئولین امر ورزش بر اساس تفاوت های فردی و منطقه ای تاثیر بسزایی در بهینه سازی و افزایش کارایی ساعت ورزش آموزشگاه ها دارد.
فضیلت پور (1379) اذعان دارد، دختران کمتر از آنچه دوست داشته اند ورزش و بازی کرده اند و از نا کافی بودن فضاهای موجود جهت ورزش دختران شکایت کرده اند.
گلدانی مقدم (1375) معتقد است که بین تناسب فضای های ورزشی با تعداد دانش آموزان در مدارس وکانون های ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد. در ادامه همچنین بیان می داردکه فضاهای ورزشی می تواند به عنوان یکی از شاخص های توسعه وتعمیم ورزش در سطوح همگانی وقهرمانی مد نظر قرار گیرد.
تابش (1375) بابررسی مسایل آموزشی واجرایی تربیت بدنی از نظر مدیران ومعلمان ورزشی تمام مقاطع تحصیلی دختر وپسر در شهرستان فسا معتقد است که یکی از عوامل اصلی درعدم توسعه ورزش مدارس کمبود امکانات وتاسیسات ورزشی است.
رضایی (1371) در تحقیق خود مهمترین مشکلات اجرایی درس تربیت بدنی را ناشی از کمبود امکانات ورزشی و معلم تربیت بدنی و عدم آگاهی والدین نسبت به درس تربیت بدنی و ورزش گزارش کرده است. به طوری که والدین تربیت بدنی را مانعی جهت پیشرفت تحصیلی فرزندان خود می دانند.
کاشف و مجتهدی (1370) مهمترین مشکلات اجرای درس تربیت بدنی را به ترتیب اولویت کمبود امکانات ورزشی، کمبود معلم ورزش، نبود فضای مناسب، عوامل جغرافیایی، کمبود اطلاعات مربیان ورزش، نبود کتاب درسی تربیت بدنی و عدم همکاری مدیران مدارس می داند.
سرداری (1373) اشاره می کند بسیاری از دانش آموزان و به خصوص دانش آموزان دختر علت کمی استفاده از فعالیت های ورزشی را عدم وجود امکانات ورزشی و دوری ورزشگاه از محل زندگیشان ذکر کرده اند.
2.7.2. پیشینه خارجی
کمیته ملی ورزشی کودکان کانادایی (2014) تحت عنوان”کمک کنیدبه فعالیت کودکان” گروه آزمودنی شامل(2010)دانش آموز ورزشکار کانادایی درفعالیتهای ورزشی و ورزشهای پایه ای همچون فوتبال آمریکایی ،شنا ،بسکتبال ؛هاکی،بیسبال و…بوده است.موانع شامل موانع مالی،محدودیت زمانی والدین ،برنامه ریزی،موانع ساختاری،محدودیت زمانی دانش آموزان،عدم مربی مناسب وداوطلب بوده است.
بوردن و همکاران110 (2013) در تحقیقی با هدف شناسایی وضعیت مناسب برای فوق برنامه مدارس عمومی تگزاس، موانع شرکت دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی مدرسه را کمبود منابع مالی، کمبود امکانات، کمبود پرسنل و مربیان علاقه مند و توانمند ، کمبود علاقه دانش آموزان بر شمردند.
اویاگی و همکاران111 (2013) در تحقیقی با عنوان تسهیل کننده ها و موانع خارجی مربیان درگیر در فعالیت های پایه ای مدارس به بررسی جذابیت ها و محدودی های مشارکت افراد پرداختند و درک کردند که از نظر مربیا ن نداشتن علاقمندی دانش آموزان، نبودن حمایت کافی، محیط ورزشی بی کیفیت از عوامل عدم پیشرفت این ورزش ها می

دیدگاهتان را بنویسید