پایان نامه ارشد درباره منافع عمومی، خرید و فروش

دانلود پایان نامه

۱. هنگام عقد موجود باشه

اگه مبیع عین مشخص یا در حکم عین مشخص باشه، باید موقع عقد موجود باشه. خرید و فروش مال معینی که وجود خارجی نداره باطله. مثلا اگه کشاورزی یک خروار از گندمای انبار خود رو بفروشه بیع در صورتی صحیحه که این مقدار گندم در انبار موجود باشه. پس اگه کشاورز یک خروار گندم نداشته باشه بیع به باعث از دست دادن موضوع باطله.

۲. مبیع باید مالیت داشته باشه

عقد بیع در صورتی صحیحه که موضوع اون مالیت داشته باشه. اما نکته مهم اینه که مالیت داشتن بین دو طرف عقد کافیه و احتیاجی نیس که موضوع عقد در بین تموم مردم مالیت داشته باشه. مثال معروف فروختن یادگاریای خانوادگیه، اشیایی که واسه بقیه ارزش مادی نداره ولی شک نداشته باشین واسه اون در گروه جنسای باارزشه. پس اگه بخوایم این بیع رو باطل بدونیم برخلاف منطق و عرفه و باید در توجیه این مطلب بگیم که مالیت داشتن مفهومی نسبیه، بدین معنا که ممکنه مالی واسه یک شخص دارای مالیت باشه اما واسه یه گروه دیگه مالیت نداشته باشه.

۳. مبیع قابل خرید و فروش باشه

مستند به ماده ۳۴۸ قانون مدنی، بیعِ چیزی که خرید و فروش اون قانونا ممنوع اعلام شده، باطله. بطلان بیع به خاطر این در موارد زیر قابل تصوره:

الف) تعلق پاره ای از اموال به همه مردم: بعضی وقتا بطلان بیع به این دلیله که اون مال جزءِ اموال عمومیه و نمیتونه به مالکیت افراد دربیاد؛ مثل پلا، راه ها، باغای ملی؛

ب) بعضی وقتا اراده ی مالک می تونه مال واسه خود رو غیرقابل فروش کنه؛ مثل مالی که از طرف مالک وقف شده و قانونا بیع مال وقف درست نیس؛

ج) حفظ منافع عمومی هم باعث می شه دولتا خرید و فروش پاره ای از اموال رو ممنوع کنن؛ مثل اشیای عتیقه، مواد مخدر، خرید و فروش اسلحه؛