پایان نامه با کلید واژه های Std.، a.، Residual

دانلود پایان نامه

ependent Variable: R
Residuals Statisticsa
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Predicted Value
-.1378
2.5050
1.1967
.36267
318
Residual
-6.05418
9.05539
.00000
2.59403
318
Std. Predicted Value
-3.680
3.607
.000
1.000
318
Std. Residual
-2.326
3.478
.000
.996
318
a. Dependent Variable: R
جدول ب-4): نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی پنمن
Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
Qp ,TOR , SIZEa
.
Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: P
Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.591a
.349
.347
2.58694
1.833
a. Predictors: (Constant), Qp ,TOR , SIZE
b. Dependent Variable: P
ANOVAb
Model
Sum of Squares
Df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
60.672
3
20.224
3.022
.004a
Residual
856.576
128
6.692
Total
917.248
131
a. Predictors: (Constant), Qp , TOR, SIZE
b. Dependent Variable: P
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
-14.592
7.663
-1.904
.057
Qp
-.563
.188
-.126
-2.992
.302
TOR
-.169
.156
-.047
-1.084
.000
SIZE
-1.905
1.018
-.081
-1.872
.062
a. Dependent Variable: P
Residuals Statisticsa
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Predicted Value
-.4531
2.2677
1.1967
.50145
27
Residual
-5.35277
8.70763
.00000
2.57081
27
Std. Predicted Value
-3.290
2.136
.000
1.000
27
Std. Residual
-2.069
3.366
.000
.994
27
a. Dependent Variable: P
Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
Qp , TOR, SIZEa
.
Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: R
Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.602a
.362
.362
1.24305
1.931
a. Predictors: (Constant), Qp , TOR, SIZE
b. Dependent Variable: R
ANOVAb
Model
Sum of Squares
Df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
332.235
3
110.745
10.530
.000a
Residual
1346.176
128
10.517
Total
1678.411
131
a. Predictors: (Constant), Qp , TOR, SIZE
b. Dependent Variable: R
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
-5.121
9.624
-.532
.595
Qp
-.378
.110
-.139
-3.431
.102
TOR
-.130
.0357
-.038
-3.6406
.031
SIZE
-2.667
1.335
-.083
-1.998
.046
a. Dependent Variable: R
Residuals Statisticsa
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Predicted Value
-4.8595
8.1886
1.5848
.17447
27
Residual
-9.69307
19.91550
.00000
.22279
27
Std. Predicted Value
-5.487
5.623
.000
1.000
27
Std. Residual
-2.989
6.141
.000
.994
27
a. Dependent Variable: R
جدول ب-5): نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی بارتون-سیمکو
Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
Qb, SIZE, TOR a
.
Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: P
Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.679a
.461
.460
0.0551
1.939
a. Predictors: (Constant), Qb, SIZE, TOR
b. Dependent Variable: P
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
91.71
3
30.570
7.963
.000a
Residual
790.834
206
3.839
Total
882.544
209
a. Predictors: (Constant), Qb, SIZE, TOR
b. Dependent Variable: P
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
3.261
2.520
1.294
.200
Qb
-.026
.034
-.033
-.766
.043
SIZE
-.498
.824
-.026
-.604
.546
TOR
-.093
.122
-.033
-.768
.000
a. Dependent Variable: P
Residuals Statisticsa
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Predicted Value
-7.3129
-5.0737
-6.4014
.23994
45
Residual
-3.36453
10.65435
.00000
2.07836
45
Std. Predicted Value
-3.799
5.534
.000
1.000
45
Std. Residual
-1.609
5.094
.000
.994
45
a. Dependent Variable: P
Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
Qb, SIZE, TOR a
.
Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: R
Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.457a
.208
.206
2.07030
1.808
a. Predictors: (Constant), Qb, SIZE, TOR
b. Dependent Variable: R
