پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه

باشد.
ژاگ و همکارانش112 در سال (2013) در تحقیق خود با عنوان بررسی توسعه ی ورزش های چینی تاثیر ساختار طراحی شده را برای سطوح اجرایی فعالیت های ورزشی در کلیه ی ی سنین مهم دانسته و اشاره به اهمیت توسعه ی ورزش های پایه ای می کند. آن ها همچنین تاثیر فرهنگ منطقه ای هر ورزش در منطقه ی خود را در پیشرفت آن ورزش زیاد د انسته و بیان می کنند هر ورزش برای پیشرفت نیاز به حمایت کننده از دانش آموزان همان منطقه دارد.
مایکل کانترز و همکاران113 در سال (2013) در پژوهشی با عنوان بررسی مشارکت دانش آموزان در مدرسه با موضوع مقایسه وضعیت نژادی، جنسی و اقتصادی – اجتماعی به این نتیجه رسیدند که موانع اقتصادی اجتماعی بزرگترین مانع فعالیت های بدنی و مشارکت در فوق برنامه مدرسه می باشد.
توکلی و همکاران (2013) در پژوهش خود مبنی بر نقش رسانه های اجتماعی در توسعه ورزش نشان دادند که رسانه های گروهی تا آنجایی که متغیرها به ورزش مربوط می شدند بیشتر تمرکز رسانه ها بر ورزش قهرمانی و حرفه ای به تعداد محدودی از رشته ها به خصوص فوتبال می باشد و توجه کافی به ورزش های تفریحی و همگانی از طریق رسانه های جمعی دریافت نمی شود.
بوردن و همکاران114 (2013) در تحقیقی با هدف شناسایی وضعیت مناسب برای فوق برنامه مدارس عمومی تگزاس، موانع شرکت دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی مدرسه را کمبود منابع مالی، کمبود امکانات، کمبود پرسنل و مربیان علاقه مند و توانمند ، کمبود علاقه دانش آموزان بر شمردند.
ابراهیم و همکاران115 (2013) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه موانع درک شده فعالیت بدنی با وضعیت بدنی و فاکتورهای جمعیت شناختی مردان مالزیایی اشاره نموده یکی از موانع پر تکرار عدم شرکت در فعالیت های بدنی آب و هوا و همچنین تمایل به حضور در فعالیت های تفریحی همراه خانواده یا دوستان می باشد. سایر موانع اشاره شده به ترتیب کمبود نظم فردی، کمبود وقت آزاد، عدم همراهی دوستان گزارش شده است.
اشلی فوکس و همکاران116 (2012) در پژوهش بر روی موانع فعالیت بدنی در هارلم غربی در نیویورک که بر روی افراد 18 سال به بالا صورت پذیرفت، اشاره نمودند که بیشترین موانع ادراک شده احساس خستگی و کمبود انرژی و همچنین کمبود زمان بوده است.
بوکاروو همکاران117(2012) با تحقیقی با عنوان سیاست های ورزش مدارس و محیط های فعالیت جسمانی پایه مدارس و پیوستگی آن با فعالیت های جسمانی در دبیرستان ها به اجرا و محدودیت های اجرای برنامه های ورزشی در مدارس اشاره کرده و مقایسه و ارتباط آن را با فعالیت های ورزشی مقاطع بالاتر بررسی کرده و نشان می دهد که محدودیت های زیادی در ورزش پایه در مدارس وجود دارد که از مهمترین آن ها نبودن انگیزه های روانی کافی برای مربیان تعلیم دهنده ی ورزش مدارس می باشد.
شریعتی فیض ابادی و همکاران (2012) در شهر مشهد با تحقیقی با عنوان مشکلات و مسائل دانش آموزان دختر در شهر مشهد دریافته است که مشکلات اقتصادی و عوامل تسهیلاتی از عوامل مهم پیش روی دانش آموزان می باشد.
بر اساس گزارشی از سازمان های حمایت از ورزش تفریحی و بیماری ها118(2012) با عنوان” چرا مردم تمرین نمی کنند؟” موانع کلید ی شرکت در تمرین به 5 دسته تقسیم شد:
1. موانع اجتماعی-اقتصادی
2. موانع سازمانی
3. موانع ارتباطی
4. موانع فرهنگی
5. موانع جنسی
کانتر و همکارانش119 (2012) در مقاله ای با عنوان شرکت در ورزش مدرسه تحت دو عامل ورزش و سیاست که جامعه آماری آن را 4 مدرسه راهنمایی دولتی جنوب شرقی ایالات متحده تشکیل می دادند؛ به این نتیجه رسیدند که گروه های کم درآمد و سیاه پوستان در معرض عدم مشارکت در فعالیت های ورزش مدرسه قرار دارند.
