پایان نامه ارشد روانشناسی : بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

سرمایه‌گذاری، مستقیم و به لحاظ آماری، معنی‌دار می‌باشد. بین محدودیت در تأمین مالی و کم سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
فخاری و تقوی(1388) در پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی برمانده وجه نقد شرکتها پرداختند. در این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی با بهره گرفتن از مدل دیچاو و دیچیو(2000) اندازه‌گیری شده است نتیجه گیری نمودند که متغیرهای بکارگرفته شده در پژوهش فخاری وتقوی(1388) تقریبا 62 درصد از تغییرات در مانده وجه نقد شرکتهای نمونه انتخابی در دوره زمانی پژوهش را توضیح می‌دهند. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان عاملی موثر در میزان موجودی نقد، مهم و مربوط است.

مهرانی و حصارزاده(1388) به این نتیجه رسیدند که شرکتهای دارای کیفیت بالاتر حسابداری، میزان وجه نقد کمتری نگهداری می‌کنند و همچنین فرصت رشد دارای اثر مثبت بر میزان نگهداری وجه نقد بوده و در مقابل دارایی‌های نقد شونده، نسبت اهرمی و میزان توزیع سود اثر منفی بر میزان نگهداری وجه نقد دارند
ایزدی‌نیا و رسائیان(1389) به بررسی رابطه برخی از ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و درصد سرمایه‌گذاران نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد به عنوان متغیرهای مستقل و معیار ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته در بورس اوراق بهادارتهران پرداختند. نتیجه گیری نمودند که بین درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. اما بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معناداری وجود ندارد. سطح نگهداشت وجه نقد نیز رابطه مثبت و معنی‌داری با ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
کاشانی پور و همکاران (1389) با انتخاب نمونه‌ای شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند که شرکتهای با محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی، از حساسیت سرمایه‌گذاری به جریانهای نقدی بالاتری برخوردارند و در هنگام تصمیم گیریهای سرمایه‌گذاری برجریانهای نقدی داخلی تاکید بالایی می‌کنند.
اسفندیار ملکیان(1390) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به مطالعه عوامل تعیین کننده نگهداری وجه نقد پرداخت. برای برآورد مدل آماری پژوهش روش رگرسیون با بهره گرفتن از داده‌های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه منفی بین اندازه شرکت، دارایی‌های ثابت مشهود و اهرم با وجه نقد نگهداری شده می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که جریانهای نقدی، سودآوری و فرصتهای رشد رابطه مثبت با وجه نقد نگهداری شده دارند.
خواجوی و همکاران(1391) به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت اقلام تعهدی و سطح نگهداری دارایی های نقدی رابطه مثبت و غیرمعنی‌دار ولی بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری با سطح نگهداری دارایی‌های نقدی، به ترتیب رابطه منفی و معنی‌دار و منفی و غیرمعنی‌دار وجود دارد نتیجه گیری نمودند که شرکتهای بزرگتر و شرکتهای دارای سایر دارایی‌های نقدی جایگزین وجه نقد، میزان وجه نقد کمتری نگهداری می‌کنند و بالعکس شرکتهای دارای میزان بازدهی بیشتر بر روی وجه نقد، میزان وجه نقد بیشتری نگهداری می‌کنند.
2-3-2 پیشینه خارجی
مایرز و ماجلوف(1984) بیان می‌کنند که عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهایی که ارزش آنها بیشتر براساس فرصتهای رشدشان تعیین می‌شود، بیشتر بوده و به علت اینکه در چنین شرکتهایی هزینه سرمایه بالاست، بنابراین انتظار می‌رود وجه نقد بیشتری نگه داری کنند. گیدز و اپلر(1996) و استاس و مایر(1996) به این نتیجه رسیدند که در شرکتهای دارای بدهی‌های با سررسید کوتاه تر و بدهی بانکی کمتر، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر بوده و انتظار می‌رود که این شرکتها میزان وجوه نقد بالایی نگه‌داری کنند.
فریرا و ویللا (2004) عوامل موثر بر وجه نقد را در نمونه‌ای از شرکتهای کشورهای اتحادیه اروپا بررسی نمودند. نتیجه گیری نمودند که موجودی نقد بطور مثبتی تحت تـأثیر فرصت های سرمایه‌گذاری و جریانهای نقدی و به طور منفی تحت تأثیر نقد شوندگی دارایی‌ها، اهرم مالی واندازه قراردارد. بدهی بانکی و موجودی نقد نیز با یکدیگررابطه منفی دارند و مؤید این است که روابط نزدیک بانکی شرکتها را قادر می‌سازد که موجودی نقد کمتری با انگیزه احتیاطی نگهداری نمایند.
اجان داملو و همکاران (2007) در مقاله خود با عنوان تعیین کننده‌های نگهداری وجه نقد به بررسی عوامل تعیین کننده وجه نقد پرداختند. نتیجه گیری نمودند که مدیران نسبت وجه نقد بالاتری را به شرکتهای کوچکتر، با هزینه پژوهش و توسعه بالاتر، سرمایه درگردش خالص کمتر و اهرم کمتر تخصیص می‌دهند. بنابراین، نسبت بالاتر وجه نقد با دشواری بالا بردن سرمایه خارجی و کاهش قابلیت در دسترس بودن وجه نقد از منابع داخلی همبستگی دارد. نتایج آنها همچنین بیان نمود که تجزیه و تحلیل نسبت وجه نقد مازاد که به عنوان اختلاف بین وجه نقد واقعی و پیش بینی شده تعریف شده است، نشان می‌دهد که شرکتها به طور متوسط وجه نقد کمتری نسبت به آنچه توسط تئوری مبادلاتی پیشنهاد شده نگهداری می‌کنند.
لیو و چانگ(2008) در پژوهشی که با نام تعیین کننده ها و ارزش نهایی نگهداری وجه نقد شرکتها انجام دادند، به مقایسه اثر محدودیت های مالی و حاکمیت شرکتی بر نگهداری وجه نقد شرکت در شرکتهای سهامی عام آمریکا پرداخته‌اند. نتیجه گیری نمودند که بدون توجه به محدودیتهای مالی، شرکتهای دارای حاکمیت شرکتی خوب، در مقایسه با شرکتهایی که از لحاظ حاکمیت شرکتی ضعیف هستند، وجه نقد بالاتری نگهداری می‌کنند به علاوه، این نتایج این گونه بیان می کند که نگهداری وجه نقد شرکتهای محدود از لحاظ مالی که حاکمیت شرکتی خوبی دارند در مقایسه با بقیه حالات بالاترین مقدار می باشد.
بایون در سال( 2008) رابطه میان انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه شرکتها را مورد بررسی قرارداد و از مراحل چرخه عمر شرکتها به عنوان جانشینی برای تعریف انعطاف پذیری مالی استفاده کرد نتایج پژوهش نشان داد که شرکتهای مرحله تولد به منظور تأمین مالی، سهام منتشر می‌کنند و اهرم کمی را نگهداری می نمایند. شرکتهای مرحله بلوغ از منابع داخلی استفاده می‌کنند و اهرم متعادلی دارند
گارسیا ودیگران(2009) با بهره گرفتن از نمونه‌ای متشکل از شرکتهای بورس سهام اسپانیا، اثرکیفیت حسابداری را برموجودی وجه نقد شرکت بررسی کردند. نتیجه گیری نمودند که شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی بالا در مقایسه با شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی پایین، سطوح پایین‌تری از وجه نقد نگهداری می‌نمایند. یافته‌ها نشان می‌دهد که با افزایش بدهی بانکی موجودی نقد افزایش یافته و شرکتهای با جریان نقدی بالاتروجه نقد بیشتری نگهداری می‌نمایند.
اتوکایت و مولای(2010) به بررسی تاثیر وجه نقد نگهداری شده و مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار فرانسه پرداخت. آنها بیان کردند که اگرچه شرکتها هرروز برای برنامه‌ریزی کوتاه مدت تصمیم‌گیری می‌کنند اما موضوع ارزش شرکت مقوله‌ای است که در زمره برنامه های بلندمدت شرکتها مطرح می‌شود. شواهد بدست آمده اثبات کرد که سهامداران وجه نقد نگهداری شده و سرمایه در گردش را کمتر از واقعیت ارزیابی کرده‌اند.
جی یانگ و همکاران(2011) در پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر نگهداشت وجه نقد: بررسی تجربی در صنعت رستوران، به بررسی عوامل تاثیرگذار بر سطح نگهداری وجه نقد پرداختند. نتیجه گیری نمودند که شرکتهای رستوران با فرصتهای سرمایه گذاری بیشتر تمایل بیشتری به نگهداری وجه نقد دارند. ازطرفی دیگر شرکتهایی که سطح نقدینگی، هزینه سرمایه و پرداخت سود سهام بالاتری دارند، وجه نقد کمتری را نگهداری می‌کنند.

لوئیس و همکاران(2011) به این نتیجه رسیدند که محافظه کاری حسابداری با میزان استفاده کاراتر از میزان نگهداشت وجه نقد در ارتباط بوده واین مطلب بیانگر این امر است که محافظه کاری حسابداری می تواند جایگزینی برای نظارت بیرونی بر شرکت بوده و هزینه های تعارض نمایندگی بین مدیران و سهامداران را کاهش دهد.
فیو و پایلز(2012) به این نتیجه رسیدند که شرکتهای دارای کاهش در رتبه بندی اعتباری در مقایسه با شرکتهای بدون تغییر در رتبه‌بندی اعتباری، به طور تقریبی مبادرت به افزایش 3 درصدی نگهداشت وجه نقد به کل دارایی‌های غیر نقدی می‌کنند.
ال‌ نجار(2012) در پژوهشی با عنوان عوامل مالی تعیین کننده نگهداری وجه نقد شواهدی از برخی بازارهای نوظهور، به بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری وجه نقد(ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود) در کشورهای در حال توسعه(برزیل، هند، روسیه و چین)پرداخته و نتایج بدست آمده از آن را با کشورهای انگلستان و آمریکا مقایسه نمود. نتیجه گیری نمود که ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود برنگهداری وجه نقد تاثیرگذار است، و شباهت هایی بین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه در رابطه با فاکتورهای تاثیرگذار بر روی نگهداشت وجه نقد وجود دارد.
.
فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق

3-1 مقدمه
شیوه اجرای یک پژوهش ارتباط زیادی با ماهیت موضوع، نوع پژوهش و هم چنین متغیرهای پژوهش دارد. اما باید توجه داشت آنچه که موجب شده جوهر علمی، حیات پیدا کند، وقوف به اکتشافات و نتایج علوم نیست بلکه شناخت و درک عمیق روشها و شیوههایی است که بشر برای پیشرفت علم بکار گرفته است. روشها در حقیقت ابزارهای دستیابی به حقیقت هستند. با توجه به اهمیتی که روش شناسی پژوهش دارد در این فصل به آن پرداخته میشود، به عبارتی میتوان گفت در این فصل با در نظر گرفتن هدف تحقیق، روش تحقیق مشخص شده و با انتخاب جامعه آماری و تعیین نمونه به جمعآوری اطلاعات پرداخته تا بتوان تأثیرات متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته را در این مطالعه مورد بررسی و شناسایی قرار داد. بنابراین در این فصل جامعه آماری و نمونه، ابزار پژوهش، روایی و پایایی پژوهش، نحوه اجرای آن و روش های آماری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به ترتیب مورد بررسی قرار میگیرند. به منظور “مطالعه‏ی رابطه بین نگهداری دارائیهای نقدی و انعطاف پذیری مالی” در این فصل به تشریح و توضیح چگونگی انجام پژوهش پرداخته و روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه انتخاب شده، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش جمع‌آوری اطلاعات و نقش متغیرهای موضوع پرداخته می‌شود. به عبارتی میتوان گفت در این فصل با در نظر گرفتن هدف تحقیق، روش تحقیق مشخص شده و با انتخاب جامعه آماری و تعیین نمونه به جمعآوری اطلاعات پرداخته تا بتوان تأثیرات متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته را در این مطالعه مورد بررسی و شناسایی قرار داد.
3-2 قلمرو پژوهش
3-2-1 قلمرو موضوعی پژوهش
این پژوهش به بررسی رابطه بین داراییهای نقدی و انعطاف‌پذیری مالی شرکت می‌پردازد
3-2-2 قلمرو زمانی پژوهش
این پژوهش در بازه زمانی سالهای 1386 تا 1391 انجام ‌شد.
3-2-3 قلمرو مکانی پژوهش
این پژوهش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شد.
3-3 جامعه آماری و شیوه انتخاب شرکت ها جهت آزمون فرضیه های پژوهش
جامعه آماری پژوهش شامل تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد468شرکت است .
معمولاً در مسایل مختلف تحقیق، مطالعه درباره تمام جزئیات جامعه از توان محقق خارج است و در صورتی که بتوان با مطالعه تعداد محدودی از افراد یک جامعه، اطلاعات مورد نیاز کافی راجع به همه افراد و جامعه بدست آورد، ضرورتی ندارد که همه افراد جامعه مورد مطالعه قرار گیرند روش نمونه گیری دراین پژوهش روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک است. نمونه آماری شامل شرکتهایی است که ویژگیهای زیر را داشته است:
1- در طی سالهای86 تا 91 در بورس فعالیت داشته و گزارشات مالی و سایر اطلاعات مورد نیاز این پژوهش را در طی این سالها به بورس عرضه کرده باشد.
2- پایان سال مالی آنها 29 اسفند هر سال باشد.
3- جز شرکتهای سرمایه‌گذاری نباشد.
بر اساس این معیارها نمونه آماری پژوهش شامل 78 شرکت را در بر می‌گیرد.
تعداد شرکتهایی که در سالهای 1386الی1391 در بورس حضور داشته اند
468
شرکتهایی که بعداز1/1/86 دربورس اوراق بهادارپذیرفته شده وقبل از1/1/91 خارج شده اند
190
پایان سال مالی آنها اسفندماه نباشد
96
صورتهای مالی هر یک از شرکتها جهت استخراج اطلاعات مالی آن ها در دسترس نبود
56
جز شرکتهای سرمایه گذاری بودند

