امتیازات و شکل های جور واجور اختلاف از دیدگاه روانشناختی

) امتیازات اختلاف: کارشناسان علوم اجتماعی کشف کردن که عشق، تنها زمانی موندگاری پیدا میکنه که با اختلاف باور ها به طور باز برخورد شه. کویر اسمیت در مورد امتیازات اختلاف باور داره:... ادامه