Brain left and right creativity functions Sketch concept / Illustration

تجزیه و تحلیل الگو بر اساس مشاهدات تجربیمقدمهدر فصل سوم، به معرفی الگوی مورد استفاده در این پژوهش پرداختهشد و معادله رگرسیونی که باید با استفاده از دادههای پانل برای چهارده کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در طول دوره ۲۰۰۵-۱۹۹۹ …

برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

۳-۵-۲- اثرات ثابت یک روش متداول در فرموله کردن مدل دادههای تلفیقی، بر این فرض استوار است که اختلافات بین واحدها را میتوان به صورت تفاوت عرض از مبدا نشان داد.با فرض این که  شامل T مشاهده برای واحد iام باشند …

دسترسی متن کامل –
برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی۲۰۰۵ …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,