عدم تمرکز

دانلود پایان نامه

1) پرسشنامه تحقیق 143
2)خروجی های رایانه ای تحقیق 148

فهرست جدول ها
جدول ‏2-1) دیدگاه های همسویی استراتژیک 57
جدول ‏2-2) مقایسه مدل های همسویی 62
جدول ‏3-1) نحوه محاسبه حجم نمونه از طریق کوکران 73
جدول ‏3-2) تعداد گویه‌های مربوط به هر متغیر در پرسشنامه 75
جدول ‏3-3) پایایی بخش های متفاوت پرسشنامه پیش آزمون بر اساس روش آلفای کرونباخ 77
جدول ‏3-4) ضریب همبستگی محاسبه شده رتبه‌ای اسپیرمن دو نفر کارشناس خبره 79
جدول ‏4-1) وضعیت پست سازمانی پاسخ دهندگان 85
جدول ‏4-2) وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان 86
جدول ‏4-3) رشته تحصیلی پاسخ دهندگان 87
جدول ‏4-4) وضعیت سابقه کار پاسخ دهندگان 88
جدول ‏4-5) وضعیت میزان آشنایی با فن آوری پاسخ دهندگان 89
جدول ‏4-6) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف 90
جدول ‏4-7) توصیف شاخصهای آماری زیر ساخت فناوری اطلاعات وزیر ساخت های سازمان 91
جدول ‏4-8) توصیف شاخصهای آماری زیر ساخت های فناوری اطلاعات و استراتژی فناوری اطلاعات 93
جدول ‏4-9) توصیف شاخصهای آماری استراتژیهای فناوری اطلاعات و استراتژیهای سازمان 94
جدول ‏4-10) توصیف شاخصهای آماری استراتژی های سازمان و زیر ساخت های سازمان 95
جدول ‏4-11) خلاصه امار های توصیفی 4 متغیر 97
جدول ‏4-12) آزمون فرضیه برابری میانگین یک جامعه 97
جدول ‏4-13) شاخص‌های توصیفی آماری متغیرهای پرسشنامه 102
جدول ‏4-14) ضریب همبستگی بین عوامل 103
جدول ‏4-15) نام و شرح متغیرهای استفاده شده در مدل 106
جدول ‏4-16) آماره KMO و نتایج آزمون کرویت – بارتلت 107
جدول ‏4-17) نتایج کلیت مدل مورد آزمون 107
جدول ‏4-18) نتایج بررسی روایی مدل و شاخص های برازش 108
جدول ‏4-19) نتایج برازش مدل اصلاح شده 111
جدول ‏4-20) تایید / عدم تائید رابطه بین متغیرها و برآوردهای استاندارد حداکثر درستنمایی برای مدل 112
جدول ‏4-21) وزن رگرسیونی استاندارد شده بین متغیرها برای مدل نظری تحقیق 115
جدول ‏4-22) خلاصه نتایج همبستگی بین متغیرها 117
جدول ‏4-23) خلاصه تعریف درست/ نادرست متغیرها 118
جدول ‏5-1) بررس راهکار های تاثیر ناحیه زیرساخت فناوری اطلاعات بر استراتژی فناوری اطلاعات 130

فهرست اشکال
شکل ‏2-1) رابطه ی بین کسب وکار ، سیستم های پردازش داده ،ی اطلاعات مدیریت و استراتژیک 22
شکل ‏2-2) رابطه ی بین کسب و کار ، استراتژی سیستم های اطلاعاتی و استراتژی فناوری اطلاعات 25
شکل ‏2-3) اثر بخشی فاکتورهای همسویی بر کارایی فناوری اطلاعات 32
شکل ‏2-4) مدل مفهومی همسویی استراتژیک 41
شکل ‏2-5) مفهوم استراتژی همسویی فناوری اطلاعات 42
شکل ‏2-6) مدل همسویی C4 45
شکل ‏2-7) پنج نیروی موثر بر اهداف استراتژیک سازمان 46
شکل ‏2-8) مدل همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار 47
شکل ‏2-9) پنج سطح مدل بلوغ همسویی استراتژیک 50
شکل ‏2-10) مدل همسویی استراتژیک 51
شکل ‏2-11) دیدگاه اجرای استراتژی 61
شکل ‏2-12) مدل مفهومی تحقیق 64
شکل ‏4-1) : نمایش مراحل اساسی تحلیل 100
شکل ‏5-1) دیدگاه نهایی همسویی برای بانک ملی زیر ساخت و استراتژی فناوری اطلاعات 126

فهرست نمودارها
نمودار ‏4-1) وضعیت پست سازمانی پاسخ دهندگان 85
نمودار ‏4-2) وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان 86
نمودار ‏4-3) رشته تحصیلی پاسخ دهندگان 87
نمودار ‏4-4) وضعیت سابقه کار پاسخ دهندگان 88
نمودار ‏4-5) وضعیت میزان آشنایی با فن آوری پاسخ دهندگان 89
نمودار ‏4-6) توصیف شاخصهای آماری زیر ساخت فناوری اطلاعات 91
نمودار ‏4-7) توصیف شاخصهای آماری زیر ساخت های سازمان 92
نمودار ‏4-8) :مدل نظری تحقیق به روش معادلات ساختاری 105
نمودار ‏4-9) تخمین ضرایب استاندارد معادلات ساختاری 105
نمودار ‏4-10) مدل نهایی اصلاح شده 110
نمودار ‏4-11) وزن شاخص ها در مدل نهایی 114
نمودار ‏4-12) وزن شاخص ها استاندارد در مدل نهایی 116

علائم و اختصارات
Massachusetts Institute off Technology MIT
Business IT Alignment Methodology BITAM
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy KMO
Confirmatory Factor Analysis CFA
Structural Equation Model SEM
General Leaner Model GLM
Analysis of Moment Structures AMOS
Maximum Likelihood ML

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
در یک سازمان چنانچه مدیران اجرایی نیازهای اطلاعاتی خود را ندانند مدیران بازرگانی از توانایی های فناوری اطلاعات خود بی خبر باشند، پرسنل درگیر با فناوری اطلاعات سازمان هیچ گونه شناخت و دیدی از کسب و کار سازمان نداشته باشند، کل سازمان و بخش های اطلاعاتی آن سازمان به طور کاملا مجزا از یک دیگر فعالیت نمایند و نیاز های یکدیگر را نشناسند و… ، باعث خواهد شد تا بازدهی سرمایه گذاری سازمان در فناوری اطلاعات و همچنین کسب و کار مربوطه بسیار پایین و کم باشد، چرا که اساسا سیستم های اطلاعاتی ایجاد شده و فناوری به کار گرفته شده نمی تواند گامی در جهت رفع نیازها و مشکلات سازمان بردارد و خود باعث ایجاد هزینه های سربار می شود(علی پور پیجانی، 1389 ه ش،37). میزان همسویی بین این دو مقوله (کسب و کار و فناوری اطلاعات) را در دو بعد استراتژیک و ساختاری، میتوان بررسی و ارزیابی نمود(براون، شارون،1994،69). این ارزیابی به این معنی است که می توان با بررسی میزان همسویی استراتژی فناوری اطلاعات سازمان با کسب و ک
ار آن سازمان و همچنین همسویی ساختاری این دو موضوع به بررسی میزان همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان پی برد.
در کشور ما در سال های اولیه دهه 1380( ه ش)، دولت، با تعریف و راه اندازی طرح تکفا، تلاشی جهت حضوری برجسته و رسمی درصحنه فناوری اطلاعات کشور به انجام رساند، این حمایت باعث بکارگیری و به نوعی پیشرفت فناوری در سازمان ها و دستگاه های دولتی شد.
با وجود نیاز به اجرای چنین بررسی هایی در سازمان ها و مخصوصا در سازمان های دولتی، تا کنون تحقیقات اندکی در مورد همسویی در دستگاه ها اجرا شده است. در بررسی دلایل این کمبود، می توان به عامل مهم جوانی صنعت فناوری اطلاعات در کشور اشاره کرد.
در این فصل پژوهشگر به طور خلاصه و با توجه به موضوع پژوهش، به بیان مسأله اصلی پژوهش و اهمیت و ضرورت پژوهش و همچنین به تعریف متغیرها، فرضیات و اهداف
می پردازد.
1-2- عنوان تحقیق
بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات واستراتژی های کسب و کار سازمان (مورد مطالعه : بانک ملی استان سمنان)
1-3- بیان مسأله
در دهه ی اخیر بحث همسویی فناوری اطالاعات و اهداف سازمانی بیشترین دغدغه بوده است ، که توسط مدیران کسب و کار وسیستم های اطالاعاتی گزارش شده است.طبق نظر چان1(2007) “همسویی استراتژیک سیستم های اطالاعاتی، یکی از ده چالشی می باشد که مدیران فناوری اطلاعات با آن مواجه هستند” بنابراین، همسویی یک مفهوم مبهمی است که درک و اندازه گیری آن مشکل میباشد.همسویی، بررسی همسانی استراتژی ها و ساختارهای سازمانی و استراتژی ها و ساختارهای فناوری اطلاعات با تمرکز بر روی مسائلی چون تناسب یا عدم تناسب جایگاه فناوری اطلاعات در سازمان، چگونگی و روابط موجود برای گزارش دهی در ساختار واحد فناوری اطلاعات، تمرکز یا عدم تمرکز خدمات فناوری اطلاعات و درک متقابل فناوری اطلاعات از کسب و کار و بالعکس است.بررسی میزان همسویی سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات با کسب و کار سازمان در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان و ارائه ی راه حل ها و پیشنهادهای مناسب در فرایند همسویی جهت افزایش کارایی سرمایه گزاری سازمان در بخش فناوری اطلاعات انجام میشود. اغلب سازمان ها تشخیص داده اند که مسئله اصلی آن ها داشتن استراتژی کسب و کار مناسب یا معماری سیستم های اطلاعاتی سطح بالا نیست، بلکه این دو باید به گونه ای با یکدیگر تلفیق و تعریف شوند که اطمینان لازم را جهت حضور رقابتی در بازار امروزی فراهم
کند ، باوجود اینکه سازمان ها به اهمیت همسویی استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات پی برده اند، به نظر آن ها تحت کنترل درآوردن قابلیت های فناوری اطلاعات در جهت کسب منافع بلند مدت سخت یا غیر ممکن میباشد.اگرچه فناوری اطلاعات قدرت بکارگیری در همه ی صنایع و بازارها را دارد.(لوفتمن و بریر 2،1999،13)
مقاومت سازمانی و ارائه اطلاعات ناصحیح و حتی ساختگی، عدم احساس نیاز به لزوم انجام پژوهش ها و تحقیقات در حوزه ی فناوری اطلاعات توسط سازمان، داشتن ماموریت صرفا بصورت گفتاری و نوشتاری، انجام کارهای خارج از حوزه ی وظایف استاندارد و اهداف سازمان باعث ایجاد ابهاماتی برای تهیه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان برای واحد فناوری اطلاعات میشود که درنتیجه واحد فناوری اطلاعات نمی تواند به درستی پشتیبان کسب و کار و استراتژی های آن باشد.

مراکز علمی نیز به موضوع همسویی توجه لازم را داشته اند. کینگ3(1978)، دیوید و السون4(1985)، هندرسون و نکاترامن(1992)، ریچ و بنبست5(2000) و… در تحقیقاتشان ابزارهای لازم جهت دستیابی به همسویی و تاثیر آن بر خروجی سازمان را بررسی کرده اند، در این تحقیق، محقق در پی آن است تا ضمن مطالعه ی کتابخانه ای وسیع و جامع همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش متغیرهایی تحت عنوان “استراتژهای سازمان6، استراتژی های فناوری اطلاعات7، زیر ساختهای سازمان8، و زیر ساخت های فناوری اطلاعات9 ” در قالب یک مدل مورد بررسی قرار گرفت. که این مدل بر گرفته از مدل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (1993) با تغییرات پیشنهادی استاد راهنما می باشد،که دلیل اصلی این تغییرات کاهش تعداد متغیر های پژوهش وکاهش دشواری و مشکلات انجام آن می باشد. مسئله اصلی پژوهش این است که آیا همسویی استراتژیک بین فناوری اطلاعات و سازمان وجود دارد یا نه؟
1-4-ضرورت و اهمیت تحقیق
همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار نه تنها در امریکا بلکه در اروپا و بخش های دیگر جهان مطرح میباشد. اگر بازگشت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات تابعی از همسویی استراتژیک باشد ، آنگاه هر اقدامی جهت افزایش ارزش تجاری فناوری اطلاعات در چارچوب میزان همسویی فناوری اطلاعات با استراتژی سازمان مورد ملاحظه قرار می گیرد.
(استراسمن101997،62) این نکته را در این بحث مورد توجه قرار داده است که اگر”نتیجه ی دستاوردهای همه ی پروژه های نرم افزاری بطور مشخص با برنامه ها و الزامات بودجه ای سازمان مرتبط شوند، سرمایه گذاری نرم افزاری می تواند به عنوان یک عامل در راستای تغییرسازمانی مطرح شده و از هزینه های مجزا و جزیره ای اجتناب شود.”
براساس این بحث سازمان هایی که براهداف فناوری اطلاعات تمرکز بیشتری دارند، همسویی استراتژیک بالاتری را در سازمان خود تشخیص داده اند.
(کی بورا،112000،45) مطرح کرد که سنجش دقیق همسویی اس
تراتژیک به جهت پیچیدگی ها و عوامل متعدد تاثیر گذار سازمان، دست نیافتنی است که این تبادلات سازمانی بسیار پیچیده میباشد، زیرا هم استراتژی و هم سایر سطوح عملیاتی در مجموعه سازمان بر روی آن ها تاثیر گذار میباشد.
باتوجه به این نکات، تعیین عوامل مختلف که سازمان ها باید در نظر بگیرند، خود یک موضوعی است که محققین، وقت قابل توجهی را پیرامون آن صرف کرده اند و ما برآنیم که همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را شناسایی و ارزیابی کنیم.
بسیاری ازجنبه های همسویی کسب وکار و فناوری اطلاعات بررسی شده است. (چان و همکاران،1997،37) میزان انطباق استراتژی های فناوری اطلاعات با استراتژی های کسب وکار را اندازه گیری کرده اند، برخی از محققین بر اهمیت همسویی ساختاری تاکید داشته و پیشنهاد دارند که ساختارهای فناوری اطلاعات با ساختارهای کسب و کار سازمان همسو باشد (برودبنت ویل،1994،19).
در حال حاضر سازمان های ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات نموده اند. چنانچه بتوان با بکار گیری مدلی سرمایه گذاری های فوق را به گونه ای هدایت کرد که بیشترین بازدهی سرمایه و کارایی را به حاصل آورد ، کمک بسیاری به سازمان ها در جهت پیشبرد و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی خواهد شد. علاوه براین کسب و تجربه ی روشی برای استفاده عملی از مدل های بررسی همسویی و اشنایی با مشکلات موجود در تحقیق و پژوهش در سازمان های دولتی، گامی موثر در استفاده ی بهینه و مفید از منابع موجود و قابل حصول در سازمان ها میباشد.
طبق نظر (کلمن و پاپ12، 2006،96)، اگرچه مفهوم اصلی همسویی استراتژیک بیش از دو دهه قبل مطرح شده، اما تحقیق در این حوزه همچنان برای مدیران اجرایی شرکت ها و سازمان ها جهت دستیابی به همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب وکار ارزشمند میباشد.
شناسایی و مطالعه ی همسویی استراتژیک، فرایند های کلیدی و عوامل سازمانی مرتبط با آن می تواند برای حوزه ی دانشگاهی و صنعت کشور مفید باشد.
در این پژوهش سعی شده است تا با ارائه یک مدل مفهومی مبتنی مدل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (1993)، با تغییرات پیشنهادی استاد راهنما (حذف برخی از رابطه های غیر ضروری) همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان مورد بررسی قرار گیرد.
1-5- اهداف تحقیق
1- بررسی وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان
2- بررسی وضعیت زیر ساخت های سازمان
3- بررسی استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان
4- بررسی وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
5- بررسی تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان
6- بررسی تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
7- بررسی یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات
8- بررسی یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
1-6- سوالات تحقیق
1- آیا استراتژی های کسب و کار در سازمان به درستی تعریف شده است؟
2- آیا زیرساخت های سازمانی در سازمان به درستی تعریف شده است؟
3- آیا استراتژی های فناوری اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده است؟
4- آیا زیر ساخت های فناوری اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده است؟
5- آیا بین استراتژی های کسب و کار و زیر ساخت های سازمان تناسب

دیدگاهتان را بنویسید