پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، چشم انداز، ارائه خدمات

دانلود پایان نامه

سطح
جدول (7)- عدد فازی هر متغیر کلامی خروجی
متغیر کلامی
عدد فازی
خیلی کم
[0 0 15]
کم
[15 25 38]
متوسط
[38 50 62]
بالا
[62 74 85]
خیلی بالا
[85 100 100]
شکل (21)-توابع عضویت متناظر خروجی‌های سه سطح
شکل (22) نمونه ای از سیستم استنتاجی طراحی شده در مدل را برای زیربعد آمادگی آگاهی سرویس‌گرایی نشان می‌دهد.
شکل (22) سیستم استنتاجی زیربعد آمادگی آگاهی سرویس‌گرایی
4-2-3-مرحله دوم: پایگاه قواعد فازی
پس از تعیین توابع عضویت فازی برای هر یک از عبارات زبانی مربوط به متغیرهای ورودی و متغیرهای خروجی، پایگاه قواعد تشکیل می‌شود. استنتاج فازی، مهم‌ترین مرحله پردازش سیستم خبره فازی محسوب می‌شود. مرکز استنتاج یک سیستم خبره از مجموعه‌ای از قواعد اگر -آنگاه تشکیل می‌شود که در فصل قبلی معرفی شده‌اند. با تکیه بر مرور ادبیات حوزه سرویس‌گرایی و عوامل موثر در آمادگی سازمان در این حوزه و دانش خبرگان، با در نظر گرفتن حالات مهم شاخص‌ها، تنها قوانینی برای هر سیستم استنتاج، استخراج شده است که دارای اهمیت بیشتری می‌باشد. طبق مدل طراحی شده در فصل قبل، دیاگرام مجموعه کل قوانین و فرمت آن‌ها در شکل (16) فصل 3 نشان داده شده است، در سطح اول 8 سیستم استنتاج فازی، در سطح دوم،3 سیستم استنتاج فازی و در سطح سوم 1 سیستم استنتاج فازی طراحی شده است. مجموعا 12 مجموعه سیستم استنتاج فازی طراحی شده است که با یکدیگر در سه سطح ارتباط پیدا می‌کنند. برای سیستم خبره فازی پژوهش حاضر، در مجموع 241 تعداد قاعده تبیین شده است.
به عنوان مثال، قاعده (1) در سیستم استنتاجی متناظر با زیربعد “آمادگی آگاهی سرویس‌گرایی”، بیان می‌کند که اگر میزان توانایی سازمان در فهم و درک مفهوم معماری سرویس‌گرای سازمان (زیرشاخص اول ورودی سیستم) در سطح بسیار پایینی باشد، صرف نظر از میزان سایر متغیرهای ورودی دیگر این سیستم، میزان آمادگی سازمان در زیربعد “آمادگی آگاهی سرویس‌گرایی” بسیار پایین خواهد بود چرا که معماری سرویس‌گرایی یک پار ادایم جدید است و فهم و درک مفهوم معماری سرویس‌گرا در درجه اهمیت بالایی قرار دارد. اگرچه معمولاً سرویس‌گرایی به عنوان یک معماری فنی مطرح می‌شود و به شناخت مؤلفه‌های تکنولوژی اهمیت داده می‌شود، اما آنچه مستقیماً در موفقیت یک سازمان اثر می‌گذارد، افراد و فرهنگ آن سازمان است که در منابع زیادی مورد تاکید قرار گرفته است؛ یعنی برای پذیرش این معماری در سازمان بیش از نیاز به تغییر تکنولوژی و زیرساخت مرتبطه و داشتن دیدگاه فنی نسبت به آن، نیاز به تغییر فرهنگ سازمانی احساس می‌شود و بیشتر باید از دیدگاه فرهنگ و تغییر در راستای کسب و کار به آن نگریسته شود؛ و فهم و درک مزایا و چالش ها و دستاوردهای این معماری و داشتن دیدی جامع نسبت به آن، نقشی مهم در آمادگی سازمان برای پیاده‌سازی این معماری دارد.
قاعده (1) If (deep-understanding is very-low) then (SOA-awareness-readiness is very-low)
همان طور که مشاهده می‌شود، قاعده بالا و سایر قواعد نوشته شده، منطبق با برداشت منطقی فرد خبره از تأثیر این زیرشاخص ها بر خروجی هر سیستم است. از این رو قواعد فازی بر خلاف مدل‌سازی‌های ریاضی دیگر، به سادگی قابل درک و کاربرد هستند. در این مرحله، تدوین سایر قوانین و سایر سیستم‌های استنتاج بدین شکل انجام‌شده است. اگر اندازه ورودی‌های یک سازمان به مدل فازی وارد شود، سیستم استنتاج برای هر زیربعد و بعد، اندازه ای را تولید خواهد کرد. اندازه‌های خروجی ها، هر یک نشان دهنده درجه آماده بودن در هر زیربعد مربوطه را نشان می‌دهد.
