پایان نامه با واژگان کلیدی رضایت شغل، رضایت شغلی، سلامت عمومی

دانلود پایان نامه

جامعه‌ای که فرد در آن زندگی می‌کند، همخوانی داشته باشد(ساعتچی، 1370).
گلاسر89(1965) مبتکر روش واقعیت درمانی90 می‌باشد. در این روش سعی براین است که فرد باتوجه به واقعیت، مسئولیت، امور درست یا نادرست اقدام به رفع مشکل خویش نماید. به‌طور خلاصه انسان از دیدگاه گلاسر دارای ویژگی‌هایی به شرح زیر است: واقعیت‌ها را انکار نمی‌کند و درد و رنج و رخدادها را با انکار کردن نادیده نمی‌گیرد، بلکه با آنها به‌صورت واقع‌گرایانه روبرو می‌شود و دارای هویت موفق است؛ یعنی هم عشق و محبت می‌ورزد و هم عشق و محبت دریافت می‌کند و هم دیگران احساسی ارزشمندی او را تأیید می‌نمایند. مسئولیت زندگی و رفتارش را می‌پذیرد و به شکل مسئولانه رفتار می‌کند و این امر یعنی پذیرش مسئولیت، کامل‌ترین نشانه سلامت روانی است. توجه او به لذت درازمدت منطبق بر واقعیت است. بر زمان حال تأکید می‌نماید و نه بر گذشته و تأکید او بر آینده، جنبه درون‌نگری دارد تا خیال‌پردازی (ساعتچی، 1374).
از طرفی الیس91 (1985) معتقد است که عواطف انسان عمدتاً زاییده فکر او است و هیچ‌چیز فی‌نفسه خوب یا بد نیست، بلکه خوب و بد را تفکر انسان می‌سازد. به عقیده وی افکار منطقی و عقلانی انسان به عواقب و پیامدهای منطقی منتهی می‌شود و در نتیجه به سلامت روانی منجر می‌گردد. ولی افکار غیرمنطقی و غیرعقلانی انسان به پیامدهای غیرعقلانی منجر می‌شود که موجب اضطراب و پریشانی فرد می‌گردد. به‌طور خلاصه ویژگی‌های افراد دارای سلامت روانی ازنظر الیس به این شرح است: توانایی عشق ورزیدن و محبت به دیگران است ولی در به‌دست آوردن محبت دیگران افراط نمی‌کند. از انجام دادن کارها به‌خاطر نفس کار و نه به‌خاطر دیگران لذت می‌برد، تا حدودی آزادی انتخاب دارد و هرگاه مرتکب خطا و اشتباه شود سعی در رفع اشکال و نقص خود می‌کند و به‌خاطر اشتباهش دیگران را سرزنش نمی‌کند. در هنگام ناکامی موقعیت را تحریف نمی‌کند. بلکه سعی می‌کند تا آن را به‌صورت عینی، ادراک و حل نماید. در هنگام ضرورت ریسک می‌نماید و در صورت شکست به تجدید قوا و نیروهایش می‌پردازد. زندگی را همراه با مسئولیت می‌گذراند. بیش از آنکه به گذشته فکر نماید، در هنگام ضرورت به‌حال و وضعیت موجود به اینجا و اکنون توجه دارد. دارای روحیه نوع دوستی، کمک به دیگران و همیاری اجتماعی است. برای هر شکل راه‌حل‌های مختلفی درنظر می‌گیرد و سعی دارد که بهترین راه‌حل را در حد توانش انتخاب نماید. در نگرش‌ها و رفتارش، الزام و اجبار ندارد و می‌تواند خود را از قید و بندها رها سازد و در جهت سلامت نفس حرکت نماید، مسئولیت رفتارش را می‌پذیرد و در مقابل رویدادهای محیطی حالت انفعالی ندارد و اصولاً تفکر منطقی را در رفتارهایش رعایت می‌کند و مرتباً طرز تفکرش را مورد بررسی قرار می‌دهد (کورسنی92، 1973).
2-5 . مروری بر پژوهش‌های پیشین
2-5-1. پژوهش های داخلی
حسین خان‌زاده و نیازی(1387) به برسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی با سلامت عمومی و رضایت زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه تهران پرداختند. نتیجه این بررسی‌ها نشان داد که میزان موقعیت زناشویی و سلامت عمومی می‌تواند در راستای جهت‌گیری مذهبی باشد.
عبدالکریمی(1387) تحقیقی در زمینه تأثیر نوع تیپ شخصیتی بر میزان رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های روانشناسی تهران به‌عمل آورد محقق در این بررسی به این نتیجه رسید که عوامل انگیزشی و بهداشتی در افزایش رضایت شغلی مؤثر هستند، ولی هیچ‌کدام کمتر یا بیشتر از دیگری رضایت شغلی را متأثر نمی‌سازند. و این تأثیر در کارکنان دارای تیپ شخصیتی نوع B بیشتر از کارکنان دارای تیپ شخصیتی نوع A بود.