ژی120 در سال (2012) در تحقیقی با عنوان شرایط حال حاضر مشارکت دانش آموزان در ورزش و موانع شرکت در ورزش های ابتدایی مدرسه در اداره ی هنان و بررسی آن به موانع و محدودیت های اجرا و مشارکت در ورزش های ابتدایی پرداخته است و بیان می کند که مربیان نقش تعیین کننده ای در پیشرفت اینگونه ورزش ها دارند و همچنین برای افزایش مشارکت از طریق مدارس و ساعات درس تربیت بدنی اقدام کرد.
شویو121 (2012) در تحقیقی با عنوان مطالعات بوم شناختی ورزشی انجام شده در مدارس به بررسی مطالعات بومشناختی و مسائل مطرح شده در حیطه ی ورزش مدارس پرداخته و اشاره می کند که این نوع ورزش ها بدون هیچ طرح خاصی در مدارس در حال اجرا می باشند و با عدم وجود چارچوب های نظری خاصی مواجه اند در نتیجه یکی از ابعاد آن نیز تاثیر در حیطه ی بومشناختی ورزشی در جامعه می باشد.
فرنچ و همکاران122(2012) در تحقیقی با عنوان ارتباط توسعه ی دانش در اجراهای بهتر ورزشکاران به بررسی دلایل عدم پیشرفت ورزش بسکتبال در مدارس پرداخته و در یافته است که دلیل عدم رشد بسیاری از ورزش ها در مدارس، نداشتن دانش و اطلاعات دانش آموزان می باشد. در نتیجه با افزایش دانش و اطلاعات در زمینه ی رشته های ورزشی می توان به گسترش آن ها امیدوار بود.
آپوستولوپولو و گلادن (2012)123 در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که با ایجاد فرصت های بیشتربرای هوادارن در جهت لمس بیشترباشگاه گسترش نشان تجاری ممکن است فواید سمبلیک (مثل هویت برای هواداران) و تجربی (مثل نوستالوژی) که هواداران از طریق تعامل شان با سازمان های ورزشی دریافت می کنند را تقویت نماید.
مایکل کانترز و همکاران124 در سال 2012 در پژوهشی با عنوان بررسی مشارکت دانش آموزان در مدرسه با موضوع مقایسه وضعیت نژادی، جنسی و اقتصادی – اجتماعی به این نتیجه رسیدند که موانع اقتصادی اجتماعی بزرگترین مانع فعالیت های بدنی و مشارکت در فوق برنامه مدرسه می باشد.
شریعتی و همکاران125 در سال 2011 در پژوهشی بر روی موانع مشارکت دانش آموزان دختر دبیرستانی در مشهد ، موانع مشارکت را بشرح ذیل بر شمردند:
1- موانع اقتصادی و تسهیلاتی ( عدم وجود فضاهای مناسب برای ورزش زنان)
2- هزینه بالای مشارکت در ورزش های مرتبط با زنان
3- زمان نامناسب فعالیت ها
4- کمبود وسایل حمل و نقل در میان موانع موثر عمده اقتصادی در مشارکت دختران دبیرستانی مشهد در فعالیت های ورزشی بوده است.
در این پژوهش پیشنهاد شده دست اندرکاران ورزش کشور با تهیه فضای مناسب و در نظر گرفتن عرف و مذهب برای ورزش زنان می توان انگیزه و انرژی مضاعفی جهت مشارکت آنان در ورزش به وجود آورد. یکی از عمده ترین دلایل عدم مشارکت این گروه از جامعه در فعالیت های ورزشی فضاهای بسته، کوچک و نامناسب ورزشی می باشد(شریعتی و همکاران، 2011).
جنکینسون126 و همکاران (2010) در پژوهشی تحت عنوان موانع میسر ساختن فعالیت بدنی در مدارس راهنمایی ایالت ویکتوریان، نشان دادند که موانع امکاناتی و برنامه تحصیلی مهم ترین عوامل عدم مشارکت در فعالیت بدنی است.
در استراتژی تبیین شده توسط دولت کانادا تحت عنوان” 2010 فعال127″، از بین بردن موانع، دومین رویکرد برای مشارکت بیشتر افراد به ورزش و فعالیت های جسمانی نام برده شده است.
مجمع ایرلند128 در (2010) در پژوهشی به بررسی موانع شرکت در ورزش و فعالیت بدنی پرداختند و نشان دادند که که موانع اجتماعی و فرهنگی، موانع عملی، و موانع دانش. به عنوان موانع اصلی انتخاب شدند.
گلنز و همکاران129 (2010) به بررسی برنامه ی توسعه ای پرداخته اند و تاثیر اولویت های فرهنگی را دراین برنامه ها تاثیر گذار دانسته اند.
هاردی و همکارن 130(2010) به بررسی مهارت های پایه ای پرداخته و در یافتند که تجهیزات ورزش مورد نیاز و همچنین برنامه ریزی برای این برنامه ها یکی از نکات ضروری برای گسترش این ورزش ها می باشد. همچنین مقایسه ای بین پسران و دختران انجام داده است.
یوشیدا131 (2010) در پژوهشی اذعان داشت که طراحی یک مکان جالب و جذاب برای تماشای رویدادهای ورزشی باعث ایجاد یک محیط پویا و مدرن برای باشگاههای ورزشی و افزایش درآمدزایی بیشتر برای آنان میگردد.
