تحقیق رایگان درباره چرخه عمر، نوع صنعت

دانلود پایان نامه

موضوع
بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها
استاد راهنما
دکتر فرزین رضایی
استاد مشاور
دکتر یونس بادآور نهندی
نگارنده
بهنام صمدیان
سال تحصیلی1391-1390
با تقدیر و تشکر شایسته از استاد فرهیخته و فرزانه جناب دکتر فرزین رضایی و همچنین استاد گرامیم جناب دکتر یونس بادآور نهندی که با نکته های دلاویز و گفته های بلندشان ، صحیفه های سخن را علم پرور نمودند و همواره راهنما و راه گشای نگارنده ( من ) در اتمام واکمال پایان نامه بوده اند.
و همچنین با سپاس از جناب دکتر مهدی زینالی و همه عزیزانی که بنده را در امر تحصیل و تهیه این اثر یاری نمودند.
به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزها بهترین پشتیبان است
به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید
به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند
و با درود فراوان به روح پر فتوح پدر بزرگوارم
این مجموعه را به روح بزرگ پدر و حضور گرم مادر عزیزم تقدیم می کنم.
فصل اول : کلیات تحقیق
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………1
1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………3
1-2) بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………..3
1-3) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………….4
1-4) فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..4
1-5) قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..5
1-5-1)محدوده زمانی …………………………………………………………………………………………………5
1-5-2) مکانی ……………………………………………………………………………………………………………5
1-6) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………5
1-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….5
1-8) ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………5
فصل دوم : ادبیات تحقیق
2-1) بخش اول : کیفیت سود……………………………………………………………………………………….8
2-1-1) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی………………………………………………………………..8
2-1-2) ظهور نظریه کیفیت سود…………………………………………………………………………………10
2-1-3) مفهوم کیفیت سود………………………………………………………………………………………….11
2-1-4) تعریف کیفیت سود………………………………………………………………………………………..12
2-1-5) اهمیت ارزیابی کیفیت سود……………………………………………………………………………..14
2-1-6) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود……………………………………………………………………….15
2-1-6-1)روشهای حسابداری…………………………………………………………………………………….15
2-1-6-2) برآوردهای حسابداری ………………………………………………………………………………17
2-1-6-3) سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت……………………………………………………………….18
2-1-6-4) نوع صنعت………………………………………………………………………………………………..18
2-1-6-5) ویژگیهای مالی…………………………………………………………………………………………..18
2-1-6-6) عوامل سیاسی……………………………………………………………………………………………19
2-1-7) شاخص کیفیت سود………………………………………………………………………………………20
2-1-8) تحلیل کیفیت سود ………………………………………………………………………………………20
2-1-9) تحلیل بنیادی کیفیت سود ………………………………………………………………………………22
2-2) بخش دوم : تئوری چرخه عمر شرکت…………………………………………………………………25
2-2-1) مراحل چرخه عمر شرکت………………………………………………………………………………26
2-2-1-1) دوران رشد……………………………………………………………………………………………. 26
ایجاد……………………………………………………………………………………………………………………….26
طفولیت…………………………………………………………………………………………………………………….27
رشد سریع…………………………………………………………………………………………………………………27
بلوغ………………………………………………………………………………………………………………………….28
تکامل……………………………………………………………………………………………………………………….29
2-2-1-2) دوران پیری ……………………………………………………………………………………………..30
ثبات ………………………………………………………………………………………………………………………..30
اشرافیت……………………………………………………………………………………………………………………31
بوروکراسی اولیه…………………………………………………………………………………………………………32
بوروکراسی و افول………………………………………………………………………………………………………33
2-2-2) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر ……………..34
2-2-3) ویژگیهای مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت…………….35
* مرحله تولد یا ظهور………………………………………………………………………………………. 36
* مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………… 36
* مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………………………….36
* مرحله افول یا سکون ………………………………………………………………………………….36
2-3)بخش سوم:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………36
2-3-1)پیشینه مرتبط با کیفیت سود………………………………………………………………………………37
2-3-1-1)تحقیقات خارجی مرتبط با کیفیت سود …………………………………………………………37
2-3-1-2) تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود ………………………………………………………….42
2-3-2)پیشینه مرتبط با چرخه عمر ……………………………………………………………………………..44
2-3-2-1) پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر شرکت…………………………………….44
2-3-2-2) پیشینه تحقیقات داخلی مرتبط با چرخه عمر شرکت………………………………………47
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………50
3-2) تدوین فرضیه ها………………………………………………………………………………………………..50
3-2-1) فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………….51
3-2-2-1) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی اول)……………………………………………51
3-2-2-2) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی دوم)…………………………………………….51
3-2-2-3) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی سوم)……………………………………………51
3-3) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..51
3-4) گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….52
3-5) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..52
3-6) دوره زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………..52
3-7) شرایط انتخاب نمونه آماری…………………………………………………………………………………52
3-8) نحوه تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر……………………………………………………………53
3-9) مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………54
3-10) محاسبه متغیر ها با استفاده از داده های

پاسخی بگذارید