پایان نامه با کلید واژگان رضایت شغل، رضایت شغلی، سابقه خدمت

دانلود پایان نامه

است؛ به‌گونه‌ای که سوالات 1 تا 7 مربوط به مقیاس کارکرد جسمانی (S)، سوالات 8 تا 14 مربوط به اضطراب (A)، سوالات 15 تا 21 مربوط به مقیاس کارکرد اجتماعی (S) و سوالات 22 تا 28 نیز مربوط به مقیاس افسردگی (D) می‌باشد.
روایی و اعتبار پرسشنامه QHG:
بهترین شاخص‌های اعتبار پرسشنامه‌های غربالگری، دو شاخص حساسیت103 و ویژگی104 می‌باشد. ویژگی یک آزمون غربالگری عبارت است از نسبت افراد سالمی که درست شناسایی شده‌اند یا منفی‌های واقعی که به‌عنوان درصد تخمین بیماران بیان می‌شود. حساسیت آزمون غربالگری نیز عبارت است از نسبت بیماران درست شناسایی شده یا مثبت‌های واقعی که به‌عنوان درصد بیماری، بیان می‌شود (یعقوبی، 1374؛ به نقل از گلدبرگ، 1989). تاکنون بیش از 70 مطالعه در مورد اعتبار QHG، در کشورهای مختلف جهان انجام گرفته است. از این تعداد، درصد 45 مطالعه اطلاعات مفصلی راجع‌به روش‌های نمونه‌گیری ارائه گردیده است و همین عامل باعث می‌شود بتوان مقایسه مستقیمی بین نتایج حاصل از این مطالعات انجام داد. ویلیامز105، گلدبرگ و ماری106 (1988)، این مطالعات را فراتحلیل کرده‌اند. نتایج نشان داد که متوسط حساسیت پرسشنامه 28- QHG برابر 83 درصد و متوسط ویژگی آن برابر 5/81 درصد (بین 78/0 تا 85/0) می‌باشد.
ادری بیجبه107 و گورژه (1992)، اعتبار پرسشنامه 28-QHG را در نمونه‌ای 277 نفری از زنان که 12 درصد آنان متعلق به خانواده‌های چند همسری بودند، مورد بررسی قرار دادند. ضمناً 9 درصد از افراد نمونه بی‌سواد و 14 درصد نیز دارای سواد ابتدایی بودند. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که این پرسشنامه 82/0 حساسیت و 85/0 ویژگی را دارد.
چونگ108 و اسپیرز109 در جمعیت کامبوجی‌های ساکن نیوزلند، حساسیت پرسشنامه 28-QHG را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصله نشان داد که در نمره برش 23، حساسیت و ویژگی پرسشنامه 28- QHG به‌ترتیب برابر 5/86 درصد و 82 درصد است. همچنین به منظور بررسی اعتبار همزمان پرسشنامه و در رابطه با یکی از خوشه‌های اصلی مطالعه، علاوه‌بر پرسشنامه 28- QHG، پرسشنامه 90 LCS نیز به اجرا درآمد. همچنین هومن (1376)، پالاهنگ (1374)، مجاهد (1374)، یزدان‌پناه (1375)، میرخشتی (1375)، و صولتی (1377) اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه 28- QHG را به‌ترتیب به میزان 84/0، 91/0، 88/0، 62/0، 92/0، 89/0 گزارش نموده‌اند.
مطالعات مختلف حاکی از اعتبار بالای پرسشنامه 28- QHG است. چونگ و اسپیرز (1994) در مطالعه برروی 223 تن از افراد بزرگسال به این نتیجه رسیدند که ضریب اعتبار بازآزمایی پرسشنامه 28- QHG برابر با 55/0 و ضریب اعتبار با روش بازآزمایی برای هریک از این مقیاس‌های چهارگانه بین 42/0 تا 47/0 بوده است. همچنین ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش حاضر برای مقیاس‌های نشانه‌های جسمانی، اضطراب و بی‌خوابی، ناسازگاری اجتماعی، و افسردگی به‌ترتیب 79/0، 82/0، 82/0 و 88/0 و برای کل مقیاس 82/0 بود که نشان‌دهنده اعتبار بالای این پرسشنامه است.
3-4-2-3 . آزمون 25 سؤالی تیپهای شخصیتی A و B اسپنسر
آزمون تیپهای شخصیتی A و B اسپنسر راتوس (ترجمه حمزه گنجی، 1381). این آزمون شامل 25 سؤال است که پاسخ ها شامل سه گزینه بلی ، خیر ، ؟ است .که پاسخ دهنده با توجه به ویژگی های شخصیتی خود یکی از آن سه گزینه را انتخاب می کند . گزینه ؟ در صورتی انتخاب می شود که در پاسخ به سوال مورد نظر نتوان به صورت مطلق بلی یا خیر گفت. هر جواب بلی یک امتیاز دارد و جواب خیر و ؟ امتیازی ندارند ، مجموع امتیازات، عددی است بین 1 تا 25 ، اگر فرد نمره اش 14 و 14 به بالا باشد تیپ شخصیتش A و نمرات کمتر از 14 تیپ شخصیتیشان B است .
روایی و اعتبار آزمون تیپهای شخصیتی A و B اسپنسر
اعتبار این آزمون نیز بر اساس بررسی های انجام گرفته توسط گنجی بالاتر از 80% بوده . به نقل از مرادی(1390) لعلی فاز و ثمری پایایی این ابزار را با استفاده از روش باز آزمایی بالاتر از 70% و روایی آنرا 80% گزارش نموده است.
یارمحمدیان (1385) برای به دست آوردن اعتباردرونی این آزمون از روش تصنیف استفاده کرده و ضریب همبستگی به دست آمده برای ارزیابی قابلیت اعتماد کل آزمون با استفاده از فرمول اسپرون براون 90% بوده که نشان دهنده اعتبار بالای ابزار اندازه گیری می باشد.پایایی این پرسشنامه در این پژوهش نیز به روش آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفته که تیپ A=%81وتیپ B=%76بود.
3-5- روش اجرای پژوهش
از افرادی که به طور تصادفی انتخاب شدند درخواست شد در سالن اجتماعات اداره جمع شوند. پس از خوشامدگویی و تشکر از حضورشان، با بیان اینکه این پژوهش جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد و لزومی به دادن مشخصات فردی مانند نام و نام خانوادگی نیست، نتیجه صحیح آن نیز می تواند برای ارائه به مسئولین و بهره بردن از آن مفید واقع شود.پرسشنامه ها را بین افراد تقسیم کرده و از آنها درخواست شد، با آرامش هریک ازآنها را به صورت مجزا به دقت خوانده و هر فرد بدون توجه به پاسخ فرد دیگر سؤالات را به درستی پاسخ دهد،که حاصل آن به دست آمدن داده های واقعی و در نهایت نتایج واقعی برای پژوهش باشد.
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در سطح آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی، شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی نظیر میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد .
در سطح آمار استنباطی با توجه به نوع داده ها، فرضیه ها و یافتن رابطه بین آنها، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید .
فصل چهارم
یافته‌های پژوهش
4-1. مقدمه
در این فصل از پژوهش با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی مناسب، داده های جمع‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه و تحلیل فرضیه های پژوهش، اطلاعات به دست آمده ارائه می‌گردد.
4-2. توصیف یافته های تحقیق
توصیف مشخصات جمعیت شناختی نمونه موردمطالعه
جنس نمونه مورد مطالعه
جدول4-1- فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ جنس
شاخص
جنس
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
63
63
زن
37
37
جمع
100
100
براساس داده های جدول (4-1) نمونه مورد مطالعه 100 نفر از کارکنان دادگستری شهر کرمانشاه بودند که 63 نفر (63درصد) آنها مرد و 37نفر (37 درصد) زن بودند.
وضعیت تأهل نمونه مورد مطالعه
جدول4-2- فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ وضعیت تأهل
شاخص
وضعیت تأهل
فراوانی
درصد فراوانی
مجرد
12
12
متأهل
84
84
اظهارنشده
4
4
جمع
100
100
براساس داده های جدول(4-2)، 12نفر (12درصد) از نمونه مورد مطالعه مجرد و 84 نفر (84درصد) متأهل هستند.
سن نمونه مورد مطالعه
جدول4-3- فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ سن
شاخص
سن
فراوانی
درصد فراوانی
25-20 سال
8
8
30-26 سال
34
34
35-31 سال
31
31
40-36 سال
14
14
45-41 سال
11
11
اظهارنشده
2
2
جمع
100
100
بر اساس داده‌های جدول(4-3) سن 8 نفر (8درصد) از کارکنان بین 20 تا 25 سال، 34نفر (34درصد) بین 26 تا30 سال، 31نفر (31درصد) بین 31تا 35سال، 14نفر (14درصد) بین 36 تا40سال، 11 نفر (11درصد) بین 41تا 45 سال است. 2نفر(2درصد) نیز سن خود را ذکر نکرده اند.