لیو و همکاران132 (2009) در تحقیقی با عنوان “عدالت ورزشی: ارزیابی امکانات ورزش همگانی انگلیس” به بررسی امکانات ورزش همگانی برای 5 گروه از افراد با ناتوانایی‌های خاص در 10 سال گذشته، در نمونه‌ای معادل 408 فقره از اماکن ورزشی و پایگاه‌های ورزش همگانی می‌پردازد.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد برای این 5 گروه و نیز افراد 60 سال و بالاتر، مقدار عددی بدست آمده در زمینه امکانات ورزشی معلولان، پائین‌تر از حد میانگین بوده، بعلاوه کاهش معنادار و خطی در مشارکت افراد جوان و نوجوان 19-11 ساله و افراد معلول کمتر از 60 سال وجود دارد. نهایتاً نوع امکانات محل آنها، میزان آنها و همچنین نوع مدیریتی حاکم بر این حوزه با شاخص‌ معیار، تفاوت‌های معناداری دارد.
ساس نووسیلیسکی133 (2008) در پژوهشی به بررسی موانع مشاهده شده فعالیتهای بدنی درمراحل رشد دانش آموزان دبیرستان می پردازد که شامل: کمبود وقت و کمبود انگیزه را در مراحل قبل از تامل و در سایر مراحل رشد کمبود وقت مانع اصلی نپرداختن به ورزش عنوان شد(مراحل رشد 1- قبل از تامل 2-تامل 3- آمادگی 4- عمل 5-حفظ می باشد.
سینگ134 (2008) نقش تجهیزات و تسهیلات را همراه با مدیریت و برنامه ریزی در راس هر سیستم توسعه ورزش قهرمانی جای می دهد و کار در نبود آن را اتلاف سرمایه اتلاف زمان و نومیدی ورزشکار از رقابت با رقبا می داند.
سی ژان135 ( 2006) در تحقیقی با عنوان بررسی روش های حل مسئله کاهش فعالیت های جسمانی دانش آموزان و ارائه ی راه حل ها برای توسعه ی آن انجام داده است که موانع تجهیز اتی، برنامه ریزی را از مهمترین این موانع دانسته اند.
لیندا و بانویل136 ( 2006 ) در تحقیقی با عنوان نگرش دانش آموزان متوسطه درباره ی تربیت بدنی گزارش کرده اند که نگرش دانش آموزان این است که اثر بخشی و کیفیت درس تربیت بدنی در مدارس زمانی اتفاق می افتد که به توسعه آمادگی جسمانی و افزایش سطح مهارت های دانش آموزان بیانجامد که این امر مستلزم این است که برنامه آموزشی از طریق انجام بازی های گیمی باعث برانگیختن دانش آموزان گردد.
سی ژان (2005) در تحقیقی با عنوان بررسی اهمیت شناخت و توسعه تربیت بدنی مدارس و نظریه های موجود و ارائه ی پیشنهادات و طرح های توسعه آن در چین پس از بیان اهمیت های ورزش مدارس، بیان می کند که تغییر در تربیت بدنی مدارس به توسعه ی ورزش پایه کمک می کند و همچنین چرخه ای را برای گسترش ورزش و بالخص تربیت بدنی در سطوح پایه ارائه می دهد.
جی یونگ کو (2004)137 به شرایط و نظام اقتصادی کشورها به عنوان عاملی مهم در جذب حامیان مالی اشاره می کند. به عنوان مثال، وی وجود ساختار رقابتی در اقتصادکشورها را به عنوان یک عامل محرک برای توسعه حمایت مالی از ورزش می داند.
سومی و همکاران138( 2003 ) در تحقیق جامعی ، ضمن بررسی نظریه ها و تحقیقات متخصصان برنامه ریزی درس تربیت بدنی نشان داده اند که آموزش مهارت ها و شایستگی اجتماعی یکی از رویکردهای مهم آموزشی جدید برای دانش آموزان ابتدایی است. آنها بیان می کنند که آموزش مفاهیم، حرکات، بازی ها، مهارت ها، ژیمناستیک، حرکات موزون و غیره فقط برای رشد شناختی، حرکتی، سلامتی و آمادگی جسمانی نیست؛ بلکه در چنین برنامه ای، اهداف نگرشی و تجارب اجتماعی مثبت و برای تعادل برنامه و پرورش کلی دانش آموز ضروری است. به همین دلیل ، بررسی نظرات هزار معلم نشان داد که بازی های گروهی و دسته جمعی بیشترین امتیاز را در بین بازی های دوره ابتدایی به دست آورد.
به عقیده ی دیو نیو139( 2002) موانع یا محدودیت ها، مسیر یا فرایند پیشرفت به سمت هدف را سست می کنند. محدودیت ها یک سری از موارد وابسته به یکدیگرهستندکه به حالت زنجیروار حرکت به سمت هدف را ضعیف می کند. تئوری موانع شامل

دیدگاهتان را بنویسید