پایان نامه رایگان درمورد استاندارد، کسب و کار، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه

داده سرویس‌ها معمولاً به اندازه کافی عام42 طراحی نمی‌شود 3-نیازمندی‌های مرتبط با امنیت، یکپارچه‌سازی و کارائی ممکن است دست خوش تغییراتی شود.4-از آنجا که سرویس‌ها مالکان متفاوتی دارند برای استفاده از سرویس آن‌ها باید از میزان کیفیت سرویس اطمینان حاصل کرد و حتی ممکن است نیاز به اعمال تغییرایت در سرویس داشته بام اما مالکان برای ایجاد تغییرات محدودیت‌هایی قائل باشد. از جمله راه‌حل‌های مواجه با این مشکلات وجود سه ویژگی زیر کمک زیادی به حل چالش‌ها می‌کند: قابلیت تعمیم43، قابلیت پیکربندی44 و قابلیت توسعه45. [22]
با توجه به اینکه تا چه حد سازمان بر زیر عوامل زیر تمرکز می‌کند، قابلیت استفاده مجدد اندازه‌گیری می‌شود:1-باید واژه‌نامه وسیع و گسترده‌ای در زمینه سرویس‌گرایی ایجاد شود 2-یک مرکز تعالی عالی برای حاکمیت سرویس‌گرایی باشد 3-یک متدولوژی خوش‌تعریف برای بهبود سرویس و جمع‌آوری نیازهای کاربری، لازم است 5-اولویت دادن به توسعه سرویس‌های قابل استفاده مجدد بر توسعه سرویس‌های انفرادی. [22]
2-برای رفع چالش‌ها در جهت تمرکز بر کاهش پیچیدگی سرویس‌گرایی عوامل زیر راه گشا می‌باشد: طبق پیشنهاد IBM باید منطق کسب و کار و پردازش جدا از 46ESB نگه داری شود بدین منظور سرویس‌ها از لحاظ “کارائی”،”مقیاس‌پذیری” و “پایداری47” در سطح گسترده‌تری تست و آزمایش شوند.از طرفی شرکت ها باید استاندارد ها و مشخصات و ابزارهای مخصوص به خود را داشته باشند .میزان اندازه گیری پیچیدگی سازمان با توجه سازمان به زیر عوامل زیر قابل اندازه‌گیری است:1-به دلیل گستردگی استانداردهای سرویس‌گرایی با توافق از استانداردهایی هم چون SOAP, WSDL , WS-I Basic UDDI, WS-Security ,WS-BPEL ,BPMN, WSRP ,XML Schema استفاده شود.2-کنترل و نظارت بیشتر سرویس‌ها بر بارگذاری”،”زمان پاسخ‌گویی”،”ظرفیت سرویس‌ها3-نگه‌داری منطق کسب و کار نرم‌افزار ها به طور مجزا از ESB4-استفاده از رویکرد سرویس‌گرایی فدرال چند دامنه 48در سازمان‌های بزرگ. [22]
2-4-9-گام‌های متدولوژی بهبود مداوم برای معماری سرویس‌گرا
در حین پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا در سازمان وضعیت فناوری اطلاعات سازمان و همچنین وضعیت سازمان هر دو تغییر می‌کند. [22] معماری سرویس‌گرا هم اکنون دارای یک متدولوژی مدون و مورد قبول نبوده و آنچه هم اکنون تحت عنوان روش وجود دارد در حقیقت راهنمائی ها و تمرین‌هایی در این حوزه محسوب می‌شوند. نمونه‌ای از گام‌های متودولوژی همان طور که در شکل (3) می‌بینیم در ادامه بیان‌شده است. [19]
شکل (3)-گام‌های متدولوژی بهبود مداوم برای معماری سرویس‌گرا [19]
1-تعریف و طراحی سرویس: این مهم‌ترین مرحله در متدولوژی بوده و نیازمندی‌های مربوط به آن از طریق مشتریان داخلی، صاحبان حرفه و شرکاء تجاری بد ست می‌آید. برای تعریف سرویس سه روش وجود دارد: تعریف و پیاده سازی سرویس‌های جدید بر اساس نیازمندی‌ها، تعریف سرویس‌های جدید بر اساس مؤلفه‌ها یا سیستم‌های اطلاعاتی موجود، تعریف سرویس‌ها با ترکیب سرویس‌های موجود. در این راستا طراح سرویس، مدلی را که شامل تعریف و توصیف سرویس‌های مورد نیازاست به کمک زبان‌های موجود مدل‌سازی می‌نماید، وی همچنین باید طریقه پیاده‌سازی و چگونگی ایجاد این سرویس‌ها را تجزیه و تحلیل کند.
2-طراحی کیفیت سرویس: در این گام بهترین سکو و فناوری برای پیاده‌سازی و استقرار سرویس‌ها مدنظر قرار می‌گیرد و شاخص‌هایی مانند قابلیت اطمینان، امنیت، در دسترس بودن و کارائی مورد بررسی قرار گرفته و روش تحقق شاخص‌های کیفیت سرویس را تعیین می‌نماید.
3-پیاده‌سازی و استقرار سرویس‌ها: در این گام بر حسب مدل‌های تهیه شده در گام‌های قبلی، سرویس‌ها پیاده‌سازی و مستقر می‌شوند. در پیاده‌سازی بایست به موضوعاتی چون پیکربندی، مدیریت نسخه ها و رضایتمندی از سرویس ها توجه شود. برآورده نمودن نیازهای کیفیت سرویس نظیر قابلیت اطمینان، امنیت و کارائی نیز از وظایف این فاز است، فعالیت‌های مربوط به تست قبل از استقرار سرویس‌ها ضروری است.
4-هم نواسازی سرویس‌ها: اگرچه از نظر هزینه و زمان هم نواسازی سرویس‌ها بسیار مقرون به صرفه و مطلوب بوده و یکی از اهداف معماری سرویس‌گرا نیز ایجاد واحدهای قابل استفاده مجدد می‌باشد ولی این گونه سرویس‌های ترکیبی دارای مسائل خاص خود هستند چرا که دارای ارتباط و وابستگی محکمی با سایر سرویس‌ها بوده و می‌بایست موارد مهمی مد نظر قرار گیرد بطوریکه سرویس گیرنده تفاوتی بین این سرویس‌ها و سرویس‌های پایه احساس نکند.
5-انتشار سرویس‌ها: سرویس‌ها در اختیار سرویس گیرندگان قرار می‌گیرد، توصیفات فنی و غیر فنی سرویس‌ها باید تعیین شود.
6-معاهده سطح سرویس: شامل توافق‌های بین منتشرکنندگان و دریافت کنندگان سرویس است و جنبه‌های مختلفی از جمله قابلیت اطمینان، امنیت و کارائی را در بر می‌گیرد.
7-مدیریت و دیده بانی سرویس‌ها: شامل مواردی چون کنترل و دیده بانی کارائی سرویس‌ها، تحلیل گزارشات و آمارها و هماهنگ کردن مستمر سرویس‌ها بر طبق معاهده سطح سرویس است.
