پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، استاندارد، پرسش نامه

دانلود پایان نامه

زیر مقدار Z* را محاسبه می‌کند. همان طور که در شکل نشان داده شده است، وزن هر کدام از توابع عضویت خروجی. برابر مقدار ماکزیمم درجه عضویت آن در نظر گرفته می‌شود. [59]
شکل(18)- میانگین مراکز [59]
اصل ماکزیمم عضویت
این روش که به روش ارتفاع نیز معروف است از رابطه زیر برای محاسبه مقدار Z* استفاده می‌کند [59].
شکل(19)-ماکزیمم عضویت [59]
3-5-جمع‌بندی
با توجه به مطالعات صورت گرفته، مشاهده می‌شود که عمده‌ترین چالش‌های مرتبط به عوامل سازمانی، جنبه‌های سازمانی مثل تغییرات سازمانی و فرهنگ سازمانی می‌باشد. با این حال استقرار و پذیرش این تکنولوژی به سرعت در حال افزایش است، معماری سرویس‌گرا بخشی از پارادایم سرویس‌گرایی است و این پارادایم همان طور که در لایه‌های نرم‌افزارهای کاربردی، منجر به سبک معماری سرویس‌گرا می‌شود، در کسب و کار سازمان هم دارای تاثیر فراوان است و سازمان سرویس‌گرا را برای ما به وجود می‌آورد. برای سنجش میزان آمادگی سازمان ابتدا مدل مفهومی اولیهای طراحی شده است که از طریق نظرسنجی با خبرگان حوزه سرویس‌گرایی، درست بودن آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، در ادامه برای برای طراحی مدل پیشنهادی و استفاده از منطق فازی، از روش استنتاج فازی ممدانی و الگوریتم استنتاج زنجیره? پیشرو استفاده شده است. در این سیستم روش AND به کار برده شده روش MIN و روش OR به کار گرفته شده روش MAX می‌باشد. برای محاسبه Implication از عملگر min و محاسبه Aggregation از عملگر max استفاده شده است.
مراحل مدل اجرایی استدلال فازی (عملیات استنتاج از قواعد اگر-آنگاه فازی) به طور خلاصه به شرح زیر است:
1- مقایسه بردار متغیر ورودی با توابع عضویت در بخش فرض که در نتیجه آن میزان عضویت با هر یک از مجموعه‌های فازی به دست می‌آید. این گام اغلب فازی‌سازی نامیده می‌شود. برای این کار ار توابع عضویت مثلثی استفاده می‌شود.
?-ترکیب مقادیر عضویت متغیرهای ورودی در بخش فرض با استفاده از عملگر نرم -T(معمولاً عملگر مینیمم) که از طریق آن “ضریب قطعیت” هر قاعده به دست می‌آید؛ که در مدل پیشنهادی ضریب قطعیت هر قانون یک در نظر گرفته شده است.
3- ادغام نتایج فازی به دست آمده از هر یک از قواعد و تولید یک خروجی صریح. این گام فازی‌زدایی نامیده می‌شود. برای فازی‌زدایی از روش محاسبه مرکز ثقل استفاده شده است.
فصل چهارم
تشریح مدل پیشنهادی و ارزیابی مدل
4-1-مقدمه
هدف مدل طراحی شده، اندازه گیری میزان ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا می‌باشد. برای سنجش میزان آمادگی، مدلی با استفاده از منطق فازی طراحی می‌شود. شاخص‌ها و زیرشاخص‌های استخراج شده موثر در پیاده‌سازی موفقیت آمیز معماری سرویس گرای سازمانی به عنوان ورودی‌های این سیستم فازی، و میزان نهایی آمادگی سازمان برای پذیرش این معماری جدید، خروجی سیستم را تشکیل می‌دهد. در مرحله اول ورودی ها پس از تعیین وزن و اهمیت به همراه خروجی ها افراز بندی شده و به اعداد فازی تبدیل می‌شوند. قوانین استنتاج در مرحله دوم تبیین می‌گردند. در مرحله سوم مدل ارزیابی نهایی به دست می‌آید و فازی زدائی انجام می‌گیرد و در مرحله چهارم مدل طراحی شده تست می‌شود سپس با انتخاب یک سازمان برای مطالعه موردی، مدل طراحی شده در سازمان تست می‌شود.
4-2-مدل پیشنهادی فازی
برای تعیین میزان آمادگی سازمان، ابتدا وضعیت فعلی سازمان در 8 زیربعد فرهنگ سازمانی، مدیریت سازمانی، آگاهی سرویس‌گرایی، استراتژی سرویس‌گرایی، حاکمیت آیتی، حاکمیت سرویس‌گرایی، زیرساخت‌های فناوری و تسهیل استفاده مجدد سرویس‌ها سنجیده می‌شود بعد از مشخص شدن وضعیت سازمان در زیرابعاد مذکور، می‌توان میزان آمادگی کلی سازمان را برای سه بعد کلی در نظر گرفته شده سازمان یعنی بعد کسب و کار، بعد حاکمیت و بعد فناوری، برآورد کرد. مراحل مدل سازی فازی با نرم‌افزار MATLAB انجام‌شده است.
