پایان نامه با کلید واژه های محل سکونت، تحت درمان

دانلود پایان نامه

گذاری شدند.
تجزیه و تحلیل داده ها
با در نظر گرفتن عنوان پژوهش ، مطالعه حاضر تک متغیری است که این متغیر، سوختگی و عوامل مرتبط با آن میباشد. متغیر سوختگی متغیر وابسته و متغیرهای عوامل مرتبط (فردی، خانوادگی و محیطی) متغیرهای مستقل میباشند. یافتههای پژوهش حاضر هم از نوع کیفی و هم از نوع کمی میباشند.
از عوامل فردی: سن (کمی- پیوسته ، متغیر مستقل)، جنس (کیفی-اسمی، متغیر مستقل)، رتبه تولد (کیفی- رتبهای، متغیر مستقل )، سابقه بیماری قبلی (کیفی-اسمی، متغیر مستقل)، سابقه سوختگی (کیفی-اسمی، متغیر مستقل)، ناحیه سوخته (کیفی-اسمی، متغیر وابسته)، درجه سوختگی (کیفی-رتبهای، متغیر وابسته)، درصد سوختگی (کمی-پیوسته، متغیر وابسته)، عامل ایجاد سوختگی (کیفی-اسمی، متغیر مستقل)، استعمال مادهای قبل از پذیرش بر روی سوختگی (کیفی-اسمی، متغیر مستقل)، پیامد سوختگی (کیفی-اسمی، متغیر وابسته)، فصل حادثه (کیفی-اسمی، متغیر مستقل)، روز حادثه (کیفی-اسمی، متغیر مستقل)، ساعت حادثه (کمی-پیوسته، متغیر مستقل)، مکانی از منزل که کودک بیشتر وقت خود را در آنجا سپری میکند (کیفی-اسمی، متغیر مستقل) میباشد.
از عوامل خانوادگی: سن والدین (کمی- پیوسته، متغیر مستقل)، میزان تحصیلات والدین (کیفی-رتبهای، متغیر مستقل)، سابقه بیماری والدین (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، اعتیاد والدین (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، شغل والدین (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، وضعیت تأهل والدین (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، نوع خانواده (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، تعداد اعضای خانواده (کمی-گسسته، متغیر مستقل)، فرد حاضر در زمان حادثه (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، محل سکونت (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، وضعیت مسکن (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، درآمد ماهیانه (کمی-گسسته، متغیر مستقل)، آگاهی والدین از روشهای پیشگیری از سوختگی (کیفی- اسمی، متغیر مستقل) میباشد.
از عوامل محیطی: زیر بنای منزل (کمی- پیوسته، متغیر مستقل)، تعداد اتاق خواب (کمی-گسسته، متغیر مستقل)، وجودآشپزخانه مجزا (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، مکان آشپزخانه (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، نوع آشپزخانه (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، مکان طبخ غذا (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، مکان حادثه (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، وسیله آشپزی (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، وسیله گرمایشی (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، نوع سوخت (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، ارتفاع پریزها (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، در پوش پریزها (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، خارج از دسترس بودن وسایل آتشزا (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، خارج از دسترس بودن مواد قابل اشتعال (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، خارج از دسترس بودن وسایل گرمازا (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، خارج از دسترس بودن مواد شیمیایی (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، محافظ اطراف وسایل گرمایشی (کیفی- اسمی، متغیر مستقل) میباشد.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها ، اطلاعات جمع آوری شده پس از کد گذاری وارد کامپیوتر گردید و سپس متغیرهای پژوهش با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 16 و با کمک آمار توصیفی (برآورد فراوانی ، درصد ، محاسبه میانگین ، انحراف معیار و میانه ) واستنباطی (آزمون من ویتنی یو، کایدو، تست دقیق فیشر، آزمون رگرسیون لجستیک چندگانه) مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا نرمال بودن توزیع دادههای کمی با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنو83 بررسی شد که همه دادهها بجز زیر بنای منزل از توزیع نرمال پیروی میکردند، در نتیجه در این مورد از آزمون منویتنییو استفاده شده است و ارتباط سایر متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته بصورت تک متغیره84 بر اساس روشهای کایدو و تست دقیق فیشر سنجیده شدند. جهت برآورد ضرایب رگرسیونی در آنالیز چند گانه ابتدا متغیرهای معنیدار با 1/0 P در آنالیز تک متغیره وارد مدل رگرسیونی شده که در مدل نهایی ضرایب رگرسیونی عوامل پیشبینی کننده سوختگی محاسبه گردید.
ملاحظات اخلاقی
پژوهشگر در راستای انجام پژوهش ، ملاحظات اخلاقی زیر را رعایت نمود:
اخذ مجوزهای لازم برای انجام پژوهش:
1- پژوهشگر به صورت کتبی از طریق معاونت پژوهشی به ریاست بیمارستانهای ولایت، 17 شهریور، رسول اکرم، گیل و آریا شهر رشت معرفی گردیده و با کسب اجازه از مقامات مسئول اقدام به پژوهش حاضر نمود .
2- پژوهشگر با اجازه مدیریت خدمات پرستاری بیمارستانها و اجازه سرپرستاران بخشها پژوهش خود را انجام داد.
4- در صورت رضایت والدین کودک پرسشنامه تکمیل گردید.
5- امانت داری دربارهی اطلاعات اخذ شده از واحدهای مورد پژوهش رعایت شده، و در این مورد به والدین اطمینان داده شد که در پرسشنامهها اسمی ذکر نخواهد شد و اطلاعات کسب شده محرمانه تلقی می شود.
6-به مسئولین مراکز درمانی اطمینان داده شد که در صورت تمایل نتایج در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
7- صداقت علمی در طول پژوهش رعایت گردید.

یافتههای پژوهش
با توجه به اهداف از پیش تعیین شده ، در این پژوهش 350 کودک 6-1 سال از نظر تعیین عوامل مرتبط با سوختگی کودکان مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی سوانح سوختگی ولایت شهر رشت مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات حاصل در قالب 13 جدول و 7 نمودار تهیه و تنظیم گردید.
جدول شماره (1) در ارتباط با هدف ویژه اول ” تعیین توزیع فراوانی سوختگی کودکان 6-1 سال” تنظیم شده است.
جداول شماره (2) و (3) و نمودار شماره (1) در ار
تباط با هدف ویژه دوم پژوهش “تعیین عوامل فردی کودکان 6-1 سال با سوختگی”، هدف سوم ” تعیین عوامل فردی کودکان 6-1 سال گروه بدون سوختگی” و هدف چهارم “مقایسه عوامل فردی درکودکان 6-1 سال با سوختگی با گروه بدون سوختگی ” تنظیم گردیده است.
جداول شماره (4) تا (8) و نمودار شماره (2) تا (4) در ارتباط با اهداف ویژه پنجم ” تعیین عوامل خانوادگی کودکان 6-1 سال با سوختگی”، هدف ششم ” تعیین عوامل خانوادگی کودکان 6-1 سال گروه بدون سوختگی ” و هدف هفتم” مقایسه عوامل خانوادگی درکودکان 6-1 سال با سوختگی با گروه بدون سوختگی ” تنظیم شده است.
جداول شماره (9) تا (12) و نمودار شماره (5) تا (7) براساس اهداف ویژه هشتم ” تعیین عوامل محیطی کودکان 6-1 سال با سوختگی” و هدف نهم ” تعیین عوامل محیطی کودکان 6-1 سال گروه بدون سوختگی ” و هدف دهم ” مقایسه عوامل محیطی درکودکان 6-1 سال با سوختگی با گروه بدون سوختگی ” تنظیم گردیده است.
جدول شماره (13) نیز جهت تعیین پیشبینی کنندههای احتمال سوختگی تنظیم شده است.

جدول شماره (1): توزیع فراوانی سوختگی در گروه کودکان با سوختگی
فروانی
متغیرها
تعداد
درصد
سابقه سوختگی قبلی
بله
15
6/8

خیر
160
4/91

جمع
175
100
محل سوختگی
سر و گردن
33
9/18

اندام فوقانی
44
1/25

اندام تحتانی
57
6/32

تنه
36
5/20

پرینه
5
9/2

جمع
175
100
درجه سوختگی
یک
12
9/6

دو
122
7/69

سه
41
4/23

جمع
175
100
درصد سوختگی
کمتر از 10
113
6/64

20-10
46
3/26

بیشتر از 20
16
1/9

جمع
175
100
میانگین و انحراف معیار درصد سوختگی 5/12 ± 05/10
علت سوختگی
مایعات داغ
139
4/79

اشیاء داغ
17
7/9

آتش
15
6/8

الکتریکی
1
6/0

شیمیایی
3
7/1

جمع
175
100

ادامه جدول شماره (1)
فروانی
متغیرها
تعداد
درصد
خوددرمانی در منزل
خیر
37
1/21

آب سرد
78
6/44

پماد سوختگی
21
12

تخم مرغ
6
5/3

گوجه
13
4/7

خمیر دندان
20
4/11

جمع
175
100
پیامد سوختگی
بستری
110
9/62

سرپایی
65
1/37

جمع
175
100
فصل حادثه
بهار
8
7/4

تابستان
85
5/48

پاییز
80
7/45

زمستان
2
1/1

جمع
175
100
بروز سوختگی در روز تعطیل
بله
69
4/39

خیر
106
6/60

جمع
175
100
ساعت حادثه

9-7
7
4

12-10
35
20

14-13
18
3/10

17-15
23
1/13

20-18
47
9/26

22-21
45
7/25

جمع
175
100

ادامه جدول شماره (1)
فروانی
متغیرها
تعداد
درصد
فرد
مراقبت کننده
در زمان حادثه
مادر
61
9/34

پدر و مادر
35
20

خواهر و برادر
2
1/1

پرستار
2
1/1

همه اعضای خانواده
75
9/42

جمع
175
100
مکان وقوع سوختگی
آشپزخانه
75
9/42

اتاق خواب
19
9/10

اتاق نشیمن
48
4/27

حمام
8
6/4

حیاط
25
2/14

جمع
175
100
جدول فوق نشان میدهد که اکثریت نمونههای مورد پژوهش (4/91 %) از واحدها سابقه سوختگی نداشتند و بیشتر (6/32 %) سوختگی در اندام تحتانی و (7/69 %) سوختگی درجه دو، (6/64 %) سوختگی کمتر از 10 درصد داشتند. اکثریت نمونهها (4/79% ) سوختگی به علت مایعات داغ داشتند. همچنین بیشترین (6/44 %) خوددرمانی در منزل با آب سرد بود. اکثریت (9/62 %) کودکان بصورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند و بیشترین موارد سوختگی (5/48 %) در فصل تابستان، (6/60 %) روز غیر تعطیل و (1/13 %) بین ساعت 20- 18 رخ دادهاند. در اکثریت (9/42 %) نمونههای مورد پژوهش در زمان وقوع حادثه همه اعضای خانواده حضور داشتند. بیشترین (9/42 %) مکان وقوع سوختگی آشپزخانه بود.

جدول شماره (2): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب سن کودک در دو گروه کودکان باسوختگی و بدون سوختگی
گروهها

سن
با سوختگی
بدون سوختگی
نتیجه و نوع آزمون

تعداد
درصد
تعداد
درصد

24-12 ماه
103
9/58
66
7/37
03/19 = Pearson
4 = df
001/0 P

36-25 ماه
15
6/8
30
1/17

48-37 ماه
18
3/10
22
6/12

60-49 ماه
7
4
18
3/10

72-61 ماه
32
2/18
39
3/22

جمع
175
100
175
100

میانگین و انحراف معیار
18/2 ± 63/30
24/2 ± 61/38

میانه
20
36

اطلاعات جدول فوق نشان میدهد که توزیع سن در دو گروه مورد مطالعه یکسان نبوده و از لحاظ آماری معنیدار بوده است بطوریکه تعداد نمونهها در گروه سنی 24-12 ماه در گروه کودکان با سوختگی بالغ بر 20 درصد بیشتر از گروه کودکان بدون سوختگی میباشد.

