مقاله با موضوع مال موقوفه

دانلود پایان نامه

گرچه زبان قاصر از سپاسگذاری اساتید است که با بزرگواری حقیر را بر خوان نعمت علم و دانش خود نشاندند ، اما به مصداق عبارت “مَن لم یَشکُر المَخلوق لم یَشکُر خالق” بر خود واجب میدانم از زحمات بی دریغ و صبورانه استادانی تا به اینجا به بنده در جهت کسب مدارج علمی یاری رساندن ، تشکر و قدردانی نمایم .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………..ذ
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….ر
بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………. ر
سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………ز
فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..ز
اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………س
اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………ش
پیشینه………………………………………………………………………………………………………………………………………..ش
روش ………………………………………………………………………………………………………………………………………ش
فصل اول
کلیات وقف و حبس
1-1- وقف…………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-1-1-وقف در لغت و اصطلاح………………………………………………………………………………………………2
1-1-1-1-وقف در لغت……………………………………………………………………………………………………..2
1-1-1-2-وقف اصطلاح…………………………………………………………………………………………………….2
1-1-1-3- تقسیم بندی وقف ……………………………………………………………………………………………..8
1-1-2-تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………….11
1-1-2-1- وقف در قبل از اسلام ……………………………………………………………………………………….11
1-1-2-2- وقف در اسلام…………………………………………………………………………………………………..13
1-1-2-3- وقف در قران……………………………………………………………………………………………………14
1-1-2-4- وقف در سنت…………………………………………………………………………………………………..15
1-1-2-5- وقف در ایران……………………………………………………………………………………………………16
1-1-3-خصوصیات وقف………………………………………………………………………………………………………..19
1-1-4-ارکان وقف…………………………………………………………………………………………………………………21
1-1-4-1-صیغه وقف………………………………………………………………………………………………………..21
1-1-4-2-واقف………………………………………………………………………………………………………………..23
1-1-4-3- موقوفه………………………………………………………………………………………………………….27
1-1-4-4-موقوف علیه…………………………………………………………………………………………………….29
1-1-5-شرایط مال موقوفه…………………………………………………………………………………………………….30
1-1-5-1-ملک بودن……………………………………………………………………………………………………….30
1-1-5-2-معلوم بودن مال موقوفه……………………………………………………………………………………..30
1-1-5-3-معین بودن……………………………………………………………………………………………………….30
1-1-5-4-قابلیت نقل و انتقال…………………………………………………………………………………………..31
1-1-5-5-داشتن منفعت عقلایی ومشروع…………………………………………………………………………..31
1-1-5-6-مقدور التسلیم بودن…………………………………………………………………………………………..31
1-1-5-7-مالیت داشتن ……………………………………………………………………………………………………32
1-1-5-8-قابلیت بقاء……………………………………………………………………………………………………..32
1-2-حبس در لغت و اصطلاح……………………………………………………………………………………………………33
1-2-1-1-معنای واژه حبس…………………………………………………………………………………………….33
1-2-1-2-حبس در اصطلاح …………………………………………………………………………………………..33
1-2-1-3-ماهیت عقد حبس……………………………………………………………………………………………35
1-2-2-ویژگیهای عقد حبس ………………………………………………………………………………………………..37
1-2-2-1-حبس عین………………………………………………………………………………………………………37
1-2-2-2-قبض……………………………………………………………………………………………………………37
1-2-2-3- عدم خروج مال از مالکیت مالک…………………………………………………………………….37
1-2-2-4- ایجاد حق انتفاع برای دیگران………………………………………………………………………….38
1-2-3-ارکان عقد حبس………………………………………………………………………………………………………..39
1-2-3-1-صیغه حبس……………………………………………………………………………………………………39
1-2-3-2-حابس ………………………………………………………………………………………………………….39
1-2-3-3- مال مورد حبس……………………………………………………………………………………………..40
1-2-3-4-محبوس علیه………………………………………………………………………………………………….40
.1-2-4-اقسام عقود موجد انتفاع………………………………………………………………………………………………41
1-2-4-1-حبس مطلق…………………………………………………………………………………………………….41
1-2-4-2-حبس موبد……………………………………………………………………………………………………..43
1-2-4-3-حبس عمری…………………………………………………………………………………………………44
1-2-4-4-عقد رقبی…………………………………………………………………………………………………….45
1-2-4-5-عقد حبس سکنی…………………………………………………………………………………………..47
1-2-5-شرایط ایجاد حق انتفاع………………………………………………………………………………………………49
1-2-5-1-شرایط عمومی ……………………………………………………………………………………………..49
1-2-5-2-شرایط اختصاصی………………………………………………………………………………………….50
1-2-6-نمونه احکام مشترک میان وقف و عقد حبس………………………………………………………………..51
فصل دوم
مقایسه وقف با حبس
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….54
2-1-1-مقایسه از لحاظ اهداف……………………………………………………………………………………………….55
2-1-2-مقایسه ماهیت……………………………………………………………………………………………………………59
2-1-2-1-از لحاظ عقد بودن …………………………………………………………………………………………59
2-1-2-2-مقایسه از لحاظ مجانی بودن…………………………………………………………………………….64
2-1-2-3- مال موضوع وقف و حبس………………………………………………………………………………66
2-1-2-4-مقایسه از لحاظ لزوم و

دیدگاهتان را بنویسید