پایان نامه درباره روشهای جمعآوری اطلاعات و اعتبار و پایایی

دانلود پایان نامه

اتخاذ روش تحقیق علمی یکی از راههای دستیابی به دستاوردهای قابل قبول علمی است. در این فصل، روششناسی که بخش علمی تحقیق را در بر میگیرد مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از فرایند اجرای تحقیق روش اجرای تحقیق، روش نمونهگیری، روش جمعآوری اطلاعات، معرفی ابزار اندازهگیری، اعتبار و پایایی پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل آماری.
3-2- روش تحقیق
تحقیقات در علوم مدیریتی با توجه به دو معیار هدف تحقیق و نحوه گردآوری دادهها تقسیم بندی میشوند. در این راستا تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف از تحقیق کاربردی بدست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد، دراین تحقیقات هدف کشف دانش تازهای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآورده یا فرآیندی در واقعیت را دنبال میکند. به عبارت دقیقتر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد. در این راستا تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. از لحاظ روش و اجرا، تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است و در نهایتً از لحاظ روش جمعآوری دادهها و اطلاعات این تحقیق از نوع میدانی میباشد.
3-3- جامعه آماری تحقیق
تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام میشود. به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگیها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. جامعهی آماری را میتوان اینگونه تعریف کرد: جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، 1390: 119) .
محققان اغلب نمیتوانند کل اعضای جامعه را مورد بررسی قرار دهند، به همین علت پژوهش خود را به نمونه کوچکی محدود میکنند. نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن میباشد و به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد (آذر و مؤمنی، 1389 : 182). نمونهبرداری، فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه بتوان این خصوصیات و ویژگیهای آزمودنی گروه نمونه بتوان این خصوصیات یا ویژگیها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بانک ملت در استان گیلان میباشند. بانک ملت استان گیلان دارای 50 شعبه و 20 باجه است و تعداد کارکنان آنها 553 نفر است و بنابراین محدود است. شایان ذکر است این تعداد مربوط به مدت زمان تحقیق است و ممکن است در آینده تغییر نماید.
3-4- نمونه آماری، روش نمونهگیری و برآورد حجم نمونه
نمونه عبارت است از تعدادی از افراد که صفات آن‌ها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده‌اند و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند. در واقع نمونهگیری یکی از مراحل مهم تحقیق علمی است که به محقق این امکان را می‌دهد تا با صرف امکانات کمتر به نتایج مطلوب برسد و در زمان، هزینه و نیروی کار صرفهجویی کند. در واقع منظور از نمونه گیری، فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه‌ی آماری است؛ به طوری که با مطالعه‌ی نمونه و خصوصیات یا ویژگی‌هایش، بتوان آن را به اعضای جامعه‌ی آماری تعمیم داد (حافظ نیا، 1385: 119).
نمونهگیری انواع گوناگونی دارد که برخی از متداول‌ترین روش‌های آن عبارتند از: نمونهگیری تصادفی ساده، نمونهگیری منظم یا سیستماتیک، نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده، نمونهگیری خوشه‌ای یا گروهی و نمونهگیری چندمرحله‌ای (حافظ نیا، 1385: 121). شیوه نمونهگیری در این پژوهش با توجه به نظرسنجی از گروههای مختلف شغلی، روش طبقهبندی قضاوتی (هدفمند) میباشد. قضاوتی است زیرا بنا به صلاحدید اساتید و شناخت محقق نسبت به مورد مطالعه از روش قضاوتی بهره گرفته شد و طبقهبندی است زیرا بنا به درصد بخشهای مختلف ستادی و عملیاتی بانک، پرسشنامه میان کارشناسان توزیع گردید.
به دلیل اینکه در تحقیق حاضر، متغیرها (سؤالات) از نوع چند ارزشی یا مقیاس ترتیبی بوده و حجم جامعه محدود میباشد برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران مطابق رابطهی (3-1) زیر استفاده میشود:
( 3-1 ) n =
که در آن:
= n حجم نمونه آماری
=N حجم جامعه آماری
= Z مقدار متغیر نرمال متناظر با سطح اطمینان مورد نظر
= p احتمال موفقیت
q=1-p احتمال شکست
= مقدار دقت تخمینها
بر این اساس، اگر دقت برآورد () که دقت تخمین‌ها را نشان می‌دهد برابر با 05/0 در نظر گرفته شود، مقدار z در سطح اطمینان 95 درصد براساس جدول برابر با 96/1 و همچنین به منظور حداکثر کردن حجم نمونه مقدار p و q برابر و معادل 5/0 و تعداد جامعه مورد مطالعه 553 نفر در نظر گرفته شود؛ می‌توان حجم نمونه مورد نیاز در این تحقیق را به صورت زیر محاسبه نمود:
227 n =
با توجه به تعیین سطحی از خطا به منظور عدم دریافت پرسشنامههای سالم و کامل (در اثر مفقود شدن پرسشنامه، عدم پاسخگویی به پرسشنامه، پرسشنامههای ناقص و مخدوش)، پرسشنامه در بین 250 نفر از کارشناسان حوزه صادرات و چای به شیوه نمونه‌گیری مذکور توزیع گردید که درنهایت 227 پرسشنامه مناسب و بدون نقص جمع‌آوری‌شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (نرخ بازگشت: 8/90 درصد).
3-5- روشهای جمعآوری اطلاعات