پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، توسعه ورزش

دانلود پایان نامه

پنج گام است:
شناخت موانع2- تجزیه و تحلیل موانع3-راهکارهای تسلط یا تحت امر درآوردن موانع 4- اجراکردن راهکار ها 5- تکرار این مراحل برای موانع بعدی.
تیم باخ140 (2000) ارتباط مثبتی بین کسب تجربیات در کلاس های درس تربیت بدنی و ورزش در مدارس و استمرار فعالیت های بدنی در دوره های بعدی زندگی را نشان می دهد و متذکر شده که 60 درصد از کسانی که در دوره بزرگسالی از نظر جسمانی فعال بوده اند، علت آن ایجاد انگیزه قوی در دانش آموزان در کلاس های درس تربیت بدنی و ورزش در دوران مدرسه بوده است.
کریستف هاتز و پائول ناپ141(2000) کیفیت تربیت بدنی را در دبیرستان های فلمینگ مورد بررسی قرار دادند. آنها عنوان کردند، با توجه به اینکه آموزش نقش حیاتی را در تکامل بشر و همچنین حکومت ها بازی می کند، تلاش برای ارتقاء سطح کیفیت و کمیت آموزش می بایست مد نظر قرار گیرد. این مساله در مورد آموزش تربیت بدنی نیز صدق می کند. این تحقیق بر اساس دیدگاه های دانش آموزان، معلمان تربیت بدنی، شورای اولیاء، مدیران مدارس و متخصصان علوم ورزشی در مورد کیفیت واقعی تربیت بدنی در مدارس فلمینگ انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تربیت بدنی مدارس فلمینگ با مشکلاتی مشابه با سایر کشورها ( از جمله زمان کم برنامه درسی، کمبود امکانات مادی و نیروی انسانی ) مواجه است. در پایان تاکید شده است که به منظور تضمین آینده تربیت بدنی مدارس می بایست یک برنامه دقیق نگه دارنده ویژه کیفیت تربیت بدنی در مدارس طراحی و توسعه پیدا کند (گارسیون،2001).
تامپسون و همکاران142 (2001) در پژوهشی مهمترین موانعی را که مانع از انجام فعالیت بدنی دانش آموزان در مدرسه میشود شامل: 1- کمبود امکانات 2- کمبود تجهیزات و وسایل 3- کمبود پرسنل آموزش دیده برای درس تربیت بدنی اعلام کرده اند.
مک کورماک143 (1997) در تحقیق خود با عنوان مشکلات، راهکارها و عوامل اثرگذار بر اجرای درس تربیت بدنی مشکل رفتاری اغلب معلمان مرد، و نیز مشکل معلمان زن (عدم علاقه به شرکت در کلاس، بی توجهی و عدم جذابیت) را جز مشکلات رفتاری شایع بیان کرده است.
آلیسون و همکاران144 (1999) در تحقیقی به اثر بخشی و شرکت فعال درفعالیتهای بدنی در بین دانش آموزان دبیرستان دانش آموزان پرداخته است. دو مانع اصلی و اساسی را در نپرداختن به فعالیتهای بدنی عنوان کرده اند که شامل کمبود انگیزه یا همان نداشتن انگیزه و احساس خستگی زیاد بود.
تری و املیا145 (1998) اظهار داشته اند که برای توسعه مهارت های حرکتی و ایجاد علاقه مندی در دانش آموزان به شرکت در فعالیت های حرکتی، علاوه بر شرکت منظم در کلاس های درس تربیت بدنی و ورزش، لذت بردن از فعالیت ها و ایجاد نشاط و سرور در آنان نیز بسیار مهم است.
کرافورد، جکسون و گادبی146(1991) بر اساس مدل سلسله مراتبی، سه دسته از موانع را شناسایی کردند: موانعی که به افراد و یا نیروهای انسانی مرتبط با برنامه ها مرتبط است، موانعی که به ارتباطات افراد یا دانش آموزان مربوط است و دسته ی آخر موانعی که به موانع ساختاری مربوطند که مربوط به سیاستگذاری می باشند.
