پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموزان، توسعه ورزش، دانش آموز

دانلود پایان نامه

نظارت بر فعالیت مربیان، استعدادیابی نوآموزان به روش علمی و تخصصی، افزایش تاسیسات و سالن های مختص ژیمناستیک و تجهیز کامل سالن ها به امکانات تخصصی و کمک آموزشی وگلدانی مقدم (1375) معتقد بوده است که بین تناسب فضای های ورزشی با تعداد دانش آموزان در مدارس وکانون های ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد. در ادامه همچنین بیان می داشت که فضاهای ورزشی می تواند به عنوان یکی از شاخص های توسعه وتعمیم ورزش در سطوح همگانی وقهرمانی مد نظر قرار گرفت همچنین اویاگی و همکاران154 (2013) در تحقیقی با عنوان تسهیل کننده ها و موانع خارجی مربیان درگیر در فعالیت های پایه ای مدارس به بررسی جذابیت ها و محدودی های مشارکت افراد پرداختند و درک کردند که از نظر مربیا ن نداشتن علاقمندی دانش آموزان، نبودن حمایت کافی، محیط ورزشی بی کیفیت از عوامل عدم پیشرفت این ورزش ها می باشد.
وشریعتی فیض ابادی و همکاران (2012) در شهر مشهد با تحقیقی با عنوان مشکلات و مسائل دانش آموزان دختر در شهر مشهد دریافته است که مشکلات اقتصادی و عوامل تسهیلاتی از عوامل مهم پیش روی دانش آموزان می باشد.
سی ژان155 ( 2006) در تحقیقی با عنوان بررسی روش های حل مسئله کاهش فعالیت های جسمانی دانش آموزان و ارائه ی راه حل ها برای توسعه ی آن انجام داده است که موانع تجهیز اتی، برنامه ریزی را از مهمترین این موانع دانسته اند.
متاسفانه در بسیاری از مدارس کشور بخصوص شهرهای پرجمعیت که فضای کافی ورزشی فراهم نیست،فضای مناسب ورزشی واماکن ورزشی استاندارد برای ورزش دانش آموزان موجود نیست. متغیر موانع ساختاری چون: اشراف معلمان ورزش به کارخود، دسترسی آسان به اماکن، ایمنی محیط، عدم حمایت شهرداریها و وجود معلمان ورزشی تسهیلات وامکانات ورزشی بسیار نیازمند توجه است.
5.2.3.5. بحث فرضیه پنجم
فرض صفر: موانع زمانی بررشدو توسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر معنیداری ندارد.
با توجه با طبیعی بودن دادهها از آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع زمانی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه در مدارس استفاده شد. موانع زمانی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه در مدارس تاثیر معنیداری دارد (01/0P، 57/53=t). بنابراین فرض صفر رد میشود. و تحقیقات همسوکمیته ملی ورزشی کودکان کانادایی (2014)،ژی156 در سال (2012) در تحقیقی با عنوان شرایط حال حاضر مشارکت دانش آموزان در ورزش و موانع شرکت در ورزش های ابتدایی مدرسه در اداره ی هنان و بررسی آن به موانع و محدودیت های اجرا و مشارکت در ورزش های ابتدایی پرداخته است و بیان می کند که مربیان نقش تعیین کننده ای در پیشرفت اینگونه ورزش ها دارند و همچنین برای افزایش مشارکت از طریق مدارس و ساعات درس تربیت بدنی اقدام کرد.
شریعتی و همکاران157 در سال 2011 در پژوهشی بر روی موانع مشارکت دانش آموزان دختر دبیرستانی در مشهد ، موانع مشارکت را بشرح ذیل بر شمردند:
5. موانع اقتصادی و تسهیلاتی ( عدم وجود فضاهای مناسب برای ورزش زنان)
6. هزینه بالای مشارکت در ورزش های مرتبط با زنان
7. زمان نامناسب فعالیت ها
8. کمبود وسایل حمل و نقل در میان موانع موثر عمده اقتصادی در مشارکت دختران دبیرستانی مشهد در فعالیت های ورزشی بوده است.
امروزه عصر ،عصر رقابت وتکنولوژی است .کودکان ودانش آموزان ازسنین پایین با شیوه تست زنی ،تندخوانی ورقابت آشنا شده،چنانچه گاه به جای زنگ ورزش ،کلاس ریاضی و…دارند.در واقع اهمیت ورزش کمرنگ می شود.نکته مهم اینست که فقرحرکتی -افسردگی ودر جامعه فرگیر شده است که این نیاز ورزش را از قبل مهم تر می کند .بنابراین با مدیربت زمانی مناسب مدیران در ساعات مدارس وحتی ورزش فوق برنامه می تربیت بدنی وسلامت جسمانی-روانی دانش آموزان دست یافت.
6.2.3.5. بحث فرضیه ششم
موانع انگیزشی بررشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس تاثیر معنیداری نداشت.
با توجه با طبیعی بودن دادهها از آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع انگیزشی بررشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس استفاده شد.موانع انگیزشی بررشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس تاثیر معنیداری دارد (01/0P، 79/44=t). بنابراین فرض صفر رد شد.
تحقیقات همسو:بوکاروو همکاران158(2012) با تحقیقی با عنوان سیاست های ورزش مدارس و محیط های فعالیت جسمانی پایه مدارس و پیوستگی آن با فعالیت های جسمانی در دبیرستان ها به اجرا و محدودیت های اجرای برنامه های ورزشی در مدارس اشاره کرده و مقایسه و ارتباط آن را با فعالیت های ورزشی مقاطع بالاتر بررسی کرده و نشان می دهد که محدودیت های زیادی در ورزش پایه در مدارس وجود دارد که از مهمترین آن ها نبودن انگیزه های روانی کافی برای مربیان تعلیم دهنده ی ورزش مدارس می باشد.
انگیزش به ورزش وفعالیت ورزشی نیازمند تلاش والدین ومعلمان ورزشی است. عدم همراهی همکلاسان و خجالت حضور در اماکن ورزشی منجر به موانع انگیزشی می شود. در مدارس دیده شده استعداد یابی اصولی وایجاد انگیزش با تلاش معلمان وهدایت آنان به سمت قهرمان پروری صورت گرفته است. انگیزش دانش آموزان به ورزش به نیروهای درونی افراد در تمایلات ورزشی و میزان خودکارآمدی آنان علیرغم مشکلات، افسردگی و موانع موجود برمی گردد.
7.2.3.5. بحث فرضیه هفتم
فرض صفر: موانع جسمانی-روانی بررشدو توسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر معنیداری نداشت.
با توجه با طبیعی بودن دادهها از آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع جسمانی-روانی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه در مدارس استفاده شد. موانع جسمانی-روانی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه در مدارس تاثیر معنیداری دارد (01/0P، 08/31=t). بنابراین فرض صفر رد شد.
فوکس و همکاران159 (2012) در پژوهش بر روی موانع فعالیت بدنی در هارلم غربی در نیویورک که بر روی افراد 18 سال به بالا صورت پذیرفت، اشاره نمودند که بیشترین موانع ادراک شده احساس خستگی و کمبود انرژی و همچنین کمبود زمان بوده است.
ترس از آسیب به دلیل تجربیات قبلی دانش آموزان یا حتی والدین آنان دیده شده است.موانع فیزیکی ،عدم انعطاف پذیری وجامعه وزندگی ماشینی نیز مزید علت شده است.گاهی خستگی ،بی خوابی،عدم تمرکز منجربه موانع فعالیت ورزشی وعدم شرکت افراد در ورزش می شود.
8.2.3.5. بحث فرضیه هشتم
فرض صفر: اولویت بندی بین موانع رشد وتوسعه ورزش های پایه در مدارس معنیداری وجود نداشت.
برای اولویت بندی موانع رشد وتوسعه ورزش های پایه در مدارس از آزمون فریدمن استفاده شد..آزمون د شد واولویت بندی معنادار بودکه موانع مدیریتی وبرنامه ریزی بیشترین و موانع جسمانی-روانی کمترین تاثیر را در بین موانع رشد وتوسعه ورزش های پایه در مدارس داشتند.دانش آموزان دارای هیجانات خاصی است که کمتر ترس از آسیب وموانع جسمانی داشته وبیشترین ومهمترین موانع ،موانع مدیریتی است.در واقع مدیران مدارس وبرنامه ریزی مسئولان از مهم ترین موانع رشد ورزشهای پایه می باشد.
تحقیقات ناهمسو شامل :ضرابیان (1384) در تحقیقی با عنوان بررسی مشکلات در توسعه درس تربیت بدنی در مدارس شهر تهران نشان داد که از نظر بیشتر مسئولان مشکل اساسی اجرای مطلوب درس تربیت بدنی در الویت اول کمبود بودجه، اولویت دوم کمبود امکانات و اولویت سوم کمبود معلم متخصص بوده است.
حافظ مطلق (1381) با بیان طرحی با عنوان توسعه ژیمناستیک نظریات خود را جهت بیان راهکار بدین صورت بیان کرده است: 1. تبلیغات وسیع در رسانه ها جهت ایجاد ذهنیت مناسب در خانواده ها و در همین رابطه آگاهی دادن به عامه مردم در ایمنی و سلامت ورزشکارانی که به ژیمناستیک می پردازند که برای این منظور می توان با توضیح و نمایش وسایل کمک آموزشی، تشک های ایمنی و سایر موارد مورد نیاز به نتیجه رسید. 2. حذف برنامه های استعدادیابی و سعی در جذب هرچه بیشتر علاقمند به ژیمناستیک 3. تهیه برنامه های مدرن جهت بدنسازی اصولی و تخصصی ژیمناستیک در تمام مقطع سنی 4. گماردن مربیان مجرب جهت آموزش مهارت به ورزشکاران 5. به کارگیری طولانی مدت مربیان خارجی بوده است.
