پایان نامه ارشد درباره خودکارآمدی تحصیلی

دانلود پایان نامه

«پیشینه اجتماعی، انگیزش پیشرفت، خوش بینی و سلامت» به این نتیجه رسید که زمینه خانوادگی مانند وضعیت اجتماعی اقتصادی، اندازه خانواده و استخدام والدین پیش بینی کننده سلامت روانی، انگیزش پیشرفت و خوش بینی می باشد. انگیزش پیشرفت از نقشی میانجی گر بین زمینه خانوادگی و سلامت روانی برخوردار است.
فونتاین و همکاران (2001) در پژوهش خود تحت عنوان «فرهنگ و انگیزش پیشرفت در ورزش: مطالعه کیفی بر روی دانش آموزان مغربی وفرانسوی» به این نتیجه رسیدند که دانش آموزان مغربی بیشتر مدرسه را به خاطر موقعیت های اجتماعی پیشرفت انتخاب می کنند، در حالی که دانش آموزان اروپایی مدرسه را به دلیل امکان انجام ورزش و فعالیت های هنری انتخاب می نمایند. همچنین پسران در مقایسه با دختران کمتر اهداف مهارتی را نشان می دهند و بیشتر در پی موقعیت های اجتماعی پیشرفت می باشند. این موضوع بیشتر در بین دانش آموزان مغربی صادق بود. در این پژوهش تحلیل اطلاعات نشان داد که موقعیت های اجتماعی پیشرفت باعث انگیزش درونی یا بیرونی در دانش آموزان می شود.
در پژوهشی که توسط گراب (1979) انجام شد، روابط بین انگیزه پیشرفت تحصیلی، تلاش و پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تلاش مناسب به طور فزاینده ای با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط دارد (به نقل از توحیدی،1381).
در پژوهشی که ولرند (1997) در کانادا بر روی دانش آموزان دبیرستانی انجام داد، مقیاس انگیزش تحصیلی را بر روی آنها اجرا نمود. نتایج نشان داد که دانش آموزانی که انگیزش درونی بالاتری دارند، از پیشرفت تحصیلی بالاتری نیز برخوردارند. همچنین در این تحقیق مشخص گردید که دختران نسبت به پسران از انگیزش درونی بالاتری برخوردارند (به نقل از توحیدی،1381).
در مطالعه لی(2005) نیز اثر مستقیم اهداف عملکرد -گرایش بر راهبردهای یادگیری03/0- و بر پیشرفت تحصیلی ریاضی 17/0 و اثر اهداف عملکرد -اجتناب بر راهبردهای یادگیری08/0- و بر پیشرفت تحصیلی ریاضی 05/0 بدست آمد.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1-روش تحقیق
روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود.یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع را تعیین و گزارش می کند. یک نمونه متعارف تحقیق توصیفی شامل ارزیابی نگرش ها یا عقاید نسبت به افراد سازمان ها رویدادها یا رویه ها می گردد.(خاکی 1382 ص 125)
تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر میکند وبه شرایط یا روابط موجود عقاید متداول فرایندهای جاری آثار مشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد. (خاکی به نقل از جان بست: 1371 : 125)
در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود که آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) و جود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعات همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن و بکارگیری روابط در در انجام پیشبینی ها باشد.مطالعات همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می رود با مساله مرتبط هستند ارزیابی می کند.(همان:218)
3-2-جامعه آماری ،نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان حاجی آباد است. این دانش آموزان مطابق اعلام مدیریت آموزش و پرورش شهرستان حاجی آباد 3361 نفر اعلام شده است. به منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و حجم نمونه تعداد346نفر تعیین شد و روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای می باشد.
3-3-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شد که مطابق زیر است.