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
10.05
3
3.350
4.539
.001a
Residual
152.028
206
.738
Total
162.078
209
a. Predictors: (Constant), Qb, SIZE, TOR
b. Dependent Variable: R
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
-8.378
6.144
-1.364
.173
Qb
-.076
.026
-.151
-2.893
.004
SIZE
-.028
.034
-.035
-.833
.405
TOR
-.736
.816
-.038
-.902
.001
a. Dependent Variable: R
Residuals Statisticsa
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Predicted Value
-7.4360
-1.1895
-4.3483
.57470
45
Residual
-4.86617
9.44088
.00000
.05737
45
Std. Predicted Value
-5.373
5.497
.000
1.000
45
Std. Residual
-2.350
4.560
.000
.994
45
a. Dependent Variable: R
جدول ب-6): نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی بارتون-سیمکو
Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
Qb, SIZE, TOR a
.
Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: P
Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.605a
.366
.358
1.985
1.987
a. Predictors: (Constant), Qb, SIZE, TOR
b. Dependent Variable: P
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
540.498
3
180.166
45.683
.000a
Residual
1948.336
494
3.944
Total
2488.834
497
a. Predictors: (Constant), Qb, SIZE, TOR
b. Dependent Variable: P
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
79.980
5.893
13.571
.000
Qb
-.499
.146
-.118
-3.417
.001
SIZE
-.044
.033
-.046
-1.336
.182
TOR
-.276
.116
-.082
-2.388
.017
a. Dependent Variable: P
Residuals Statisticsa
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Predicted Value
-13.5469
-5.4429
-8.7211
.49802
318
Residual
-5.35012
6.55313
.00000
.97351
318
Std. Predicted Value
-3.221
2.188
.000
1.000
318
Std. Residual
-2.694
3.300
.000
.994
318
a. Dependent Variable: P
Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
Qb, SIZE, TOR a
.
Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: R
Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.720a
.518
.517
1.24305
1.931
a. Predictors: (Constant), Qb, SIZE, TOR
b. Dependent Variable: R
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
332.235
3
110.745
10.530
.000a
Residual
5195.398
494
10.517
Total
5527.633
497
a. Predictors: (Constant), Qb, SIZE, TOR
b. Dependent Variable: R
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
-5.121
9.624
-.532
.595
Qb
-.075
.025
-.145
-3.005
.003
SIZE
-.010
.053
-.007
-.180
.858
TOR
-1.530
.189
-.329
-8.106
.001
a. Dependent Variable: R
Residuals Statisticsa
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Predicted Value
-4.8595
8.1886
1.5848
.17447
318
Residual
-9.69307
19.91550
.00000
.22279
318
Std. Predicted Value
-5.487
5.623
.000
1.000
318
Std. Residual
-2.989
6.141
.000
.994
318
a. Dependent Variable: R
جدول ب-7): نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی بارتون-سیمکو
Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
Qb, SIZE, TOR a
.
Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: P
Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.624a
.389
.382
3.17772
1.963
a. Predictors: (Constant), Qb, SIZE, TOR
b. Dependent Variable: P
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
1531.152
3
510.384
50.544
.000a
Residual
1292.544
128
10.098
Total
2823.696
131
a. Predictors: (Constant), Qb, SIZE, TOR
b. Dependent Variable: P
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
103.870
9.43000
11.01500
.0000
Qb
-.175045
.042919
-.047
-4.078552
.0001
SIZE
-22.084
1.2530
-.607
-17.622
.2351
TOR
-.2990
.1850
-.055
-1.615
.010
a. Dependent Variable: P
Residuals Statisticsa
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Predicted Value
-58.3327
-44.6976
-50.3188
.52133
27
Residual
-1.02446E1
13.62249
.00000
.15786
27
Std. Predicted Value
-3.178
2.229
.000
1.000
27
Std. Residual
-3.224
4.287
.000
.994
27
a. Dependent Variable: P
Variables

دیدگاهتان را بنویسید