ابزار گردآوری داده ها برای استخراج نظر خبرگان و تعیین میزان اهمیت زیرشاخص ها، پرسشنامه می‌باشد که سوا لات پرسشنامه در یک بخش و بر اساس فرضیه‌های پژوهش، با رویکرد فازی طرح شده‌اند. حدود 35 زیرشاخص موثر و بحرانی در آمادگی سازمان از پیشینه? پژوهش، استخراج شده‌اند و سپس سعی شد تا به دسته بندی شاخص‌ها در قالب ابعاد مربوطه پرداخته شود. جامعه آماری خبرگان شامل خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و حوزه سرویس‌گرایی بود. فرد خبره بایستی بر اساس متغیرهای کلامی فازی (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) در ستون درجه اهمیت مشخص کند که هر یک از زیرشاخص ها تا چه اندازه بر آمادگی سازمان برای پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا موثر می‌باشد. بعد از طراحی پرسش نامه و جمع آوری نظر خبرگان سرویس‌گرایی، 30 زیرشاخص نهایی در نظر گرفته شد.
4-2-1-محاسبه وزن شاخص‌ها به روش فازی
سپس با در نظر گرفتن مجموعه‌های فازی مثلثی (A,M,B) برای هر متغیر زبانی شاخص، با استفاده از فرمول مینکووسکی140، اعداد فازی مثلثی شاخص به اعداد قطعی تبدیل می‌شود.
تبدیل عدد فازی به عدد (قطعی) فرمول مینکووسکی M+ (B-A)/4=
با ضرب فراوانی تعداد پاسخ‌های بد ست آمده هر شاخص (از پرسش نامه) در اعداد قطعی هر شاخص و تقسیم نتیجه بر تعداد پاسخ دهندگان، وزن هر شاخص به دست می‌آید. در آخر برای اینکه جمع تمامی شاخص‌ها برابر یک باشد، نرمال سازی انجام داده، وزن هر شاخص را بر مجموع کلیه شاخص‌ها، تقسیم می‌کنیم.
جدول (4)-جدول تبدیل اعداد فازی مثلثی به اعداد قطعی
شماره
متغیر کیفی
عدد فازی مثلثی
عدد فازی قطعی شده
1
خیلی کم
(0,0,20)
5
2
کم
(25,15,15)
25
3
متوسط
(50,20,20)
50
4
زیاد
(75,15,15)
75
5
خیلی زیاد
(100,20,0)
95
جدول(5)-مدل مفهومی ارزیابی آمادگی معماری سرویس‌گرایی -ابعاد و شاخص‌ها و زیرشاخص‌های موثر به همراه وزن هر زیرشاخص
هدف مدل
ابعاد
شاخص‌ها
زیرابعاد
زیر شاخص‌ها
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
وزن غیر نرمال
وزن نرمال شده
سنجش ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا
بعد آمادگی کسب و کار
آمادگی فرهنگ سازمانی
1
ایجاد فرهنگ نوآوری و تغییر فرهنگ سازمانی
2
8
10
80
0.0390
2
وجود مدل تعریف شده از نقش‌ها و مسئولیت‌های افراد سازمان
1
6
9
4
68
0.0331
آمادگی مدیریت سازمانی
1
امکان مدیریت سرویس‌ها و پشتیبانی سرویس‌ها
1
3
13
3
70.7500
0.0345
2
مدیریت استراتژی، هزینه‌ها، ریسک، استانداردها، انتظارات و تغییرهای سازمان
1
1
13
5
76.2500
0.0372
3
تقویت طراحی فرایندهای کسب و کار سرویس‌گرا
4
6
10
80
0.0390
4
مدیریت اطلاعات و پورتفولیو سیستم‌های اطلاعاتی
3
10
7
69.5000
0.0339
آمادگی آگاهی سرویس‌گرایی
1
درک عمیق و درست و روشن از هدف سازمان از پذیرش معماری سرویس‌گرا
3
9
8
79.2500
0.0386
2
اشتراک‌گذاری تجربیات موفقیت آمیز SOA با کاربران کسب و کار
3
9
4
4
60.2500
0.0294
3
آموزش سرویس‌گرایی و بالا بردن سطح دانش افراد و (تناسب تحصیلات و دانش سازمانی با سطح سرویس‌گرایی)
1
1
3
7
8
73.2500
0.0357
آمادگی استراتژی سرویس‌گرایی
1
هم‌ترازی استراتژی SOA با استراتژی IT
1
2
11
6
75
0.0365
2
پشتیبانی استراتژی SOA از ارزش کسب و کار سازمان
2
3
9
6
72.2500
0.0352
3
وجود چشم‌انداز و هدف واضح و نقشه راه دقیق
4
10
6
76
0.0370
بعد آمادگی
حاکمیت
آمادگی حاکمیت IT
1
پشتیبانی کمیته رهبری IT از حاکمیت IT و رهبری اجرایی فناوری‌ها
2
4
10
4
69
0.0336
2
پشتیبانی بودجه
4
6
8
2
59.5000
0.0290
3
ایجاد همکاری و اشتراک‌گذاری دانش بین واحدهای کسب و کار و IT و پرورش فرهنگ مشارکت.