کاشف و مجتهدی (1370) مهمترین مشکلات اجرای درس تربیت بدنی را به ترتیب اولویت کمبود امکانات ورزشی، کمبود معلم ورزش، نبود فضای مناسب، عوامل جغرافیایی، کمبود اطلاعات مربیان ورزش، نبود کتاب درسی تربیت بدنی و عدم همکاری مدیران مدارس می داند.
4.5. محدودیت‌های تحقیق
در این تحقیق با دو نوع محدودیت تحت عنوان محدودیتهای اجرایی و محدودیتهای روششناسی سروکار داشته که به شرح زیر مطرح میشوند:
1.4.5. محدودیتهای اجرایی
* عدم همکاری برخی از نمونه‌های تحقیق و بی‌توجهی این افراد نسبت به تکمیل پرسشنامه
* عدم آگاهی و ارزش‌گذاری نسبت به تحقیق و پژوهش و در نتیجه عدم همکاری برخی از نمونههای تحقیق.
* ازلحاظ زمانی در زمستان1393 واز لحاظ مکانی در شهر تهران ومحدود به مقطع ابتدایی است.
2.4.5. محدودیتهای روششناسی
* عدم دستکاری متغیرهای تحقیق و بروز محدودیت‌های قابل توجه در روایی درونی
* فقدان پرسشنامه معتبر در زمینه موضوع تحقیق حاضر.
5.5. پیشنهادهای تحقیق
در این تحقیق با دو نوع پیشنهاد تحت عنوان پیشنهادی مبتنی بر یافتهها و پیشنهادهای روششناختی سروکار داشته که به شرح زیر مطرح میشوند:
1.5.5. پیشنهادی مبتنی بر یافتهها
با توجه به اینکه یافتههای تحقیق حاضر در راستای بررسی موانع رشد ورزشهای پایه است ، توجه کمتری به موانع جسمانی وبیشترین مربوط به موانع مدیریتی شده است که نیازمند شناسایی بیشتر،اقدامات اساسی در راستای فراهم سازی امکانات درمانی -رفاهی واقدامات ایمنی در مدارس است.همچنین مدیران ومسئولان کارآمد در راستای رشد وتوسعه ورزشهای پایه می بایست انتخاب وبرنامه ریزی صحیح صورت بگیرد.
2.5.5. پیشنهادهای روششناختی
* آزمون فرضیه‌های تحقیق در دیگر جوامع پژوهشی و بهره‌گیری از قانون بازآزمایی مجدد در راستای تعمیم‌دهی یافته‌ها
* پیشنهاد میشود که این تحقیق بر اساس، رشتههای مختلف ورزشهای پایه(شنا،ژیمناستیک ودومیدانی) وتحصیلی، بررسی بیشتری گردد.
* پیشنهاد میشود هر یک از مؤلفههای موانع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و موانع مشارکت از دو دیدگاه معلمان وصاحب نظران بررسی گردد.
* در نهایت پیشنهاد می‌شود که اقدامات و راه‌کارهای موثری در زمینه افزایش پیشرفت ورزش های پایه ارائه شود.
منابع:
* آفرینش خاکی، اکبر و همکاران (1384) مقایسه دیدگاه های اعضای هیات علمی،مربیان،ورزشکاران و مدیران درمورد چگونگی توسعه ورزش همگانی، نشریه علوم حرکتی و ورزش، جلد اول ،شماره ?، صص 1-22
* ایراندوست، آسیه (1389) بررسی ارتباط بین نحوه گذران اوقات فراغت با سلامت روانی معلمان تربیت بدنی ورزشکار و غیر ورزشکار شهر کرمانشاه، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد،تهران مرکز
* احمدی، عزت الله و شیخ علیزاده. سیاوش و شیرمحمدزاده،محسن(1384) تاثیر آزمایشی تاثیر ورزش بر سلامتی روانی، نشریه ی حرکت،شماره ی 28،ص ص 29-19
* امیرتاش، علی محمد (1383) فوق برنامه و اوقات فراغت، با تاکید بر فعالیت های ورزشی در دانشگاه تربیت معلم تهران از دیدگاه مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنان آن”، نشریه فصلنامه المپیک، سال دوازدهم، شماره 2(پیاپی26)
* بادامی، رخساره (1385) ساخت محیط و فعالیت بدنی. اولین همایش ملی شهر و ورزش.
* باقرزاده و همکاران(1380) بررسی علل عدم شرکت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در فعالیت های ورزشی فوق برنامه، مجله حرکت،شماره 11، صص 23-31
* تابش، محسن (1375) بررسی مسایل آموزشی واجرایی تربیت بدنی از نظر مدیران ومعلمان ورزش سه مقطع تحصیلی
* دختر وپسر در شهرستان فسا، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس تهران
* جلالی فراهانی،

دیدگاهتان را بنویسید