پایان نامه با کلید واژه های چرخه عمر، بازده سهام

دانلود پایان نامه

رشد
مرحله بلوغ
مرحله افول
لویز-بارتون
لویز بارتون
لویزبارتون
لویز بارتون
لویز-پنمن
لویز پنمن
لویز پنمن
لویز پنمن
پنمن-بارتون
پنمن بارتون
پنمنبارتون
پنمن بارتون
جدول (5-3): ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون(بازده سهام)
ضرایب کیفیت سود
مرحلهرشد
معنیداری
مرحلهبلوغ
معنیداری
مرحلهافول
معنیداری
الگوی لویز
068/0-
با معنی
672/3-
با معنی
450/0-
با معنی
الگوی بارتون-سیمکو
076/0-
با معنی
075/0-
با معنی
5065/0-
با معنی
الگوی پنمن
203/0-
بی معنی
047/0-
بی معنی
378/0-
بی معنی
جدول (5-4): مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق(بازده سهام)
الگو
مرحله رشد
مرحله بلوغ
مرحله افول
لویز-بارتون
لویز بارتون
لویزبارتون
لویز بارتون
لویز-پنمن
لویز پنمن
لویز پنمن
لویز پنمن
پنمن-بارتون
پنمن بارتون
پنمنبارتون
پنمن بارتون
5-4) پیشنهادات برخاسته از تحقیق :
با توجه به محتوای اطلاعاتی کیفیت سود بر قیمت و بازده سهام که موجبات تغییر در معاملات خرید و فروش می گردد و با رعایت مراحل چرخه عمر شرکتها موارد زیر برای سرمایه گذاران ، مدیران و تحلیل گران مالی ارائه می گردد.
1 – در مرحله رشد ، دستیابی به اطلاعات کیفیت سود به ترتیب با الگوهای پنمن بارتون-سیمکو و لویز برتری اطلاعاتی بوجود می آورد . اما در آنجائیکه ضریب کیفیت سود الگوی پنمن معنادار نشد لیکن الگوی بارتون-سیمکو تقدم می یابد .
2 – در مرحله بلوغ ، دستیابی به اطلاعات کیفیت سود با قیمت سهام به ترتیب با الگوهای لویز ، بارتون-سیمکو و پنمن و با بازده سهام به ترتیب با الگوهای پنمن، بارتون-سیمکو و لویز برتری اطلاعاتی بوجود می آورد. در این مرحله ضریب کیفیت سود با الگوی پنمن معنادارنبود .
3 – در مرحله افول،استفاده از الگوی لویزنسبت بهسایرالگوهابرتریاطلاعاتی بیشتری فراهم می آورد .
به طور اخص به سازمان بورس توصیه می شود تا بر اساس الگوی پیشنهادی آنتونی و رامش ،تعیین کنند که شرکتها در کدام مرحله از چرخه عمر خود قرار دارند.
به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود با توجه به نتایج،در مراحل عمری که شرکت در آن کیفیت سود بهتری دارد توجه بیشتری بکنند.زیرا در این مرحله محتوای اطلاعاتی بیشتری وجود دارد.
به مدیران پیشنهاد می شود در جهت افزایش کیفیت سود،به مراحلی از چرخه عمر که شرکت در آن دارای کیفیت سود پایین است تمرکزبیشتری داشته باشند.
5-5)پیشنهادات برای تحقیقات آتی
برای محققان آینده پیشنهاد می شود جهت تکمیل نتایج تحقیق حاضر تحقیقاتی با موضوعات زیر را انجام دهند:
1 – بررسی تاثیر نظام راهبری شرکتی بر کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها.
2 – بررسی رابطه ساختار مالکیت و مدیریت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها .
3 – بررسی تاثیر حسابرسی بر کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها .
4-بررسی رابطه ساختار سرمایه با کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها .
پیوست ها
جدول الف): شرکت های عضو نمونه آماری
ردیف
نام شرکت
ردیف
نام شرکت
ردیف
نام شرکت
1
آبسال
23
چرخشگر
45
کاربراتور ایران
2
آلومتک
24
خاک چینی ایران
46
کارتن مشهد
3
آلومینیوم ایران
25
خوراک دام پارس
47
کارخانجات تولیدی پلاستیران
4
البرز دارو
26
داده پردازی ایران
48
کارخانجات کاشی و سرامیک الوند
5
ایران ترانسفو
27
داروسازی امین
49
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ
6
ایران خودرو دیزل
28
داروسازی داملران
50
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا
7
ایران دارو
29
دوده صنعتی پارس
51
کارخانه چینی ایران
8
ایران مرینوس
30
رادیاتور ایران
52
کاشی نیلو
9
بهنوش ایران
31
ریخته گری تراکتور سازی ایران
53
کاشی و سرامیک سینا
10
بیسکویت گرجی
32
زامیاد
54
کربن ایران
11
پارس خودرو
33
سالمین
55
کف
12
پشم و شیشه ایران
34
سایپا دیزل
56
کمباین سازی ایران
13
تراکتور سازی ایران
35
سیمان قاین
57
کیوان
14
توسعه صنایع بهشهر
36
شیشه و گاز
58
گروه صنعتی سپاهان
15
توسعه معادن روی ایران
37
صنایع مس شهید باهنر
59
گروه کارخانه های نورد آلومینیوم
16
تولی پرس
38
صنعتی آما
60
لامپ پارس شهاب
17
تولیدی پلاستیک شاهین
39
صنعتی ناب
61
لبنیات پاستوریزه پاک
18
تولیدی فیبر ایران
40
فرآورده های تزریقی ایران
62
لعابیران
19
تولیدی لنت ترمز ایران
41
فرآورده های نسوز ایران
63
ماشین سازی نیرو محرکه
20
تولیدی مهرام
42
فنر سازی خاور
64
مهندسی فیروزا
21
جام دارو
43
قطعات اتومبیل ایران
65
ورزیران
22
جوش و اکسیژن ایران
44
کابل باختر


جدول ب-1):آزمون نرمال بودن داده ها
P
R
Qp
Qb
Ql
TOR
SIZE
N
390
390
390
390
390
390
390
Normal Parametersa
Mean
-8.5730
-8.1162
-6.8664
-7.9998
-4.3486
.7626
-6.5457
Std. Deviation
3.472
4.073
3.406
-2.85565
2.13424
.73724
2.94523
Most Extreme Differences
Absolute
.042
.029
.030
.034
.031
.100
.042
Positive
.042
.029
.026
.034
.029
.087
.031
Negative
-.041
-.022
-.030
-.038
-.053
-.100
-.042
Kolmogorov-Smirnov Z
1.031
.712
.741
.450
.777
2.373
1.022
Asymp. Sig. (2-tailed)
.238
.691
.642
.299
.582
.000
.247
جدول ب-2): نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی پنمن
Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
Qp ,TOR , SIZEa
.
Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: p
Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.605a
.366
.366
2.58333
1.828
a. Predictors: (Constant),Qp ,TOR , SIZE
b. Dependent Variable: P
ANOVAb
Model
Sum of Squares
Df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
98.948
3
32.982
4.942
.001a
Residual
1374.844
206
6.674
Total
1473.828
209
a. Predictors: (Constant), Qp ,TOR , SIZE
b. Dependent Variable: P
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
-17.359
6.535
-2.656
.008
Qp
-.571
.188
-.128
-3.042
.127
TOR
-.172
.155
-.048
-1.113
.000
SIZE
-2.037
1.004
-.086
-2.029
.043
a. Dependent Variable: P
Residuals Statisticsa
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Predicted Value
-.4688
2.4199
1.1967
.48407
45
Residual
-5.40260
8.61480
.00000
2.57414
45
Std. Predicted Value
-3.441
2.527
.000
1.000
45
Std. Residual
-2.091
3.335
.000
.996
45
a. Dependent Variable: P
Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
Qp ,TOR , SIZEa
.
Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: R
Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.680a
.462
.461
2.60205
1.905
a. Predictors: (Constant), Qp ,TOR , SIZE
b. Dependent Variable: R
ANOVAb
Model
Sum of Squares
Df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
58.248
3
19.416
2.868
.023a
Residual
1394.826
206
6.771
Total
1453.074
209
a. Predictors: (Constant), Qp ,TOR , SIZE
b. Dependent Variable: R
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
-12.564
7.051
-1.782
.075
Qp
-.203
.193
.045
1.052
.293
TOR
-.177
.156
-.050
-1.134
.001
SIZE
-2.299
1.014
-.097
-2.267
.024
a. Dependent Variable: R
Residuals Statisticsa
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Predicted Value
-.1930
2.4911
1.1967
.37141
45
Residual
-5.88798
9.09247
.00000
2.59279
45
Std. Predicted Value
-3.742
3.485
.000
1.000
45
Std. Residual
-2.263
3.494
.000
.996
45
a. Dependent Variable: R
جدول ب-3 ) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی پنمن
Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
Qp ,TOR , SIZEa
.
Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: P
Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.590a
.348
.345
2.60451
1.879
a. Predictors: (Constant), Qp ,TOR , SIZE
b. Dependent Variable: P
ANOVAb
Model
Sum of Squares
Df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
52.869
3
17.623
2.598
.035a
Residual
3350.802
494
6.783
Total
3403.671
497
a. Predictors: (Constant), Qp ,TOR , SIZE
b. Dependent Variable: P
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
-15.944
7.162
-2.226
.026
Qp
-.083
.384
-.009
-.217
.829
TOR
-.184
.156
-.052
-1.181
.002
SIZE
-2.477
1.003
-.105
-2.470
.014
a. Dependent Variable: P
Residuals Statisticsa
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Predicted Value
-.1845
2.6059
1.1967
.35384
318
Residual
-6.04626
9.06954
.00000
2.59525
318
Std. Predicted Value
-3.904
3.983
.000
1.000
318
Std. Residual
-2.321
3.482
.000
.996
318
a. Dependent Variable: P
Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
Qp ,TOR , SIZEa,
.
Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: R
Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.520a
.270
.270
2.60329
1.897
a. Predictors: (Constant), Qp ,TOR , SIZE
b. Dependent Variable: R
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
55.539
3
18.513
2.732
.028a
Residual
3376.838
494
6.777
Total
3432.377
497
a. Predictors: (Constant), Qp ,TOR , SIZE
b. Dependent Variable: R
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
-14.519
6.635
-2.188
.029
Qp
-.047
.053
-.038
-.876
.382
TOR
-.191
.156
-.054
-1.226
.041
SIZE
-2.467
1.002
-.105
-2.463
.014
a. Dependent Variable:

دیدگاهتان را بنویسید