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

48
تعداد شرکت هایی که داده های آنها جمع آوری شده است (نمونه نهایی)
78
جدول3-1 چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه پژوهش
3-4 روش پژوهش
هر تحقیقی باید بر اساس مسأله اصلی، اهداف، فرضیه ها، امکانات و نیز ملاحظات اخلاقی، طرح و روش خاصی داشته باشد تا با مدد آن بتوان به شناخت منظم و سازماندهی شده واقعیات مورد مطالعه دست یافت. روش پژوهش از نظر نوع داده هاتوصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می‌باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این پژوهش رابطه بین متغیّرها مورد نظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی براساس داده‌های تاریخی است. برای بررسی همبستگی بین متغیرها، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
برای اجرای این آزمون می‌بایست پیش‌فرض تحلیل رگرسیون اجرا شود تا نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون قابل استناد باشند. این تحقیق دارای یک متغیرمستقل و یک یا چند متغیر وابسته است که میزان اثر متغیّر مستقل بر متغیّرهای وابسته از طریق آزمونهای رگرسیون برازش می‌شود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می‌باشد و به بررسی ارتباط بین سطح نگهداری داراییهای نقدی و انعطاف پذیری مالی پرداخته است. براین اساس داده‌های شرکتهای نمونه برای یک دوره زمانی 6 ساله از 1386 تا 1391 جمع آوری ‌گردید. سپس متغیّرهای تحقیق اندازه‌گیری و روابط احتمالی بین آنها به لحاظ آماری تجزیه و تحلیل شد. در پژوهش حاضر، میزان نگهداری وجه نقد به عنوان متغیر مستقل و ظرفیت بدهی، جریانات وجوه نقد و فرصتهای رشد شرکت متغیرهای وابسته پژوهش هستند.
3-5 روش جمع آوری داده‌ها
داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک اطلاعاتی ”ره‌آورد نوین“ استخراج شده است. پس از جمع‌آوری داده‌هایی که برای انجام پژوهش مورد نیاز است، انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیرها اهمیت خاصی دارد. به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده‌ها به اطلاعات مورد نیاز پژوهش و همچنین تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزارهای لیزرل، آموس و SPSS استفاده شده است. یکی از مواردی که بایستی در مورد جمع آوری داده ها به آن توجه کرد، روایی ابزارهای گردآوری داده ها است. منظور از روایی ابزار گردآوری داده ها این است که ابزارها بتوانند واقعیت ها را به خوبی نشان دهد. از آنجا که ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، بانکهای اطلاعاتی تهیه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و یا کتابخانه‌ی سازمان بورس اوراق بهادار تهران است؛ لذا می توان به روایی ابزارهای گردآوری داده ها اعتماد نمود.
3- 6 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. با بهره گرفتن از آمار توصیفی به بیان جداول توصیفی و رسم نمودارها و برای آزمون فرضیات پژوهش از آمار استنباطی استفاده شده است.
3-6-1 رگرسیون خطی
رگرسیون روش آماری است که به بررسی

دیدگاهتان را بنویسید