پایان نامه ارشد با موضوع توسعه ورزش، سلسله مراتب، شهر تهران

دانلود پایان نامه

Identification The Barriers In Development Of Fundamental Sports In Tehran
Advisor:
Dr.Mohammad Reza Esmaeili
Consulting Advisor:
Dr. Faride Ashraf Ganjoei
By:
sedighe hashemi
winter 2015
تشکر و قدردانی :
سپاس بی کران خداوند بزرگ را سزاست که به من نیرو و قدرت انجام دادن این کار خطیر را ارزانی داشت. امیدوارم شکر این نعمت بزرگ را بتوانم به جای آورم.
در وهله ی اول مایلم خالصانه از تلاش‌ها و حمایت‌های مستمر و همیشگی پدر و مادرم در طول این سال‌ها تشکر کنم؛ به ویژه مادر فداکار و صبورم که در هر مرحله از زندگی ام، چه تحصیلی و چه ورزشی، همواره با پشتکار و انرژی مثال زدنی اش در کنارم بوده و در هر موقعیتی چنان نقشی برایم ایفا کرده که هرگز احساس تنهایی و کمبود نکرده ام. نیک می‌دانم که وجود وی در زندگی ام نعمتی بس گرانبهاست که لطف خداوند بزرگ به من بوده است. ازتمامی افرادی که در طول این مدت در انجام این کار کمک‌های زیادی به من کرده اند بی نهایت تشکر و قدردانی می‌کنم.
در آخر هم وظیفه ی خود می‌دانم که تشکر ویژه ی خود را از جناب آقایان دکتر محمد رضا اسمعیلی و دکتر عبدالرضا امیرتاش و خانم دکتر فریده اشرف گنجویی انجام دهم که به سرانجام رساندن این کار بدون حمایت‌ها و راهنمایی‌های این عزیزان هرگز میسر نبود. تیزبینی، دقت فراوان و صبر و حوصله ی بی نظیر ایشان عامل مهمی در شکل گیری نهایی این پایان نامه بوده و بدون حضور ایشان این کار قطعاً به پایان نمی‌رسید. طول عمر، سلامتی و عزت همیشگی را برای ایشان آرزومندم.
تقدیم به:
پدر و مادر عزیزم :
به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگان.
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است.
به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید.
و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1.1. مقدمه 2
2.1. بیان مسئله 4
3.1. اهمیت و ضرورت تحقیق 7
4.1. اهداف تحقیق 9
1.4.1. اهداف کلی تحقیق 9
2.4.1. اهداف جزئی تحقیق 9
5.1. فرضیات تحقیق 9
6.1. محدوده تحقیق 10
7.1. تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشین? تحقیق 12
1.2. مقدمه 13
2.2. ورزش 13
1.2.2. اهداف تربیت بدنی وورزش 15
2.2.2. سلسله مراتب ورزش 15
3.2.2. مشکلات ناشی از عدم فعالیت جسمانی 17
3.2. توسعه 18
1.3.2. توسعه و گسترش ورزش 19
2.3.2. رویکردهای توسعه ورزش 21
2.3.2. چالش مشارکت دولت ها در توسعه ورزش 22
1.3.3.2. چالش توسعه از پایین به بالا در مقابل توسعه از بالا به پایین 22
4.3.2. نیاز برای برنامه ریزی توسعه و پیشرفت در ورزش خاص 23
1.5.3.2. مدل اندیشه های هرمی 27
7.2. مدل هرمی توسعه ورزش 27
2.5.3.2. مدل Balyi در رابطه با توسعه بلند مدت قهرمانان (ورزشکاران) (LTA D) 28
3.5.3.2. مدل توسعه ای C ôté’s از مشارکت ورزشی (D M S P) 31
4.5.3.2. مدل Bailey و Morleyدر رابطه با توسعه افراد با استعداد 32
4.2. ورزش پایه 36
5.2. ورزش در مدارس 41
1.5.2. ورزش مدارس در سایر کشور ها 44
3.6.2. مشکلات درس تربیت بدنی در مدارس 48
6.2. عوامل بازدارنده 51
7.2. ادبیات و پیشینه تحقیق 55
1.7.2. پیشینه داخلی 55
2.7.2. پیشینه خارجی 60
9.2. جمع بندی: 67
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 69
1.3. مقدمه 70
2.3. روش تحقیق 70
4.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری 71
5.3. متغیرهای تحقیق 71
6.3. ابزار اندازه‌گیری 71
7.3. روایی ابزار اندازه گیری 72
8.3. پایایی ابزار اندازه گیری 72
9.3. روش گرد‌آوری اطلاعات 73
3-10 روش تجزیه و تحلیل آماری تحقیق 78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 79
1.4. مقدمه 102
2.4. آمار توصیفی 102
1.2.4. ویژگیهای فردی 102
1.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس وضعیت تاهل 102
2.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن 103
3.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی 103
2.2.4. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 104
3.4. تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 104
1.3.4. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 104
2.3.4. آزمون فرضیه ها 105
1.2.3.4. فرضیه اول 105
4.2.2.3.4. فرضیه دوم 105
3.2.3.4. فرضیه سوم 106
4.2.3.4. فرضیه چهارم 106
5.2.3.4. فرضیه پنجم 107
6.2.3.4. فرضیه ششم 107
7.2.3.4. فرضیه هفتم 108
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 110
1.5.مقدمه 111
2.5. خلاصه آمار توصیفی 111
1.2.5. ویژگیهای فردی 111
3.5. خلاصه آمار استنباطی 111
1.3.5. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 111
2.3.5. بحث آزمون فرضیه ها 112
1.2.3.5. بحث فرضیه اول 112
2.2.3.5. بحث فرضیه دوم 113
3.2.3.5. بحث فرضیه سوم 114
4.2.3.5. بحث فرضیه چهارم 115
5.2.3.5. بحث فرضیه پنجم 116
6.2.3.5. بحث فرضیه ششم 117
7.2.3.5. بحث فرضیه هفتم 118
8.2.3.5. بحث فرضیه هشتم 118
4.5. محدودیت‌های تحقیق 119
1.4.5. محدودیتهای اجرایی 119
2.4.5. محدودیتهای روش شناسی 119
5.5. پیشنهادهای تحقیق 120
1.5.5. پیشنهادی مبتنی بر یافتهها 120
2.5.5. پیشنهادهای روششناختی 120
منابع: 121
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1.2. مراحل LTAD (استافورد،2005) 30
جدول 1.3. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای هر یک از موانع 70
جدول2.3. جدول اسامی مدارس تحقیق 72
جدول1.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت 102
جدول 2.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب سن (سال) 103
جدول 3.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی 103
جدول 5.4. آمار توصیفی مربوط به موانع مشارکت در ورزش های پایه 104
جدول 6.4. آمارههای آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع دادهها 104
جدول 7.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع فرهنگی بر رشدوتوسعه ورزش پایه 105
جدول 8.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع مدیریتی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس 105
جدول 9.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس 106
جدول 10.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع ساختاری بررشد و توسعه ورزش های پایه مدارس 106
جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع زمانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس 107
جدول 12.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع انگیزشی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس 107
جدول 13.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع جسمانی -روانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس 108
جدول 14.4. نتایج آزمون فریدمن 109
جدول 15.4. فاکتورهای موانع رشد وتوسعه ورزش های پایه در مدارس 109
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل1.2. مدل سلسله مراتبی بخش‌های اصلی ورزش 17
شکل 2. 2 مدل توسعه ورزش و اوقات فراغت 22
شکل 3.2. مدل توسعه ورزش (از پایین به بالا) 23
شکل 4.2. مدل توسعه ورزش (از بالا یه پایین) 24
شکل5.2. فرایند برنامه ریزی توسعه ورزش 27
شکل 6.2. فرایند توسعه ورزش خاص 27
شکل 7.2. مدل توسعه ای Côté’s از مشارکت ورزشی 27
شکل 8.2. مدل Bailey و Morley در رابطه با توسعه افراد با استعداد 33
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1.2 مدل سلسله مراتبی ورزش 17
چکیده :
تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بوده است.جامعه آماری دراین پژوهش شامل کلیه مدیران ومعلمان تربیت بدنی مدارس مقطع ابتدایی شهر تهراندر سال تحصیلی93-1392بوده است که این تحقیق موردی در مناطق 1.4.8.13 آموزش پرورش صورت گرفته است.جامعه آماری حدود 460 نفربوده اند. این پرسشنامه محقق ساخته شامل 32 سوال با متغیرهای موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بوده است،با ارزش گذاری از نوع لیکرت است که هر پاسخ، امتیازی بین 1 تا 5 را به خود اختصاص می دهد..تعیین حجم نمونه با کمک جدول مورگان صورت گرفت که حدود134 نفربوده است وبه روش در دسترس نمونه گیری انجام شد. در این تحقیق جهت ‌تحلیل‌ دادها‌ برای خلاصه کردن و طبقه‌بندی داده‌های خام و محاسبه فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، دامنه تغییرات و جداول فراوانی و نمودار از آزمون توصیفی استفاده گردید و از آزمون‌های استنباطی کلموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده ها، آزمون تی نمونه ای برای تعیین گزینه ها و از آزمون فریدمن به منظور رتبه‌بندی موانع و عوامل توسعه ورزش های پایه در مدارس شهر تهران استفاده گردید.نتایج نشان داد که موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر داشته است. پیشنهاد میشود هر یک از مؤلفههای موانع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و موانع مشارکت از دو دیدگاه معلمان وصاحب نظران بررسی گردد و اقدامات و راهکارهای موثری در زمینه افزایش پیشرفت ورزش های پایه ارائه شود.
فصل اول
1.1. مقدمه
امروزه در عصر حاضر ورزش و مشارکت افراد در فعالیت های ورزشی به عنوان یک پدیده اجتماعی در خور بررسی وتأمل است. از مهم ترین کارکردهای این پدیده، نقش مهم آن در ایجاد سلامت جامعه است. این موضوع را می توان از طریق ورزش برروی زندگی افراد که در این زمینه مشارکت دارند، به‌روشنی مشاهده کرد(مظفری،1392). سوهن و همکاران1(2014) بیان نمودند که مشارکت افراد در فعالیت های فیزیکی و بدنی سبب توسعه اجتماعی، شناختی و روانی و در سطح بالاتر سبب بهبود تناسب اندام می گردد(سوهن و همکاران،2014). ورزش به عنوان پدیده ای مهیج، برانگیزاننده، موجد اتحاد ملی، عامل توسعه و ارتقای سلامت در جامعه، جایگاه مهمی در جامعه بر عهده دارد(مکچنسی2،2013). به طور کلی ورزش در نهایت بازتابی از جامعه امروز است. از طریق ارتقای ورزش، فعالیت های ورزشی به عنوان یک ابزار برای توسعه جوامع و صلح در فرهنگ های مختلف می باشد(کارتوکولیس و همکاران3،2009). دراین راستا توسعه ورزش در ارتباط با افزایش مشارکت و ترویج فرصت‌ها و مزایای حضور در فعالیت‌های ورزشی است. تعاریف مختلفی از مفهوم توسعه ورزش4 ارائه شده است. مفهوم توسعه ورزش بسیار کلی است و می تواند توسعه ورزش را در کلیه سطوح همگانی، نخبه، پایه و غیره در بر می گیرد(بولک5،2006). توسعه ورزش یک کمک همه جانبه به مردم برای شروع یک ورزش، ماندن در ورزش انتخابی خود و موفقیت در آن است. توسعه ورزش توسط کالینز 6به عنوان یک فرصت های تاثیرگذار(موثر)، سیستم ها و ساختارها و فرایندهایی تعریف شده است که افراد جامعه را در تمام سطوح یا گروه های خاص یا منطقه ای قادر می سازد در ورزش، تفریح و سرگرمی شرکت کنند و عملکردشان را به هر سطحی که مد نظر آن ها می باشد، پیشرفت دهند(سوتیریادو7،2012).
از سوی دیگر می توان یکی از مهمترین بخش های متدوال در توسعه ورزش یک جامعه را ورزش های پایه دانست. امروزه ورزش های پایه بطور ویژه مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. دانشمندان بسیاری در تلاش هستند تا شاخص های پیش بینی کننده افراد مستعد در ورزش های مختلف را شناسایی و توسعه دهند(آبوت8،2005). بطوریکه کشور استرالیا قبل از المپیک سیدنی توجه بسیار

دیدگاهتان را بنویسید