پایان نامه با کلید واژه های محل سکونت

دانلود پایان نامه

175
100

اعتیاد مادر
دارد
1
6/0
2
1/1
تست دقیق فیشر
1< P
NS

ندارد
174
4/99
173
9/98

جمع
175
100
175
100

جدول فوق نشانگر آن است که توزیع سابقه بیماری و اعتیاد والدین در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی یکسان بوده و از نظر آماری معنیدار نبوده است.

جدول شماره (6): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت اشتغال والدین در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی
گروه مطالعه

متغیرها
با سوختگی
بدون سوختگی
نتیجه و نوع آزمون

تعداد
درصد
تعداد
درصد

وضعیت اشتغال پدر
کارگر
33
9/18
22
6/12
03/4 = Pearson
4 = df
4/0< P
NS

کارمند بهداشت و درمان
4
3/2
5
9/2

کشاورز
13
4/7
13
4/7

کارمند
24
7/13
34
4/19

آزاد
101
7/57
101
7/57

جمع
175
100
175
100

وضعیت اشتغال مادر
خانهدار
151
3/86
148
6/84
04/1 = Pearson
2 =df
59/0< P
NS

کارمند بهداشت و درمان
6
4/3
4
3/2

شاغل
18
3/10
23
1/13

جمع
175
100
175
100

اطلاعات جدول فوق بیانگر آن است که توزیع وضعیت اشتغال والدین در دو گروه یکسان بوده و از لحاظ آماری معنیدار نبوده است.

جدول شماره (7): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات خانوادگی (وضعیت تأهل، نوع خانواده و تعداد اعضای خانواده) در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی
گروه مطالعه

متغیرها
با سوختگی

بدون سوختگی
نتیجه و نوع آزمون

تعداد
درصد
تعداد
درصد

وضعیت تأهل
پدر و مادر با هم
172
3/98
175
100
تست دقیق فیشر
49/0< P
NS

مطلقه
3
7/1
0
0

جمع
175
100
175
100

نوع خانواده
هستهای
153
4/87
160
4/91
48/1 = Pearson
1 = df
22/0 < P
NS
65/0 = OR
(3/1 ، 32/0)

گسترده
22
6/12
15
6/8

جمع
175
100
175
100

تعداد اعضای خانواده
3
73
7/41
75
9/42
22/4 = Pearson
4 = df
37/0< P
NS

4
63
36
69
4/39

5
21
12
19
9/10

6
8
6/4
9
1/5

7 <
10
7/5
3
7/1

جمع
175
100
175
100

میانگین و انحراف معیار
32/1± 02/4
93/0 ± 83/3

میانه
4
4

جدول فوق بیانگر آن است که توزیع وضعیت تأهل، نوع و تعداد اعضای خانواده در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی یکسان بوده و از نظر آماری معنیدار نبوده است.

(نتیجه و نوع آزمون: 001/0 >P 2 = df 4/20 = Pearson)

نمودار فوق نشان میدهد که درآمد ماهانه در دو گروه یکسان نبوده و از لحاظ آماری معنیدار بوده است بطوریکه سطح درآمد بالای 500 هزار تومان در گروه کودکان با سوختگی نصف گروه کودکان بدون سوختگی میباشد.

جدول شماره (8): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات خانوادگی (محل سکونت، وضعیت مسکن و آگاهی از روشهای اتفای حریق) در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی
گروه مطالعه

متغیرها
با سوختگی

بدون سوختگی
نتیجه و نوع آزمون

تعداد
درصد
تعداد
درصد

محل سکونت
شهر
130
3/74
126
72
Pearson23/0 =
1 = df
63/0< P
(8/1 ،7/0) 12/1 = OR
NS

روستا
45
7/25
49
28

جمع
175
100
175
100

وضعیت مسکن
شخصی
116
3/66
120
6/68
Pearson2/0 =
1 = df
64/0< P
(4/1 ،57/0) 9/0 = OR
NS

استیجاری
59
7/33
55
4/31

جمع
175
100
175
100

آگاهی از روشهای پیشگیری از سوختگی
بله
132
4/75
139
4/79
Pearson8/0 =
1 = df
37/0< P
(31/1 ،48/0) 79/0 = OR NS

خیر
43
6/24
36
6/20

جمع
175
100
175
100

جدول فوق نشان میدهد که توزیع محل سکونت، وضعیت مسکن و آگاهی از روشهای پیشگیری از سوختگی در دو گروه یکسان بوده و از نظر آماری معنیدار نبوده است.

جدول شماره (9): میانگین و انحراف معیار زیر بنای منزل در دو گروه با سوختگی و بدون سوختگی
گروهها

متغیرها
با سوختگی
بدون سوختگی
نتیجه ونوع آزمون

میانگین و انحراف معیار
میانه
میانگین و انحراف معیار
میانه

زیر بنای منزل
18/8 ± 104
90
18/4 ± 22/86
80
منویتنی یو
009/0 >P
اطلاعات جدول فوق نشان میدهد، زیربنای منزل در گروه کودکان با سوختگی بیست متر بیشتر از گروه کودکان بدون سوختگی است، که از نظر آماری معنی دار میباشد.

(Pearson17/14 = df 3 = P (نتیجه و نوع آزمون: 003/0 >

نمودار فوق بیانگر آن است که توزیع تعداد اتاق خواب در دو گروه یکسان نبوده و از نظر آماری معنیدار بوده است بطوریکه درصد کودکانی که در خانههای دارای بیش از 3 اتاق خواب زندگی میکردند در گروه کودکان بدون سوختگی 6 برابر گروه کودکان با سوختگی میباشد.

جدول شماره (10): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات محیطی (آشپزخانه مجزا، مکان آشپزخانه و نوع آشپزخانه، طبخ در آشپزخانه) در دو گروه با سوختگی و بدون سوختگی
گروه مطالعه

متغیرها
با سوختگی

بدون سوختگی
نتیجه و نوع آزمون

تعداد
درصد
تعداد
درصد

آشپزخانه مجزا
بله
168
96
174
4/99
تست دقیق فیشر
06/0< P
NS

خیر
7
4
1
6/0

جمع
175
100
175
100

مکان آشپزخانه
داخل منزل
173
9/98
173
9/98
تست دقیق فیشر
1< P
NS

حیاط
2
1/1
2
1/1

جمع
175
100
175
100

نوع آشپزخانه
بدوندر (اپن)
138
9/78
112
64
Pearson46/9 =
1 =df
002/0< P
(37/3 ،3/1) 09/2 = OR

در دار
37
1/21
63
36

جمع
175
100
175
100

طبخ در آشپزخانه
بله
162
6/92
169
6/96
Pearson72/2 =
1 =df
09/0< P
NS
(19/1 ،16/0) 44/0 = OR

خیر
13
4/7
6
4/3

جمع
175
100
175
100

جدول فوق نشان میدهد در حالیکه گروه کودکان با سوختگی 7 برابر گروه کودکان بدون سوختگی آشپزخانه مجزا نداشتند، اما اختلاف از نظر آماری نزدیک به معنیداری85 بوده است. توزیع نوع آشپزخانه نیز در دو گروه یکسان نبوده و از لحاظ آماری معنیدار بوده است بطوریکه گروه کودکان بدون سوختگی 15 درصد بیشتر از گروه کودکان با سوختگی آشپزخانه در دار داشتند. همچنین با وجود اینکه گروه کودکان با سوختگی 2 برابر گروه کودکان بدون سوختگی در آشپزخانه طبخ نمیکردند ولی از نظر آماری نزدیک به معنیداری بوده است. توزیع مکان آشپزخانه در دو گروه یکسان بوده و از نظر آماری معنیدار نبوده است.
جدول شماره (11): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات محیطی (وسیله آشپزی و وسیله گرمایش و نوع سوخت) در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی
گروه مطالعه

متغیرها
با سوختگی

بدون سوختگی
نتیجه و نوع آزمون

تعداد
درصد
تعداد
درصد

وسیله آشپزی
اجاق گاز
171
7/97
173
9/98
تست دقیق فیشر
68/0< P
NS

پیکنیک
4
3/2
2
1/1

جمع
175
100
175
100

وسیله گرمایش
بخاری
163
1/93
156
2/89
Pearson17/4 =
2 = df
12/0< P
NS

شومینه
5
9/2
3
7/1

چراغ نفتی
7
4
16
1/9

جمع
175
100
175
100

نوع سوخت
گاز
144
3/82
138
9/78
تست دقیق فیشر
25/0< P
NS

نفت
31
7/17
37
1/21

جمع
175
100
175
100

جدول فوق نشان میدهد که توزیع وسیله آشپزی و گرمایش و نوع سوخت در دو گروه یکسان بوده و از نظر آماری معنیدار نبوده است.

دیدگاهتان را بنویسید