پایان نامه درباره مشکلات حافظه، سازماندهی

دانلود پایان نامه
  • مشکلات حافظه؛
  • فراخنای توجه کوتاه (محل وسیع: مدت زمانی که شخص می تونه روی فعالیتی تمرکز کنه)؛
  • مشکلات گفتاری؛
  • اِشکال در سازماندهی ذهنی.
  • افسردگی و بقیه مشکلات سلامت عاطفی هم عادی هستن.

    ۹. تغییر در سلامت عاطفی