8-میزان کردن سرویس‌ها: این گام به تنظیم سرویس‌ها در راستای رفع نواقص و ارتقاء شاخص‌های کارائی اختصاص دارد، داده‌های مورد نیاز برای این منظور از گام قبل بد ست آورده می‌شود. [19]
با توجه به نکات بیان‌شده معماری سرویس‌گرا، این معماری هم موضوعی فنی است و هم نوعی سبک تفکر، مبتنی بر اتصال سست است و از پیام رسانی استفاده می‌کند، قادر به ساخت سیستم‌های ترکیبی است، از مؤلفه‌های قابل استفاده مجدد (سرویس) تشکیل شده است. [24]
2-5-آشنایی مقدماتی با مبحث فازی
2-5-1- مبحث فازی و استدلال تقریبی
منطق فازی در سال 1965 از سوی پروفسور لطفی زاده استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا، از طریق چاپ مقاله‌ای با عنوان “مجموعه‌های فازی” معرفی شد. منطق فازی معتقد است که ابهام در ماهیت علم است. بر خلاف دیگران که معتقدند که باید تقریب‌ها را دقیق‌تر کرد تا بهره‌وری افزایش یابد، لطفی زاده معتقد است که باید به دنبال ساختن مدل‌هایی بود که ابهام را به عنوان بخشی از سیستم مدل کند. نظریه فازی برای بیان و تشریح عدم قطعیت و عدم دقت در رویدادها بکار می‌رود؛ و کلید اصلی نظریه فازی از منسطق چند ارزشی بو جود آمده است. [27]
عدم اطمینان (ابهام) زمانی ایجاد می‌شود که اطلاعات ناقص باشند اما اطلاعات به شیوه‌های مختلف ناقص و ناکارا مد می‌شوند. ماهیت عدم قطعیت (عدم اطمینان) با توجه به مسئله مورد بررسی می‌بایست توسط تحلیل گر مشخص شود؛ زیرا عدم اطمینان می‌تواند ناشی از “شانس (تصادفی بودن)”، “ابهام”، “کمبود دانش آگاهی” و یا “از عدم دقت” و ابهام ناشی از ناسازگاری (تعارض یا ناهمگنی و اختلاف)، عدم بیان صریح و یا تمایز روشن، گنگ و مغشوش بودن اطلاعات و … باشد. [27]
2-5-2-نظریه فازی
ریاضیات فازی یک فرا مجموعه از منطق بولی است که بر مفهوم درستی نسبی، دلالت می‌کند. منطق کلاسیک هر چیزی را بر اساس یک سیستم دوتائی نشان می دهد ولی منطق فازی درستی هر چیزی را با یک عدد که مقدار آن بین صفر و یک است نشان می‌دهد. رابطه بین مجموعه S و عضو a به صورت زیر است که F مجموعه فازی مجموعه S است. [26]
اعداد فازی رویکردی نوین به تئوری مجموعه ها است که قادر است در حالت‌هایی که برای بیان موضوع خاصی قطعیت وجود ندارد آن را با استفاده از مجموعه‌ای پیوسته و محدود از اعداد بیان کند. مجموعه‌هایی که اجزایشان با درجات مختلف به آن‌ها تعلق دارند. همچنین مقدار جزئی تابع عضویت، درجه عضویت نامیده می‌شود. [2]
مهم‌ترین قابلیت مجموعه فازی توانایی آن در نشان دادن داده‌های مبهم و نامشخص است. ویژگی آن مجموعه تابع عضویت است که در آن به هر عضو، درجه عضویتی بین صفر و یک تعلق می‌گیرد. [3]
در ریاضیات، نظریه احتمال برای پیش بینی نتیجه یک رویداد در آینده بکار می‌رود. رویدادی که در آینده قرار است اتفاق بیافتد و نتیجه آن در حال حاضر مشخص نیست. در واقع نظریه احتمال به رویدادهای تصادفی مرتبط می‌باشد. در حالی که فازی به “بی دقتی” و مفاهیم نادقیق که در زبان طبیعی بکار می‌روند مرتبط است و همیشه با یک رویداد همراه نیست. در واقع نظریه فازی عدم قطعیت غیر احتمالی 49را پشتیبانی می‌کند. [26]
2-5-3-منطق فازی و کاربرد آن در تصمیم‌گیری