مدرک تحصیلی نمونه مورد مطالعه
جدول4-4- فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ مدرک تحصیلی
شاخص
مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از دیپلم
4
4
دیپلم
13
13
فوق دیپلم
13
13
لیسانس
52
52
فوق لیسانس
17
17
اظهارنشده
1
1
جمع
100
100
مندرجات جدول (4-4) نشان می دهد که میزان تحصیلات 4 نفر (4درصد) زیر دیپلم، 13نفر (13درصد) دیپلم، 13نفر (13درصد) فوق دیپلم، 52 نفر (52درصد) لیسانس و 17نفر (17درصد) فوق لیسانس و بالاتر است. بنابراین اکثر نمونه مورد مطالعه دارای تحصیلات کارشناسی هستند. 1نفر (1درصد) نیز میزان تحصیلات خود را ذکر نکرده است.
سابقه خدمت نمونه مورد مطالعه
جدول4-5- فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ سابقه خدمت
شاخص
سابقه خدمت
فراوانی
درصد فراوانی
1 تا 5 سال
31
31
6 تا10سال
26
26
11 تا 15 سال
23
23
16 تا 20 سال
6
6
21 تا 25 سال
7
7
26 تا 30 سال
6
6
اظهارنشده
1
1
جمع
100
100
براساس داده های جدول(4-5) سابقه خدمت 31 نفر (31درصد) زیر 5 سال، 26 نفر (26درصد) بین 6 تا 10 سال، 23 نفر (23درصد) بین 11 تا 15 سال، 6نفر (6درصد) بین 16 تا 20 سال، 7 نفر (7درصد) بین 21 تا 25 سال و 6نفر (6درصد) بین 25 تا 30 سال است. 1نفر (1درصد) نیز میزان سابقه خدمت خود را ذکر نکرده است.
پیشفرض استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک:110
جدول 4-6- نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش
متغیرها
تعداد نمونه
مقدارZ
سطحمعناداری
سلامت عمومی
100
210/1
107/0
مؤلفه ها
علائم جسمانی
100
307/1
066/0
علائم اضطراب و بی خوابی
100
047/1
223/0
اختلال در عملکرد اجتماعی
100
354/1
051/0
علائم افسردگی
100
325/1
060/0
رضایت شغلی
100
526/0
945/0
تیپ شخصیتی نوع A
33
047/1
223/0
تیپ شخصیتی نوع B
67
117/1
165/0
آزمونهایی را که بر طبیعی بودن توزیع متغیر در جامعه استوار هستند، آزمونهای پارامتریک گویند. برای استفاده از این روشها پژوهشگر باید مفروضههایی را رعایت کند. برخی از این مفروضهها عبارتند از:
1) دادههای مورد استفاده پیوسته و منظم باشد یا به عبارت دیگر، مقیاس اندازهگیری فاصلهای یا نسبی باشد. بر اساس این فرض، آزمونهای پارامتریک به مقیاس فاصلهای یا نسبی محدود هستند. 2) متغیر مورد پژوهش در جامعه دارای توزیع طبیعی باشد (دلاور، 1388، صص482-481). دادههای مورد استفاده در این پژوهش به صورت پیوسته و منظم میباشد. به عبارت دیگر شرط مقیاس اندازهگیری لازم برقرار میباشد. از آنجا که یکی دیگر از شروط استفاده از آزمونهای پارامتریک، نرمال بودن توزیع داده‌هاست؛ لذا برای بررسی این پیشفرض از آزمون کالموگروف– اسمیرونوف استفاده شده است. هدف از انجام این آزمون این است که مشخص شود آیا دادهها از وضعیت نرمال برخوردارند یا نه. نتایج این آزمون در جدول (6-4) ارائه شده است.
با توجه به نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرونوف در جدول (4-6) میتوان اظهار نمود که متغیرهای رضایت شغلی، سلامت عمومی(و مولفه های آن)، تیپ شخصیتی نوعA و تیپ شخصیتی نوع B نرمال می‌باشد؛ زیرا سطح معناداری کلیه مقادیر Z در هر یک بزرگتر از 05/0 می‌باشد(05/0p). بنابراین نتیجه گرفته میشود که از آزمون های پارامتری برای تحلیل فرضیه های تحقیق می توان استفاده کرد.
4-4 . تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش
فرضیه1) بین تیپ شخصیتی کارکنان دادگستری شهر کرمانشاه(نوع A) با رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
جدول4-7- بررسی رابطه تیپ شخصیتی کارکنان دادگستری شهر کرمانشاه(نوع A) با رضایت شغلی آنان با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون
متغیر
تعداد
ضریب
همبستگی
سطح معناداری
رابطه تیپ شخصیتی (نوعA) و رضایت شغلی کارکنان
33
432/0-
012/0*
* در سطح 5% معنادار است. ** در سطح 1% معنادار است.
براساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول (4-7)، بین تیپ شخصیتی (نوع A) کارکنان و رضایت شغلی آنان (012/0=p و 432/0-=r) رابطه منفی و معنادار وجود دارد؛ زیرا (05/0 p). و

دیدگاهتان را بنویسید