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس : در این پژوهش برای ارزیابی انگیزه پیشرفت از آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده می شود. هرمنس (1987) بر اساس روش های تجربی و نظریات موجود درباره انگیزه پیشرفت پرسشنامه ای را تهیه کرد. نحو نمره گذاری پرسشنامه به این صورت است که به گزینه ها بر حسب انگیزش پیشرفت از زیاد به کم و یا از کم به زیاد، نمره های 1 تا 4 یا 4 تا 1 تعلیق می کیرد. نمره های بالا نشان دهنده انگیزه پیشرفت بالا و نمرات کم نشان دهنده انگیزه پیشرفت کم است. ابوالقاسمی در پژوهش های خود در سال (1381) به منظور هنجاریابی آزمون انگیزش پیشرفت بر روی دانش آموزان ضریب اعتبار پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ 79/0 گزارش داده است.
پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) : این پرسش نامه یک ابزار خودگزارش دهی است و نخستین بار برای اندازه گیری اسنادهای افراد برای رویدادهای غیرقابل کنترل توسط پیترسون و سلیگمن (1984) ساخته شد . پرسش نامه سبک اسنادی دربرگیرنده دوازده موقعیت فرضی (شش رویدادخوب و شش رویداد بد) است. برای هر رویداد چهار پرسش مطرح شده است . نخستین پرسش که درباره مهم ترین علت این رویداد است، اگرچه در نمره گذاری به کار برده نمی شود اما ضروری است تا آزمودنی به سه پرسش بعد بر حسب موارد زیر پاسخ دهد . این موارد شامل درونی یا بیرونی، پایدار (باثبات) یا ناپایدار (بی ثبات) و کلی یا اختصاصی بودن رویداد می باشد. نمره ها را می توان برای هر یک از سه بعد یادشده در نظر گرفت، برای نمونه بعد درونی – بیرونی از مجموع نمر ه های پرسش اول به دست می آید . بریج (2001) برای پرسش نامه سبک اسنادی ضریب آلفای کرونباخ 8/0 را گزارش کرده و سلیمی نژاد (1381) آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه را 74/0 گزارش کرده است.
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی : این پرسشنامه بر نظریه شناختی-اجتماعی بندورا مبتنی است که جری جینگ و بی مورگان آن را هیه کرده اند. این پرسشنامه 30 گویه دارد. ضریب پایایی این پرسشنامه در مطالعه ظهره وند (1389)برابر با 65/0 گزارش شده است.
پرسشنامه انگیزش تحصیلی : در این بررسی انگیزش تحصیلی (SIMS) توسط تست مک اینری و سینکالایر (1992) سنجیده شد . این تست در استرالیا تهیه شده و بر مبنای نظریه خود تعیین کنندگی ساخته شده است این تست در ایران بعد از تأیید روایی محتوا، پایائی آن به روش بازآزمایی به فاصله دو هفته (73/76) مورد تأیید قرار گرفته است و میزان آلفای کرونباخ آن 74 تا 88 درصد گزارش شده است. فرم کوتاه این پرسشنامه توسط بحرانی (1372) در شیراز ساخته شده است. این پرسشنامه دارای 49 عبارت است که بر اساس مقیاس لیکرت از کاملا مخالفم(1) تا کاملا موافقم(4) تنظیم شده است که دارای 11 عامل انگیزش تحصیلی است.از این 49 ماده، 5 ماده آن هدفمداری، 4 ماده رقابت جویی، 3 ماده گرایش به کار و تکلیف، 4 ماده گرایش به پیشرفت، 5 ماده وابستگی اجتماعی، 4 ماده همیاری اجتماعی، 4 ماده شهرت طلبی، 5 ماده پاداشهای مادی، 4 ماده قدرت طلبی، 6 ماده عزت نفس و 5 ماده اتکا به نفس را می سنجد.نمره گذاری در برخی سوالات معکوس صورت می گیرد. پایایی پرسشنامه 49 سؤالی مورد استفاده در این تحقیق توسط بحرانی از طریق باز آزمایی و محاسبه آلفای کرونباخ اندازه گیری شده است. در روش باز آزمایی ضریب پایایی کل آزمون 95/0 بود. ضرایب پایایی مقیاس های 11گانه نیز نسبتاً بالا و دامنه این ضرایب از 70/0 (مربوط به مقیاس گرایش پیشرفت ) تا 90/0 (مربوط به مقیاس انگیزش بیرونی ) متغیر بود. میانه ضرایب نیز معادل 77/0 بدست آمد. همچنین ثبات درونی پرسشنامه مورد استفاده برای کل پرسشنامه معادل 77/0 و برای مقیاس های مختلف ‌از حداقل27/0(مقیاس گرایش به پیشرفت) تا حداکثر 77/0 (مقیاس انگیزش بیرونی ) با میانه 50 /0 بدست آمد. (جمشیدی، 1997).