9.2. جمع بندی:
یکی از مهمترین بخش های متدوال در توسعه ورزش یک جامعه را ورزش های پایه دانست. امروزه ورزش های پایه بطور ویژه مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. دانشمندان بسیاری در تلاش هستند تا شاخص های پیش بینی کننده افراد مستعد در ورزش های مختلف را شناسایی و توسعه دهند. امروزه توسعه ورزش های پایه نیاز به برنامهریزی در حیطههای مختلف دارد که یکی از اساسیترین آنها برای جلوگیری از وقت و هزینه بیهوده میتواند شناسایی مشکلات توسعه ورزش های پایه باشد. در میان همه موسسات تربیتی و آموزشی کشور بدون شک وزارت آموزش و پرورش مهمترین موسسه و نهادی در کشور است که هم می تواند نسبت به توسعه ورزش همگانی اقدام و هم ورزش های پایه ایی را در کشور تقویت کند ، اقدامی که خلاء آن در جامعه جوان ایران کاملا مشاهده می شود. آموزش ورزش پایه در دوران تحصیلی دبستان و حتی بالاتر از این دوره می تواند به نحوی اثربخش به دانش آموزان کمک کند تا چگونگی مشارکت در مسابقات و رقابت های ورزشی را بیاموزند. علاوه بر این ورزشی که پایه و اساس آن بر مدرسه باشد فرصت خوبی است برای معلمان که به طور معمول صلاحیت دارند و مهارت های چگونه زیستن و علم و دانش را به گونه ای سازمان یافته به همه کودکان در محیطی امن و حمایت کننده بیاموزند. مهارت های حرکتی پایه تقریبا پایه و اساس همه فعالیت های بدنی و ورزشی را تشکیل می دهند. نماید .تحقیقات انجام شده در این موضوع صرفاٌ موردی بوده و علل ها اولویت بندی نشده به عنوان مثال مشکلات گوناگونی از قبیل امکانات و تسهیلات ورزشی، کمبود معلمان متخصص ، کمبود تجهیزات ورزشی، بودجه، کمبود ساعات درس تربیت بدنی در مدارس وجود دارد که یافته های اکثر پژوهش های (نمازی زاده1353، تابش1375، سجادی1368، رضایی1371، کوزه چیان1376، همتی1380، مظفری1388، هاردمن و مارشال1990، دانیل2007،) به این عوامل اشاره دارد. همچنین در تمامی پژوهش های انجام شده در خصوص موانع توسعه ورزش پایه(اوباگی و همکاران،2013،هاردی و همکاران،2010، وانگ سی ژان،2006 ، انجمن ایرلند،2010، حمایت طلب،1388 و….) دریافت شد که ورزش ها بخصوص ورزش‌های پایه مستلزم 3 نیاز اساسی از جمله معلم ورزیده، برنامه بلندمدت و ابزار، تجهیزات و مکان‌های مناسب است. لذا با توجه به مباحث ذکر شده و اهمیت ورزش های پایه این تحقیق در پی شناسایی مشکلات توسعه ورزش های پایه در مدارس شهر تهران می باشد.
فصل سوم: روش شناسی تحق
1.3. مقدمه
تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی است که تحت آن ها پدیده خاصی رخ میدهد و مشخص کردن شرایط دیگری است که تحت آنها این پدیده رخ نمیدهد. به عبارت دیگر قضیه اصلی روش علمی آن است که تحت چه شرایط خاصی پدیده رخ می دهد. بنابراین چنانچه آن شرایط را به وجود آوریم آن پدیده رخ خواهد داد. برخی اوقات ممکن است که شرایط خاص به وجود آمده باشد اما پدیده مورد نظر رخ ندهد. پی بردن به اینگونه حالت ها، موارد استثنایی، اگرها و اماهائی است که در یک موقعیت ممکن است وجود داشته باشد. از این رو هدف تحقیق آن است که شرایط استثنایی را جدا کرده و به حالت های کلی بپردازد (سرمد و همکاران،1388).
یکی از اهداف عمده تحقیقات در علوم انسانی، دستیابی به اصول و آگاهی های معتبری است که قابل تعمیم به جامعه مادر یا عام باشد و با عنایت به این که جمع آوری و اخذ داده ها از همه اعضای تشکیل دهنده یک جامعه وقت گیر، هزینه بر و تقریباَ غیر ممکن است؛ لذا محققان در تمام معارف بشری از جمله در علوم انسانی با گزینش نمونه از جامعه و با جمع آوری دقیق‏تر و معتبرتر داده ها جهت رسیدن به اهداف تحقیق و نتیجه گیری علمی و منطقی رو آوردند(سرمد و همکاران،1376). از دیدگاه کرلینجر147 تحقیق عبارت است : از بررسی و مطالعه منظم، کنترل شده و آزمایشی قضیههای فرضی درباره روابط احتمالی پدیدههای طبیعی با دیدی انتقادی(دلاور ،1387).