جدول شماره (3): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات فردی (جنس کودک و ترتیب تولد و سابقه بیماری) در دو گروه کودکان باسوختگی و بدون سوختگی
گروه مطالعه
متغیرها
با سوختگی
بدون سوختگی
نتیجه و نوع آزمون

تعداد
درصد
تعداد
درصد

جنس
پسر
91
52
97
4/55
41/0 = Pearson
1 =df
52/0 P
NS
87/0 =OR
(32/1 ، 52/0)

دختر
84
48
78
6/44

جمع
175
100
175
100

ترتیب تولد
اول
99
6/56
99
6/56
89/1 = Pearson
3 = df
59/0 P
NS

دوم
60
3/34
54
9/30

سوم
14
8
17
6/9

چهارم
2
1/1
5
9/2

جمع
175
100
175
100

سابقه بیماری کودک
دارد

13
4/7
11
3/6
17/0 =Pearson
1 =df
67/0 P
NS
OR = 39/1
(13/3 ، 62/0)

ندارد
162
6/92
164
7/93

جمع
175
100
175
100

با توجه به اطلاعات جدول فوق توزیع جنس کودک، ترتیب تولد و سابقه بیماری کودک در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی یکسان بوده و از لحاظ آماری معنیدار نیست.

(نتیجه و نوع آزمون: 001/0 P 3 df = 64/30 = (Pearson
نمودار فوق نشان میدهد که توزیع مکانی که کودک بیشتر وقت خود را میگذراند از نظر آماری معنیدار است بطوریکه درصد کودکانی که بیشتر وقت خود را در اتاق نشیمن میگذرانند در گروه بدون سوختگی حدوداً 2 برابر گروه کودکان با سوختگی میباشد.

جدول شماره (4): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات خانوادگی(سن و تحصیلات والدین) در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی
گروه مطالعه
متغیرها
با سوختگی
بدون سوختگی
نتیجه و نوع آزمون

تعداد
درصد
تعداد
درصد

سن پدر
25-17
4
3/2
7
4
8/5 = Pearson
4 = df
21/0 P
NS

30-26
54
9/30
51
1/29

35-31
53
2/30
44
1/25

40-36
45
7/25
40
9/22

40
19
9/10
33
9/18

جمع
175
100
175
100

میانگین و انحراف معیار
59/5 ± 86/33
36/7 ± 005/35

میانه
34
34

تحصیلات مادر

بیسواد
13
4/7
5
9/2
04/5 = Pearson
3 = df
45/0 P
NS

زیر دیپلم
80
7/45
81
3/46

دیپلم
65
2/37
58
1/33

تحصیلات دانشگاهی
17
7/9
31
7/17

جمع
175
100
175
100

جدول فوق نشان میدهد که توزیع سن پدر و تحصیلات مادر در کودکان با سوختگی و بدون سوختگی یکسان بوده و از نظر آماری معنیدار نیست.

(نتیجه و نوع آزمون: 002/0 P 4 =df 32/16 = (Pearson
میانگین و انحراف معیار گروه کودکان با سوختگی (61/5 ± 29) میانه 29
میانگین و انحراف معیار گروه کودکان بدون سوختگی (40/6 ± 34/30) میانه 29

نمودار فوق نشان میدهد که توزیع سن مادر در دو گروه یکسان نبوده و از لحاظ آماری معنیدار میباشد بطوریکه درصد مادران بالای 40 سال در گروه کودکان بدون سوختگی 8/6 برابر گروه کودکان با سوختگی میباشد.

(Pearson45/21 = df 3 = P (نتیجه و نوع آزمون: 001/0
نمودار فوق نشانگر آن است که توزیع میزان تحصیلات پدر در دو گروه یکسان نبوده و از نظر آماری معنیدار است بطوریکه درصد پدران با تحصیلات دانشگاهی در گروه کودکان بدون سوختگی تقریباً 3 برابر گروه کودکان با سوختگی میباشد.

جدول شماره (5): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات خانوادگی (سابقه بیماری و اعتیاد والدین) در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی
گروه مطالعه

متغیرها
با سوختگی
بدون سوختگی
نتیجه و نوع آزمون

تعداد
درصد
تعداد
درصد

سابقه بیماری پدر

دارد
9
1/5
5
9/2
19/1 = Pearson
1 =df
27/0 P
NS
84/1 =OR
(61/5 ، 6/0)

ندارد
166
9/94
170
1/97

جمع
175
100
175
100

سابقه بیماری مادر

دارد
4
3/2
5
9/2
تست دقیق فیشر
75/0 P
NS

ندارد
171
7/97
170
1/97

جمع
175
100
175
100

اعتیاد پدر

دارد
37
1/21
32
3/18
تست دقیق فیشر
29/0 P
NS

ندارد
138
9/78
143
7/81

جمع
175
100
175
100

دیدگاهتان را بنویسید