3-4-روایی
روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند . به سخن دیگر ، آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد . (سیف ، 1376 ، ص 397)
در این تحقیق جهت روا سازی پرسشنامه نهایی ، پرسشنامه مورد نظر به تعدادی از اساتید دانشگاه و متخصصین آموزش و پرورش ارائه می شود تا گویه هایی که درک آنها یکسان نبوده و دارای ابهام می باشد مشخص کنند و همچنین در خصوص جامع و کامل بودن محتوای پرسشنامه و ارتباط دقیق آن با هدف آزمون اظهار نظر کنند ، سپس از نقطه نظرات آنها جهت اصلاح پرسشنامه استفاده لازم بعمل می آید.
3-5-پایایی
پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس : ابوالقاسمی در پژوهش های خود در سال (1381) به منظور هنجاریابی آزمون انگیزش پیشرفت بر روی دانش آموزان ضریب اعتبار پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ 79/0 گزارش داده است.
پایایی پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) : بریج (2001) برای پرسش نامه سبک اسنادی ضریب آلفای کرونباخ 8/0 را گزارش کرده و سلیمی نژاد (1381) آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه را 74/0 گزارش کرده است.
پایایی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی : ضریب پایایی این پرسشنامه در مطالعه ظهره وند (1389) برابر با 65/0 گزارش شده است.
پایایی پرسشنامه انگیزش تحصیلی : پایایی پرسشنامه 49 سؤالی مورد استفاده در این تحقیق توسط بحرانی از طریق باز آزمایی و محاسبه آلفای کرونباخ اندازه گیری شده است. در روش باز آزمایی ضریب پایایی کل آزمون 95/0 بود. ضرایب پایایی مقیاس های 11گانه نیز نسبتاً بالا و دامنه این ضرایب از 70/0 (مربوط به مقیاس گرایش پیشرفت ) تا 90/0 (مربوط به مقیاس انگیزش بیرونی ) متغیر بود. میانه ضرایب نیز معادل 77/0 بدست آمد. همچنین ثبات درونی پرسشنامه مورد استفاده برای کل پرسشنامه معادل 77/0 و برای مقیاس های مختلف ‌از حداقل27/0(مقیاس گرایش به پیشرفت) تا حداکثر 77/0 (مقیاس انگیزش بیرونی ) با میانه 50 /0 بدست آمد. (جمشیدی، 1997).
3-6-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی (درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام) می باشد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه
تحقیق حاضر، تحقیق بنیادی و کاربردی است،جامعه آماری تعداد 3361 روش نمونه گیری خوشه ای و حجم نمونه به تعداد 246 نفر می باشد و نتایج با بهره گرفتن از آزمون رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام به دست آمد
4-2-توصیف داده های پژوهشی
4-2-1-توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
جدول شماره1: توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
پسر
173
50
دختر
173
50
کل
346
100
نمودار شماره1:نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
جدول و نمودار فوق نشان می دهد که پسر173نفر(50درصد)و دحتر173نفر(50درصد) می باشند.
4-2-2-توصیف نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی
جدول شماره2:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی
جنسیت
فراوانی
درصد
اول
100
5/30
دوم
107
3/33
سوم
74
9/19
چهارم
65
3/16
جمع
246
100
نمودار شماره2:نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی جدول و نمودار فوق نشان می دهد
که پایه اول75 نفر (5/30درصد)، پایه دوم 82 نفر (3/33درصد)، پایه سوم 49 نفر (9/19درصد) و پایه چهارم 40 نفر (3/16درصد) می باشند.
4-3-آزمون فرضیه ها
4-3-1-آزمون فرضیه های اول و دوم و سوم: ((بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.))
((بین سبک های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.))
((بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.))
