پایان نامه با کلید واژگان رضایت شغلی، رضایت شغل، سلامت عمومی

دانلود پایان نامه

پس سلامت عمومی دارد .
فرضیه پژوهشی پنجم:بین رضایت شغلی و سلامت عمومی کارکنان داد گستری کرمانشاه رابطه وجود دارد.
براساس نتایج بین رضایت شغلی و سلامت عمومی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ بنابراین هرچه میزان رضایت شغلی کارکنان بالاتر باشد، سلامت عمومی آنان افزایش می یابد و بالعکس و میتوان 9 درصد از واریانس سلامت عمومی کارکنان را توسط میزان رضایت شغلی آنان تبیین کرد.
این نتیجه با یافته های خسروی و همکاران(1388)،میرزابیگی و همکاران(1388)، رفیعی و همکاران(1390)،مسعود اصل و همکاران(1389)، علیرضا بخشایش(1392)،چیروا و همکاران (2009)،آلان و هو(2010)،ویلیام و همکاران(2007) همخوانی دارد. و با پژوهش های حبیب و شیرازی(1382) ،شفیع آبادی و خلج اسدی(1388)، میرزایی وهمکاران(1385)، لی و همکاران (2009) ، یزدی و جعفری(1389)، محمدبیگی وهمکاران(1389)، مغایرت دارد.
رضایت شغلی به‌عنوان ترکیبی از مواد روانشناختی، فیزیولوژی و محیطی تعریف شده، که باعث می‌شود شخص اظهار نماید که من از شغل خود رضایت دارم. رضایت شغلی باعث می‌شود بهره‌وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد شود سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت‌های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند.
و نیز می توان گفت اگر فردی از سلامت روان برخوردار باشد از انجام دادن کارها به‌خاطر نفس کار و نه به‌خاطر دیگران لذت می‌برد، تا حدودی آزادی انتخاب دارد و هرگاه مرتکب خطا و اشتباه شود سعی در رفع اشکال و نقص خود می‌کند و به‌خاطر اشتباهش دیگران را سرزنش نمی‌کند. در هنگام ناکامی موقعیت را تحریف نمی‌کند. بلکه سعی می‌کند تا آن را به‌صورت عینی، ادراک و حل نماید. در هنگام ضرورت ریسک می‌نماید و در صورت شکست به تجدید قوا و نیروهایش می‌پردازد. زندگی را همراه با مسئولیت می‌گذراند. بیش از آنکه به گذشته فکر نماید، در هنگام ضرورت به‌حال و وضعیت موجود به اینجا و اکنون توجه دارد. دارای روحیه نوع دوستی، کمک به دیگران و همیاری اجتماعی است. برای هر شکل راه‌حل‌های مختلفی درنظر می‌گیرد و سعی دارد که بهترین راه‌حل را در حد توانش انتخاب نماید. در نگرش‌ها و رفتارش، الزام و اجبار ندارد و می‌تواند خود را از قید و بندها رها سازد و در جهت سلامت نفس حرکت نماید، مسئولیت رفتارش را می‌پذیرد و در مقابل رویدادهای محیطی حالت انفعالی ندارد و اصولاً تفکر منطقی را در رفتارهایش رعایت می‌کند و مرتباً طرز تفکرش را مورد بررسی قرار می‌دهد .
5-3- مشکلات و محدودیت های پژوهش
– جامعه این پژوهش کارکنان دادگستری شهر کرمانشاه بوده و در تعمیم نتایج این پژوهش به افراد دیگر باید احتیاط به عمل آید.
– این پژوهش در زمره پژوهشهای همبستگی بوده و نتایج نباید به صورت علی- معلولی تفسیر شود.
5-4- پیشنهادات
5-4-1- پیشنهاد پژوهشی
1- انجام تحقیق های مشابه برای بررسی رابطه رضایت شغلی با سایر متغیرهای مؤثر احتمالی.
2- انجام تحقیق های بیشتر در زمینه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی به لحاظ رابطه مثبت و معنادار آن با سلامت عمومی افراد.
3- بالا بردن سطح شناخت افراد از ویژگی های شخصیتی خود با ارائه منابع علمی در سطح معلومات عامه مردم به لحاظ اهمیت آن در انتخاب شغل و…
4- انجام تحقیق های بیشتری به لحاظ غنی تر شدن منابع در زمینه شناخت تیپ های شخصیتی و خصوصیات مربوط به هریک از تیپ های شخصیتی A و B .
5-4-2- پیشنهاد کاربردی
1- مسئولین سازمان ها و مراکز دولتی به طراحی برنامه هایی جهت ارتقای سلامت عمومی کارکنان خود بپردازند که از این طریق رضایت شغلی این گروه تا حدی تأمین و در نتیجه عملکرد آنها در فضای کاری بالاتر رود.
2- شناسایی دیگر عوامل مؤثر بر رضایت شغلی در ادارات و سازمان های مختلف و استفاده از نتایج آنها به صورت جدی و کاربردی به دلیل ارتباط مستقیم آن با سلامت عمومی افراد .
3- برگزاری کارگاه های آموزشی ضمن خدمت برای مقابله با فرسودگی شفلی و استرس شغلی و افزایش رضایت شغلی.
4 کمک به بالا بردن آگاهی افراد از وجود تیپ های شخصیتی متفاوت و خصوصیات و ویژگی های مربوط به آنها و به تبع آن آگاهی از تیپ شخصیتی خود و عوامل وابسته به آن .
5- کمک به بالا بردن آگاهی افراد در زمینه ارتباط سلامت عمومی و رضایت شغلی که در انتخاب گزینه های مختلف شغلی دقت و توجه بیشتری داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید