پایان نامه ارشد درباره انعقاد قرارداد، مورد معامله

دانلود پایان نامه

و اما اکراه به اعمالی حاصل می شه که مؤثر در هر شخص باشعور بوده و اونو نسبت به جون یا مال یا آبروی خود تهدید کنه، به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشه. به بیان ساده تر اکراه یعنی ایجاد ترس و ترس و فشار غیرعادی و غیرقابل تحمل بر یک شخص که اونو مجبور به انعقاد معامله برخلاف رضایتش می کنه، طوری که شخص مکره آزادی عمل خود رو از دست می ده. معامله مکره غیرنافذه و با رضایت بعدی اون نافذ می شه. اما مجرد ترسیدن از کسی بدون اینکه از طرف اون تهدیدی انجام شده باشه اکراه نیس. اکراه با اضطرار متفاوته و معامله مضطر درست و قانونیه، مثل موردی که بابایی به خاطر تأمین هزینه های به دلیل عمل جراحی بچه خود مجبور می شه تا خونه یا ماشین خود رو بفروشه. شخص مضطر پس ی شرایط و احوال داخلی خود مجبور به انعقاد معامله می شه اما اراده ی آزاد در تصمیم گیری داره و به همین دلیله که معامله مضطر صحیحه مگه اینکه در اینجور مواردی از اضطرار شخص سواستفاده شه که در این صوررت معامله مضطر در حکم معامله اکراهیه و غیرنافذ تلقی می شه.

۲. اهلیت دو طرف معامله

قانونا متعاملین در انعقاد قرارداد باید اهلیت داشته باشن. واسه اینکه متعاملین اهل حساب شن باید بالغ، عاقل و رشید باشن. سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تموم قمری و در دختران ۹ سال تموم قمریه. معامله با اشخاصی که عاقل، بالغ یا رشید نیستن به دلیل ی نبود اهلیت باطله.

۳. مورد معامله

مورد معامله باید مال یا عملی باشه که هر کدوم از متعاملین تعهد تسلیم یا اجرای اونو می کنن. مورد معامله باید مالیت داشته باشه، قانونی باشه، معلوم و مشخص باشه، قابل نقل و انتقال باشه، قابل تسلیم باشه.

۴. جهت معامله

جهت معامله انگیزه دو طرف در انعقاد معامله. در معامله لازم نیس که جهت اون تصریح شه اما اگه تصریح شد حتما باید قانونی باشه والا معامله باطله. جهت معامله انگیزه اصلی و بدون واسطه ی هر کدوم از دو طرف در انعقاد عقده مثل خرید خونه واسه سکونت.

آثار بیع