مقاله درمورد دانلود تغییرات ساختاری و مطالعه اولیه

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} Dimethyl phosphateC2H5O(CH2)2OSO13-EtOEtSO4Ethoxyethylsulfateدر بیوترانسفورماسیون غالبا از مخلوط محیط آلی- آبی برای افزایش حلالیت واکنشدهندهها و... ادامه

مقاله درمورد دانلود برانگیختگی و محدودیتها

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} بهطور کلی آنزیمها در مایعات یونی فعالیت و ساختار خود را در مدت زمان طولانیتر و در دماهای بالاتری نسبت به حلالهای آلی ملکولی... ادامه

مقاله درمورد دانلود محیط طبیعی و ذخیره سازی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} طبق مقیاس قطبیت نرمال شده که در آن تترامتیل سیلان صفر و آب 0/1 در نظر گرفته شده، قطبیت مایعات یونی مرسوم، به طور معمول در... ادامه

مقاله درمورد دانلود محیط زیست و فعال بودن

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} CandidaC. rugosaC. tropicalisC. antarcticaلیپازها را میتوان براساس اختصاصیت به سه گروه تقسیم کرد (Mukherjee et al., 1994). لیپازهای غیر اختصاصی ملکولهای... ادامه

مقاله درمورد دانلود نوسانات فصلی و تولید انبوه

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} آنزیمها مزایای زیادی در انجام واکنشها دارند که از جمله آنها میتوان اختصاصیت بالای آنها، انجام واکنش در شرایط معتدل، کاهش... ادامه

دانلود پایان نامه با موضوع مهار فعالیت و شرایط محیطی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 5-1- اثر مایعات یونی بر فعالیت هیدرولازی آنزیم TTLبا به کارگیری مایعات یونی بر پایه ایمیدازولیوم در فرآیندهای بیوکاتالیزوری... ادامه

دانلود پایان نامه با موضوع پایداری و مناسبت

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 4-5-2- پایداری دمایی آنزیم TTL در حضور مایعات یونی4-5-2-1- بررسی پایداری TTL در و ] با غلظت 1 مولار، در دمای °C 90 افت شدیدتری در پایداری... ادامه

دانلود پایان نامه با موضوع پایداری و مشاهده

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 5/2دیالیز 31/12608/4374/07/810/3ستون Q-سفاروز277/0932/0365/35/169/26شکل 4-4- تصویر SDS-PAGE 5/12 % از مراحل تخلیص آنزیم TTL؛ 1) عصاره سلول قبل از القا، 2) عصاره... ادامه

دانلود پایان نامه با موضوع حالت طبیعی و بهینه سازی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} * غلظت سوبسترای pNPP : 10 میلی مولار* بافر تریس دارای غلظت 50 میلی مولار بوده و ترایتون 100-X با غلظت نهایی 1% در بافر وجود دارد.3-3-7-... ادامه

دانلود پایان نامه با موضوع نگهداری و انتخاب

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} میلیلیتر آب مقطر با هم مخلوط شدند (بالا بردن نسبت متانول رنگبری را تسریع میکند. با این حال باید توجه داشت که اگر ژل مدت طولانی... ادامه