منطق فازی50 مبتنی بر تئوری مجموعه فازی است و یک نوع منطق است که روش‌های نتیجه‌گیری در مغز بشر را جایگزین می‌کند. دلیل اینکه از منطق فازی برای این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌شود توانایی این منطق برای در نظر گرفتن قواعد و آگاهی مبهم تصمیم‌گیرنده مخصوصا برای مشکلات با مدل‌های ریاضی که استنتاج آن‌ها کمی مشکل است و از طرفی این منطق تحت اطلاعات ناقص یا نامشخص به تصمیم‌گیرندگان در تعیین مقادیر تخمینی کمک می‌کند. [28]
تصمیم‌گیری انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای گوناگون با در نظر گرفتن محدودیت‌ها برای دستیابی به یک هدف مشخص است؛ به عبارت دیگر “تصمیم نقطه تلاقی هدف‌ها و محدودیت‌هاست”. در فرایند تصمیم گیری دستیابی به هدف‌های مشخص با در نظر گرفتن محدودیت‌های معین تعقیب می‌شود. تصمیم گیری با استفاده از منطق فازی به دو روش صورت می‌گیرد:1- تصمیم گیری با اشتراک هدف‌ها و محدودیت‌های توصیف شده به وسیله مجموعه‌های فازی. 2- تصمیم گیری با ترکیب هدف‌ها و محدودیت ها با استفاده از میانگین فازی. [4]
هدف اصلی منطق فازی فراهم کردن مفاهیمی است که استدلال تقریبی را اجرا کند. منطق فازی درجه‌ای از وابستگی در دامنه صفر تا یک را فرض می‌کند و به عنصر مجموعه فازی امکان می‌دهد تا یک اندازه درست یا یک اندازه غلط باشد. تصمیم گیری بر پایه اطلاعات صورت می‌گیرد. به علت غیرقطعی بودن اطلاعات مورد نیاز در فرایند تصمیم گیری، در محیط فازی سعی می‌شود برای نیل به هدف، یک عضو از مجموعه فازی با بالاترین درجه عضویت در مجموعه انتخاب شود. [4]
ساختار عمومی سیستم فازی شامل چند مرحله اصلی است :1- فازی‌سازی 2- قوانین استنتاج 3- استنتاج 4-فازی‌زدایی [26]
1-فازی‌سازی: تبدیل داده‌های کیفی به داده‌های کمّی در فرایندی است که عمومی سازی51 (تعمیم دادن) گفته می‌شود. در این مرحله مجموعه فازی و اعضای مجموعه و متغیرهای ورودی و خروجی تعریف می‌شود.2-قوانین استنتاج: برای تبدیل ورودی‌های سیستم به خروجی لازم است. این قوانین در فرم قوانین if-then هستند که توسط دانش فرد خبره قابل استخراج می‌باشند.
3-استنتاج: استنباط در مورد روابط بین متغیرها برم بنای قواعد تعیین شده در مرحله قبل است. در این مرحله قواعد “اگر … آنگاه” شکل می‌گیرد و درجه عضویت تعیین و به زبان فازی بیان می‌شود. سپس قواعد مورد ارزیابی قرار گرفته و خروجی فازی شکل می‌گیرد.
4-فـازی‌زدایــی: فـراینـد تبـدیـل داده‌هـای کیـفـی بـه داده‌هـای کمّـی است که در این مرحله از خروجی به دست آمده فازی‌زدایی می‌شود و نتیجه تصمیم بیان می‌گردد. روش میانگین52، روش متوسط مرکز 53و روش ریفت 54 از متدهای مهم قابل استفاده در فازی‌زدایی می‌باشند. [26]
2-5-4-روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره55
تصمیم‌گیری چندمعیاره یکی از شاخصه‌های شناخته شده است که مسائل تصمیم‌گیری را تحت تعدادی از معیارهای تصمیم بررسی می‌کند. فرایند تحلیل سلسله مراتبی، فرایند تحلیل شبکه،TOPSIS و. از جمله روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره هستند. در تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره، تئوری مجموعه فازی ممکن است روش عمومی باشد که با عدم قطعیت سروکار دارد.
2-5-4-1-متد AHP56
یکی از کارآمدترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری

دیدگاهتان را بنویسید