پایان نامه درباره جنسیت پاسخدهندگان و وفاداری مشتریان

دانلود پایان نامه
رگرسیون به صورت دو متغیره و چند متغیره محاسبه میشود. در رگرسیون دو متغیره، یک متغیر مستقل و یک متغیر تابع وجود دارد؛ ولی در رگرسیون چند متغیره یک متغیر تابع و چند متغیر مستقل وجود دارد. در رگرسیون چندگانه، به جای ضریب همبستگی معمولی، «ضریب همبستگی چندگانه» وجود دارد. این ضریب نشان میدهد که شدت رابطه متغیرهای مستقل به طور کلی با متغیر وابسته به چه میزان است. در این پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. رگرسیون به کار گرفته شده در تحقیق حاضر به قرار زیر است:
+ …. y= a +
همچنین به منظور بررسی تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی بر وفاداری مشتریان از آزمون t مستقل برای متغیر جنسیت و سایر متغیرهای جمعیتشناختی از تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شده است.
از آزمون t مستقل زمانی استفاده میشود که هدف مقایسه میانگین بین دو گروه از افراد که از همدیگر متفاوت هستند و در گروههای A و B سازماندهی شدهاند، میباشد. در این روش سعی میگردد که تفاوت بین دو گروه به عنوان مثال زنان و مردان، مشخص شود. همانطور که گفته شد برای بررسی تأثیر متغیر جنسیت بر وفاداری شغل از این آزمون استفاده شد.
از تحلیل واریانس (ANOVA) به منظور آزمون تفاوتهای موجود در بین میانگینهای جوامع یا گروههای مورد مطالعه از طریق بررسی میزان واریانس بین گروهها نسبت به واریانس درون گروهها، استفاده میشود. بطور خلاصه در این روش دو نوع واریانس باید برآورد گردد که یکی از آنها واریانس بین گروهها و دیگری واریانس درون گروههاست. بر مبنای تخمین این دو واریانس است که امکان محاسبه میزان F فراهم گردد. بر این اساس پس از محاسب F اگر سطح معناداری بدست آمده کوچکتر از 05/0 و بزرگتر از 01/0 باشد میتوان قضاوت کرد که بین میانگین گروههای مورد مطالعه تفاوت در سطح 95 درصد میباشد و در صورتی که عدد بدست آمده کوچکتر از 01/0 باشد میتوان مدعی شد که این تفاوت در سطح 99 درصد معنادار است. لذا میتوان نتیجه گرفت که تفاوت معناداری بین گروهها وجود دارد (کلانتری، 1389). همانطور که اشاره شد برای بررسی تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی به جز جنسیت از تحلیل واریانس بهره گرفته شده است.
3-10- خلاصه فصل
در فصل سوم، روششناسی که بخش علمی تحقیق را در بر میگیرد مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از فرایند اجرای تحقیق روش اجرای تحقیق، روش نمونهگیری، روش جمعآوری دادهها، معرفی ابزار اندازهگیری، اعتبار و پایایی پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل آماری .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها و
یافتههای تحقیق
4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌های جمعآوری شده با ابزار گردآوری اطلاعات، یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و بررسی است. پس از گردآوری داده‌ها، مرحله‌ی جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است آغاز می‌شود. این مرحله در تحقیق از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا این مرحله نتایج زحمات و تلاش محقق در روند انجام کار تحقیق می‌باشد. در این مرحله، محقق با استفاده از روش‌های آماری مناسب و به طور علمی و همچنین با تکیه بر معیار عقل سعی می‌کند داده‌ها را در جهت آزمون فرضیات و ارزیابی آن مورد پردازش و بررسی قرار دهد تا بتواند به اطلاعات قابل استفاده دست یابد.
این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه می‌پردازد و شامل موارد زیر می‌باشد:
بررسی و توصیف اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از شاخص‌های فراوانی و فراوانی نسبی به وسیله‌ی نرمافزارهای SPSS و Excel، آزمون فرضیات و همچنین بررسی فرضیات تحقیق از تحلیل همبستگی، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس (ANOVA) با بهرهگیری از نرمافزار SPSS.
4-2- آمار توصیفی
برای تبیین و تشریح داده‌های جمعآوری شده در تحقیق از آمار توصیفی استفاده می‌شود. آمار توصیفی را عمدتاً مفاهیمی از قبیل جدول توزیع فراوانی و نسبت‌های توزیع، نمایش هندسی و تصویری توزیع، اندازه‌های گرایش به مرکز، اندازه‌های پراکندگی و نظایر آن تشکیل می‌دهد. آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مسأله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می‌گیرد یا در واقع ویژگی‌های موضوع مورد مطالعه به زبان آمار تصویرسازی و توصیف می‌گردد. از ابزارهای رایج در آمار توصیفی جداول و نمودارها می‌باشد (حافظ نیا، 1385)؛ که در تحقیق حاضر، از جداول و نمودارها برای به نمایش در آوردن برخی ویژگی‌های جمعیتشناختی که در واقع 6 سؤال عمومی پرسشنامه میباشد، استفاده شده است.
4-2-1- جنسیت پاسخدهندگان
در جدول 4-1 و شکل 4-1، درصد افراد برحسب جنسیت پاسخدهندگان آمده است.
جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی