منابع و ماخذ پایان نامه استان کرمانشاه، استان کرمان، ابزار پژوهش

دانلود پایان نامه

تقدیم به
پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی،
ایستادگی را تجربه نمایم و به مادرم، دریای بی کران فداکاری و
عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر
و به : همسرم، اسطوره زندگیم، پناه خستگیم و فرزندم که یگانه امید زندگیم است.
فهرست مطالب شماره صفحه
چکیده 1
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-4 سوالهای پژوهش 8
1-5 اهداف پژوهش 8
1-5-1 هدف اصلی 8
1-5-2 اهداف فرعی 9
1-6 فرضیههای پژوهش 9
1-6-1 فرضیهی اصلی 9
1-6-2 فرضیههای فرعی 10
1-7 مدل مفهومی پژوهش 10
1-8 تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی 11
1-8-1 تعاریف مفهومی 11
1-8-1-1 فناوری اطلاعات 11
1-8-1-2 استراتژیهای منابع انسانی 11
1-8-1-3 بهبود کیفیت عملکرد 12
1-8-1-4 مسئولیت تصمیم گیری 12
1-8-1-5 تنوع شغلی 12
1-8-1-6 خود کنترلی 12
1-8-1-7 توسعه حرفه ای کارکنان 13
1-8-2 تعاریف عملیاتی 13
1-8-2-1 فناوری اطلاعات 13
1-8-2-2 استراتژی های منابع انسانی 14
1-8-2-3 استراتژی منابع انسانی 14
1-8-2-4 بهبود کیفیت عملکرد 15
1-8-2-5 استقلال و آزادی کار 15
1-8-2-6 استقلال و آزادی کاری 15
1-8-2-7 مسئولیت تصمیم گیری 15
1-8-2-8 تنوع شغلی 16
1-8-2-9 خود کنترلی 16
1-8-2-10 توسعه حرفه ای کارکنان 16
1-8-2-11 دانش و آگاهی 16
1-9 ساختار پایان نامه 17
2-1 مقدمه 19
2-2 مبانی نظری پژوهش 20
2-2-1 تاریخچه ظهور فناوری اطلاعات 20
2-2-2 تعریف فناوری اطلاعات و جنبههای مرتبط آن 21
2-2-2-1 فناوری اطلاعات یک استراتژی است 22
2-2-2-2 فناوری اطلاعات یک سری مفاهیم و فکر است 22
2-2-2-3 فناوری اطلاعات یک سری ابزار است 23
2-2-2-4 فناوری اطلاعات نوآوری است 23
2-2-2-5 فناوری اطلاعات همراه با انسان است 24
2-2-3 مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات 24
2-2-4 تاثیرات فناوری اطلاعات بر سازمان 25
2-2-5 کاربردهای فناوری اطلاعات و حوزههای کاربرد آن 25
2-2-5-1 تجارت الکترونیک 26
2-2-5-2 کاربرد فناوری اطلاعات 26
2-2-5-3 مدل ها فناوری اطلاعات 26
2-2-5-4 مزایا فناوری اطلاعات 26
2-2-5-4-1 مزایا برای سازمانها 27
2-2-5-4-2 مزایا برای مشتریان (مصرفکنندگان) 28
2-2-5-4-3 مزایا برای جامعه 29
2-2-5-4-4 دولت الکترونیکی 29
2-2-5-4-5 مزایای بالقوه دولت الکترونیک 30
2-2-6 چرا به دولت الکترونیکی نیاز داریم؟ 30
2-2-6-1 رشد شبکه گسترده جهانی 30
2-2-6-2 رشد جمعیت متصل به شبکه 31
2-2-6-3 کاهش هزینهها 31
2-2-6-4 رشد انتظارات عمومی 31
2-2-6-5 بانکداری الکترونیک 31
2-2-6-6 سیستم اطلاعاتی جغرافیایی 32
2-2-6-7 کار از دور 33
2-2-6-8 مزایای شیوه کار از دور 34
2-2-6-8-1 مزایای فردی 34
2-2-6-8-2 مزایای سازمانی 34
2-2-6-8-3 مزایای اجتماعی 35
2-2-7 سازمان مجازی 35
2-2-8 ادارات مجازی 36
2-2-9 نقش فناوری اطلاعات در فرایندهای سازمان 36
2-2-10 سیستم های اطلاعاتی در ارتباط عمومی با حوزه های عملیاتی سازمان 39
2-2-11 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری (OAS) 40
2-2-12 سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS) 41
2-2-13 سیستم های اطلاعاتی عملیاتی (TPS) 41
2-2-14 سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) و (EIS) 42
2-2-15 سیستم های اطلاعاتی کمک به تصمیم گیری (DSS) 43
2-2-16 سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه (ES) 43
2-2-17 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری (OAS) 44
2-2-18 توانمندسازی 45
2-2-19 تعاریف و مفاهیم توانمندسازی 47
2-2-20 توانمندسازی روانشناختی 48
2-2-21 ریشههای تاریخی توانمندسازی 49
2-2-22 ابعاد توانمندسازی 50
2-2-23 بهبود کیفیت عملکرد کارکنان 51
2-2-24 استقلال و آزادی کاری کارکنان 51
2-2-25 افزایش مسئولیت تصمیم گیری کارکنان 53
2-2-26 افزایش فرصت های شغلی کارکنان 54
2-2-27 افزایش خود کنترلی 54
2-2-28 افزایش دانش و آگاهی کارکنان 55
2-2-29 توسعه حرفهای کارکنان (رشد حرفه ای) 56
2-2-30 مراحل توانمند سازی 58
2-2-31 دلایل توانمند سازی 59
2-2-31-1 اثرات فناوری بر محیطهای کاری 59
2-2-31-2 افزایش انتظارات مشتریان 59
2-2-31-3 ضرورت انعطاف پذیری سازمانها 60
2-2-32 اهمیت توانمند سازی در سازمانها 60
2-2-33 موانع توانمند سازی 61
2-2-33-1 نگرش مدیران در مورد زیر دستان 61
2-2-33-2 فقدان امنیت شخصی 62
2-2-33-3 نیاز به کنترل 62
2-2-34 چگونگی افزایش توانمندی 63
2-2-35 مشخص کردن شفاف دیدگاه و اهداف 64
2-2-36 پرورش تجارب تسلط شخصی 64
2-2-37 الگوسازی 65
2-2-38 فراهم آوردن حمایت 65
2-2-39 برانگیختگی احساسی 66
2-2-40 فراهم آوردن اطلاعات 66
2-2-41 فراهم آوردن منابع 67
2-2-42 پیوند با نتایج 67
2-2-43 ایجاد اعتماد 68
2-2-44 مزایای واگذاری توانمند سازی 69
2-2-45 پیامدهای توانمند سازی 69
2-2-46 اثرات فناوری اطلاعات بر توانمند سازی 70
2-2-47 توانمند سازی و فناوری اطلاعات 72
2-2-48 فناوری اطلاعات و کنترل 73
2-2-48-1 کنترل عمومی 73
2-2-48-2 کنترل برنامه کاربردی 73
2-2-48-3 مزایای اتوماسیون اداری 74
2-2-48-3-1 مزایای مستقیم 74
2-2-48-3-2 مزایای غیر مستقیم 74
2-2-48-3-3 سیستم کارکنان دانشی 75
2-2-49 سیستم پشتیبانی تصمیم گیری 76
2-2-50 اثرات تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی در سازمانها 76
2-2-51 اثرات فناوری اطلاعات بر دانش و آگاهی کارکنان 77
2-2-52 اثرات فناوری اطلاعات بر فرصت های شغلی کارکنان 78
2-2-53 اثرات فناوری اطلاعات بر استقلال و آزادی کاری کارکنان 79
2-2-54 اثرات فناوری اطلاعات بر مسئولیت تصمیم گیری کارکنان 79
2-2-55 اثرات فناوری اطلاعات برتوسعه حرفه ای کارکنان 80
2-2-56 اثرات فناوری اطلاعات بر خود کنترلی کارکنان 80
2-2-57 اثرات فناوری اطلاعات بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان 81
2-2-58 اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کاری کارکنان 81
2-3 پیشینه پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور 82
2-3-1 پیشینه داخلی 82
2-3-2 پیشینه خارجی 83
3-1 مقدمه 85
3-2 روش پژوهش 85
3-3 جدول متغیرهای پژوهش 86
3-4 جامعه آماری پژوهش 88
3-5 روش نمونه و حجم نمونه گیری 88
3-6 ابزار پژوهش و روش جمعآوری دادهها 89
3-7 روایی و پایایی ابزار پژوهش 90
3-7-1 آزمون روایی 90
3-7-2 آزمون پایایی(قابلیت اعتماد) 90
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 91
4-1 مقدمه 94
4-2 آمار توصیفی 94
4-2-1 جنسیت 94
4-2-2 وضعیت تحصیلات 95
4-2-3 سن 96
4-2-4 سطح درآمد 97
4-2-5 توصیف متغیرهای تحقیق 98
4-3 آمار استنباطی 99
4-3-1 سنجش وضعیت متغیرهای تحقیق 100
4-3-1-1 تفسیر وضعیت متغیر فنآوری اطلاعات 101
4-3-1-2 تفسیر وضعیت متغیر توسعه استراتژی منابع انسانی 102
4-3-1-3 تفسیر وضعیت متغیر بهبود کیفیت عملکرد 102
4-3-1-4 تفسیر وضعیت متغیر دانش و آگاهی کارکنان 102
4-3-1-5 تفسیر وضعیت متغیر فرصتهای شغلی کارکنان 103
4-3-1-6 تفسیر وضعیت متغیر استقلال و آزادی کارکنان 103
4-3-1-7 تفسیر وضعیت متغیر مسئولیت تصمیمگیری کارکنان 104
4-3-1-8 تفسیر وضعیت متغیر خودکنترلی کارکنان 104
4-3-1-9 تفسیر وضعیت متغیر توسعه حرفهای کارکنان 105
4-3-2 محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق 105
4-4 آزمون فرضیهها 107
4-4-1 آزمون فرضیه اصلی 107
4-4-2 آزمون فرضیههای فرعی 107
5-1 مقدمه 115
5-2 نتیجهگیری 116
5-3 پیشنهادها 120
5-3-1 پیشنهادهای پژوهشی 120
5-3-2 پیشنهادهای اجرایی 121
5-3-2-1 پیشنهاد مربوط به فرضیه اصلی اول 121
5-3-2-2 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی اول 122
5-3-2-3 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی دوم 122
5-3-2-4 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی سوم 123
5-3-2-5 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی چهارم 123
5-3-2-6 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی پنجم 123
5-3-2-7 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی ششم 124
5-3-2-8 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی هفتم 124
5-4 محدودیتهای پژوهش 124
منابع و مأخذ 126
فهرست منابع 127
منابع فارسی 127
منابع لاتین 129
پیوست الف 131
پرسشنامه 131
پیوست ب 138
خروجی نرم افزار 138
Abstract II
فهرست جداول شماره صفحه
جدول 2-1 مفاهیم توانمند سازی 50
جدول 2-2 مزایای واگذاری توانمند سازی 69
جدول 2-3 نظریه توانمندی 70
جدول3-1 جدول متغیرهای پژوهش 86
جدول 3-2 مدرک تحصیلی 88
جدول 3-3 مقادیر آلفای کرونباخ به تفکیک هر یک از مؤلفهها 91
جدول 4-1 توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت 94
جدول 4-2 توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب تحصیلات 95
جدول 4-3 توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب سن 96
جدول 4-4 توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب سطح درآمد 97
جدول 4-5 توصیف متغیرهای تحقیق 98
جدول 4-6 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف 99
جدول 4-7 آماره های توصیفی 100
جدول 4-8 آزمون t 101
جدول 4-9 محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق 105
جدول 4-10 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P) 107
چکیده
تقریبأ تمامی اندیشمندان علوم مدیریتی و اقتصادی پذیرفتهاند که منابع انسانی با کیفیت بالا، رکن اساسی توسعه فناوری اطلاعات و توسعه اقتصادی در سطح خرد و کلان است. هدف ما در این پژوهش بررسی موشکافانهتر تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه استراتژی منابع انسانی و فرآیندهای آنها در خصوص کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه در سال 1392 است. این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی و تحلیلی است. در این پژوهش از روش نمونهگیری طبقهبندی تصادفی ساده استفاده شده است و از آنجایی که این جامعه آماری محدود در نظر گرفته شده است، جهت محاسبه حجم نمونهی مورد نیاز برای پژوهش از فرمول به دست آوردن نمونه در جامعه آماری محدود استفاده شده و تعداد نمونه 183 نفر انتخاب شده است. یافتهها حاکی از آن است که سطح معناداری کلیهی فرضیهها برابر 000/0 و کمتر از 05/0 می باشد لذا فرضیهی صفر رد و کلیهی فرضیههای پژوهش تأیید میگردد بدین معنا که فناوری اطلاعات بر توسعه استراتژی منابع انسانی، بهبود کیفیت عملکرد کارکنان، استقلال و آزادی کارکنان، افزایش دانش و آگاهی کارکنان، افزایش فرصتهای شغلی کارکنان، افزایش مسئولیت تصمیم گیری کارکنان، افزایش خود کنترلی کارکنان و توسعه حرفهای کارکنان اثر معناداری دارد و چون ضریب به دست آمده مثبت است، لذا میتوان گفت فناوری اطلاعات بر کلیهی متغیرها اثر مثبت و معناداری دارد. بنابراین با توجه به مطالب فوق نتیجه میگیریم که فناوری اطلاعات در سازمانهای امروزی به عنوان یک رکن اساسی و مزیت مطرح است و تمامی شئون و ارکان سازمان را تحت تأثیر مستقیم خود قرار میدهد. از جمله این ارکان انتخاب و جذب نیروی انسانی برتر است. بدین لحاظ نیروی انسانی برتر برای ورود به سازمان فناوری اطلاعات محور ویژگیهایی میبایست داشته باشد که منبعث از مبانی فناوری اطلاعات آن خصیصهها تعریف میشوند.
کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، استراتژیهای منابع انسانی، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه.
فصل یکم
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
اگر چه استفاده از رایانه از سالهای دهه 50 میلادی در سازمانهای بزرگ کشورهای صنعتی و توسعه یافته رایج بوده است ولی موضوع فناوری اطلاعات حتی تا دهه 80 میلادی کمتر در

دیدگاهتان را بنویسید