4-2-4-مرحله سوم: فازی زدائی
ارزش خروجی هائی که در هر سیستم استنتاج، با توجه به درجه عضویت محاسبه شده برای ورودی‌ها، بد ست می‌آید، به شکل فازی است. در هر زیرسیستم، برای ساده تر کردن تجزیه و تحلیل، اعداد فازی می‌بایست به اعداد معمولی تبدیل شوند؛ به عبارت دیگر در این مرحله ارزش خروجی ها غیر فازی می‌شود که از روش محاسبه مرکز ثقل در منطق ممدانی استفاده شده است که در فصل قبلی توضیحات آن ارائه شده است.
4-2-4-مرحله چهارم: تست مدل
هر مدلی که طراحی می‌شود، به علت اینکه تمام جنبه‌های دنیای واقعی را در خود ندارد دارای خطائی است. این خطا اگر در محدوده قابل تحمل باشد، مدل از اعتبار نسبی برخوردار است در غیر این صورت مدل طراحی شده باید اصلاح گردد .برای تست مدل از روش تحلیل رفتار خروجی‌ها استفاده شده است. این روش در 12 سیستم طراحی شده، به طور مجزا برای هر دسته از ورودی ها این کار انجام گرفته است. در این روش اندازه دو متغیر ورودی، ثابت در نظر گرفته شده، سپس اندازه دو متغیر دیگر افزایش یا کاهش داده می‌شود. به ازای افزایش یا کاهش در ورودی ها، اندازه هر خروجی توسط سیستم خبره فازی محاسبه می‌گردد. از کنار هم قرار دادن این اندازه ها، رفتاری برای هر خروجی شکل می‌گیرد. رفتار به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، در صورتی که رفتار خروجی ها به ازای دو ورودی ثابت و دو ورودی متغیر، بر اساس ادبیات تحقیق یا نظرات افراد خبره مورد تائید قرار گیرد، اعتبار سیستم خبره تائید می‌شود در غیر این صورت سیستم خبره باید اصلاح گردد.خروجی‌های معادل هر ترکیب با استفاده از نرم‌افزار MATLAB محاسبه شده است. خروجی ها طبق دانش حاصل از افراد خبره و هم چنین ادبیات تحقیق این حوزه مقایسه شدند. مقایسه و تحلیل‌های حاصل، صحت خروجی ها را تایید کردند.
4-3-مطالعه? موردی
به منظور بیان بهتر موضوع، از یک مطالعه? موردی واقعی استفاده شده است.سازمان مورد انتخاب سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران است. بعد از معرفی سازمان و اهداف و حیطه? فعالیت سازمان مذکور، نتایج تجزیه و تحلیل آمادگی سازمان برای پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا توضیح داده می‌شود. در ادامه بعد از تحلیل نتایج به دست آمده از وضع سازمان، اقداماتی پیشنهادی در راستای چارچوب اجرایی بهبود و ارتقای وضعیت فعلی سازمان، ارائه می‌شود. لذا، تأکید بر بهبود زیرشاخص ها و زیر ابعادی است که آمادگی سازمان در آن زمینه ها دارای ضعف می‌باشد. زیرابعاد بحرانی در این تحقیق، به آن گروه از زیربعد های تبیین آمادگی سازمانی اطلاق می‌شود که در روند اجرای مدل تحلیلی تحقیق، امتیازی کمتر از متوسط داشته‌اند و دارای ضعف می‌باشند. وضعیت آمادگی سازمانی برای پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا از منظر 30 زیرشاخص در قالب زیرابعاد در نظر گرفته شده، ارزیابی شده است. اندازه ورودی‌های سیستم خبره توسط خبرگان سازمان با پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته است و از خبرگان خواسته شد وضعیت فعلی سازمان در هر شاخص را با عددی در بازه 0 تا 100 برآورد کنند. در انتها یا اعمال میانگین نظرات جمع آوری شده، اعداد میانگین به عنوان ورودی مدل در نرم‌افزار وارد شدند. بعد از اعمالِ ورودی ها به سیستم خبره اندازه کلی آمادگی سازمان برآورد شد.
4-3-1-معرفی سازمان
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران مصمم است برای تحقق شهر الکترونیک با رویکرد شهروندمداری، توسعه فرهنگ استفاده صحیح از آن، استقرار نظام بهینه خودکار سازی شده فرآیندها مبتنی بر دانش، ابزار نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات، بازویی کارآمد و مطمئن برای شهردار باشد تا شهر و شهرداری تهران بتواند، موجبات سرافرازی نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد.