ازینرو در فصل سوم (روش شناسی تحقیق)، اطلاعاتی در مورد نوع روش تحقیقی که از آن در فرآیند پژوهش استفاده شده است، ارائه می گردد. بنابراین با استفاده از روش علمی در این فصل به بررسی روش و طرح آماری تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه جمع آوری اطلاعات خام و روش آمای تحقیق جهت آزمودن فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
2.3. روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است.
3.3. جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که محقق علاقمند است یافتههای پژوهش را به آنها تعمیم دهد (دلاور،1387). با توجه به تعریف، یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفت ها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(سرمد و همکاران،1388).
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392 می‌باشدکه این تحقیق موردی در مناطق 1.4.8.13 آموزش پرورش صورت گرفته است. جامعه آماری حدود 460 نفربوده اند.
4.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری
تعیین حجم نمونه با کمک جدول مورگان صورت گرفت که حدود134 نفربوده است وبه روش در دسترس نمونه گیری انجام شده است.
5.3. متغیرهای تحقیق
1- موانع فرهنگی (با سؤالات 15و1و12 و 16 و و19و20و21و17)
2- موانع مالی (9 و 23 )
3- موانع ساختاری (2و3و4 و 5و 10و 11و و32و13)
4- موانع زمانی (22 و 24 و 8)
5- موانع انگیزشی (27و 28و 31و18)
6- موانع جسمانی-روانی (25 و 26و29و 30)
7- موانع مدیریتی و برنامه ریزی (6 و 7 و 14)
6.3. ابزار اندازه‌گیری
در این تحقیق با استفاده از ادبیات و پیشینه تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته آماده گردیده ؛ لذا با توجه به اطلاعات مورد نیاز در تحقیق پرسشنامه‌های زیر جهت جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. دو نوع پرسش نامه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت که شامل:
پرسشنامه اطلاعات عمومی (فردی)
شامل مشخصات فردی که بر اساس نیاز تحقیق به داده‌های مربوط به ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
پرسشنامه مربوط به موانع و مشکلات توسعه ورزش های پایه
این پرسشنامه محقق ساخته شامل32 سوال و به صورت بسته پاسخ است که موانع توسعه ورزش پایه را در 7 بعد موانع مورد سنجش قرار می دهد. مقیاس اندازه گیری این پرسشنامه از نوع لیکرت است که هر پاسخ، امتیازی بین 1 تا 5 را به خود اختصاص می دهد(از کاملاً مخالفم تا کاملاًموافقم).
7.3. روایی ابزار اندازه گیری
مقصور از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند. در آزمون روایی، هدف آن است که به مشکلات و ابهام های احتمالی موجود در عبارت بندی سئوال ها و ساختار پرسشنامه و مواری از این قبیل پی برد. به همین منظور، جهت تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین 10نفر از خبرگان و متخصصین مدیریت ورزشی توزیع شد که موافقت خود را در خصوص روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با ایجاد کمی تغییرات اعلام نمودند. پس از دریافت پرسشنامه های ارسال شده و بررسی آن ها با کمک استاد راهنما، نظرات و پیشنهادات ارائه شده اعمال گردید.
8.3. پایایی ابزار اندازه گیری
به منظور اندازه گیری پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. بدین گونه که بخش کوچکی از جامعه آماری در حدود 30 نفر انتخاب و پرسشنامه در بین آنان توزیع گردید. در نهایت از طریق نرم افزار 21spss میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تحقیق88/0محاسبه شد که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه می باشد.
جدول 1.3. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای هر یک از موانع
ردیف
خرده‌مقیاس(موانع)
آلفا
1
مالی
69/0
2
زمانی
79/0
3
ساختاری
93/0
4
انگیزشی
89/0
5
مدیریتی
92/0
6
فرهنگی
79/0
7
جسمانی
89/0
کل
88/0
9.3. روش گرد‌آوری اطلاعات
در این تحقیق جمع آوری اطلاعات از دو طریق انجام گرفت؛ نخست روش کتابخانه‌ای و میدانی که اطلاعات با مراجعه و مطالعه کتابها، مجلات، مقالهها و پایان نامهها در دانشگاههای مختلف، مرکز اسناد

دیدگاهتان را بنویسید