1
2
9
8
78
0.0380
4
وجود گروه متخصص برای تعیین سیاست‌ها و جهت‌گیری سرویس‌گرایی و فعال در تصمیم‌گیری و حل و فصل مسائل مربوط به SOA
1
1
12
6
77.2500
0.0376
5
درک واحد آیتی از مزایای کسب و کار و خروجی‌های پروژه‌های سرویس‌گرایی.
1
1
3
12
3
68.2500
0.0333
آمادگی
حاکمیت سرویس‌گرایی
1
ایجاد مرکز شایستگی (تعالی) SOA
4
10
4
2
54.5000
0.0266
2
تعریف قراردادها و دستورالعمل‌ها، سیاست‌ها و استاندارد سازی و مطالعه مهندسی مجدد کسب و کار و بهبود مستمر فرایندها.
3
5
10
2
63.2500
0.0308
3
وجود سیاست مدیریت نمونه سرویس‌ها و توسعه و تعامل سرویس‌ها
2
12
6
55
0.0268
4
وجود حمایت و رهبری اجرایی کسب و کار
1
2
6
8
3
62
0.0302
5
تکامل طرح‌های برنامه ریزی تدریجی با در نظر گرفتن ظرفیت‌های فعلی سازمان
6
6
5
3
55.5000
0.0270
آمادگی
زیرساخت‌های فناوری
1
استانداردسازی تکنولوژی SOA اعم از استانداردهای مدیریت وب سرویس، امنیتی، واسط کاربری، کشف و توسعه سرویس، پیام رسانی، XML
2
1
11
6
74.7500
0.0364
بعد آمادگی فناوری
2
وجود نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار، ابزارهای داده، میان افزار، پلتفرمی از ابزارهای تخصصی شرکت‌های فنی مهم و پیشرو، مدل سازی اطلاعات و فرایندها.
1
3
10
6
73.7500
0.0359
3
ایجاد سیستم مدیریت معماری سازمانی
1
1
3
12
3
68.2500
0.0333
4
تعریف حوزه تکنولوژی و متدولوژی‌های توسعه و ایجاد زیرساخت و فناوری صحیح و مشترک (بر پایه سرمایه گذاری‌های قبلی فناوری اطلاعات) و تکنیک‌های استقرار فرایندها و سرویس‌ها.
1
6
10
3
68
0.0331
آمادگی تسهیل استفاده مجدد سرویس‌ها
1
وجود “تابع مرکزی” در کیفیت سرویس‌ها برای کنترل میزان دانه پذیری و رسیدن به سطح قابل قبولی از استفاده مجدد.
2
2
11
3
2
51.2500
0.0250
2
تنظیم سیاست‌های نحوه چگونگی تعامل و توسعه سرویس‌ها و ارزیابی خروجی‌های مورد انتظار سرویس.
4
14
2
72
0.0351
3
ایجاد محیطی با فرهنگ توسعه تشویق استفاده مجدد نرم افزارها و سرویس‌ها
3
9
7
1
57.2500
0.0279
4
میزان تمرکز بر کاهش پیچیدگی‌ها
1
10
5
4
64
0.0312
جمع
2116.5
1
4-2-2-مرحله اول: فازی‌سازی
در مرحله اول ساخت این مدل، به منظور فازی‌سازی ورودی‌ها، برای هر یک از متغیرهای ورودی سیستم عبارات خیلی پایین (VL)، پایین (L)، متوسط (M)، بالا (H)، خیلی بالا (VH) در نظر گرفته شده است. متغیرهای خروجی هم به 5 تا متغیر کلامی مشابه افزار شده‌اند. تعیین دامنه توابع عضویت بر اساس روش‌های شهود و استنتاج در نظر گرفته شده است. جدول (6) عدد فازی هر متغیر کلامی خروجی را نشان می‌دهد. در شکل (20) توابع عضویت متناظر ورودی‌های سطح اول و دوم و سوم سیستم، شکل (21) توابع عضویت خروجی سه سطح سیستم نشان داده شده است. جدول (7) عدد فازی هر متغیر کلامی خروجی را نشان می‌دهد.
جدول (6) عدد فازی هر متغیر کلامی ورودی
متغیر کلامی
عدد فازی
خیلی کم
[0 0 25]
کم
[0 25 50]
متوسط
[25 50 75]
بالا
[50 75 100]
خیلی بالا
[75 100 100]
شکل (20)-توابع عضویت متناظر ورودی‌های سه

دیدگاهتان را بنویسید