دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

نگرش به ازدواج

 ۲-۱-۱تعریف نگرش مفهوم نگرش، امروزه یکی از مفاهیم کلیدی در روانشناسی اجتماعی است که از دهه ۱۹۵۰ به بعد متداول گردیده و توجهات زیادی را در بین محققین به خود جلب کرده است و...