به منظور آزمون این فرضیه ها از آزمون رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام استفاده شد که نتایج آن به شرح ذیل می باشد.
جدول شماره3:نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص متغیرهای فرضیه اول و دوم و سوم
متغیرهای پیش بین
متغیر ملاک
مقدار همبستگی
سطح معنی داری
انگیزه پیشرفت
انگیزش تحصیلی
271/0
000/0
سبک های اسنادی
325/0
000/0
خودکارآمدی تحصیلی
399/0
000/0
با توجه به مقادیر همبستگی به دست آمده و اینکه مقادیررP به دست آمده کمتر از 05/0 می باشد،نتیجه می گیریم که:1- بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.2-بین سبک های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.3- بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
جدول شماره4:خلاصه مدل
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای استاندارد برآورد
1
399/0
159/0
155/0
102/1
2
535/0
287/0
281/0
017/1
3
564/0
318/0
309/0
997/0
برای تجزیه وتحلیل فرضیه اول و دوم و سوم از آزمون رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام استفاده شد.همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود. در خصوص مدل3 ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر انگیزه پیشرفت،سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی برابر564/0 می باشد و ضریب تعیین آن برابر 318/0می باشد.به عبارت دیگر 318/0 از تغییرات واریانس متغیر ملاک انگیزش تحصیلی به وسیله متغیر های پیش بین انگیزه پیشرفت،سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل مورد استفاده 309/0 تغییرات در انگیزش تحصیلی دانش آموزان را بحساب آورده است.
جدول شماره5:نتایج تحلیل واریانس
مدل
منابع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
مقدارF
سطح معنی داری
مدل1
رگرسیون
028/56
1
028/56
000/0
خطا
773/296
344
216/1
کل
801/352
345
مدل2
رگرسیون
168/101
2
584/50
000/0
خطا
632/251
343
036/1
کل
801/352
345
مدل3
رگرسیون
105/112
3
368/37
000/0
خطا
696/240
342
کل
801/352
345
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود،مقدارF در هر سه مدل معنی دار است. در مدل 3 اثر رگرسیونی متغیرهای انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خود کارآمدی تحصیلی بر متغیر انگیزش تحصیلی دانش آموزان معنادار بوده است.این اثر رگرسیونی با مقدارF 368/37،در سطح آلفای 000/0 معنا دار بدست آمد. به عبارت دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن میزان نبود که اثر رگرسیونی را خنثی نمایدو موجب عدم تفاوت معنادار گردد و به این معنی است که تغییر نشان داده شده به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفاق و تصادف نیست.در رابطه مثبت به دست آمده،بهترین ترکیب خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.

جدول شماره6:ضرائب معادله رگرسیونی همزمان
مدل
B
خطای استاندارد
مقدار بتا
مقدارT
Sig
سطح معنی داری
1
constant
775/3
198/0
110/19
000/0
خودکارآمدی تحصیلی
366/0
054/0
399/0
787/6
000/0
2
constant
828/2
232/0
192/12
000/0
خودکارآمدی تحصیلی
393/0
050/0
427/0
862/7
000/0
سبک های اسنادی
329/0
050/0
359/0
602/6
000/0
3
constant
489/0
249/0
982/9
000/0
خودکارآمدی تحصیلی
415/0
049/0
451/0
394/8
000/0
سبک های اسنادی
230/0
057/0
251/0
018/4
000/0
انگیزه پیشرفت
193/0
058/0
209/0
316/3
001/0
جدول ضرائب معادله رگرسیونی فوق سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین را در پیش بینی متغیر ملاک نشان میدهد همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود مقدار بتا در هر سه مدل معنیدار است، در مدل3 متغیر پیش بین خودکار آمدی تحصیلی دانشآموزان میتواند به صورت معنیداری متغیر ملاک انگیزش تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کند. متغیر خودکارآمدی تحصیلی با مقدار بتای 451/0 وT 394/8، در سطح آلفای 000/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر انگیزش تحصیلی به حساب می آید.به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر خودکارآمدی تحصیلی 451/0 در انحراف معیار متغیر انگیزش تحصیلی تغییر ایجاد می

دیدگاهتان را بنویسید