پایان نامه ارشد درباره انتقال مالکیت، ایجاب و قبول

دانلود پایان نامه

برابر ماده ۳۶۲ قانون مدنی، آثار بیعی که به درستی هستش باشه به توضیح زیره:

الف) به مجرد اتفاق بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شه. اولین اثر عقد بیع تبدیل مالکیته؛ به این معنا که با انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و تموم منافع اون می شه و فروشنده مالک ثمن می شه، به نحوی که می تونن هرگونه تصرفی که بخوان در مال خود بکنن و حتی اونو با یک عقد جدید به غیر واگذار کنن.

ب) عقد بیع بایع رو ضامن درک مبیع و مشتری رو ضامن درک ثمن می کنه. اثر دیگر عقد بیع تعهداتیه که واسه هر کدوم از دو طرف در ضمانت جنس مورد معامله حاصل می شه. اگه پس از عقد بیع و دریافت ثمن مشخص شه که مبیع متعق به غیر بوده، مشتری حق داره واسه اخذ ثمن به بایع مراجعه کنه و اگه از فساد بیع اطلاعی نداشته باشه بایع باید از عهده ی تموم ضررای وارده به مشتری هم بربیاد. در مورد ثمن هم همین قانون حاکمه.

ج) عقد بیع، بایع رو به تسلیم مبیع مجبور می کنه. تعهد بایع بر تحویل مبیع طبق شروط مورد توافق دو طرف از آثار عقد بیعه.

د) عقد بیع مشتری رو به تأدیه ی ثمن مجبور می کنه. تعهد مشتری بر تحویل ثمن هم یکی دیگر از آثار عقد بیعه.

اوصاف عقد بیع

۱. بیع از عقود تملیکیه

عقد تملیکی، عقدیه که به محض ایجاب و قبول مالکیت به طرف مقابل منتقل می شه و انتقال مالکیت به شرط تحقق شرطی نمیشه. در عقد بیع هم، به محض اینکه خریدار و فروشنده در مورد مبادله دو کالا و شرایط اون با همدیگه توافق کردن مبیع و ثمن خودبه خود مبادله می شه و مالکیت مبیع به خریدار و مالکیت ثمن به فروشنده منتقل می شه.