کارمندان بانک، ساختار داده

دانلود پایان نامه

الف) اسناد ومدارک کتابخانه ای: جهت بررسی و تهیه ادبیات موضوع
ب) جستجوی اینترنتی: جهت بررسی و تهیه ادبیات موضوع
ج) پرسشنامه: در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعیین همسویی پاپ(1998)استفاده شده است، که در دو قسمت کلی طراحی گردیده است. در قسمت اول مشخصات فردی- وضعیتی پاسخگو مورد سؤال قرار گرفته است و قسمت دوم مربوط به سنجش فرضیات تحقیق می باشد، که دارای 36 سؤال است و در دو بخش اصلی تنظیم شده است که در بخش اول به بررسی 4 ناحیه مدل مفهومی تحقیق می پردازد و دارای 12سؤال می باشد و در بخش دوم به بررسی ارتباطات عمودی( تناسب استراتژیک) وارتباطات افقی( یکپارچگی کارکردی) نواحی 4 گانه مذکور می‌پردازد که دارای 24 سؤال است. و پس از تعیین پایایی و روایی آن مورد استفاده قرار گرفته است.

جدول3 – 2 : تعداد گویه‌های مربوط به هر متغیر در پرسشنامه
متغیر
شماره گویه
تعداد گویه
استراتژی سازمان
1 تا 3
3
زیر ساخت سازمان
4 تا 6
3
استراتژی فناوری اطلاعات
7 تا9
3
زیر ساخت فناوری اطلاعات
10 تا12
3
تناسب استراتژی های سازمان با زیرساخت سازمان
13تا 18
6
تناسب استراتژی های فناور اطلاعات با زیر ساخت فناوری اطلاعات
19تا24
6
یکپارچگی استراتژی های سازمان با استراتژی های فناوری اطلاعات
25 تا 30
6
یکپارچگی زیرساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
31 تا36
6

3-6 -مقیاس های اندازه گیری
مقیاس های اندازه گیری به چهار دسته تقسیم می‌شوند: مقیاس اسمی، مقیاس رتبه ای ، مقیاس فاصله‌ای و مقیاس نسبی.
مقیاس مورد استفاده در این تحقیق از نوع مقیاس رتبه ای می باشد.این مقیاس از نوع کیفی می باشد وعلاوه بر اینکه افراد و رویدادها را در بعد مشترکی قرار می دهد آنها را بر پایه ای رتبه بندی می نماید مثلاً مقیاس خیلی کم تا خیلی زیاد(طیف پنج گزینه ای لیکرت). (کاکاوند،1383، ص154 ).
طیف لیکرت یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری می باشد. این مقیاس از مجموعه منطقی از گویه ها که به ترتیب خاصی تدوین شده اند ساخته می گردد. پاسخ دهنده میزان موافقت خودرا با هریک از این عبارت در یک مقیاس درجه بندی شده که معمولا از یک تا پنج درجه است نشان می‌دهد(بازرگان 1381،ص154).در این تحقیق گویه ها شامل: کاملا” موافقم،موافقم،نظری ندارم،مخالفم و کاملا”مخالفم
3-7 -روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند دادههای متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این دادهها و تجزیه و تحلیل آن‏ها فرضیههای مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد.
3-7-1- پایایی51 (قابلیت اعتماد)
پایایی پرسشنامه با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد.پایایی یکی از ویژگی های فنی پرسشنامه می‌باشد (بازرگان، 1381،ص166). برای بررسی پایایی ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می شود که که از آن جمله میتوان به اجرای دوباره‌(روش بازآزمایی)، روش موازی‌(همتا)، روش تنصیف (دونیم کردن)، روش کورد ریچاردسون و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد.
یکی از معروف ترین معیارهای سنجش پایایی،استفاده از معیار آلفای کرونباخ است.آلفای کرونباخ همبستگی درونی داده هارا اندازه گیری می کند و به صورت زیر محاسبه می‌شود:

که در این فرمول ? آلفا کرون باخ k تعداد سوالها ی پرسشنامه واریانس مجموع سوالها وواریانس سوال i ام میباشند. هر چقدر مقدار آلفا به یک نزدیک شوند نشان دهنده پایایی بیشتر هر چقدر مقدار آن کوچکتر باشد نشان دهنده پایایی کمتر برای پرسشنامه است .
در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه بالای 7/0 و نشان از پایایی بالای پرسشنامه می باشد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه نیز برآورد شد که در جدول به تفصیل ارائه شده است:
جدول3 – 3 : پایایی بخش های متفاوت پرسشنامه پیش آزمون بر اساس روش آلفای کرونباخ
مولفه ها
آلفای کرونباخ
استراتژی کسب و کار
723/0
استراتژی فناوری
747/0
زیر ساختهای سازمان
913/0
زیرساخت‌های فناوری اطلاعات
کل پرسشنامه
789/0
721/0
همان طور که مشاهده می‌شود تمامی ضرایب بالای 7/0 در تمامی متغیرها و نشان از پایایی بالای پرسشنامه مورد استفاده می باشد.
3-7-2- روایی52
مقصود از روایی آن است که وسیلهی اندازهگیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد. روایی (اعتبار) در اصل به صحت و درستی اندازهگیری محقق برمی‌گردد. (خاکی، 1382،ص 288) روایی را به شکلهای مختلف طبقهبندی کردهاند که تعدادی از آنها عبارتند از: روایی محتوایی53، روایی نمادی(ظاهری)54، روایی مربوط به ملاک55، روایی موافق56، روایی متضمن پیشبینی، روایی سازه، روایی همگرا و روایی متمایزکننده. (خاکی، 1382، ص 291-289)
در این تحقیق برای بررسی روایی، روایی سازه، روایی محتوایی و روایی ظاهری مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
* روایی محتوایی
روایی محتوایی این اطمینان را بوجود میآورد که مقیاس شامل موارد کافی و نمونه برای استفاده از مفهوم است. هرچه موارد معرف حیطه مفهومی که اندازهگیری میشود بیشتر باشد، اعتبار محتوایی آن بیشتر خ
واهد بود. به عبارت دیگر روایی محتوایی معرف چگونگی توصیف ابعاد و اجزاء مفهوم است (خاکی، 1382،ص 289).
برای طراحی پرسشنامه با توجه به پیشینه قوی مدلها و همچنین در نظر داشتن متغیرهای مدلهای اصلی سعی شد تا پرسشنامه از حیث شاخص هایی که سازه ها را اندازه گیری می کنند، بر پشتوانه‌ی مناسبی از نظریه و کاربردهای عملی آنها در پژوهشها و آزمونهای متعدد متکی باشد.
* روایی نمایی (ظاهری)
در روایی ظاهری در واقع بررسی میکنیم که آیا متخصصین تأیید میکنند که، ابزار همان چیزی را که از نام آن استنباط میشود، میسنجد؟ (خاکی، 1382،ص 290)
به منظور سنجش روایی نمایی، پرسشنامه و محتوای آن تحت بررسی استاد راهنماو چند تن از صاحبنظران قرار گرفته و نظرات اصلاحی ایشان لحاظ گردید.
* روایی سازه
روایی سازه دلالت بر چگونگی نتایج به دست آمده از مقیاسی دارد که برای آزمون پیش بینی شده جهت فرضیه هاست. این کار با روایی همگرا و متمایز کننده ارزیابی می شود. (خاکی، 1382،ص 291) همچنین جهت بررسی روایی پژوهش از ضریب رتبه‌ای اسپیرمن استفاده شده است.
روش اجراء:
1- دو نفر کارشناس را که در محتوای تست مورد نظر متخصص باشند، برگزیده می‌شود.
2- تعریفی ازحیطه مورد سنجش ( که در حقیقت توصیف بسیار اختصاصی از محتوای حیطه مورد‌آزمون باشد) و مواد اصلی آزمون را در اختیار هر دو متخصص قرار داده می‌شود.
3- از هرمتخصص خواسته می‌شود که تناسب و ارتباط هر سوال تست را با تعریفی که برای آن حیطه در نظر گرفته‌ایم، با استفاده از یک مقیاس چهار امتیازی که دامنه آن عبارت نامربوط(1)، ارتباط نسبتاً کم(2)،ارتباط نسبتاً زیاد(3)وارتباط بسیار زیاد(4)می‌باشد مستقل از نظرات متخصص دیگر درجه‌بندی می‌نمائیم.
4- داده‌های حاصل از داوری هرمتخصص را در جدولی وارد کرده‌ایم.
5- میزان توافق بین دو متخصص را با استفاده از ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن بدست می‌آوریم:
که در آن:

: ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن.
: تفاضل در رتبه‌های تعیین شده توسط متخصصین.
: تعداد سوالات.
جدول3 – 4: ضریب همبستگی محاسبه شده رتبه‌ای اسپیرمن دو نفر کارشناس خبره
کارشناس خبره دوم
کارشناس خبره اول
کارشناس
812/0+
1
کارشناس خبره اول
1
812/0+
کارشناس خبره دوم
در این پژوهش این میزان برابر 812/0 بدست آمده است که قابل قبول می‌باشد.
به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه، روایی سازه با استفاده از ابزار تحلیل عاملی تأییدی57 انجام شد. تحلیل عاملی تأییدی سازه های تحقیق در فصل چهارم ارائه شده است.
تحلیل عاملی تأییدی
تحلیل عاملی تاییدی در واقع یک مدل آزمون تئوری است، که در آن پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز می کند. این مدل که مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است، مشخص می‌کند که کدام متغیرها با کدام عاملها و کدام عامل با کدام عاملها باید همبسته شوند. برای ارزشیابی روایی سازه نیز یک روش قابل اعتماد به پژوهشگر عرضه می‌کند، تا از این طریق بتواند به گونه بارزی فرضیه هایی را درباره ساختار عاملی داده ها که ناشی از یک مدل از پیش تعیین شده با تعداد و ترکیب مشخصی از عامل‌هاست بیازماید(هومن، 1387، ص 296- 295). در تحلیل عاملی تأییدی، پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می شود
داده های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک، توصیف، تبیین یا توجیه می کند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار داده هاست که می تواند به شکل؛ 1) تئوری یا فرضیه، 2) یک طرح طبقه بندی کننده معین برای گویه ها یا پاره تستها در انطباق با ویژگیهای عینی شکل و محتوا، 3) شرایط معلوم تجربی، و یا 4) دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره داده‌های وسیع باشد.( هومن، 1387،ص 295)
در انجام تحلیل عاملی، جهت بررسی کفایت نمونه‌گیری ( کافی بودن تعداد داده‌های مورد نظر برای تحلیل عاملی) از شاخص 2 از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:

که در آن ضریب همبستگی بین متغیرi و متغیر j و ضریب همبستگی جزئی بین متغیرi و متغیر j به شرط ثابت بودن بقیه متغیرها می‌باشند. شاخص و هر مدلی که دارای مقدارKMO بزرگتری باشد بهتر است . یعنی مقادیرKMO حدود 9/0 تجزیه عاملی بسیار مناسب و مقادیرKMO حول 8/0 تجزیه عاملی مناسب و مقادیرKMO حول 7/0 تجزیه عاملی متعادل و مقادیرKMO حول 6/0 تجزیه عاملی متوسط و 5/0 تجزیه عاملی ناچیز و کمتراز 5/0 تجزیه عاملی نامناسب را نشان می‌دهد.
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در تحقیق حاضر پژوهشگر از روش های توصیفی و استنباطی برای سنجش داده ها استفاده خواهد نمود. در بخش روش های استنباطی به منظور بررسی فرضیات تحقیق از آزمون های زیر استفاده شده است که با نرم افزارهای SPSS وAMOS انجام گرفته است.
* آزمون کلموگروف اسمیرنوف به منظور نرمال بودن داده های متغیر های تحقیق استفاده می‌شود.
* مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی وهمچنین آزمون های برازش مدل برای روایی مدل استفاده شده در تحقیق و اینکه متغیرهای استفاده شده مدل روایی لازم را دارند.
* آزمون ضریب همبستگی پیرسون.

3-9-جمع بندی:
در این فصل بعد از دستهبندی تحقیق بر اساس هدف و نحوه گردآوری دادهها، جامعه آماری تحقیق که شامل مدیران ، کارشناسان ،سرپرستان و کارمندان بانک ملی استان سمنان بود مشخص شد، که از این تعداد،
196 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه به صورت تصادفی بین آنها توزیع شد و در ادامه پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، در نهایت روشهای تحلیل دادههای جمع آوری شده تشریح شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،… تناسب دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می‌رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل داده هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده‌اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود.
در بخش اول این فصل ابتدا ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان مورد برسی قرار
میگیرد و سپس با استفاده از آزمونهای آماری فرضیات تحقیق مورد بررسی و آزمون قرار میگیرد
4-2-آمار توصیفی
با توجه به نتایج بخش اول پرسشنامه ( ویژگی های جمعیت شناختی)، اطلاعات زیر به طور خلاصه در مورد مشخصات نمونه آماری مورد نظر ارائه می‌شود. نمودارها بر اساس درصد در زیر آورده شده‌اند.
4-2-1- پست سازمانی پاسخگویان
جدول 4-1: وضعیت پست سازمانی پاسخ دهندگان
درصد داده هر طبقه
فراوانی هرطبقه
پست سازمانی
1.5
3
مدیر
9.7
19
کارشناس
12.8
25
سرپرست
76.0
149
کارمند
100.0
196
جمع

نمودار 4-1: وضعیت پست سازمانی پاسخ دهندگان
از میان پاسخ دهند گان کارمندان بیشترین و مدیران کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودند.

4-2-2-وضعیت تحصیلی پاسخگویان
جدول 4-2: وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان
درصد داده هر طبقه
فراوانی هرطبقه
سطح تحصیلات
25.5
50
دیپلم و زیر دیپلم
24.0
47
لیسانس
49.5
97
فوق لیسانس
1.0
2
دکتری و بالا تر
100.0
196
جمع

نمودار 4-2: وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان

از میان پاسخ دهندگان افراد دارای مدرک فوق لیسانس بیشترین و افراد دارای مدرک دکترا و بالاتر کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.

4-2-3-رشته تحصیلی پاسخگویان
جدول 4-3: رشته تحصیلی پاسخ دهندگان
درصد داده هر طبقه
فراوانی هرطبقه
رشته تحصیلی
9.7
19
فنی و مهندسی
8.2
16
علوم تجربی
5.1
10
هنر
77.0
151
علوم انسانی
100.0
196
جمع

نمودار4-3:رشته تحصیلی پاسخ دهندگان

از میان پاسخ دهندگان افراد با رشته تحصیلی علوم انسانی بیشترین و افراد با رشته تحصیلی هنر کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.

4-2-4-وضعیت سابقه کار پاسخگویان
جدول4-4: وضعیت سابقه کار پاسخ دهندگان
درصد داده هر طبقه
فراوانی هرطبقه
سابقه شغلی
38.8
76
زیر 5

دیدگاهتان را بنویسید