پایان نامه ارشد درباره عقد بیع، عقد

دانلود پایان نامه

اوصاف مبیع

عقد بیع در صورتی صحیحه که مبیع دارای اوصاف زیر باشه: