دانلود فایل پایان نامه حقوق قراردادهای بین المللی

دانلود پایان نامه

فهرست
عنوان صفحه

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات 7
مبحث اول: اصل حسن نیت 8
گفتار اول: تبیین مفهومی حسن نیت 8
بند اول: مفهوم حسن نیت 8
بند دوم: حسن نیت در فرهنگ های حقوقی 10
گفتار دوم: ماهیت حسن نیت 11
بند اول: تلقی حسن نیت به عنوان یکی از اصول کلی 11
بند دوم: حسن نیت اصل اخلاقی است یا حقوقی؟ 17

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم: ابعاد حسن نیت و تفکیک آن از نهاده های مشابه 21
گفتار اول: ابعاد حسن نیت 21
بند اول: حسن نیت حمایتی 21
بند دوم: حسن نیت تکلیفی 31
گفتار دوم: تفکیک حسن نیت از مفاهیم مشابه 32
بند اول: حسن نیت و سوء استفاده از حق 33
بند دوم: حسن نیت وانصاف 35

فصل دوم: تبیین مفهومی، شیوه،ابزارها و منابع تفسیر قراردادهای بین المللی 38
مبحث اول : مفهوم، شیوه،ابزارها و منابع تفسیر قراردادهای بین المللی 39
گفتار اول: مفاهیم 40
بند اول: مفهوم لغوی تفسیر 40
بند دوم: مفهوم حقوقی تفسیر 41
بند سوم: اقسام تفسیر در قرارداد 42
گفتار دوم: شیوه های تفسیر در قراردادها 43
بند اول: مفاد قرارداد روشن است 45
بند دوم: مفاد قرارداد مبهم است 46
بند سوم: قرارداد ناقص است 47
گفتار سوم: منابع و ابزارهای تفسیر در قراردادهای بین المللی 47
بند اول: قرارداد ومتن آن 48
بند دوم: مذاکرات مقدماتی طرفین 49
بندسوم : اعمال و رفتار طرفین بعد از انعقاد قرارداد 50
بند چهارم: رویه معمول به میان طرفین 51
مبحث دوم: اصول حاکم بر تفسیر در قراردادهای بین المللی 51
گفتار اول: اصل تفسیر براساس معیارهای نوعی و جنبه های خارجی 51
گفتار دوم: اصل تفسیر براساس قصد واقعی و درونی متعاقدین 52
گفتار سوم: اصل تفسیر براساس حسن نیت 53
گفتار چهارم: اصل تفسیر با توجه به کل مفاد قرارداد 55
فصل سوم: مبانی و اوصاف، نقش و معیار تشخیص حسن نیت در قراردداهای بین المللی 57
مبحث اول: مبانی و اوصاف حسن نیت در قراردادهای بین المللی 58
گفتار اول:مبانی حسن نیت 58
بند اول: وجود صداقت و عدم سوء استفاده از حق 58
بند دوم: عدالت و انصاف و عرف 61
بند سوم: شرط ضمنی 63
بند چهارم: نظم در قراردادها 64
گفتار دوم: اوصاف تکلیف حسن نیت در قراردادهای بین المللی 65
بند اول: حسن نیت به عنوان یک اصل 65
بند دوم: حسن نیت به عنوان یک قاعده اخلاقی 71
مبحث دوم: نقش و معیار حسن نیت در قراردادهای بین المللی اخلاقی 72
گفتار اول: نقش حسن نیت در قراردادهای بین المللی 72
بند اول: نقش محدوده 72
فصل چهارم: قلمرو حسن نیت قبل و حین انعقاد قراردادهای بین المللی 74
مبحث اول: حسن نیت در مرحله پیش ازانعقاد در قراردادهای بین المللی 75
گفتار اول: اصل آزادی مذاکره 76
بند اول: اصل آزادی مذاکره در حقوق کامن لو 77
بند دوم:حسن نیت و تفسیر در مرحله پیش قراردادی 78

گفتار دوم: حسن نیت و کنترل اصل آزادی مذاکره 79
گفتار سوم: ضمانت اجراهای قبل انعقاد 81
مبحث دوم: قلمرو حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادهای بین المللی 83
گفتار اول: تعهد به مذاکره به نحو جدی 83
بند اول: مذاکرات برای کسب اطلاعات 84
بند دوم: آزادی مذاکره و حق خاتمه دادن مذاکرات 85

بند سوم: اصل آزادی خروج از فرایند انعقاد قرارداد 85
بند چهارم: قطع غیر موجه و ناگهانی مذاکرات 86
بند پنجم: رجوع از ایجاب 86
گفتار دوم: تعهد به دادن اطلاعات 87
بند اول: تحمیل تعهد به دادن اطلاعات 87
بند دوم: لزوم اطلاع از تغییر عقیده 87
بند سوم: تعهد به دادن اطلاعات از روی صداقت و بدون اشتباه 88
گفتار سوم: ضمانت اجرا بعد از انعقاد قرارداد بین المللی 89
فصل پنجم: قلمرو حسن نیت بعد از انعقاد قراردادهای بین المللی 92
مبحث اول: حسن نیت در مرحله اجرای قراردادهای بین المللی 93
گفتار اول: حسن نیت و تعهدات طرفین 94
بند اول: جلوه های حسن نیت در ارتباط با تعهدات اصل طرفین 94
الف- پایبندی به قرارداد و اجرای آن 94
ب- بعد سلبی 94
ج- بعد ایجابی 95
بند دوم: حسن نیت و تعهدات ضمنی 95
الف- تسلیم توابع ضروری مورد معامله 96
ب- تعهد به دادن اطلاعات 96
گفتار دوم: حسن نیت و رفتار متناقض 97
گفتار سوم: حسن نیت و کنترل حقوق و اختیارات 97
گفتار چهارم: حسن نیت و تعدیل قواعد 99
بنداول: اجرای بخش اساسی قرارداد 99
بند دوم: حسن نیت و تعدیل قراردادهای بین المللی 100
گفتار پنجم: حسن نیت در توسل به ضمانت اجرا در مرحله اجرای قراردادهای بین المللی 102
مبحث دوم: قلمرو حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی 105
گفتار اول: تعیین قانوین حاکم در قراردادهای بین المللی 105
بند اول: تعیین قانون حاکم براساس اصل حاکمیت اراده 106
الف- مفهوم اصل حاکمیت اراده 107
ب- قلمرو اصل حاکمیت اراده 108
بند دوم: نقش قانون دولت طرف قرارداد بین المللی 108
نتیجه گیری 109
پیشنهادات 111
منابع 112

چکیده :
حسن نیت دریک تقسیم بندی کلی در قراردادهای بین المللی دارای دوبعد حمایتی(شخصی)وتکلیفی(نوعی)است.در بعدحمایتی حسن نیت عبارت است از جهل به واقع وتصور اشتباه.جهل و تصور اشتباه باعث میشود متعاقدین با حسن نیت در قراردادهای بین المللی تحت حمایت قانون قرار گیرند و حتی موارد آثار حقوقی بر رابطه متعاقدین قراردادهای بین المللی به بار می آورد. حسن نیت در بعد تکلیفی که از آن تحت عنوان نوعی نیز یاد می شود عبارت است از لحاظ کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. حسن نیت در این معنا با اصول و قواعد اخلاقی مرتبط است و باعث می شود معیارهای اخلاقی به یک تکلیف حقوقی تبدیل شود و از این طریق زمینه نزدیکی حقوق و اخلاق را فراهم می سازد . بعدی که در تفسیر وحقوق قراردادهای بین المللی بیشتر لحاظ می گردد وجه تکلیفی حسن نیت است که به عنوان یک قاعده رفتاری در تمام مراحل قراردادهای بین المللی از مذاکره تا خاتمه قرارداد و حتی پس از آن مطرح می شود و به وجوه مختلف محدود کننده ،تکمیلی،تفسیری،و تعدیلی ایفای نقش مینماید. از لحاظ ساختاری حسن نیت در قرارادهای بین المللی دارای سه بعد است :بعد ماهوی که مربوط به توجیه تعهدات و تکالیف طرفین است ؛بعدشکلی که مربوط به ساختار آن به عنوان یک استاندارد مبهم و در نهایت بعد صلاحیت نهادی که بحث آزادی و محدودیت قضایی در صدور حکم و تفسیر قراردادها بر اساس استانداردهای باز و منعطف همچون حسن نیت را مطرح می کند . ابعاد سه گانه مزبور همراه با جلوه های مختلف آن ازیک سو، و ابهام وانعطاف بیش از حد مفهوم حسن نیت ازسوی دیگر باعث شده که در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی در نظامها ، قراردادها و اسناد بین المللی اتفاق نظری نباشد؛ اگر چه روند حرکت نظامها، قراردادها و اسناد به سمت پذیرش بیش از پیش حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی است.
کلمات کلیدی:حسن نیت، بعدشخص، بعد نوعی، تفسیر قراردادهای بین المللی، اسناد بین المللی. مقدمه:
اگرچه مفهوم حسن نیت ، مفهومی است که در حقوق کامن لاو در طول تاریخی طولانی تکوین یافت، اما به سرعت در دیگر عرصه های حقوقی نیز مورد توجه قرا گرفت ؛ به ویژه در مواردی که قانون یا رویه مشخصی وجود نداشت . به علاوه اختلافات، نیاز به داوری میان حقوق متعارض را ضروری می نمود، حسن نیت که بر پایه وجدان پاک و حسن نظر نسبت مفهومی از انصاف به صورت عام الشمول قرار داشت، به مثابه یافتن راهی برای حل اختلافات در داوری ها و انجام قضاوت در غیاب قوانین مشخص گردید. به تدریج، حسن نیت به منبعی برای تدوین قوانین و رویه هایی بدل شد که شخصیت های حقوقی از نظام های حقوقی متفاوت نیاز به آن داشتند.
مفهوم حسن نیت به سبب نقش خود چه در حقوق بین الملل عمومی و چه حقوق تجاری دارای اهمیت بسیاری است. این اهمیت، به حقوق تجارت بین الملل نیز تسری یافته است و در موارد متعددی در تفسیر قراردادهای بین المللی نقش خود را برجسته ساخته است.

الف: بیان مساله
«حسن نیت» به عنوان یک اصل کلى حقوق و یکى از منابع حقوق بین الملل اصول حقوقى، بین تمامى ملت هاى متمدن مشترک است. ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللى دادگسترى اصول کلى حقوق شناخته شده توسط ملت هاى متمدن را به عنوان یک منبع حقوق، که باید توسط دیوان اعمال شود، ذکر مى کند. با این که اصطلاح «ملل متمدن» فى الذاته مبهم است، فرض بر این است که چنین مفهومى بر اساس یک نظام حقوقى توسعه یافته، پایه ریزى شده است، بنابراین، کلیه جوامع، به جز بدوى ترین آنها را در برمى گیرد. نظر دیگر، این است که اصول کلی حقوق تنها اصول کلی حقوق بین الملل را در برمى گیرد، نه اصول خاص این حقوق را. مراجع بین المللى در اعمال اصول کلی حقوق، هر دو معنا را در نظر گرفته اند و دلیلى وجود ندارد که این اصول هم از نظامهاى حقوق داخلى و هم از حقوق بین الملل ناشى نشود. اصول کلى حقوق اساسی هر نظام حقوقى از جمله حقوق بین الملل تلقى مى شود. این اصول قواعدى هستند که از حقوق بین الملل موضوعه فراتر می روند و در مقابل، ریشه در اشتراکات نظام هاى حقوقى داخلى گوناگون دارند. مفاهیمى همچون اخلاق، عدالت، انصاف و «حسن نیت» ، قدمت بیش ترى از اصول داوطلبانه حقوق بین الملل موضوعه دارند.
«حسن نیت» وسیله اى براى حل و فصل اختلافات تجارى درقراردادهای بین الملی، از طریق داورى بین المللى و شیوه مسالمت آمیز حل و فصل الزام آور اختلافات بین المللی توسط قضات منتخب طرفین، طبق قواعد از پیش تعیین شده است که، بر اساس ارجاع داوطلبانه و احترام به قانون انجام مى گیرد. ارجاع داوطلبانه بدون حسن نیت بی معناست. داورى و تفسیر یکى از فنون رسیدگى قضایى بین المللى (یا حل و فصل قضایى) است، اگرچه در مفهوم مطلق، با حل و فصل قضایى تفاوت دارد که طرفین اختلاف، معمولاً در انتخاب داوران آزادند و آیین رسیدگى و قانون قابل اعمال را تا حدّى خود تعیین مى کنند، اما همچون حل و فصل قضایى، داورى و تفسیر شامل عنصر تشکیل دهنده یک تصمیم الزام آور به نام «حَکَم» است. «حسن نیت» ،عاملى براى وحدت حقوق تجارت بین المللی است که کوشش هایى براى تنظیم مقررات واحد در مورد حقوق تجارت بین الملل و قراردادهای بین المللی میکند .
نقش «حسن نیت» در تعدیل وجه التزام در قراردادهاى تجارى بین المللى: براى جلوگیرى از هرگونه اختلاف در میزان زیان و تسریع در جبران خسارت، در برخى از قراردادهاى تجارى بین المللی، شرطى گنجانده مى شود که طبق آن، در صورتى که یکى از متعاملین از انجام آنچه قرارداد به عهده وى گذاشته خوددارى کرده یا به انجام عملى مبادرت ورزد که توسط قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغى که در قرارداد معیّن مى شود، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید. در گذشته دادگاههاى کامن لا بنابر اصل «آزادى قراردادها»، هرگونه شرط پرداخت وجه التزام را محترم شمرده، از دست زدن به ترکیب آن خوددارى می ورزیدند. این رفتار درست بر عکس رفتار دادگاه هاى انصاف بود که از قرن پانزدهم به بعد، در برخى از قراردادها، که موضوعشان وجه نقد بود رواج داشت. این دادگاهها شرطى که به موجب آن، بدهکار تعهد مى نمود در صورت عدم پرداخت اصل و منفعت بدهى در موعد مقرر، باید مبلغى به مراتب بیش از آن به عنوان خسارت پرداخت نماید، غیرقابل ترتیب اثر اعلام مى نمودند. در واقع، دادگاههاى انصاف هر جا در این گونه قراردادها با تقلّب طلبکار مواجه مى شدند و یا تأخر بدهکار در تأدیه بدهى را ناشى از تقصیر وى نمى دانستند، به شرط «پرداختِ وجه التزام» مندرج در قرارداد عمل نمى کردند، بلکه خود میزان خسارت واقعى را تعیین و متعهد را به پرداخت آن محکوم مى نمودند. این طرز عمل دادگاههاى انصاف مدت ها صرفاً در مورد تعهداتى که موضوع آنها پرداخت مبلغى وجه نقد بود، معمول گردید. ولى

پاسخی بگذارید