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران جهت رسیدن به چشم انداز تعیین شده اهداف زیر را سرلوحه عملکرد خویش قرار داده و جهت رسیدن به این اهدف ماموریتها و برنامه‌های خود را تنظیم نموده است.
رضایت مشتریان درون سازمانی
رضایت مشتریان برون سازمانی
بهبود فرآیندهای درون سازمانی و برون سازمانی با استفاده از IT
بهبود مدیریت اطلاعات سازمان با استفاده از IT
کاهش هزینه‌های مدیریت IT
مدیریت سرمایه‌های IT شهرداری
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، ارائه کننده خدمات ICT برای مناطق شهرداری و واحدهای تابعه آن، خط مشی کیفیت خود را در راستای برآورده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد ISO9001:2000 و در راستای خط مشی کلان شهرداری تهران و در قالب اهداف زیر بیان می‌نماید:
ایجاد زیر ساخته ای مناسب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهت ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان و زیر مجموعه شهرداری تهران، در راستای تحقق شهر الکترونیک و بر اساس رویکرد شهروند مداری.
توجه به نگرش استراتژیک به سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در راستای بهره‌گیری از تکنولوژی، به منظور تأمین بستر مناسب خدمات رسانی شهرداری به شهروندان.
گسترش تحقیق و توسعه در حوزه ICT برای دستیابی به راهکارهای بهینه، به منظور پاسخگویی به نیازهای موجود در حوزه مدیریت شهری.
بهبود مستمر فرآیندهای سازمان به منظور افزایش اثر بخشی در سیستم مدیریت کیفیت و دستیابی به و ری بیشتر.
ایجاد و گسترش ارتباط و مشارکت علمی، تحقیقاتی و اجرائی، در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با مراکز دانشگاهی و سازمان‌های مجرب، در راستای ارتقاء سطح دانش سازمان، به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان.
بستر سازی اطلاعاتی یکپارچه شهری جهت تسهیل تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و عملیاتی در سطح شهرداری تهران.
ارتقاء سطح دانش و آگاهی نیروهای سازمان، مناطق شهرداری و واحدهای تابعه برای دستیابی به چشم انداز و اهداف کلان سازمان.
4-3-2-بررسی نتایج به دست آمده از وضعیت آمادگی سازمان
نتایج حاصل از مدل طراحی شده در سازمان مورد مطالعه، نشان می‌دهد که سازمان در زیرابعاد آگاهی سرویس‌گرایی، استراتژی سرویس‌گرایی، زیرساخت‌های فناوری سرویس‌گرایی، از آمادگی بسیار کمی (very-low) برخوردار است و لذا سازمان در مسیر کسب آمادگی برای توسعه و پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرایی، نیازمند بازنگری در زیرشاخص‌های زیرابعاد مذکور می‌باشد. این سه زیربعد همچون زیرابعاد بحرانی محسوب می‌شوند که باید در جهت بهبود آنان تلاش شود. سازمان در زیربعد حاکمیت سرویس‌گرایی دارای آمادگی نسبتا قابل قبولی (middle) برخوردار است. با توجه به حیطه فعالیت سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و با توجه به اینکه معماری سرویس‌گرا خود مفهومی ناشی از فناوری اطلاعات می‌باشد، ناخودآگاه یک سری از زیرشاخص‌های مطرح در این مدل، هم راستا با شاخص‌های مطرح در فناوری اطلاعات می‌باشد، در نتیجه سازمان در زیر ابعادی نظیر آمادگی مدیریت سازمانی، آمادگی حاکمیت IT، آمادگی و تسهیل استفاده مجدد سرویس‌ها، دارای آمادگی بالایی (high) می‌باشد. آمادگی زیربعد فرهنگ سازمانی این سازمان، به میزان بسیار قابل توجهی برآورد شده است و در سطح بسیار بالایی (very-high) قرار دارد. با توجه به وزن ها و الویت اولیه در نظر گرفته شده زیرشاخص ها و نظرات خبرگان و قوانین استخراج شده برای سنجش میزان آمادگی و نتایج حاصله، می‌توان آمادگی سازمان را در سه بعد کلی کسب و کار، حاکمیت و فنی برآورد کرد، نتایج نشان می‌دهد سازمان دارای آمادگی متوسطی (middle) در ابعاد کسب و کار و فنی می‌باشد و با درجه عضویت بسیار کمی، آمادگی بالا (high) در بعد حاکمیت بر آورد شده است و در نهایت میزان ارزیابی آمادگی کل سازمان متوسط (middle) برآورد شده است و این بیانگر آن است که چنانچه سازمان مذکور، قصد پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا را داشته باشد، برای جلوگیری از شکست و افزایش موفقیت کار گیری این معماری در سازمان، نیازمند در نظر گرفتن تمهیداتی خاص و بهبود و

دیدگاهتان را بنویسید