فروغی(1375) تحقیقی در زمینه بررسی ارتباط بین انواع تیپ های شخصیتی پرستاران با رضایت شغلی انجام داد،و دریافت که بین ویژگی های شخصیتی،مثل بی ثباتی هیجانی با رضایت شغلی رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
سمیع زاده(1377) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه نوع شخصیت و ویژگی های فردی دبیران مدارس متوسطه شهر کرمان با رضایت شغلی ،نشان داد که بین نوع تیپ شخصیت دبیران با رضایت شغلی آنان رابطه وجود دارد.
مطالعه پرداختچی (1374) با عنوان بررسی رابطه ویژگی های فردی و شخصیتی با رضایت شغلی در بین مدارس راهنمایی شهر اصفهان نشان داد ، دبیران دارای تیپ شخصیتی B در مقایسه با دبیران دارای تیپ شخصیتی A ، رضایت شغلی بیشتری دارند.
در پژوهشی که توسط حری(1378) با عنوان بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مدیران کتابخانه های مرکزی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی با رضایت شغلی آنها انجام یافته است، این نتیجه به دست آمد که بین ویژگی های شخصیتی مدیران کتابخانه ها و میزان رضایت شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد.(به نقل از نریمانی و دیگران،1386)
مرتضوی(1387) تحقیقی در زمینه عملکرد شغلی و ویژگی های شخصیتی کارمندان انجام داد و نمونه ای متشکل از 278 نفر از کارمندان سازمان محیط زیست را در مورد عملکرد شغلی شان مورد مطالعه قرار داد و دریافت که بین رضایت شغلی و ویژگی های شخصیتی کارمندان رابطه معنادار وجود دارد.
فدایی نسب(1378) در پژوهش خود نشان داد که رابطه معنی داری بین ویژگی های شخصیتی و رضایت شغلی در میان متخصصین کنترل ترافیک هوایی وجود دارد.
میرزایی و همکاران (1381) دریافتند که با افزایش سلامت روانی رضایت شغلی نیز افزایش می یابد.
بحرالعلوم (1378) در پژوهش خود با عنوان ، ارتباط بین فرهنگ سازمانی سبک مدیریت با رضایت شغلی کارشناسان سازمان تربیت بدنی شاغل در تهران، به این نتیجه رسید که بین سن و رضایت شغلی همبستگی مثبت، و در حد 01/0 معنادار است و نوع سبک مدیریت بر رضایت شغلی مؤثراست.
کلانتری(1384) به بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمان متوسطه و پیش دانشگاهی مرند پرداخت، و نتیجه گرفت که بین سبک های رهبری و رضایت شغلی تفاوت معنادار وجود دارد، و همچنین بین سابقه خدمت معلمان و رضایت شغلی آنان تفاوت معنادار وجود دارد، و هرچه سابقه خدمت معلمان بیشتر باشد رضایت شغلی آنان بیشتر می شود.
خانلری(1385) به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان تهران پرداخت و به این نتیجه رسید که بین هوش هیجانی و رضایت شغلی تفاوت معنادار وجود دارد.
2-5-2. پژوهش های خارجی
اسکندورا93 و همکاران (2007 به نقل از محمدزاده ابراهیمی، 1387) در تحقیقی به بررسی رابطه بین همخوانی تیپ‌های شخصیتی و محیط‌های شغلی با رضایت شغلی پرداختند. نتایج به‌دست آمده همخوانی بین تیپ‌های شخصیتی و محیط‌های شغلی را تأیید کرد، به این معنی که افرادی که تیپ‌های شخصیتی‌شان با محیط‌های شغلی‌شان همخوانی بالا داشت، رضایت شغلی بیشتری داشتند.
آیان و کوچاچیک94(2010) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین تمایل به بهتر بودن ، جاه طلبی در عرصه اجتماعی و شغلی و به آسانی خشمگین شدن با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.
در مطالعه ای توسط چیروا و همکاران(2009) نتایج آزمون رگرسیون گام به گام نشان داد که سلامت روانی و جسمانی، وضعیت تأهل ، سطح تحصیلات و محل سکونت(شهر/روستا)، رابطه معنی داری با رضایت شغلی پرستاران دارد.
پژوهش لی و همکاران(2009) رابطه معناداری میان نمره کل پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه رضایت شغل نشان داد و براساس این پژوهش شیوع عوامل روانی در محل کار، بسیار بالاست .
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1.مقدمه
در فصل حاضر روش اجرای پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد . عناوین مورد بررسی در این فصل به ترتیب شامل :طرح تحقیق ، جامعه آماری ، نمونه ، روش نمونه گیری ، ابزار گرد آوری داده ها و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها .
طرح تحقیق حاضر، توصیفی95 و از نوع همبستگی96 است.
