پایان نامه حق کسب و پیشه و تجارت و راهنمایی و رانندگی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} می نماید.3) همانطور که گفته شده از اجرای حکم، محکوم له ذینفع می گردد و با نقض حکم، این محکوم له است که می بایست اموالی را که به... ادامه

پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی و دفاتر اسناد رسمی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} دسته چهارم، احکامی که اجرای آنها مستلزم اجرای عملی است که جز از ناحیه محکوم علیه مقدور نیست. مثلاً در تمام ایران، احکامی که... ادامه

پایان نامه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب و قانون اجرای احکام مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} مبحث اوّل ـ احکامی که اجرای آنها علاوه بر محکوم علیه از جانب دیگران هم میسّر است.ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد... ادامه

پایان نامه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب و قانون اجرای احکام مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} گفتار چهارم ـ ضرورت دستور دادگاه مبنی بر اعاده عملیات اجراییدر این گفتار ضرورت صدور دستور دادگاه اجرا کننده برای بازگشت... ادامه

پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} همان گونه که منطوق ماده 39 حکایت دارد و صراحتاً بیان گردیده موضوع این ماده حکمی است که به اجرا گذاشته شده و متعاقباً با حکم... ادامه

پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 1- یا حکم صادره از دادگاه بدوی، با عنایت به ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نمی باشد.2- رأی صادره... ادامه

پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} همان گونه بیان گردید قانون قدیم این دو عبارت را براساس یک تقسیم بندی منطقی مورد استفاده قرار داده بود لکن این تقسیم بندی در... ادامه

پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} بنابراین مواردی که ق. ماده 39 اجرای احکام مدنی برای اعاده عملیات اجرایی مقرر می دارد از قرار ذیل است: 1- فسخ 2- نقض3) اعاده... ادامه

پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} خواهان: سید پیمان 1- احکامی که قابل اعاده وضعیت به حالت سابق نباشد مثل حکم طلاق.2- حکم راجع به ورثه... ادامه