تحقیق درمورد بهینه سازی و نگهداری

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 3/51 (ml) Total valume150 (ml)جدول 3-3- نحوه تهیه محلول KCMغلظت مناسب برای تهیه محلول 5Xترکیبات مورد استفاده(M) 5/0KCl(M) 15/0CaCl2(M) 25/0MgCl23-3-2-3- روش تهیه... ادامه

تحقیق درمورد تغییرات ساختاری و مطالعه اولیه

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} Me2PO4Dimethyl phosphateC2H5O(CH2)2OSO13-EtOEtSO4Ethoxyethylsulfateدر بیوترانسفورماسیون غالبا از مخلوط محیط آلی- آبی برای افزایش حلالیت واکنشدهندهها و... ادامه

تحقیق درمورد محیط طبیعی و ذخیره سازی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 1-5- بیوکاتالیز در مایعات یونی دلیل تمایل به انجام بیوکاتالیز در مایعات یونی در واقع میل به جایگزین کردن مایعات یونی غیرفرار... ادامه

تحقیق درمورد محیط زیست و فعال بودن

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} C. rugosaC. tropicalisC. antarcticaلیپازها را میتوان براساس اختصاصیت به سه گروه تقسیم کرد (Mukherjee et al., 1994). لیپازهای غیر اختصاصی ملکولهای آسیل... ادامه

تحقیق درمورد نوسانات فصلی و تولید انبوه

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 54 شکل 4-12- طیفهای فلورسانس مربوط به آنزیم TTL انکوبه شده در مایعات یونی ایمیدازولیومی با آنیون PF655شکل 4-13- طیف فلورسانس آنزیم TTL... ادامه

مقاله با موضوع بهینه سازی و صنعت دارو

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} اثر آنیونها بر اساس این سری بیشتر از کاتیونها است. در پژوهشی توسط Kumar مایعات یونی دارای آنیون کاسموتروپ و کاتیون کائوتروپ بر... ادامه

مقاله با موضوع شرایط محیطی و بهینه سازی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} CMC (mM)3001900 (Goodchild I., 2007)1000970 (Wang J. J., 2007)300770 (Wang J. J., 2007) مطالعات اندکی در رابطه با بررسی اثر تجمع مایعات یونی بر فعالیت آنزیمی انجام... ادامه