پایان نامه درباره محاسبه آلفای کرونباخ و روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه
مخالفم
تاحدودی موافقم
موافقم
کاملاً موافقم
طیف کلی
1
2
3
4
5
ارزش عددی
3-8- روایی و پایایی ابزار تحقیق
یکی از مهمترین جنبههای هر تحقیق، مناسب بودن ابزار اندازهگیری آن است. هر نوع ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند دادههای متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این دادهها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیههای مورد نظر را بیازماید و به سؤال تحقیق پاسخ دهد. بررسی روایی و پایایی ابزار اندازهگیری بسیار مهم میباشد که به شرح آنها پرداخته میشود.
3-8-1- روایی پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازهگیری میتواند خصیصه و ویژگی که ابزار آن طراحی شده است را اندازهگیری کند یا خیر. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازهگیریهای نا کافی و نامناسب میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد.روایی تعیین میکند ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه میگیرد. روشهای مختلفی برای تعیین روایی ابزار اندازهگیری وجود دارد که یکی از آنها پرسش از متخصصان و خبرگان است که روایی محتوا نامیده میشود. پرسشنامه تحقیق بر اساس تحقیقات گذشته طراحی شده است و همچنین اعتبار یا روایی آن را استاد راهنما و سایر اساتید و متخصصان تأیید نمودهاند.
3-8-2- پایایی پرسشنامه
پایایی ابزار یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است و با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد. ضریب پایایی نشان گر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازهگیری ویژگیهای با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی آن را میسنجد. برای محاسبه پایایی (همسانی درونی)، شیوههای مختلفی به کار برده میشود، از آن جمله میتوان به اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)، روش موازی (همتا)، روش تصنیف (دونیمه کردن)، روش کودر- ریچاردسون و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد. در اغلب موارد آلفای کرونباخ برای آزمون اعتبار سازگاری داخلی مناسب است. در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه با تأکید بر همسانی درونی سؤالات، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که به وسیله نرمافزار SPSS برای مجموعه سؤالات مربوط به هر متغیر محاسبه گردیده است.
برای محاسبه آلفای کرونباخ ابتدا باید نمرههای زیر مجموعه سؤالات پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نموده و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد (بازرگان، 1391: 164).
j : تعداد زیر مجموعه سوال های پرسش نامه
واریانس زیر آزمون j
واریانس کل آزمون
: ضریب پایایی کل آزمون