3-2 . متغیرهای تحقیق
متغیر پیش بین : تیپ شخصیتی A و B بعنوان متغیر پیش بین بکار برده شده است .
متغیر ملاک : سلامت عمومی ورضایت شغلی بعنوان متغیر ملاک بکار برده شده است.
3-3. جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری
در این طرح پژوهشی، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دادگستری کرمانشاه می باشد که در کل 743 نفر بودند که براساس روش نمونه گیری ساده تعداد 100 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .
3-4. ابزار پژوهش
3-4-1. ابزار پژوهش و اعتبار و روایی آن
برای هر متغیر یک پرسشنامه در نظر گرفته شده که هر فرد موظف است 3 پرسشنامه را پر کند .
1- پرسشنامه رضایت شغلی دانت
2- پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28
3- پرسشنامه 25 سؤالی تیپ شخصیتی A و B اسپنسر
3-4-1-1. پرسشنامه رضایت شغلی دانت
این پرسشنامه توسط دانت97 و همکارانش در سال 1966 در قالب نظریه دو عاملی هرزبرگ (عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی) تهیه شده است. پرسشنامه مذکور حاوی 36 عبارت است که در مقابل هر عبارت یک مقیاس 7 درجه‌ای وجود دارد و از پاسخگو خواسته می‌شود میزان موافقت خود را با هریک از عبارات با درجات 1 تا 7 مشخص نماید. درجه 1 کمترین موافقت و درجه 7 بیشترین موافقت را با عبارات نشان می‌دهد.
روایی و اعتبار پرسشنامه رضایت شغلی دانت
پرسشنامه رضایت شغلی دانت و همکارانش در سال 1966 در قالب تئوری دوعاملی هرزبرگ تهیه شده است(رابینسون 1969) این پرسشنامه توسط منور مجدزاده در سال 1373 از متن انگلیسی به فارسی ترجمه و ویرایش شده است و توسط فتح آبادی در سال 1378 در ایران هنجاریابی شده است، که پس از محاسبه واریانس تک تک سؤالات و واریانس هر کدام از افراد نمونه، از طریق فرمول آلفای کرونباخ ضریب اعتبار زیر به دست آمده است(امینی،1385):
مجموع واریانس تک تک سؤالات :116.98
واریانس نمرات کل پرسشنامه :1458.57
برآورد میزان اعتبار پرسشنامه: 0.94
روایی آن نیز توسط چند تن از اساتید مورد تأیید قرار گرفته، امینی (1385) در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان اثربخشی مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شفلی دیویس بر افزایش رضایت شغلی کارکنان شرکت اتوبوس سازی پیشرو یدک به راهنمایی شفیع آبادی این روایی را گزارش می کند.
3-4-1-2. ابزار سنجش سلامت عمومی
سلامت عمومی در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی سنجیده خواهد شد، پرسشنامه سلامت عمومی دارای 28 سوال است. پرسشنامه QHG توسط گلدبرگ98، 1972 ابداع شد و هدف از طراحی آن، کشف و شناسایی اختلال روان‌شناختی در مراکز و محیط‌های مختلف بوده است. سوال‌های پرسشنامه به بررسی وضعیت روان‌شناختی فرد در ماه اخیر می‌پردازد و این بررسی از طریق آشکارسازی نشانه‌هایی نظیر، افکار و احساسات نابهنجار و جنبه‌هایی از رفتار قابل مشاهده انجام می‌گیرد. پرسشنامه با سوالات جسمانی شروع می‌شود و هرچه جلوتر برویم، سوال‌ها بیشتر وارد قلمرو روان‌پزشکی می‌شوند. دلیل به‌کارگیری این روش آن بوده است که آوردن سوال‌های روان‌پزشکی در آغاز می‌تواند آزمودنی‌ها را برآشفته کند، به‌گونه‌ای که حاضر به ادامه همکاری نشوند. خرده مقیاس‌های قابل حصول از این پرسشنامه، به قرار زیر است:
• اطلاعات مربوط به مقیاس کارکرد جسمانی99.
• اطلاعات مربوط به مقیاس کارکرد اجتماعی100.
• اطلاعات مربوط به مقیاس اضطراب101.
• اطلاعات مربوط به مقیاس افسردگی102.
پرسشنامه 28- QHG مانند سایر فرم‌های QHG، به‌صورت 4 گزینه‌ای می‌باشد. در نسخه اصلی طیف پاسخ‌ها (خیلی کمتر از همیشه)، (کمتر از همیشه)، (مثل همیشه) و (بیشتر از همیشه) می‌باشد. ولی در فرم ارائه شده، اکثر سوالات به‌صورت (خیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد) نوشته شده است. این پرسشنامه از 4 مقیاس تشکیل شده است که هرکدام از آنها دارای 7 سوال می‌باشد. سوال‌های مربوط به 5 مقیاس، پشت سرهم آمده

دیدگاهتان را بنویسید